Hotărârea nr. 161/2020

Hotãrârea nr. 161 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 161

privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești ;

Văzând Referatul de aprobare nr. 224/11.05.2020 al dlui Primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 6142/11.05.2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 119/14.05.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 203/13.05.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 14.05.2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, Legii nr. 6 /2020 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin.4, lit.a, art.139, alin.3, lit.a, din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 57/2019 , privind codul administrativ:

HOTĂRAȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, structurat pe următoarele activități: buget „Servicii de sănătate publică”, conform Anexei nr. 1, buget „Asistență acordată persoanelor în vârstă”, buget conform Anexei nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică, din cadrul Municipiului Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

66.02.08 SERVICII DE SANATATE PUBLICA


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2020 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE


ANEXA NR.1 l'fc ftCC

/o#


f -e»? MII 1.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PLĂTI EFECTUAT E 11.05.2020

BUGET ALOCAT

--------*

inflOnte

. t*ROm®E ^RECjlFie&RE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNC | IONARE+SEC 1IUNEA DE DEZVOLTARE.

3,476.00

12,102.00

82^0

^miQ.oo

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

3,454.00

12,080.00

82.00

12,162.00

CHELTUIELI CURENTE

01

3,454.00

12,080.00

82.00

12,162.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,436.00

11,882.00

0.00

11,882.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

3,361.00

11,437.00

0.00

11,437.00

Salarii de baza

10.01.01

2,847.00

9,480.00

0.00

9,480.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

367.00

1,464.00

0.00

1,464.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

147.00

493.00

0.00

493.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

0.00

188.00

0.00

188.00

iTichete de vacanta

10.02.06

0.00

188.00

0.00

188.00

Contribuții

10.03

75.00

257.00

0.00

257.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

75.00

257.00

0.00

257.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

7.00

168.00

82.00

250.00

Bunuri si servicii

20.01

4.00

33.00

0.00

33.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

3.00

0.00

3.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

10.00

0.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

4.00

20.00

0.00

20.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

3.00

110.00

51.00

161.00

Medicamente

20.04.01

0.00

36.00

0.00

~36.00|

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

69.00

41.00

110.00

Dezinfectant!

20.04.04

3.00

5.00

10.00,

15.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

15.00

31.00

46.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

15.00

31.00

46.00

Protecția muncii

20.14

0.00

10.00

0.00

10.00

TITLUL XIALTE CHELTUIELI

59

11.00

30.00

0.00

30.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

11.00

30.00

0.00

30.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

22.00

0.00

22.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

22.00

22.00

0.00

22.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

22.00

22.00

0.00

22.00

Active fixe

71.01

22.00

22.00

0.00

22.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

22.001

22.00

0.00

22.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00DIRECTORȚ^NERAL,

ION II\NDINU

"S-

r|Ao\

R J


SEF SERVICIU FINANCIAR Ci ■ TABILITATE,

FLORENTINA TUT ■


ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.04 ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA - CĂMIN DE BATRANI

DI RECT» IR GEN I RAL, ionSSa^


ANEXA NR. 2 C ny Xt W- M//

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2020 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE

7

<

*

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PLĂTI EFECTUATE 11.05.2020

BUGET ALOCAT

INF1

.I>EN.1£

+ /-

PROPUNERE-’ ■TtE£Tl>ICARt ;C

0

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SEC1IUNEA DE DEZVOLTARE)

866.00

2,337.00

15.00

2,352.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

866.00

2,302.00

15.00

2,317.00

CHEL TUIELI CURENTE

01

866.00

2,302.00

15.00

2,317.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

629.00

1,670.00

0.00

1,670.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

615.00

1,599.00

0.00

1,599.00

Salarii de baza

10.01.01

516.00

1,303.00

0.00

1,303.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

50.00

144.00

0.00

144.00

Alte sporuri

10.01.06

13.00

60.00

0.00

60.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

36.00

92 00

92.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

0.00

35.00

0.00

35.00

Tichete dc vacanta

10.02.06

0.00

35.00

0.00

35.00

Contribuții

10.03

14.00

36.00

0.00

36.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

14.00

36.00

0.00

36.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

237.00

631.00

15.00

646.00

Bunuri si servicii

20.01

137.00

406.00

0.00

406.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

4.00

0.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.00

20.00

0.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

45.00

85.00

0.00

85.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7.00

20.00

0.00

20.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

1.00

5.00

0.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

60.00

0.00

60.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

77.00

212.00

0.00

212.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana

20.03

71.00

160.00

0.00

160.00

1

Hrana pentru oameni

20.03.01

71.00

160.00

0.00

160.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

19.00

36.00

15.00

51.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

9.00

23.00

8.00

31.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

10.00

13.00

7.00

20.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

8.00

17.00

0.00

17.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

3.00

0.00

3.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

4.00

0.00

4.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8.00

10.00

0.00

10.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0.00

3.00

0.00

3.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

3.00

0.00

3.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

4.00

0.00

4.00

Protecția muncii

20.14

2.00

5.00

0.00

5.00

TITLUL XIALTE CHELTUIELI

59

0.00

1.00

0.00

1.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

1.00

0.00

1.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

35.00

0.00

35.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

0.00

35.00

0.00

35.00

Active fixe

71.01

0.00

35.00

0.00

35.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Ma.'ini, echipamente si mi loace de transport

71.01.02

0.00

35.00

0.00

35.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORENTINA TUTO