Hotărârea nr. 160/2020

Hotãrârea nr. 160 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 160

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 211/07.05.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 106/07.05.2020 al Direcției Economice prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 192/08.05.2020;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 07.05.2020;

Având în vedere:

  • -  prevederile Legii nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020;

  • -  prevederile Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Decizia Directorului General al D.G.R.F.P Ploiești nr. 3607/30.04.2020;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă contul de execuție al bugetului local, contul de execuție al creditelor interne și contul de execuție al bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2020, conform anexelor nr. 1, 2 și 3.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 08 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROPUNERE BUGET LOCAL PE

ANUL 2020 VENITURI -
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget conf HCL 123/29.04.2020

Influenta

Prevedere rectificată

642.645,49

-578,00

642.067,49

1

VENITURI - TOTAL

0001

642.645,49

-578,00

642.067,49

2

VENITURI PROPRII

0101

392.261,59

-578,00

391.683,59

3

I. VENITURI CURENTE

0002

439.956,90

-578,00

439.378,90

4

A. VENITURI FISCALE

0003

404.844,90

-578,00

404.266,90

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

261.050,00

-578,00

260.472,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

9

A1.2, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

259.430,00

-578,00

258.852,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

880,00

0,00

880,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

880,00

880,00

12

COTE SI SUME DEFA LCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

258.550,00

-578,00

257.972,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

257.550,00

-578,00

256.972,00

Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea bugetului local

04,02,04

14

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

1.000,00

1.000,00

15

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.620,00

0,00

1.620,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITA L DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.620,00

0,00

1.620,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.620,00

1.620,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

74.876,00

0,00

74.876,00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

74,876,00

0,00

74.876,00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

59.700,00

0,00

59.700,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.800,00

15.800,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

43.900,00

43.900,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.026,00

0,00

11.026.00

24

Impozit .pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

4.500,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

6,500,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26,00

26,00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.150,00

4.150,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

68.918,90

0,00

68.918,90

30

SUME DE FA LCA TE DIN T. V.A.

1102

48.177,90

0,00

48.177,90

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect.

Mun. București

110202

42.635,19

42.635,19

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finanțarea invatamantului particular

110209

5.542,71

5.542,71

41

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

150,00

0,00

150,00

42

Impozit pe spectacole

150201

150,00

150,00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURARE A DE A CTIVITA TI

1602

20.591,00

0,00

20.591,00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15,800,00

0,00

15.800,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.000,00

10.000,00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.800,00

5.800,00

48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.757,00

4.757,00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

34,00

34,00

50

A6, ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

51

*

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

52

Alte impozite si taxe

180250

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

35,112,00

0,00

35.112,00

54

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8.478,00

0,00

8.478,00

55

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

8.478,00

0,00

8.478,00

56

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

158,00

158,00

58

Venituri din concesiuni si închirieri

30020530

8.320,00

8.320,00

59

Venituri din dividende

300208

0,00

0,00

63

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICH

0014

26,634,00

0,00

26.634,00

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

12.250,00

0,00

12.250,00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

11.938,00

11.938,00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

33,00

33,00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

29,00

29,00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

250,00

72

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

23,00

0,00

23,00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

3,00

3,00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

75

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

13.317,00

0,00

13.317,00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.300,00

13.300,00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

17,00

17,00

80

DIVERSE VENITURI

3602

1.037,00

0,00

1.037,0081

Venituri din prescripție extinctiva

360201

83

Taxe speciale

360206

700,00

700,00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

5

5

86

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

245,00

87

Alte venituri

360250

87,00

87,00

88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

7,00

0,00

7,00

89

Donații si sponsorizări

370201

90

varsaininte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-34.442,41

-34.442,41

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

34.442,41

34.442,41

92

Alte transferuri voluntare

370250

7,00

7,00

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

489,59

0,00

489,59

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

489,59

0,00

489,59

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

489,59

489,59

100

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

110

IV. SUBVENȚII

0017

202.199,00

0,00

202.199,00

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

202.199,00

0,00

202.199,00

112

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

85,00

0,00

85,00

113

A, De capital

0019

0,00

0,00

0,00

120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

124

Subvenții de la BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

126

B. Curente

0020

85,00

0,00

85,00

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili, etrolieri

420234

0,00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

85,00

85,00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

0,00

140

SUBVENȚII DE LA A LTE ADMINISTRAT!!

4302

0,00

0,00

0,00

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

158

Fond social FSE

48.02.02

202.114,00

0,00

202.114,00

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

202.114,00

202.114,00-CHELTUIELI-

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget 2020 cf HCL 123/29.04.2020

Influente (+/-)

Prevedere rectificată

642.645,49

-578,00

642.067,49

CHELTUIELI - TOTAL

5002

642.645,49

-578,00

642.067,49

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

57.329,37

0,00

57.329,37

Cheltuieli de personal

10

30.000,00

30.000,00

Bunuri si servicii din care:

20

18.614,39

0,00

18.614,39

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor împotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor

20

11.604,39

11.604,39

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

7.010,00

7.010,00

Alte transferuri

55,18

1.375,61

1.375,61

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

40,00

40,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

4.812,00

4.812,00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea

59.11

1.218,00

1.218,00

Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate

59,40

300,00

300,00

Active nefinanciare

71

969,37

969,37

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

45.119,59

-578,00

44.541,59

Bunuri si servicii (alegeri )

20

400,00

400,00

Fonduri de rezerva

50

634,59

-578,00

56,59

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3.651,00

3.651,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

428,00

Active nefinanciare

71

0,00

Rambursări de credite - total din care:

81

40.006,00

0,00

40.006,00

Rambursare credit B.C.R.

10.915,00

10.915,00

Rambursare credit B.R.D.

13.482,00

13.482,00

Rambursare credit C.E.C.

4.678,00

4.678,00

Rambursare credit EXIM

10.931,00

10.931,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-dezvoltare

85

0,00

TRA NZA CTII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

5.395,19

0,00

5.395,19

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1,19

1,19

Dobânzi

30

5.394,00

5.394,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

20.100,00

0,00

20.100,00

Protecția civila TOTAL-din care:

95,00

0,00

95,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

76,00

76,00

Active nefinanciare primărie

71

19,00

19,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

0,00

Politia Locala - total, din care:

20.005,00

0,00

20.005,00

Cheltuieli de personal

10

19.300,00

19.300,00

Bunuri si servicii

20

631,00

631,00

Active nefinanciare Politie

71

74,00

74,00

INVATAMINT

6502

47.891,71

0,00

47.891,71

Cheltuieli de personal- TOTAL

10

583,00

0,00

583,00

Transport profesori

583,00

583,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr.

20

16.226,00

16.226,00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

2.913,00

2.913,00

primul ghiozdan

20

150,00

150,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50,00

50,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

5.602,71

5.602,71Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

968,00

968,00

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

57

5,00

5,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19.254,00

19.254,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.456,00

1.456,00

Active nefinanciare primărie

71

603,00

603,00

Active nefinanciare scoli (Școala Nichita Stanescu. Sc. Sf.Vineri■

71

81,00

81,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

.VAA'/IZ'/IT'E'

6602

23.808,00

0,00

23.808,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin

10

11.882,00

11.882,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

168,00

0,00

168,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

168,00

168,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

Transferuri către instituții publice ■ finanțare secțiunea de funcționare) -

51

1.121,00

0,00

1.121,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

100,00

100,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.021,00

1.021,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

45,00

45,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) -

51

1.420,00

0,00

1.420,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400,00

400,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.020,00

1.020,00

Active nefinanciare Primărie

71

9.120,00

9.120,00

Active nefinanciare ASSC cabinete

71

22,00

22,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

59.261,00

0,00

59.261,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2.090,00

0,00

2.090,00

Iluminat ornamental

835,00

835,00

Spectacole artificii

34,00

34,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

619,00

619,00

Acțiuni culturale

602,00

602,00

Susținerea cultelor

59

750,00

750,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) -

51

53.205,00

0,00

53.205,00

Casa de Cultura

1.575,00

1.575,00

Teatrul "Toma Caragiu"

15.044,00

15.044,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

14.219,00

14.219,00

Club Sportiv Municipal

12.467,00

12.467,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.900,00

9.900,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) -

51

2.189,00

0,00

2.189,00

Teatrul "Toma Caragiu"

700,00

700,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

230,00

230,00

Casa de Cultura

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.259,00

1.259,00

Active nefinanciare

71

1.027,00

1.027,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80.835,00

0,00

80.835,00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

41.185,00

0,00

41.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

17.330,00

17.330,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

13.365,00

13.365,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820,00

820,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

8.000,00

8.000,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.670,00

1.670,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

6.799,00

0,00

6.799,00

Reparații crese

100,00

100,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

120,00

120,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

3.403,00

3.403,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.061,00

2.061,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

631,00

631,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

5,00

5,00

Bunuri si servicii crese

419,00

419,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității,

60,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care

59.40

610,00

0,00

610,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

456,00

456,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10,00

10,00

c) Cantina sociala

1,00

1,00

d) Centrul Crese

142,00

142,00

d) Căminul de batrani

1,00

1,00

Alte transferuri interne

55,18

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

31.921,00

0,00

31.921,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.980,00

25.980,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

160,00

160,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2.161,00

2.161,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale

3.620,00

3.620,00

Active nefinanciare - total din care:

71

320,00

0,00

320,00

Active nefmanciare primărie

115,00

115,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

35,00

35,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

170,00

170,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

55.764,21

0,00

55.764,21

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.950,00

14.950,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

22.090,00

0,00

22.090,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

1.883,00

1.883,00

Bunuri si servicii - Primărie, din :

20.207,00

0,00

20.207,00

Iluminat public

4.644,00

4.644,00

Mentenanta iluminat public

1.479,00

1.479,00

întreținere ceasuri publice

34,00

34,00

Reparații curente fond imobiliar

300,00

300,00

Total prestări SGU

13.750,00

13.750,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

16.860,00

16.860,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

132,00

132,00

Active nefinanciare Primărie

71

1.520,21

1.520,21

Active nefmanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

212,00

212,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

25.770,09

0,00

25.770,09

Bunuri si servicii -total din care:

20

19.927,00

0,00

19.927,00

Salubritate - total, din care:

18.433,00

0,00

18.433,00

Salubritate cai publice si dezapezire

12.500,00

12.500,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3.030,00

3.030,00

Dezinfectie blocuri de locuințe situate pe raza unitatii administrative conform art 6

1.000,00

1.000,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile

247,00

247,00

“50 lei/tonă, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 din OUG nr. 196/2005 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale, plata facându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare”.

1.656,00

1.656,00

Apa meteo

1.100,00

1.100,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului (monitorizare evoluție post-inchidere denozit ecoloeizat de deșeuri

394,00

394,00

Active nefinanciare

71

5.843,09

5.843,09

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

21.401,00

0,00

21.401,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total din

40

21.300,00

0,00

21.300,00

Subvenție

21.300,00

21.300,00

Active nefinanciare

71

101,00

101,00

TRANSPORTURI

8402

199.970,33

0,00

199.970,33

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2.600,00

0,00

2.600,00

Reparații curente străzi

1.600,00

1.600,00

servicii nwouuate si iranc urnan (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica — ---- 1

1.000,00

1.000,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.

40

24.461,00

24.461,00

TVA

493,00

493,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

161.761,00

161.761,00

Active nefinanciare

71

10.655,33

10.655,33

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

Municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești, str. Republicii nr. 2

Cod fiscal: 284485S

Raport agregat pentru unitatea Municipiul Ploiești

Anexa 12


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI PENTRU 31/03/2020

Cod 20 02A                                                                                                                      lei

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

636.683.900

200.712.390

471.845.374

217.848.103

253.997.271

122.034.781

0

349.810.593

VENITURI PROPRII

001

391.748.000

120.485.440

458.155.924

217.848.103

240.307.821

108.345.331

349.810.593

1. VENITURI CURENTE

00.02

439.925.900

133.815.980

470.625.812

217.841.414

252.784.398

121.258.171

0

349.367.641

A. VENITURI FISCALE

00.03

404.844.900

120.033.540

379.202.463

139.131.058

240.071.405

113.595.107

0

265.607.356

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

261.050.000

65.438.000

64.621.717

321.136

64.300.581

63.609.892

0

1.011.825

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

259.430.000

64.938.000

62.939.753

0

62.939.753

62.939.753

0

0

Impozit pe venit

03

880.000

300.000

107.062

0

107.062

107.062

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.18

880.000

300.000

107.062

0

107.062

107.062

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.18.00

880.000

300.000

107.062

0

107.062

107.062

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)

04

258.550.000

64.638.000

62.832.691

0

62.832.691

62.832.691

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)

04.01

257.550.000

64.388.000

62.590.518

0

62.590.518

62.590.518

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)

04.01.00

257.550.000

64.388.000

62.590.518

0

62.590.518

62.590.518

-0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.05

1.000.000

250.000

242.173

0

242.173

242.173

0

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.05.00

1.000.000

250.000

242.173

0

242.173

242.173

0

0

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

1.620.000

500.000

1.681.964

321.136

1.360.828

670.139

0

1.011.825

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Drepturi constatate

incasari realizate

pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Denumirea indicatorilor

Cod

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05

1.620.000

500.000

1.681.964

321.136

1.360.828

670.139

0

1.011.825

Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital

05.50

1.620.000

500.000

1.681.964

321.136

1.360.828

670.139

0

1.011.825

Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital

05.50.00

1.620.000

500.000

1.681.964

321.136

1.360.828

670.139

0

1.011.825

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

74.876.000

32.705.000

249.091.295

107.976.604

141.114.691

28.665.117

0

220.426.178

Impozite si taxe pe proprietate

07

74.876.000

32.705.000

249.091.295

107.976.604

141.114.691

28.665.117

0

220.426.178

Impozit si taxa pe clădiri

07.01

59.700.000

27.545.000

229.379.086

102.455.989

126.923.097

23.770.861

0

205.608.225

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.01.01

15.800.000

10.000.000

26.263.123

10.149.895

16.113.228

9.031.096

0

17.232.027

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.01.02

43.900.000

17.545.000

203.115.963

92.306.094

110.809.869

14.739.765

0

188.376.198

Impozit si taxa pe teren

07.02

11.026.000

4.010.000

17.981.820

5.162.781

12.819.039

3.958.208

0

14.023.612

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.01

4.500.000

2.000.000

9.131.480

4.620.688

4.510.792

2.440.589

0

6.690.891

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02

6.500.000

2.000.000

8.812.773

529.629

8.283.144

1.506.679

0

7.306.094

Impozit pe terenul din extravilan *)

07.02.03

26.000

10.000

37.567

12.464

25.103

10.940

0

26.627

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.03

4.150.000

1.150.000

1.729.648

357.094

1.372.554

936.048

0

793.600

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.03.00

4.150.000

1.150.000

1.729.648

357.094

1.372.554

936.048

0

793.600

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.50

0

0

741

740

1

0

0

741

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.50.00

0

0

741

740

1

0

0

741

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

68.918.900

21.890.540

65.489.129

30.833.318

34.655.811

21.319.776

0

44.169.353

Sume defalcate din TVA ( se scad )

11

48.177.900

13.330.540

13.330.540

0

13.330.540

13.330.540

■    ■ Jl

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București (se scad)

11.02

42.635.190

11.941.910

11.941.910

0

11.941.910

X

11.941.Ș1J

VI

Si

. - ’A * r wo® o

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

ureptun constatate

Incasari realizate

pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București (se scad)

11.02.00

42.635.190

11.941.910

11.941.910

0

11.941.910

11.941.910

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finan?area înva? amântului particular sau confesional acreditat

11.09

5.542.710

1.388.630

1.388.630

0

1.388.630

1.388.630

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanîarea înva? amântului particular sau confesional acreditat

11.09.00

5.542.710

1.388.630

1.388.630

0

1.388.630

1.388.630

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12

0

0

1.031

725

306

0

0

1.031

Taxe hoteliere

12.07

0

0

1.031

725

306

0

0

1.031

Taxe hoteliere

12.07.00

0

0

1.031

725

306

0

0

1.031

Taxe pe servicii specifice

15

150.000

50.000

51.191

14.594

36.597

37.154

0

14.037

Impozit pe spectacole

15.01

150.000

50.000

51.191

14.594

36.597

37.154

0

14.037

Impozit pe spectacole

15.01.00

150.000

50.000

51.191

14.594

36.597

37.154

0

14.037

Alte taxe pe servicii specifice

15.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.50.00

0

0

0,

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16

20.591.000

8.510.000

52.106.367

30.817.999

21.288.368

7.952.082

0

44.154.285

Impozit pe mijloacele de transport

16.02

15.800.000

6.500.000

47.174.885

26.807.665

20.367.220

7.276.975

0

39.897.910

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.01

10.000.000

4.500.000

35.354.695

22.779.023

12.575.672

5.095.444

0

30.259.251

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02

5.800.000

2.000.000

11.820.190

4.028.642

7.791.548

2.181.531

-_9.638.659

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.03

4.757.000

2.000.000

3.080.127

2.166.921

913.206

659.388

v 7

2.420739

....... \ >

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.03.00

4.757.000

2.000.000

3.080.127

2.166.921

913.206

7:

659.388

Și \0

2.420739

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.50

34.000

10.000

1.851.355

1.843.413

7.942

15.719

_^3£$36

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Drepturi constatate

incasari realizate

pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.50.00

34.000

10.000

1.851.355

1.843.413

7.942

15.719

0

1.835.636

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

0

0

322

0

322

322

0

0

Alte impozite si taxe fiscale

18

0

0

322

0

322

322

0

0

Alte impozite si taxe

18.50

0

0

322

0

322

322

0

0

Alte impozite si taxe

18.50.00

0

0

322

0

322

322

0

0

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

35.081.000

13.782.440

91.423.349

78.710.356

12.712.993

7.663.064

0

83.760.285

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

8.478.000

3.967.600

29.404.551

22.977.333

6.427.218

2.061.717

0

27.342.834

Venituri din proprietate

30

8.478.000

3.967.600

29.404.551

22.977.333

6.427.218

2.061.717

0

27.342.834

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.01

158.000

100.000

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.01.00

158.000

100.000

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si închirieri *)

30.05

8.320.000

3.867.600

29.404.557

22.977.333

6.427.218

2.061.717

0

27.342.834

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.05.30

8.320.000

3.867.600

29.404.551

22.977.333

6.427.218

2.061.717

0

27.342.834

Venituri din dividende *)

30.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobânzi

31

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.03.00

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

26.603.000

9.814.840

62.018.798

55.733.023

6.285.775

5.601.347

0

56.417.451

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33

12.243.000

3.664.840

2.713.924

23.949

2.689.975

2.686.404

0

27.520

Venituri din prestări de servicii

33.08

11.938.000

3.532.840

2.589.200

0

2.589.200

2.589.200

0

0

Venituri din prestări de servicii

33.08.00

11.938.000

3.532.840

2.589.200

0

2.589.200

2.589.200

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.12

33.000

10.000

24.678

14.784

9.894

7.623

?’ = i&17^55

•y

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.12.00

33.000

10.000

24.678

14.784

9.894

7.623

/ i 0

■        X -rt ‘

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.28

22.000

22.000

38.229

9.165

29.064

27.764

/1.O'.46^

t.    X

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.28.00

22.000

22.000

38.229

9.165

29.064

27.764

x 0

^'Jj'6t465

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50

250.000

100.000

61.817

0

61.817

61.817

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Drepturi constatate

Incasari realizate

ounyeii pe alte cai decât incasar

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50.00

250.000

100.000

61.817

0

61.817

61.817

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34

23.000

8.000

11.103

0

11.103

11.103

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02

3.000

3.000

4.113

0

4.113

4.113

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.00

3.000

3.000

4.113

0

4.113

4.113

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.50

20.000

5.000

6.990

0

6.990

6.990

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.50.00

20.000

5.000

6.990

0

6.990

6.990

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări

35

13.300.000

5.650.000

58.314.749

55.153.990

3.160.759

2.601.338

0

55.713.411

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.01

13.300.000

5.650.000

58.305.620

55.153.990

3.151.630

2.592.209

0

55.713.411

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.01.02

13.300.000

5.650.000

58.305.620

55.153.990

3.151.630

2.592.209

0

55.713.411

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.50

0

0

9.129

0

9.129

9.129

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.50.00

0

0

9.129

0

9.129

9.129

0

0

Diverse venituri

36

1.037.000

492.000

966.795

555.084

411.711

295.502

0

671.293

Taxe speciale

36.06

700.000

300.000

164.390

46

164.344

143.830

0

20.560

Taxe speciale

36.06.00

700.000

300.000

164.390

46

164.344

143.830

0

20.560

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.11

5.000

5.000

510.806

511.171

-365

6.685

0

504.121

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.11.00

5.000

5.000

510.806

511.171

-365

6.685

0

504.121

Taxa de reabilitare termica

36.23

245.000

100.000

279.618

43.867

235.751

133.006

0

146.612

Taxa de reabilitare termica

36.23.00

245.000

100.000

279.618

43.867

235.751

133.006

0

146.612

Contribu?ia asociaîiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

36.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribu?ia asocia?iei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

36.31.00

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.50

87.000

87.000

11.981

0

11.981

11.981

Ol/ / r o

Alte venituri

36.50.00

87.000

87.000

11.981

0

11.981

11.981

<■^0

x 0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37

0

0

12.227

0

12.227

7.000’

__L

-           / 1 s

Donații si sponsorizări

37.01

0

0

5.227

0

5.227

0

&

•90?     7

Donații si sponsorizări

37.01.00

0

0

5.227

0

5.227

0

o

</ >'X^27

---< . .. /

*7’       --

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

A

B

1

2

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.03

-34.932.000

-416.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.03.00

-34.932.000

-416.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.04

34.932.000

416.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.04.00

34.932.000

416.000

Alte transferuri voluntare

37.50

0

0

Alte transferuri voluntare

37.50.00

0

o

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

39

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.01

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.01.00

0

0

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.03

0

0

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.03.00

0

0

IV. SUBVENȚII

00.17

0|

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

42

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

42.10

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

42.10.00

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.34

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.34.00

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.41

0

0

urepiuil LVIISlaLais;

Incasari realizate

pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

-1.972.000

0

-1.972.000

-1.972.000

0

0

-1.972.000

0

-1.972.000

-1.972.000

0

0

1.972.000

0

1.972.000

1.972.000

0

0

1.972.000

0

1.972.000

1.972.000

0

0

7.000

0

7.000

7.000

0

0

7.000

0

7.000

7.000

0

0

860.652

6.689

853.963

417.700

0

442.952

860.652

6.689

853.963

417.700

0

442.952

860.652

6.689

853.963

417.700

0

442.952

860.652

6.689

853.963

417.700

0

442.952

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101.141

0

101.141

101.141

0

0

101.141

0

101.141

101.141

0

0

101.141

0

101.141

101.141

0

0

1.489

0

1.489

1.489

0

0

1.489

0

1.489

1.489

0

0

848

0

848

848

_J_

o >.

0

848

0

848

8^8

57 i k

O

63.000

0

63.000

63.000

\v. 0

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Drepturi constatate

Incasari realizate

pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.41.00

0

0

63.000

0

63.000

63.000

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.69

0

0

35.804

0

35.804

35.804

0

0

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.69.00

0

0

35.804

0

35.804

35.804

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari

45

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48

196.758.000

66.896.410

257.769

0

257.769

257.769

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.01

0

0

173.818

0

173.818

173.818

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.01.02

0

0

173.818

0

173.818

173.818

0

0

Fondul Social European (FSE)

48.02

196.758.000

66.896.410

83.951

0

83.951

83.951

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.01

196.758.000

66.896.410

49.528

0

49.528

49.528

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02

0

0

6.423

0

6.423

6.423

S AJ Q ••     Q

Prefinantare

48.02.03

0

0

28.000

0

28.000

28.000

v'o

■A XV?

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

404.748.900

133.299.980

468.438.042

217.797.547

250.640.495

119.217.013

0

349.221.029

VENITURI PROPRII

001

356.571.000

119.969.440

455.043.654

217.797.547

237.246.107

105.822.625

349.221.029

I. VENITURI CURENTE

00.02

404.748.900

133.299.980

468.374.194

217.797.547

250.576.647

119.153.165

0

349.221.029

A. VENITURI FISCALE

00.03

404.844.900

120.033.540

379.202.463

139.131.058

240.071.405

113.595.107

0

265.607.3'56

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

urepiun cunsidicue

Incasari realizate

pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Denumirea indicatorilor

Cod

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

261.050.000

65.438.000

64.621.717

321.136

64.300.581

63.609.892

0

1.011.825

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

259.430.000

64.938.000

62.939.753

0

62.939.753

62.939.753

0

0

Impozit pe venit

03

880.000

300.000

107.062

0

107.062

107.062

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.18

880.000

300.000

107.062

0

107.062

107.062

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.18.00

880.000

300.000

107.062

0

107.062

107.062

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)

04

258.550.000

64.638.000

62.832.691

0

62.832.691

62.832.691

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)

04.01

257.550.000

64.388.000

62.590.518

0

62.590.518

62.590.518

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)

04.01.00

257.550.000

64.388.000

62.590.518

0

62.590.518

62.590.518

0

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.05

1.000.000

250.000

242.173

0

242.173

242.173

0

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.05.00

1.000.000

250.000

242.173

0

242.173

242.173

0

0

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

1.620.000

500.000

1.681.964

321.136

1.360.828

670.139

0

1.011.825

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05

1.620.000

500.000

1.681.964

321.136

1.360.828

670.139

0

1.011.825

Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital

05.50

1.620.000

500.000

1.681.964

321.136

1.360.828

670.139

0

1.011.825

Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital

05.50.00

1.620.000

500.000

1.681.964

321.136

1.360.828

670.139

0

1.011.825

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

74.876.000

32.705.000

249.091.295

107.976.604

141.114.691

28.6f^i>’F

;

£20.426.178

Impozite si taxe pe proprietate

07

74.876.000

32.705.000

249.091.295

107.976.604

141.114.691

28.665; /IH

^'|26.178

Impozit si taxa pe clădiri

07.01

59.700.000

27.545.000

229.379.086

102.455.989

126.923.097

23.7^861

203 £08.225

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.01.01

15.800.000

10.000.000

26.263.123

10.149.895

16.113.228

9.03^6

iW.232.027

V

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.01.02

43.900.000

17.545.000

203.115.963

92.306.094

110.809.869

14.739.765

X O

1-

188.376.198

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

CVI loiavuiv

Incasari realizate

pe alte cai decât incasari

Dreptun constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Impozit si taxa pe teren

07.02

11.026.000

4.010.000

17.981.820

5.162.781

12.819.039

3.958.208

0

14.023.612

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.01

4.500.000

2.000.000

9.131.480

4.620.688

4.510.792

2.440.589

0

6.690.891

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02

6.500.000

2.000.000

8.812.773

529.629

8.283.144

1.506.679

0

7.306.094

Impozit pe terenul din extravilan *)

07.02.03

26.000

10.000

37.567

12.464

25.103

10.940

0

26.627

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.03

4.150.000

1.150.000

1.729.648

357.094

1.372.554

936.048

0

793.600

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.03.00

4.150.000

1.150.000

1.729.648

357.094

1.372.554

936.048

0

793.600

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.50

0

0

741

740

1

0

0

741

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.50.00

0

0

741

740

1

0

0

741

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

68.918.900

21.890.540

65.489.129

30.833.318

34.655.811

21.319.776

0

44 169.353

Sume defalcate din TVA ( se scad )

11

48.177.900

13.330.540

13.330.540

0

13.330.540

13.330.540

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București (se scad)

11.02

42.635.190

11.941.910

11.941.910

0

11.941.910

11.941.910

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București (se scad)

11.02.00

42.635.190

11.941.910

11.941.910

0

11.941.910

11.941.910

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finan?area înva? amântului particular sau confesional acreditat

11.09

5.542.710

1.388.630

1.388.630

0

1.388.630

1.388.630

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finan?area înva? amântului particular sau confesional acreditat

11.09.00

5.542.710

1.388.630

1.388.630

0

1.388.630

1.388.630

no

.

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12

0

0

1.031

725

306

?//?■ 0

V ":v i ?.03i

Taxe hoteliere

12.07

0

0

1.031

725

306

\0

no

<Q C31

Taxe hoteliere

12.07.00

0

0

1.031

725

306

0

o

><^X<031

Taxe pe servicii specifice

15

150.000

50.000

51.191

14.594

36.597

37.154

-.o

4.037

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Drepturi constatate

Incasari realizate

pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Impozit pe spectacole

15.01

150.000

50.000

51.191

14.594

36.597

37.154

0

14.037

Impozit pe spectacole

15.01.00

150.000

50.000

51.191

14.594

36.597

37.154

0

14.037

Alte taxe pe servicii specifice

15.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.50.00

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16

20.591.000

8.510.000

52.106.367

30.817.999

21.288.368

7.952.082

0

44.154.285

Impozit pe mijloacele de transport

16.02

15.800.000

6.500.000

47.174.885

26.807.665

20.367.220

7.276.975

0

39.897.910

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.01

10.000.000

4.500.000

35.354.695

22.779.023

12.575.672

5.095.444

0

30.259.251

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02

5.800.000

2.000.000

11.820.190

4.028.642

7.791.548

2.181.531

0

9.638.659

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.03

4.757.000

2.000.000

3.080.127

2.166.921

913.206

659.388

0

2.420.739

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.03.00

4.757.000

2.000.000

3.080.127

2.166.921

913.206

659.388

0

2.420.739

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.50

34.000

10.000

1.851.355

1.843.413

7.942

15.719

0

1.835.636

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.50.00

34.000

10.000

1.851.355

1.843.413

7.942

15.719

0

1.835.636

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

0

0

322

0

322

322

0

0

Alte impozite si taxe fiscale

18

0

0

322

0

322

322

0

0

Alte impozite si taxe

18.50

0

0

322

0

322

322

0

0

Alte impozite si taxe

18.50.00

0

0

322

0

322

322

0

0

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

-96.000

13.266.440

89.171.731

78.666.489

10.505.242

5.558.058

0

83.613.673

C1, VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

8.478.000

3.967.600

29.404.551

22.977.333

6.427.218

2.061.717

t27.342.834

Venituri din proprietate

30

8.478.000

3.967.600

29.404.551

22.977.333

6.427.218

2.061.717

. 4 0

27.342.834

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.01

158.000

100.000

0

0

0

0

o

0

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.01.00

158.000

100.000

0

0

0

6

0

0

Venituri din concesiuni si închirieri *)

30.05

8.320.000

3.867.600

29.404.551

22.977.333

6.427.218

2.061.717

0

, 27.342.834

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.05.30

8.320.000

3.867.600

29.404.551

22.977.333

6.427.218

2.061.717

"U

> S

"^7.342.834

Venituri din dividende *)

30.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

ureptun constatate

încasați realizate

pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobânzi

31

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.03.00

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

-8.574.000

9.298.840

59.767.180

55.689.156

4.078.024

3.496.341

0

56.270.839

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33

12.243.000

3.664.840

2.713.924

23.949

2.689.975

2.686.404

0

27.520

Venituri din prestări de servicii

33.08

11.938.000

3.532.840

2.589.200

0

2.589.200

2.589.200

0

0

Venituri din prestări de servicii

33.08.00

11.938.000

3.532.840

2.589.200

0

2.589.200

2.589.200

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.12

33.000

10.000

24.678

14.784

9.894

7.623

0

17.055

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.12.00

33.000

10.000

24.678

14.784

9.894

7.623

0

17.055

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.28

22.000

22.000

38.229

9.165

29.064

27.764

0

10.465

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.28.00

22.000

22.000

38.229

9.165

29.064

27.764

0

10.465

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50

250.000

100.000

61.817

0

61.817

61.817

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50.00

250.000

100.000

61.817

0

61.817

61.817

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34

23.000

8.000

11.103

0

11.103

11.103

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02

3.000

3.000

4.113

0

4.113

4.113

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.00

3.000

3.000

4.113

0

4.113

4.113

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.50

20.000

5.000

6.990

0

6.990

6.990

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.50.00

20.000

5.000

6.990

0

6.990

6.990

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări

35

13.300.000

5.650.000

58.314.749

55.153.990

3.160.759

2.601.3$f

s Ni 0

taA ini y

\^5.713.411

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.01

13.300.000

5.650.000

58.305.620

55.153.990

3.151.630

2.5q£$

o

<5Syi3.411

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.01.02

13.300.000

5.650.000

58.305.620

55.153.990

3.151.630

yn

2.59^9

■■-O

/ I Q

.^713.411

/

'' ț

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.50

0

0

9.129

0

9.129

9.129

:y -0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.50.00

0

0

9.129

0

9.129

9.129

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Drepturi constatate

Incasari realizate

pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Diverse venituri

36

792.000

392.000

687.177

511.217

175.960

162.496

0

524.681

Taxe speciale

36.06

700.000

300.000

164.390

46

164.344

143.830

0

20.560

Taxe speciale

36.06.00

700.000

300.000

164.390

46

164.344

143.830

0

20.560

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.11

5.000

5.000

510.806

511.171

-365

6.685

0

504.121

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.11.00

5.000

5.000

510.806

511.171

-365

6.685

0

504.121

Alte venituri

36.50

87.000

87.000

11.981

0

11.981

11.981

0

0

Alte venituri

36.50.00

87.000

87.000

11.981

0

11.981

11.981

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37

-34.932.000

-416.000

-1.959.773

0

-1.959.773

-1.965.000

0

5.227

Donații si sponsorizări

37.01

0

0

5.227

0

5.227

0

0

5.227

Donații si sponsorizări

37.01.00

0

0

5.227

0

5.227

0

0

5.227

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.03

-34.932.000

-416.000

-1.972.000

0

-1.972.000

-1.972.000

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.03.00

-34.932.000

-416.000

-1.972.000

0

-1.972.000

-1.972.000

0

0

Alte transferuri voluntare

37.50

0

0

7.000

0

7.000

7.000

0

0

Alte transferuri voluntare

37.50.00

0

0

7.000

0

7.000

7.000

0

0

IV. SUBVENȚII

00.17

0

0

63.848

0

63.848

63.848

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

0

0

63.848

0

63.848

63.848

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

42

0

0

63.848

0

63.848

63.848

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.34

0

0

848

0

848

848

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.34.00

0

0

848

0

848

848

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.41

0

0

63.000

0

63.000

63.000

A

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.41.00

0

0

63.000

0

63.000

63.0q6

X?

'O >.

\ * u

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

231.935.000

67.412.410

3.407.332

50.556

3.356.776

2.817.768

a o

7589.£64

VENITURI PROPRII

001

35.177.000

516.000

3.112.270

50.556

3.061.714

2.522.706

/ 5.89:564

1. VENITURI CURENTE

00.02

35.177.000

516.000

2.251.618

43.867

2.207.751

2.105.006

..«l46.612

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

35.177.000

516.000

2.251.618

43.867

2.207.751

2.105.006

'--■■o

v.<46.612

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Drepturi constatate

Încasări realizate

pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

35.177.000

516.000

2.251.618

43.867

2.207.751

2.105.006

0

146.612

Diverse venituri

36

245.000

100.000

279.618

43.867

235.751

133.006

0

146.612

Taxa de reabilitare termica

36.23

245.000

100.000

279.618

43.867

235.751

133.006

0

146.612

Taxa de reabilitare termica

36.23.00

245.000

100.000

279.618

43.867

235.751

133.006

0

146.612

Contribuîia asociaîiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

36.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuîia asociaîiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

36.31.00

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37

34.932.000

416.000

1.972.000

0

1.972.000

1.972.000

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.04

34.932.000

416.000

1.972.000

0

1.972.000

1.972.000

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.04.00

34.932.000

416.000

1.972.000

0

1.972.000

1.972.000

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

0

0

860.652

6.689

853.963

417.700

0

442.952

Venituri din valorificarea unor bunuri

39

0

0

860.652

6.689

853.963

417.700

0

442.952

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.01

0

0

860.652

6.689

853.963

417.700

0

442.952

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.01.00

0

0

860.652

6.689

853.963

417.700

0

442.952

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.03.00

0

0

0

0

0

0

0

0

IV SUBVENȚII

00.17

0

0

37.293

0

37.293

37.293

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

0

0

37.293

0

37.293

37.293

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

42

0

0

37.293

0

37.293

37.293

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

42.10

0

0

1.489

0

1.489

1.489

o

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

42.10.00

0

0

1.489

0

1.489

./ X 1.489 ■ o

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.69

0

0

35.804

0

35.804

35.804

^<2

1X ' 0

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Drepturi constatate

Incasari realizate

pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.69.00

0

0

35.804

0

35.804

35.804

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari

45

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48

196.758.000

66.896.410

257.769

0

257.769

257.769

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.01

0

0

173.818

0

173.818

173.818

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.01.02

0

0

173.818

0

173.818

173.818

0

0

Fondul Social European (FSE)

48.02

196.758.000

66.896.410

83.951

0

83.951

83.951

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.01

196.758.000

66.896.410

49.528

0

49.528

49.528

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02

0

0

6.423

0

6.423

6.423

0

0

Prefinantare

48.02.03

0

0

28.000

0

28.000

28.000

0

0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se hazcaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementările legale in vigoare

Conducătorul instituției

ADRIAN FLORttf DOBRE


Municipiu! Ploiești

Municipiul Ploiești, str. Republicii nr. 2

Cod fiscal: 2844855

Raport agregat pentru unitatea Municipiul Ploiești

Anexa 13


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI

PENTRU 31/03/2020

Cod 21 02 A                                                                                                                    _______lei

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI

(SECȚIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA

DE DEZVOLTARE)

0

0

636.683.900

200.712.390

125.444.637

125.320.317

117.719.948

7.600.369

103.618.733

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50

0

0

107.253.560

36.890.980

33.782.195

33.782.195

33.395.911

386.284

14.240.263

Autoritati publice si acțiuni externe

51

0

0

57.329.370

17.282.980

14.688.323

14.688.323

14.302.039

386.284

9.135.175

Autoritati executive si legislative

51.01

0

0

57.329.370

17.282.980

14.688.323

14.688.323

14.302.039

386.284

9.135.175

Autoritati executive

51.01.03

0

0

57.329.370

17.282.980

14.688.323

14.688.323

14.302.039

386.284

9.135.175

Alte servicii publice generale

54

0

0

44.529.000

17.108.000

16.593.872

16.593.872

16.593.872

0

2.500.260

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.05

0

0

44.000

44.000

0

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.05.00

0

0

44.000

44.000

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10

0

0

3.651.000

976.000

976.000

976.000

976.000

0

976.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10.00

0

0

3.651.000

976.000

976.000

976.000

976.000

0

976.000

Alte servicii publice generale

54.50

0

40.834.000

16.088.000

15.617.872

15.617.872

15.617.872

0

1.524.260

Alte servicii publice generale

54.50.00

0

0

40.834.000

16.088.000

15.617.872

15.617.872

15.617.872

0

1.524.260

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55

0

0

5.395.190

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

0

2.604.828

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.00

0

0

5.395.190

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

s^.._

SG> i

O X

"]2 .604 628

-A,

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.00.00

0

0

5.395.190

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

yl/Z-'d

•' 2<60^^8

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICAȘI SIGURANȚA NAȚIONALA

59

0

0

20.075.000

5.087.250

5.121.253

5.121.253

4.169.758

951:495

'4.829^258

Denumirea indicatorilor

Cod

UICUIIK uc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Piati efectuate

legale de plătit

uneiwien efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Ordine publica si siguranța naționala

61

0

0

20.075.000

5.087.250

5.121.253

5.121.253

4.169.758

951.495

4.829.258

Ordine publica

61.03

0

0

20.005.000

5.038.250

5.094.870

5.094.870

4.143.375

951.495

4.809.164

Politie locala

61.03.04

0

0

20.005.000

5.038.250

5.094.870

5.094.870

4.143.375

951.495

4.809.164

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.05

0

0

69.000

49.000

26.383

26.383

26.383

0

15.340

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.05.00

0

0

69.000

49.000

26.383

26.383

26.383

0

15.340

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.50

0

0

1.000

0

0

0

0

0

4.754

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.50.00

0

0

1.000

0

0

0

0

0

4.754

Partea a lll-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE

63

0

0

211.805.710

63.040.120

48.751.672

48.627.352

45.391.223

3.236.129

46.552.471

Invatamant

65

0

0

47.891.710

15.398.120

7.759.162

7.634.842

6.303.874

1.330.968

8.132.429

învățământ preșcolar si primar

^5.03

0

0

15.862.660

4.393.900

1.584.267

1.520.342

1.361.822

158.520

1.651.754

învățământ preșcolar

65.03.01

0

0

14.505.300

3.960.540

1.233.493

1.169.568

1.136.476

33.092

1.356.793

învățământ primar

65.03.02

0

0

1.357.360

433.360

350.774

350.774

225.346

125.428

294.961

învățământ secundar

65.04

0

0

31.680.050

10.924.220

6.102.286

6.041.891

4.898.000

1.143.891

6.431.880

învățământ secundar inferior

65.04.01

0

0

9.562.640

3.503.190

1.905.776

1.861.777

1.673.592

188.185

1.991.064

învățământ secundar superior

65.04.02

0

0

^22.042.410

7.411.030

4.191.559

4.175.163

3.221.598

953.565

4.430.008

Invatamant profesional

65.04.03

0

0

75.000

10.000

4.951

4.951

2.810

2.141

10.808

învățământ postliceal

65.05

0

0

161.000

48.000

47.030

47.030

23.803

23.227

37.217

învățământ postliceal

65.05.00

0

0

161.000

48.000

47.030*

47.030

23.803

23.227

37.217

Servicii auxiliare pentru educație

65.11

0

0

50.000

12.500

10.000

10.000

10.000

0

10.000

Internate si cantine pentru elevi

65.11.03

0

0

50.000

12.500

10.000

10.000

10.000

0

10.000

kr

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.50

0

0

138.000

19.500

15.579

15.579

10.249

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.50.00

0

0

138.000

19.500

15.579

15.579

10.249

£;?X330

: x \ ' ÎL x. r.578 ■/ / f* <

Sanatate

66

0

0

23.608.000

6.212.000

2.814.524

2.814.524

2.794.758

19.766

2.711.895

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.06

0

0

11.461.000

2.775.000

164.422

164.422

164.422

0

'132.570

Spitale generale

66.06.01

0

0

11.461.000

2.775.000

164.422*

164.422

164.422

0

132.570

Servicii de sanatate publica

66.08

0

0

12.102.000

3.422.000

2.630.102

2.630.102

2.619.700

10.402

2.568.689

Denumirea indicatorilor

Cod

uieuuc uc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

legale de plătit

uneituien efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Servicii de sanatate publica

66.08.00

0

0

12.102.000

3.422.000

2.630.102

2.630.102

2.619.700

10.402

2.568.689

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

66.50

0

0

45.000

15.000

20.000

20.000

10.636

9.364

10.636

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.50.50

0

0

45.000

15.000

20.000

20.000

10.636

9.364

10.636

Cultura, recreere si religie

67

0

0

59.471.000

17.062.000

16.200.249

16.200.249

15.069.249

1.131.000

14.683.030

Servicii culturale

67.03

0

0

31.978.000

7.567.000

7.197.275

7.197.275

6.952.275

245.000

6.971.077

Instituții publice de spectacole si concerte

67.03.04

0

0

30.403.000

7.250.000

6.909.275

6.909.275

6.709.275

200.000

6.728.077

Case de cultura

67.03.06

0

0

1.575.000

317.000

288.000

288.000

243.000

45.000

243.000

Servicii recreative si sportive

67.05

0

0

25.266.000

8.771.000

8.304.154

8.304.154

7.418.154

886.000

7.398.617

Sport

67.05.01

0

0

13.367.000

5.020.000

4.809.000

4.809.000

4.063.000

746.000

4.063.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.05.03

0

0

11.899.000

3.751.000

3.495.154

3.495.154

3.355.154

140.000

3.335.617

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.50

0

0

2.227.000

724.000

698.820

698.820

698.820

0

313.336

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.50.00

0

0

2.227.000

724.000

698.820

698.820

698.820

0

313.336

Asigurări si asistenta sociala

68

0

0

80.835.000

24.368.0001

21.977.737

21.977.737

21.223.342

754.395

21.025.117

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.04

0

0

2.337.000

728.000

630.762

630.762

528.600

102.162

511.275

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.04.00

0

0

2.337.000

728.000

630.762

630.762

528.600

102.162

511.275

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.05

0

0

43.886.000

12.938.000

11.752.473

11.752.473

11.752.473

0

11.984.578

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.05.02

0

0

43.886.000

12.938.000

11.752.473

11.752.473

11.752.473

0

11.984.578

Ajutoare pentru locuințe

68.10

0

0

2.326.000

1.124.000

694.545

694.545

694.545

0

666.373

Ajutoare pentru locuințe

68.10.00

0

0

2.326.000

1.124.000

694.545

694.545

694.545

0

666.373I

Crese

68.11

0

0

8.661.000

2.218.000

2.124.504

2.124.504

2.093.460

.. 3^44

^2-156.781

Crese

68.11.00

0

0

8.661.000

2.218.000

2.124.504

2.124.504

2.093.460

z<^>31 .044

X £.456.781

Prevenirea excluderii sociale

68.15

0

0

2.882.000

848.000

1.120.824

1.120.824

761.242

359J582

'0541.940

Cantine de ajutor social

68.15.02

0

0

2.882.000

848.000

1.120.824

1.120.824

761.242

|r*. 3,59.582

^41.940

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.50

0

0

20.743.000

6.512.000

5.654.629

5.654.629

5.393.022

tZW^o? *

<£664.170

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.50.50

0

0

20.743.000

6.512.000

5.654.629

5.654.629

5.393.022

261.607

5.064.170

Denumirea indicatorilor

Cod

UICUILC MC7 angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

rian efectuate

legale de plătit

kslltMLUIdl efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

7

0

0

76.178.300

27.228.210

19.540.344

19.540.344

16.972.406

2.567.938

17.622.236

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70

0

0

50.408.210

16.503.210

12.731.395

12.731.395

11.665.502

1.065.893

12.359.864

Locuințe

70.03

0

0

12.872.120

3.850.120

340.904

340.904

340.904

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.03.30

0

0

12.872.120

3.850.120

340.904

340.904

340.904

0

0

Iluminat public si electrificări

70.06

0

0

6.125.000

2.500.000

2.303.741

2.303.741

2.303.741

0

2.812.205

Iluminat public si electrificări

70.06.00

0

0

6.125.000

2.500.000

2.303.741

2.303.741

2.303.741

0

2.812.205

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.50

0

0

31.411.090

10.153.090

10.086.750

10.086.750

9.020.857

1.065.893

9.547.659

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.50.00

0

0

31.411.090

10.153.090

10.086.750

10.086.750

9.020.857

1.065.893

9.547.659

Protecția mediului

74

0

0

25.770.090

10.725.000

6.808.949

6.808.949

5.306.904

1.502.045

5.262.372

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.05

0

0

18.827.000

5.866.000

5.276.185

5.276.185

3.774.581

1.501.604

4.764.945

Salubritate

74.05.01

0

0

17.171.000

4.210.000

3.620.381

3.620.381

2.118.777

1.501.604

3.108.137

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.05.02

0

0

1.656.000

1.656.000

1.655.804

1.655.804

1.655.804

0

1.656.808

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06

0

0

5.452.000

4.275.000

1.001.053

1.001.053

1.000.612

441

489.930

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.00

0

0

5.452.000

4.275.000

1.001.053

1.001.053

1.000.612

441

489.930

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.50

0

0

1.491.090

584.000

531.711

531.711

531.711

0

7.497

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.50.00

0

0

1.491.090

584.000

531.711

531.711

531.711

0

7.497

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79

0

0

221.371.330

68.465.830

18.249.173

18.249.173

17.790.650

458.523

>20.374.505

Combustibili si energie

81

0

0

21.401.000

6.950.000

6.927.658

6.927.658

6.927.658

0

XW2.207

Energie termica

81.06

0

0

21.401.000

6.950.000

6.927.658

6.927.658

6.927.658

A?»

<1 3.052.207

Energie termica

81.06.00

0

0

21.401.000

6.950.000

6.927.658

6.927.658

6.927.658

FI 3.052.207

Transporturi

84

0

0

199.970.330

61.515.830

11.321.515

11.321.515

10.862.992

o^4&8:523

J ^££2.298

Transport rutier

84.03

0

0

199.970.330

61.515.830

11.321.515

11.321.515

10.862.992

<458.523

<7'320.662

Transport în comun

84.03.02

0

0

186.745.000

51.201.000

10.297.084

10.297.084

10.297.084

- 10

> 6.571.967

Străzi

84.03.03

0

0

13.225.330

10.314.830

1.024.431

1.024.431

565.90o

458.523

748.695

Denumirea indicatorilor

Cod

angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.50

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.50.00

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50

0

0

Autoritati publice si acțiuni externe

51

0

0

Autoritati executive si legislative

51.01

0

0

Autoritati executive

51.01.03

0

0

Alte servicii publice generale

54

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.05

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.05.00

0

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10

0

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10.00

0

0

Alte servicii publice generale

54.50

0

0

Alte servicii publice generale

54.50.00

0

0

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55

0

0

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.00

0

0

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.00.00

0

0

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59

0

0

Ordine publica si siguranța naționala

61

0

0

Ordine publica

61.03

0

0

Politie locala

61.03.04

0

0

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.05

0

0

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

legale de plătit

uneiiuieu efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

0

0

0

0

0

0

1.636

0

0

0

0

0

0

1.636

404.748.900

133.299.980

122.750.950

122.626.630

115.029.679

7.596.951

100.742.383

101.044.190

34.563.610

33.676.003

33.676.003

33.292.657

383.346

12.846.677

51.548.000

15.383.610

14.582.131

14.582.131

14.198.785

383.346

7.742.067

51.548.000

15.383.610

14.582.131

14.582.131

14.198.785

383.346

7.742.067

51.548.000

15.383.610

14.582.131

14.582.131

14.198.785

383.346

7.742.067

44.101.000

16.680.000

16.593.872

16.593.872

16.593.872

0

2.499.782

44.000

44.000

0

0

0

0

0

44.000

44.000

0

0

0

0

0

3.651.000

976.000

976.000

976.000

976.000

0

976.000

3.651.000

976.000

976.000

976.000

976.000

0

976.000

40.406.000

15.660.000

15.617.872

15.617.872

15.617.872

0

1.523.782

40.406.000

15.660.000

15.617.872

15.617.872

15.617.872

0

1.523.782

5.395.190

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

0

2.604.828

5.395.190

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

0

2.604.828

5.395.190

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Q

2.604.828

19.982.000

5.067.250

5.121.253

5.121.253

4.169.758

951.495

4.788.357

19.982.000

5.067.250

5.121.253

5.121.253

4.169.758

V . 951.495 V»'* •

4.788.357

/ *.U   *-

/ y.f

19.931.000

5.034.250

5.094.870

5.094.870

4.143.375

^51,495

41738.007

19.931.000

5.034.250

5.094.870

5.094.870

4.143.375

9M495

4:788.007

51.000

33.000

26.383

26.383

26.383

0

350

Denumirea indicatorilor

Cod

angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.05.00

0

0

51.000

33.000

26.383

26.383

26.383

0

350

Partea a lll-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE

63

0

0

177.769.710

55.475.120

48.030.350

47.906.030

44.669.940

3.236.090

45.467.213

Invatamant

65

0

0

27.953.710

10.994.120

7.686.295

7.561.975

6.231.046

1.330.929

7.686.703

învățământ preșcolar si primar

65.03

0

0

5.687.460

2.037.900

1.563.583

1.499.658

1.341.138

158.520

1.630.599

învățământ preșcolar

65.03.01

0

0

4.330.100

1.604.540

1.212.809

1.148.884

1.115.792

33.092

1.338.546

învățământ primar

65.03.02

0

0

1.357.360

433.360

350.774

350.774

225.346

125.428

292.053

învățământ secundar

65.04

0

0

21.917.250

8.876.220

6.050.103

5.989.708

4.845.856

1.143.852

6.007.309

învățământ secundar inferior

65.04.01

0

0

7.400.240

3.023.190

1.871.292

1.827.293

1.639.108

188.185

1.941.819

învățământ secundar superior

65.04.02

0

0

14.442.010

5.843.030

4.173.860

4.157.464

3.203.938

953.526

4.054.682

Invatamant profesional

65.04.03

0

0

75.000

10.000

4.951

4.951

2.810

2.141

10.808

învățământ postliceal

65.05

0

0

161.000

48.000

47.030

47.030

23.803

23.227

37.217

învățământ postliceal

65.05.00

0

0

161.000

48.000

47.030

47.030

23.803

23.227

37.217

Servicii auxiliare pentru educație

65.11

0

0

50.000

12.500

10.000

10.000

10.000

0

10.000

Internate si cantine pentru elevi

65.11.03

0

0

50.000

12.500

10.000

10.000

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.50

0

0

138.000

19.500

15.579

15.579

10.249

5.330

1.578

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.50.00

0

0

138.000

19.500

15.579

15.579

10.249

5.330

1.578

Sanatate

66

0

0

13.046.000

4.016.000

2.724.419

2.724.419

2.704.653

19.766

2.671.082

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.06

0

0

921.000

601.000

95.987

95.987

95.987

0

95.987

Spitale generale

66.06.01

0

0

921.000

601.000

95.987

95.987

95.987

0

95.987

Servicii de sanatate publica

66.08

0

0

12.080.000

3.400.000

2.608.432

2.608.432

2.598.030

10.402

2.564.459

Servicii de sanatate publica

66.08.00

0

0

12.080.000

3.400.000

2.608.432

2.608.432

2.598.030

10.402

2.564.459

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

66.50

0

0

45.000

15.000

20.000

20.000

10.636

z\?^364

10.636

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.50.50

0

0

45.000

15.000

20.000

20.000

10.636

.9.364

i       0.636

Cultura, recreere si religie

67

0

0

56.255.000

16.302.000

15.641.899

15.641.899

14.510.899

r-o 1;.1.3'1.000

1 îjCl31.514

Servicii culturale

67.03

0

0

31.048.000

7.504.000

7.197.275

7.197.275

6.952.275

J .^70.750

Instituții publice de spectacole si concerte

67.03.04

0

0

29.473.000

7.187.000

6.909.275

6.909.275

6.709.275

-64727.750

Case de cultura

67.03.06

0

0

1.575.000

317.000

288.000

288.000

243.000

■451000

243.000

Servicii recreative si sportive

67.05

0

0

22.986.000

8.080.000

7.748.378

7.748.378

6.862.378

886.000

6.827.428

Sport

67.05.01

0

0

12.467.000

5.020.000

4.809.000

4.809.000

4.063.000

746.000

4.063.000

Denumirea indicatorilor

Cod

angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.05.03

0

0

10.519.000

3.060.000

2.939.378

2.939.378

2.799.378

140.000

2.764.428

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.50

0

0

2.221.000

718.000

696.246

696.246

696.246

0

313.336

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.50.00

0

0

2.221.000

718.000

696.246

696.246

696.246

0

313.336

Asigurări si asistenta sociala

68

0

0

80.515.000

24.163.000

21.977.737

21.977.737

21.223.342

754.395

20.997.914

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.04

0

0

2.302.000

693.000

630.762

630.762

528.600

102.162

511.104

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.04.00

0

0

2.302.000

693.000

630.762

630.762

528.600

102.162

511.104

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.05

0

0

43.886.000

12.938.000

11.752.473

11.752.473

11.752.473

0

11.984.578

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.05.02

0

0

43.886.000

12.938.000

11.752.473

11.752.473

11.752.473

0

11.984.578

Ajutoare pentru locuințe

68.10

0

0

2.326.000

1.124.000

694.545

694.545

694.545

0

666.373

Ajutoare pentru locuințe

68.10.00

0

0

2.326.000

1.124.000

694.545

694.545

694.545

0

666.373

Crese

68.11

0

0

8.661.000

2.218.000

2.124.504

2.124.504

2.093.460

31.044

2.155.986

Crese

68.11.00

0

0

8.661.000

2.218.000

2.124.504

2.124.504

2.093.460

31.044

2.155.986

Prevenirea excluderii sociale

68.15

0

0

2.882.000

848.000

1.120.824

1.120.824

761.242

359.582

641.104

Cantine de ajutor social

68.15.02

0

0

2.882.000

848.000

1.120.824

1.120.824

761.242

359.582

641.104

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.50

0

0

20.458.000

6.342.000

5.654.629

5.654.629

5.393.022

261.607

5.038.769

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.50.50

0

0

20.458.000

6.342.000

5.654.629

5.654.629

5.393.022

261.607

5.038.769

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

7

0

0

57.099.000

18.744.000

17.900.280

17.900.280

15.332.783

2.567.497

17.414.430

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70

0

0

37.172.000

12.603.000

12.349.418

12.349.418

11.283.525

1.065.893

12.240.141

Iluminat public si electrificări

70.06

0

0

6.123.000

2.500.000

2.303.741

2.303.741

2.303.741

z<-^^0

■ ^.812.205

Iluminat public si electrificări

70.06.00

0

0

6.123.000

2.500.000

2.303.741

2.303.741

2.303.741

.V’ o

JT4V-205

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.50

0

0

31.049.000

10.103.000

10.045.677

10.045.677

8.979.784

! . 1.065.893

l- ,,i--.k-

CD

CO w

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.50.00

0

0

31.049.000

10.103.000

10.045.677

10.045.677

8.979.784

1.065.893

91427.936

Denumirea indicatorilor

Cod

angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

' “■ ---------

legale de plătit

cneituieii efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Protecția mediului

74

0

0

19.927.000

6.141.000

5.550.862

5.550.862

4.049.258

1.501.604

5.174.289

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.05

0

0

18.827.000

5.866.000

5.276.185

5.276.185

3.774.581

1.501.604

4.763.941

Salubritate

74.05.01

0

0

17.171.000

4.210.000

3.620.381

3.620.381

2.118.777

1.501.604

3.108.137

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.05.02

0

0

1.656.000

1.656.000

1.655.804

1.655.804

1.655.804

0

1.655.804

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06

0

0

1.100.000

275.000

274.677

274.677

274.677

0

410.348

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.00

0

0

1.100.000

275.000

274.677

274.677

274.677

0

410.348

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79

0

0

48.854.000

19.450.000

18.023.064

18.023.064

17.564.541

458.523

20.225.706

Combustibili si energie

81

0

0

21.300.000

6.950.000

6.927.658

6.927.658

6.927.658

0

13.022.089

Energie termica

81.06

0

0

21.300.000

6.950.000

6.927.658

6.927.658

6.927.658

0

13.022.089

Energie termica

81.06.00

0

0

21.300.000

6.950.000

6.927.658

6.927.658

6.927.658

0

13.022.089

Transporturi

84

0

0

27.554.000

12.500.000

11.095.406

11.095.406

10.636.883

458.523

7.203.617

Transport rutier

84.03

0

0

27.554.000

12.500.000

11.095.406

11.095.406

10.636.883

458.523

7.203.617

Transport în comun

84.03.02

0

0

24.954.000

11.000.000

10.292.060

10.292.060

10.292.060

0

6.568.422

Străzi

84.03.03

0

0

2.600.000

1.500.000

803.346

803.346

344.823

458.523

635.195

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0

0

231.935.000

67.412.410

2.693.687

2.693.687

2.690.269

3.418

2.876.350

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50

0

0

6.209.370

2.327.370

106.192

106.192

103.254

2.938

1.393.586

Autoritati publice si acțiuni externe

51

0

0

5.781.370

1.899.370

106.192

106.192

103.254

2.938

1.393.108

Autoritati executive si legislative

51.01

0

0

5.781.370

1.899.370

106.192

106.192

103.254

2.938

1.393.108

Autoritati executive

51.01.03

0

0

5.781.370

1.899.370

106.192

106.192

103.254

2.938

1.393.108

Alte servicii publice generale

54

0

0

428.000

428.000

0

0

0

0

478

Alte servicii publice generale

54.50

0

0

428.000

428.000

0

0

0

478

Alte servicii publice generale

54.50.00

0

0

428.000

428.000

0

0

0

ir       478

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICAȘI SIGURANȚA NAȚIONALA

59

0

0

93.000

20.000

0

0

0

\Z0

\ ‘40 901

‘ i t—M

i -H

Ordine publica si siguranța naționala

61

0

0

93.000

20.000

0

0

0

0

'40.901

. '4'

Ordine publica

61.03

0

0

74.000

4.000

0

0

0

0

>z21.157

Politie locala

61.03.04

0

0

74.000

4.000

0

0

0

0

21.157

Denumirea indicatorilor

Cod

angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

r »B 1 țj   ** B B ■  B B WW

legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.05

0

0

18.000

16.000

0

0

0

0

14.990

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.05.00

0

0

18.000

16.000

0

0

0

0

14.990

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.50

0

0

1.000

0

0

0

0

0

4.754

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.50.00

0

0

1.000

0

0

0

0

0

4.754

Partea a lll-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE

63

0

0

34.036.000

7.565.000

721.322

721.322

721.283

39

1.085.258

Invatamant

65

0

0

19.938.000

4.404.000

72.867

72.867

72.828

39

445.726

învățământ preșcolar si primar

65.03

0

0

10.175.200

2.356.000

20.684

20.684

20.684

0

21.155

învățământ preșcolar

65.03.01

0

0

10.175.200

2.356.000

20.684

20.684

20.684

0

18.247

învățământ primar

65.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

2.908

învățământ secundar

65.04

0

0

9.762.800

2.048.000

52.183

52.183

52.144

39

424.571

învățământ secundar inferior

65.04.01

0

0

2.162.400

480.000

34.484

34.484

34.484

0

49.245

învățământ secundar superior

65.04.02

0

0

7.600.400

1.568.000

17.699

17.699

17.660

39

375.326

Sanatate

66

0

0

10.562.000

2.196.000

90.105

90.105

90.105

0

40.813

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.06

0

0

10.540.000

2.174.000

68.435

68.435

68.435

0

36.583

Spitale generale

66.06.01

0

0

10.540.000

2.174.000

68.435

68.435

68.435

0

36.583

Servicii de sanatate publica

66.08

0

0

22.000

22.000

21.670

21.670

21.670

0

4.230

Servicii de sanatate publica

66.08.00

0

0

22.000

22.000

21.670

21.670

21.670

0

4.230

Cultura, recreere si religie

67

0

0

3.216.000

760.000

558.350

558.350

558.350

0

571.516

Servicii culturale

67.03

0

0

930.000

63.000

0

0

0

0

327

Instituții publice de spectacole si concerte

67.03.04

0

0

930.000

63.000

0

0

0

0

327

Servicii recreative si sportive

67.05

0

0

2.280.000

691.000

555.776

555.776

555.776

0

571.189

Sport

67.05.01

0

0

900.000

0

0

0

0

<^fii0

o

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.05.03

0

0

1.380.000

691.000

555.776

555.776

555.776

11

L rtț

x.—.,2*

ș>\ \5H.189 î>i

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.50

0

0

6.000

6.000

2.574

2.574

2.574

, l {

0

A

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.50.00

0

0

6.000

6.000

2.574

2.574

2.574

0

Asigurări si asistenta sociala

68

0

0

320.000

205.000

0

0

0

0

27.203

Denumirea indicatorilor

Cod

ang< inițiale

jjament definitive

A

B

1

2

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.04

0

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.04.00

0

0

Crese

68.11

0

0

Crese

68.11.00

0

0

Prevenirea excluderii sociale

68.15

0

0

Cantine de ajutor social

68.15.02

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.50

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.50.50

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

7

0

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70

0

0

Locuințe

70.03

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.03.30

0

0

Iluminat public si electrificări

70.06

0

0

Iluminat public si electrificări

70.06.00

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.50

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.50.00

0

0

Protecția mediului

74

0

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.05

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.05.02

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.00

0

0

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.50

0

0

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Miigajarnenre legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

35.000

35.000

0

0

0

0

171

35.000

35.000

0

0

0

0

171

0

0

0

0

0

0

795

0

0

0

0

0

0

795

0

0

0

0

0

0

836

0

0

0

0

0

0

836

285.000

170.000

0

0

0

0

25.401

285.000

170.000

0

0

0

0

25.401

19.079.300

8.484.210

1.640.064

1.640.064

1.639.623

441

207.806

13.236.210

3.900.210

381.977

381.977

381.977

0

119.723

12.872.120

3.850.120

340.904

340.904

340.904

0

0

12.872.120

3.850.120

340.904

340.904

340.904

0

0

2.000

0

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

0

362.090

50.090

41.073

41.073

41.073

0

119.723

362.090

50.090

41.073

41.073

41.073

0

119.723

5.843.090

4.584.000

1.258.087

1.258.087

1.257.646

441

88.083

0

0

0

0

0

=0

1.004

0

0

0

0

0

o

%004

4.352.000

4.000.000

726.376

726.376

725.935

441

-f i i >4

4.352.000

4.000.000

726.376

726.376

725.935

y- ” #

79.582

1.491.090

584.000

531.711

531.711

531.711

0

7.497

Denumirea indicatorilor

Cod

VIVMI*V MV angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

m igcijcii noi i ic legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.50.00

0

0

1.491.090

584.000

531.711

531.711

531.711

0

7.497

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79

0

0

172.517.330

49.015.830

226.109

226.109

226.109

0

148.799

Combustibili si energie

81

0

0

101.000

0

0

0

0

0

30.118

Energie termica

81.06

0

0

101.000

0

0

0

0

0

30.118

Energie termica

81.06.00

0

0

101.000

0

0

0

0

0

30.118

Transporturi

84

0

0

172.416.330

49.015.830

226.109

226.109

226.109

0

118.681

Transport rutier

84.03

0

0

172.416.330

49.015.830

226.109

226.109

226.109

0

117.045

Transport în comun

84.03.02

0

0

161.791.000

40.201.000

5.024

5.024

5.024

0

3.545

Străzi

84.03.03

0

0

10.625.330

8.814.830

221.085

221.085

221.085

0

113.500

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.50

0

0

0

0

0

0

0

0

1.636

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.50.00

0

0

0

0

0

0

0

0

1.636

Conducătorul instituției

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementările legale in vigoare

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

PRIMAR,

ADPI4N CI nDIM


DIRECTOR EXECUTIV, NICOLETA CRĂCIUNOILI

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Cont de execuție al Bugetului creditelor interne la data de 31.03.2020- VENITURI

-RON-

ORDONATOR PRINCIPAL DE


DITE


DIRECTOR EJ^CUTIV


SE           ~-------UMUTURIDenumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasați realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de in casat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

TOTAL VENITURI

31.223.440,00

17.781.010,00

5.550.861,00

0,00

5.550.861,00

5.550.861,00

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

31.223.440,00

17.781.010,00

5.550.861,00

0,00

5.550.861,00

5.550.861,00

0,00

0,00

Alte operațiuni financiare

41.07

31.223.440,00

17.781.010,00

5.550.861,00

0,00

5.550.881,00

5.550.861,00

0,00

0,00

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

31.223.440,00

17.781.010,00

5.550.861,00

0,00

5.550.861,00

5.550.861,00

0,00

0,00

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

31.223.440,00

17.781.010,00

5.550.861,00

0,00

5.550.861,00

5.550.861,00

0.00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

31.223.440,00

17.781.010,00

5.550.861,00

0,00

5.550.861,00

5.550.861,00

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

31.223.440,00

17.781.010,00

5.550.861,00

0,00

5.550.861,00

5.550.861,00

0,00

0,00

Alte operațiuni financiare

41.07

31.223.440,00

17.781.010,00

5.550.861,00

0,00

5.550.861,00

5.550.861,00

0,00

0,00

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

31.223.440,00

17.781.010,00

5.550.861,00

0,00

5.550.861,00

5.550.861,00

0,00

0,00

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

31.223.440,00

17.781.010,00

5.550.861,00 ____

0,00

5.550.861,00

5.550.861,00

0,00

0,00

JUDEȚUL PRAHOVA

4 ,■ MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Cont de execuție al Bugetului creditelor interne la data de 31.03.2020-CHELTUIELI

-RON-

Denumirea Indicatorilor

Cod

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

CHELTUIELI - TOTAL

0,00

0,00

32.999.120,00

19.556.690,00

32.999.120,00

5.549.045,00

5.549.045,00

0,00

750.508,00

invatamant

65.07

0,00

0,00

448.780,00

225.000,00

448.780,00

180,00

180,00

0,00

0,00

învă|ământ pre° colar si primar

65.07.03

0,00

0,00

155.770,00

105.000,00

155.770,00

89,00

89,00

0,00

0,00

învățământ pre° colar

65.07.03.01

0,00

0,00

155.770,00

105.000,00

155.770,00

89,00

89,00

0,00

0,00

învățământ secundar

65.07.04

0,00

0,00

293.010,00

120.000,00

293.010,00

91,00

91,00

0,00

0,00

învă|âmânt secundar inferior

65.07.04.01

0,00

0,00

128.580,00

50.000,00

128.580,00

31,00

31,00

0,00

0,00

învățământ secundar superior

65.07.04.02

0,00

0,00

164.430,00

70.000,00

164.430,00

60,00

60,00

0,00

0,00

Sănătate

66.07

0,00

0,00

4.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi

66.07.06

0,00

0,00

4.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitale generale

66.07.06.01

0,00

0,00

4.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Locuin|s, servicii si dezvoltare publica

70.07

0,00

0,00

4.101.340,00

1.331.690,00

4.101.340,00

316,00

316,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniile locuințelor serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0,00

0,00

4.101.340,00

1.331.690,00

4.101.340,00

316,00

316,00

0,00

0,00

Transporturi

84.07

0,00

0,00

24.449.000,00

16.000.000,00

24.449.000,00

5.548.549,00

5.548.549,00

0,00

750.508,00

Transport rutier

84.07.03

0,00

0,00

24.449.000,00

16.000.000,00

24.449.000,00

5.548.549,00

5.548.549,00

0,00

750.508,00

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0,00

0,00

17.500.000,00

10.000.000,00

17.500.000,00

5.548.549,00

5.548.549,00

0,00

0,00

Străzi

84.07.03.03

0,00

0,00

6.949.000,00

6.000.000,00

6.949.000,00

0,00

0,00

0,00

750.508,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00'

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

32.999.120,00

19.556.690,00

32.999.120,00

5.549.045,00

5.549.045,00

0,00

750.508,00

învatamant

65.07

0,00

0,00

448.780,00

225.000,00

448.780,00

180,00

180,00

0,00

0,00

învățământ pre° colar si primar

65.07.03

0,00

0,00

155.770,00

105.000,00

155.770,00

89,00

89,00

0,00

0,00

învățământ pre° colar

65.07.03.01

0,00

0,00

155.770,00

105.000,00

155.770,00

89,00

89,00

0,00

0,00

învățământ secundar

65.07.04

0,00

0,00

293.010,00

120.000,00

293.010,00

91,00

91,00

0,00

0,00

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

0,00

0,00

128.580,00

50.000,00

128.580,00

31,00

31,00

0,00

0,00

învățământ secundar superior

65.07.04.02

0,00

0,00

164.430,00

70.000,00

164.430,00

60,00

60,00

-       o;ocl

V     0,00

nX.

Sănătate

66.07

0,00

0,00

4.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

Vk-- 0,00

. V"          '

0,00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi

66.07.06

0,00

0,00

4.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitale generale

66.07.06.01

0,00

0,00

4.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

0,00

o,oo:

>        . 0,00

2 0-00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.07

0,00

0,00

4.101.340,00

1.331.690,00

4.101.340,00

316,00

316,00

/        0,00

4,1

Alte servicii in domeniile locuințelor serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0,00

0,00

4.101.340,00

1.331.690,00

4.101.340,00

316,00

316,00^

/  / 0,00

i. «y

Transporturi

84.07

0,00

0,00

24.449.000,00

16.000.000,00

24.449.000,00

5.548.549,00

5.548.549,00

- 750.508,00

Transport rutier

84.07.03

0,00

0,00

24.449.000,00

16.000.000,00

24.449.000,00

5.548.549,00

5.548.549,00

0,00

750.508,00

Denumirea indicatorilor

1

Cod

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0,00

0,00

17.500.000,00

10.000.000,00

17.500.000,00

5.548.549,00

5.548.549,00

0,00

0,00

Străzi

84.07.03.03

0,00

0,00

6.949.000,00

6.000.000.00

6.949.000,00

0,00

0,00

0,00

750.508,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITEDIRECTOR EXECUTIV


SEF SERVICIU


BUGET ÎMPRUMUTURI


Raport agregat pentru unitatea Municipiul Ploiești

Anexa 11

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI

PENTRU 31/03/2020

Cod2102G                                                                                                            lei

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI

(SECȚIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA

DE DEZVOLTARE)

0

0

63.996.600

17.862.100

19.574.064

19.574.063

15.012.404

4.561.659

17.775.995

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50

0

0

4.421.000

1.110.000

3.993.939

3.993.938

965.397

3.028.541

1.013.930

Alte servicii publice generale

54

0

0

4.421.000

1.110.000

3.993.939

3.993.938

965.397

3.028.541

1.013.930

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10

0

0

4.421.000

1.110.000

3.993.939

3.993.938

965.397

3.028.541

1.013.930

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10.00

0

0

4.421.000

1.110.000

3.993.939

3.993.938

965.397

3.028.541

1.013.930

Partea a IIl-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE

63

0

0

59.575.600

16.752.100

15.580.125

15.580.125

14.047.007

1.533.118

16.762.065

Cultura, recreere si religie

67

0

0

59.575.600

16.752.100

15.580.125

15.580.125

14.047.007

1.533.118

16.762.065

Servicii culturale

67.03

0

0

33.286.600

7.866.600

7.117.519

7.117.519

7.019.152

98.367

7.326.222

Instituții publice de spectacole si concerte

67.03.04

0

0

31.688.000

7.541.000

6.881.094

6.881.094

6.782.727

98.367

7.071.593

Case de cultura

67.03.06

0

0

1.598.600

325.600

236.425

236.425

236.425

0

254.629

Servicii recreative si sportive

67.05

0

0

13.630.000

5.333.500

5.045.107

5.045.107

3.767.388

1.277.719

4.398.638

Sport

67.05.01

0

_0

13.630.000

5.333.500

5.045.107

5.045.107

3.767.388

1.277.719

4.398.638

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.50

0

0

12.659.000

3.552.000

3.417.499

3.417.499

3.260.467

157.032

5.037.205

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.50.00

0

0

12.659.000

3.552.000

3.417.499

3.417.499

3.260.467

157.032

... 5^05

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

0

61.792.600

17.229.100

19.018.288

19.018.287

14.456.628

4.56L659

15.323.657

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50

0

0

4.406.000

1.110.000

3.993.939

3.993.938

965.397

3 628-541

■ r

1.006.950

. • •.. ..           l *-

Alte servicii publice generale

54

0

0

4.406.000

1.110.000

3.993.939

3.993.938

965.397

3.te^4l

1.006.950

Servicii publice comunitare de evidenta a j ersoanelor__________

54.10

0

0

4.406.000

1.110.000

3.993.939

3.993.938

965.397

■- A-.

3.028^'541.

-1.006.950

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10.00

0

0

4.406.000

1.110.000

3.993.939

3.993.938

965.397

3.028.541

1.006.950

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63

0

0

57.386.600

16.119.100

15.024.349

15.024.349

13.491.231

1.533.118

14.316.107

Cultura, recreere si religie

67

0

0

57.386.600

16.119.100

15.024.349

15.024.349

13.491.231

1.533.118

14.316.107

Servicii culturale

67.03

0

0

32.356.600

7.803.600

7.117.519

7.117.519

7.019.152

98.367

7.180.901

Instituții publice de spectacole si concerte

67.03.04

0

0

30.758.000

7.478.000

6.881.094

6.881.094

6.782.727

98.367

6.937.873

Case de cultura

67.03.06

0

0

1.598.600

325.600

236.425

236.425

236.425

0

243.028

Servicii recreative si sportive

67.05

0

0

13.630.000

5.333.500

5.045.107

5.045.107

3.767.388

1.277.719

4.329.075

Sport

67.05.01

0

0

13.630.000

5.333.500

5.045.107

5.045.107

3.767.388

1.277.719

4.329.075

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.50

0

0

11.400.000

2.982.000

2.861.723

2.861.723

2.704.691

157.032

2.806.131

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.50.00

0

0

11.400.000

2.982.000

2.861.723

2.861.723

2.704.691

157.032

2.806.131

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0

0

2.204.000

633.000

555.776

555.776

555.776

0

2.452.938

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50

0

0

15.000

0

0

0

0

0

6.980

Alte servicii publice generale

54

0

0

15.000

0

0

0

0

0

6.980

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10

0

0

15.000

0

0

0

0

0

6.980

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10.00

0

0

15.000

0

0

0

0

0

6.980

Partea a lll-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE

63

0

0

2.189.000

633.000

555.776

555.776

555.776

0

2.445.958

Cultura, recreere si religie

67

0

0

2.189.000

633.000

555.776

555.776

555.776

0

2.445.958

Servicii culturale

67.03

0

0

930.00C

63.000

0

0

0

0

145.321

Instituții publice de spectacole si concerte

67.03.04

0

0

930.000

63.000

0

0

0

0

133.720

Case de cultura

67.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

^11.601

Servicii recreative si sportive

67.05

0

0

0

0

0

0

0

C’0

‘■69.563

Sport

67.05.01

0

0

0

0

0

0

0

ye0

69.563

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.50

0

0

1.259.000

570.000

555.776

555.776

555.776

0

Ij— >  .  -

2.231.074

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.50.00

0

0

1.259.000

570.000

555.776

555.776

555.776

2.231.074

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si fapt A

x                       Conducătorul institui

caiacesica^e bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementările legale in vigoare                                          * '■   *'*

Conducătorul compartimentului


A-b/uHo          bifai


Ml'cx) lgtA          N/9iU 4^

Municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești, str. Republicii nr. 2

Cod fiscal: 2844855

Raport agregat pentru unitatea Municipiul Ploiești

Anexa 9

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI

PENTRU 31/03/2020

Cod 20 02G                                                                                                                                      lei

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

63.996.600

17.862.100

16.989.046

737.368

16.251.678

16.136.901

0

852.145

VENITURI PROPRII

001

4.741.600

959.100

1.859.520

737.368

1.122.152

1.007.375

852.145

1. VENITURI CURENTE

00.02

4.741.600

959.100

1.859.520

737.368

1.122.152

1.007.375

0

852.145

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

4.741.600

959.100

1.859.520

737.368

1.122.152

1.007.375

0

852.145

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

1.041.900

286.400

1.000.255

647.255

353.000

343.854

0

656.401

Venituri din proprietate

30

1.041.900

286.4001

1.000.255

647.255

353.000

343.854

0

656.401

Venituri din concesiuni si închirieri *)

30.05

1.041.900

286.400

1.000.255

647.255

353.000

343.854

0

656.401

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.05.30

1.041.900

286.400

1.000.255

647.255

353.000

343.854

0

656.401

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

3.699.700

672.700

859.265

90.113

769.152

663.521

0

195.744

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33

3.517.000

614.000

753.454

82.459]

670.995

573.952

0

179.502

Venituri din prestări de servicii

33.08

1.564.000

294.000

441.530

60.892

380.638

293.753

0

147.777

Venituri din prestări de servicii

33.08.00

1.564.000

294.000

441.530

60.892

380.638

293.753

0

147.777

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.17

23.000

8.000

7.420

0

7.420

7.420

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.17.00

23.000

8.000

7.420

0

7.420

7.420

0

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.19

430.000

100.000

121.557

0

121.557

121.557

0

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.19.00

430.000

100.000

121.557

0

121.557

121.557

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50

1.500.000

212.000

182.947

21.567

161.380

151.222

0

31.725

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50.00

1.500.000

212.000

182.947

21.5671

161.380

151.222

0

31.725

Diverse venituri

36

150.000

26.000

42.539

7.654

34.885

32.074

0

—C10 465

Alte venituri

36.50

150.000

26.000

42.539

7.654

34.885

32.074

0

5 10.465

Alte venituri

36.50.00

150.000

26.000

42.539

7.654

34.885

32.074

0

\ 10.465

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37

32.700

32.700

63.272

0

63.272

57.495

0

5.V77

Donații si sponsorizări

37.01

32.700

32.700

63.272

0

63.272

57.495

0

5.777

Donații si sponsorizări

37.01.00

32.700

32.700

63.272

0

63.272

57.495

~ol

5.777

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.03

-15.000

0

°

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.03.00

-15.000

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.04

15.000

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.04.00

15.000

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII

00.17

59.255.000

16.903.000

15.129.526

0

15.129.526

15.129.526

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

00.18

59.255.000

16.903.000

15.129.526

0

15.129.526

15.129.526

0

0

Subvenții de la alte administrații

43

59.255.000

16.903.000

15.129.526

0

15.129.526

15.129.526

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.09

57.066.000

16.270.000

14.573.750

0

14.573.750

14.573.750

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.09.00

57.066.000

16.270.000

14.573.750

0

14.573.750

14.573.750

0

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.19

2.189.000

633.000

555.776

0

555.776

555.776

0

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.19.00

2.189.000

633.000

555.776

0

555.776

555.776

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

61.792.600

17.229.100

16.433.270

737.368,

15.695.9021

15.581.125

0

852.145

VENITURI PROPRII

001

4.726.600

959.100

1.859.520

737.368

1.122.152

1.007.375

852.145

1. VENITURI CURENTE

00.02

4.726.600

959.100

1.859.520

737.368

1.122.152

1.007.375

0

852.145

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

4.726.600

959.100

1.859.520

737.368

1.122.152

1.007.375

0

852.145

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

1.041.900

286.400

1.000.255

647.255

353.000

343.854

0

656.401

Venituri din proprietate

30

1.041.900

286.400

1.000.255

647.255

353.000

343.854

0

656.401

Venituri din concesiuni si inchirieri *)

30.05

1.041.900

286.400

1.000.255

647.255

353.000

343.854

0

656.401

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.05.30

1.041.900

286.400

1.000.255

647.255

353.000

343.854

0

656.401

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

3.684.700

672.700

859.265

90.113

769.152

663.521

0

195.744

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33

3.517.000

614.000

753.454

82.459

670.995

573.952

0

179.502

Venituri din prestări de servicii

33.08

1.564.000

294.000

441.530

60.892

380.638

293.753

0

147.777

Venituri din prestări de servicii

33.08.00

1.564.000

294.000

441.530

60.892

380.638

293.753

0

147.777

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.17

23.000

8.000

7.420

0

7.420

7.420

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.17.00

23.000

8.000

7.420

0

7.420

7.420

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.19

430.000

100.000

121.557

0

121.557

121.557

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.19.00

430.000

100.000

121.557

0

121.557

121.557

I                î

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50

1.500.000

212.000

182.947

21.567

161.380

151.2221

o

^.•3»

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50.00

1.500.000

212.000

182.947

21.567

161.380

151.222

■. < /o

Diverse venituri

36

150.000

26.000

42.539

7.654

34.885

32.074

. ... -10.466

Alte venituri

36.50

150.010

26.000

42.539

7.654

34.885

32.074

'ti

c ,10:465

Alte venituri

36.50.00

150.000

26.000

42.539

7.654

34.885

32.074

0

T 0.465

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37

17.700

32.700

63.272

0

63.272

57.495

0

5.777

Donații si sponsorizări

37.01

32.700

32.700

63.272

0

63.272

57.495

0

5.777

Donații si sponsorizări

37.01.00

32.700

32.700

63.272

0

63.272

57.495

0

5.777

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.03

-15.000

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.03.00

-15.000

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII

00.17

57.066.000

16.270.000

14.573.750

0

14.573.750

14.573.750

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

57.066.000

16.270.000

14.573.750

0

14.573.750

14.573.750

0

0

Subvenții de la alte administrații

43

57.066.000

16.270.000

14.573.750

0

14.573.750

14.573.750

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.09

57.066.000

16.270.000

14.573.750

0

14.573.750

14.573.750

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.09.00

57.066.000

16.270.000

14.573.750

0

14.573.750

14.573.750

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

2.204.000l

633.000

555.776

0

555.776

555.776

0

0

VENITURI PROPRII

001

15.000

1. VENITURI CURENTE

00.02

15.000

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

15.000

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

15.000

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37

15.000

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.04

15.000

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.04.00

15.000

0

0

0

0

6

0

0

IV. SUBVENȚII

00.17

2.189.000

633.000

555.776

0

555.776

555.776

0

0

SUBVENȚII DE UX ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

2.189.000

633.000

555.776

0

555.776

555.776

0

0

Subvenții de la alte administrații

43

2.189.000

633.000

555.776

0

555.776

555.776

0

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.19

2.189.000

633.000

555.776

0

555.776

555.776

0

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.19.00

2.189.000

633.000

555.776

0

555.776

555.776

0

0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementările legale in vigoare

Conducătorul instituției

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRj/’


DIRECTOR EXECUTIV, NICOLETACtfM IUNOIU


Raport agregat pentru unitatea Municipiul Ploiești

Anexa 11

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI

PENTRU 31/03/2020

Cod 21 02F_______________________________ lei

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI

(SECȚIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA

DE DEZVOLTARE)

0

0

176.031.000

80.725.000

81.104.824

81.104.824

34.830.982

46.273.842

34.855.445

Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63

0

0

176.031.000

80.725.000

81.104.824

81.104.824

34.830.982

46.273.842

34.855.445

Sanatate

66

0

0

176.031.000

80.725.000

81.104.824

81.104.824

34.830.982

46.273.842

34.855.445

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.06

0

0

176.031.000

80.725.000

81.104.824

81.104.824

34.830.982

46.273.842

34.855.445

Spitale generale

66.06.01

0

0

176.031.000

80.725.000

81.104.824

81.104.824

34.830.982

46.273.842

34.855.445

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

0

159.178.000

63.872.000

80.815.442

80.815.442

34.794.891

46.020.551

34.087.858

Partea a lll-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE

63

0

0

159.178.000

63.872.000

80.815.442

80.815.442

34.794.891

46.020.551

34.087.858

Sanatate

66

0

0

159.178.000

63.872.000

80.815.442

80.815.442

34.794.891

46.020.551

34.087.858

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.06

0

0

159.178.000

63.872.000

80.815.442

80.815.442

34.794.891

46.020.551

34.087.858

Spitale generale

66.06.01

0

0

159.178.000

63.872.000

80.815.442

80.815.442

34.794.891

46.020.551

34.087.858

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0

0

16.853.000

16.853.000

289.382

289.382

36.091

253.291

767.587

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63

0

0

16.853.000

16.853.000

289.382

289.382

36.091

253.291

767.587

Sanatate

66

0

0

16.853.000

16.853.000

289.382

289.382

36.091

253.291

767.587

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.06

0

0

16.853.000

16.853.000

289.382

289.382

36.091

253.291

^76/^87

Spitale generale                |6X06.01

0

0

16.853.000

16.853.000

289.382

289.382

36.091

253.2^1

-•TT767.587

Certificam exactitatea datelor raportate, precum /faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementările legale in vigoare

„ .   , k ,. ... .. x                                                                                                             Conducătorul compartimentului

Conducătorul institutor

DIRECTOR EXECUTIV, NICOLETA CRAGtuNOIU

Municipiul Ploiești

Municipiu! Ploiești, str. Republicii nr. 2

Cod fiscal: 2844«55

Raport agregat pentru unitatea Municipiul Ploiești

Anexa 9


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI

PENTRU 31/03/2020

Cod 20 02F                                                   ____ _____ _______ ____________________________________________________________lei

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Drepturi constatate

Incasa ri realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

156.312.000

61.006.000

46.790.909

11.426.441

35.364.468

36.972.374

0

9.818.535

VENITURI PROPRII

001

100.971.000

44.185.000

35.269.173

11.426.441

23.842.732

25.450.638

9.818.535

1. VENITURI CURENTE

00.02

100.971.000

44.185.000

35.269.173

11.426.441

23.842.732

25.450 638

0

9.818.535

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

100.971.000

44.185.000

35.269.173

11.426.441

23.842.732

25.450.638

0

9.818.535

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

55.000

16.000

15.629

3.231

12.398

12.398

0

3.231

Venituri din proprietate

30

54.000

15.000

15.629

3.231

12.398

12.398

0

3.231

Venituri din concesiuni si inchirieri *)

30.05

54.000

15.000

15.629

3.231

12.398

12.398

0

3.231

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.05.30

54.000

15.000

15.629

3.231

12.398

12.398

0

3.231

Venituri din dobânzi

31

1.000

1.000

0

0

ol

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.03

1.0001

1.000

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.03.00

1.000

1.000

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

100.916.000

44.169.000

35.253.544

11.423.210

23.830.334

25.438.240

0

9.815.304

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

□3

100.916.000

44.169.000

35.253.544

11.423.210

23.830.3341

25.438.240

0

9.815.304

Venituri din prestări de servicii

33.08

824.000

300.000

180.987

11.177

169.810

170.834

0

10.153

Venituri din prestări de servicii

33.08.00

824.000

300.000

180.987

11.177

169.810

170.834

0

10.153

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.21

95.900.000

42.655.000

34.181.847

11.412.033

22.769.814

24.376.696

0

9.805.151

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.21.00

95.900.000

42.655.000

34.181.847

11.412.033

22.769.814

24.376.696

0

9.805.151

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.30

3.842.000

1.056.000

802.061

0

802.061

802.061

0

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.30.00

3.842.000

1.056.000

802.061

0

802.061

802.061

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50

350.000

158.000

88.649

0

88.649

88.649]

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50.00

350.000

158.000

88.649j

0

88.649

88.649

C"®

i? . ' 0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37

0

0

0

0

0|

0

p

' 0

Donații si sponsorizări

37.01

0

0

0

0

0

0

2

Donații si sponsorizări

37.01.00

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0

0

800.000

0

800.000

800.000

0

Xn? ' 46; fi ----.----r—

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Drepturi constatate

Incasa ri realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Alte operațiuni financiare

41

0

0

800.000

0

800.000

800.000

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.06

0

0

800.000

0

800.000

800.000

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.06.00

0

0

800.000

0

800.000

800.000

0

0

IV. SUBVENȚII

00.17

55.341.000

16.821.000

10.721.736

0

10.721.736

10.721.736

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

55.341.000

16.821.000

10.721.736

0

10.721.736

10.721.736

0

0

Subvenții de la alte administrații

43

55.341.000

16.821.000

10.721.736

0

10.721.736

10.721.736

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10

921.000

601.000

95.987

0

95.987

95.987

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10.00

921.000

601.000

95.987

0

95.987

95.987

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.14

1.420.000

1.420.000

36.091

0

36.091

36.091

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.14.00

1.420.000

1.420.000

36.091

0

36.091

36.091

0

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.33

53.000.000

14.800.000

10.589.658

0

10.589.658

10.589.658

0

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

43.33.00

53.000.000

14.800.000

10.589.658

0

10.589.658

10.589.658

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

154.892.000

59.586.000

46.754.818

11.426.441

35.328.377

36.936.283

0

9.818.535

VENITURI PROPRII

001

100.971.000

44.185.000

35.269.173

11.426.441

23.842.732

25.450.638

9.818.535

1. VENITURI CURENTE

00.02

100.971.000

44.185.000

35.269.173

11.426.441

23.842.732

25.450.638

0

9.818.535

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

100.971.000

44.185.000

35.269.173

11.426.441

23.842.732

25.450.638

0

9.818.535

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

55.000

16.000

15.629

3.231

12.398

12.398

0

3.231

Venituri din proprietate

30

54.000

15.000

15.629

3.231

12.398

12.398

0

3.231

Venituri din concesiuni si inchirieri *)

30.05

54.000

15.000

15.629

3.231

12.398

12.398

0

3.231

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.05.30

54.000

15.000

15.629

3.231

12.398

12.398

0

3.231

Venituri din dobânzi

31

1.000

1.000

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.03

1.000

1.000

0

0

0

0

0

___________ifî

Alte venituri din dobânzi

31.03.00

1.000

1.000

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

100.916.000

44.169.000

35.253.544

11.423.210

23.830.334

25.438.240

0

9.815.30S

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33

100.916.000

44.169.000

35.253.544

11.423.210

23.830.334

25.438.240

0

9.815.304 .

Venituri din prestări de servicii

33.08

824.000

300.000

180.987

11.177

169.810

170.834

0

10.153

Venituri din prestări de servicii

33.08.00

824.000

300.000

180.987

11.177

169.810

170.834

x' 0

10.153

Venituri din contractele incheiate cu casete de asigurări sociale de sanatate

33.21

95.900.000

42.655.000

34.181.847

11.412.033

22.769.814

24.376.696

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.21.00

95.900.000

42.655.000

34.181.847

11.412.033

22.769.814

24.376.696

0

9.805.151

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.30

3.842.000

1.056.000

802.061

0

802.061

802.061

0

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.30.00

3.842.000

1.056.000

802.061

0

802.061

802.061

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50

350.000

158.000

88.649

0

88.649

88.649

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50.00

350.000

158.000

88.649

0

88.649

88.649

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații si sponsorizări

37.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații si sponsorizări

37.01.00

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0

0

800.000

0

800.000

800.000

0

0

Alte operațiuni financiare

41

0

0

800.000

0

800.000

800.000

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.06

0

0

800.000

0

800.000

800.000

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.06.00

0

0

800.000

0

800.000

800.000

0

0

IV. SUBVENȚII

00.17

53.921.000

15.401.000

10.685.645

0

10.685.645

10.685.645

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

53.921.000

15.401.000

10.685.645

0

10.685.645

10.685.645

0

0

Subvenții de la alte administrații

43

53.921.000

15.401.000

10.685.645

0

10.685.645

10.685.645

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10

921.000

601.000

95.987

0

95.987

95.987

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10.00

921.000

601.000

95.987

0

95.987

95.987

0

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.33

53.000.000

14.800.000

10.589.658

0

10.589.658

10.589.658

0

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.33.00

53.000.000

14.800.000

10.589.658

0

10.589.658

10.589.658

0

"9^,-v *

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

1.420.000

1.420.000

36.091

0

36.091

36.091

v 0

VENITURI PROPRII

001

IV. SUBVENȚII

00.17

1.420.000

1.420.000

36.091

0

36.091

36.091

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

1.420.000

1.420.000

36.091

0

36.091

36.091

0

0

Subvenții de la alte administrații

43

1.420.000

1.420.000

36.091

0

36.091

36.091

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.14

1.420.000

1.42C 000

36.091

0

36.091

36.091

■*0

0

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.14.00

1.420.000

1.420.000

36.091

0

36.091

36.091

0

0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementările legale in vigoare

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului fînandar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV,

Municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești, str. Republicii nr. 2

Cod fiscal: 2844855

Raport agregat pentru unitatea Municipiul Ploiești

Anexa 9


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI

PENTRU 31/03/2020

Cod 20 02E

lei

Prevederi bugetare anuale

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Denumirea indicatorilor

Cod

bugetare trimestriale

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

10.382.000

3.186.500

2.257.901

168.629

2.089.272

2.144.642

0

113.259

VENITURI PROPRII

001

10.332.000

3.146.500

2.068.904

168.629

1.900.275

1.955.645

113.259

1. VENITURI CURENTE

00.02

10.332.000

3.146.500

2.068.904

168.629

1.900.275

1.955.645

0

113.259

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

10.332.000

3.146.500

2.068.904

168.629

1.900.275

1.955.645

0

113.259

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

1.206.000

431.500

293.204

36.624

256.580

246.702

0

46.502

Venituri din proprietate

30

1.206.000

431.500

293.204

36.624

256.580

246.702

0

46.502

Venituri din concesiuni si inchirieri *)

30.05

1.206.000

431.500

293.204

36.624

256.580

246.702

0

46.502

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.05.30

1.206.000

431.500

293.204

36.624

256.580

246.702

0

46.502

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

9.126.000

2.715.000

1.775.700

132.005

1.643.695

1.708.943

0

66.757

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33

3.655.000

1.147.000

841.264

132.005

709.259

788.641

0

52.623

laxe si alte venituri in invatamant

33.05

1.137.000

380.000

267.385

112.843

154.542

234.181

0

33.204

Taxe si alte venituri in invatamant

33.05.00

1.137.000

380.000

267.385

112.843

154.542

234.181

0

33.204

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.14

2.053.000

634.000

503.255

19.162

484.093

483.982

0

19.273

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.14.00

2.053.000

634.000

503.255

19.162

484.093

483.982

0

19.273

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.16

300.000

90.000

60.484

0

60.484

60.338

0

146

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.16.00

300.000

90.000

60.484

0

60.484

60.338

0

146

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50

165.000

43.000

10.140

0

10.140

10.140

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50.00

165.000

43.000

10.140

0

10.140

10.140

0

; * q

A

Diverse venituri

36

5.461.000

1.568.000

924.436

0

924.436

910.302

0

• Z14.134

Alte venituri

36.50

5.461.000

1.568.000

924.436

0

924.436

910.302

6

14.134

Alte venituri

36.50.00

5.461.000

1.568.000

924.436

0

924.436

910.302

1 14.134

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37

10.000

0

10.000

0

10.000

10.000

n>

;           • o

Donații si sponsorizări

37.01

10.000

0

10.000

0

10.000

10.000

Vo

' . 0

Donații si sponsoriza;.

37.01.00

10.000

0

10.000

0

10.000

10.000

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.03

-15.000

-15.000

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.03.00

-15.000

-15.000

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.04

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.04.00

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0

0

178.997

0

178.997

178.997

0

0

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40

0

0

97.673

0

97.673

97.673

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.15

0

0

97.673

0

97.673

97.673

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.15.01

0

0

97.673

0

97.673

97.673

0

0

Alte operațiuni financiare

41

0

0

81.324

0

81.324

81.324

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.06

0

0

81.324

0

81.324

81.324

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.06.00

0

0

81.324

0

81.324

81.324

0

0

IV. SUBVENȚII

00 17

50.000

40.000

10.000

0

10.000

10.000

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

50.000

40.000

10.000

0

10.000

10.000

0

0

Subvenții de la alte administrații

43

50.000

40.000

10.000

0

10.000

10.000

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.09

50.000

40.000

10.000

0

10.000

10.000

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.09.00

50.000

40.000

10.000

0

10.000

10.000

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

10.367.000

3.171.500

2.257.901

168.629

2.089.272

2.144.642

0

113.259

VENITURI PROPRII

001

10.317.000

3.131.500

2.068.904

168.629

1.900.275

1.955.645

113.259

1. VENITURI CURENTE

00.02

10.317.000

3.131.500

2.068.904

168.629

1.900.275

1.955.645

0

113.259

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

10.317.000

3.131.500

2.068.904

168.629

1.900.275

1.955.645

0

113.259

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

1.206.000

431.500

293.204

36.624

256.580

246.702

0

46.502

Venituri din proprietate

30

1.206.000

431.500

293.204]

36.624

256.580

246.702

0

46.502

Venituri din concesiuni si inchirieri *)

30.05

1.206.000

431.500

293.204

36.624

256.580

246.702

0

46.502

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.05.30

1.206.000

431.500

293.204

36.624

256.580

246.702

0

46502

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

9.111.000

2.700.000

1.775.700

132.005

1.643.695

1.708.9^

y"

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33

3.655.000

1.147.000

841.264

132.005

709.259

788.^4

< - o

■. T<52<623

Taxe si alte venituri in invatamant

33.05

1.137.000

380.000

267.385

112.843

154.542

234. Ml

\M>o

;?9.33.2/)4

Taxe si alte venituri in invatamant

33.05.00

1.137.000

380.000

267.385

112.843

154.542

234.1’81

o

,<■ 33:204

33.14

2.053.000

634.000

503.255

19.162

484.093

483.982

" - 'j-'

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.14.00

2.053.000

634.000

503.255

19.162

484.093

483.982

0

19.273

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.16

300.000

90.000

60.484

0

60.484

60.338

0

146

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.16.00

300.000

90.000

60.484

0

60.484

60.338

0

146

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50

165.000

43.000

10.140

0

10.140

10.140

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50.00

165.000

43.000

10.140

0

10.140

10.140

0

0

Diverse venituri

36

5.461.000

1.568.000

924.436

0

924.436

910.302

0

14.134

Alte venituri

36.50

5.461.000

1.568.000

924.436

0

924.436

910.302

0

14.134

Alte venituri

36.50.00

5.461.000

1.568.000

924.436

0

924.436

910.302

0

14.134

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37

-5.000

-15.000

10.000

0

10.000

10.000

0

0

Donații si sponsorizări

37.01

10.000

0

10.000

0

10.000

10.000

0

0

Donații si sponsorizări

37.01.00

10.000

0

10.000

0

10.000

10.000

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.03

-15.000

-15.000

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.03.00

-15.000

-15.000

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0

0

178.997

0

178.997

178.997

0

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40

0

0

97.673

0

97.673

97.673

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.15

0

0

97.673

0

97.673

97.673

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.15.01

0

0

97.673

0

97.673

97.673

0

0

Alte operațiuni financiare

41

0

0

81.324

0

81.324

81.324

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.06

0

0

81.324

0

81.324

81.324

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.06.00

0

0

81.324

0

81.324

81.324

0

0

IV. SUBVENȚII

00.17

50.000

40.000

10.000

0

10.000

10.000

A.A 0

' o

SUBVENȚII DE 1_A ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

50.000

40.000

10.000

0

10.000

io.oq6

ffc

0

Subvenții de la alte administrații

43

50.000

40.000

10.000

0

10.000

10.000

șo

Subvenții pentru instituții publice

43.09

50.000

40.000

10.000

0

10.000

10.000

o

• ■ ! /o

Subvenții pentru instituții publice

43.09.00

5Q.000

40.000

10.000

0

10.000

10.000

A 0

:-0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

15.000

15.000

0

0

0

0

A't .0

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI PROPRII

001

15.000

15.000

1. VENITURI CURENTE

00.02

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.04

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.04.00

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementările legale in vigoare

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

PRIMAR,

ADRIAN FI ORIN DORR


DIRECTOR EXECUTIV, NICOLETACRACIUW..

Municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești, str. Republicii nr. 2

Cod Fiscal: 2844855

Raport agregat pentru unitatea Municipiul Ploiești


Anexa 11


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI

PENTRU 31/03/2020

Cod2102E                                                                                                                                        lei

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

0

0

11.863.000

3.866.250

2.263.950

1.853.303

1.632.619

220.684

1.799.425

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63

0

0

11.863.000

3.866.250

2.263.950

1.853.303

1.632.619

220.684

1.799.425

Invatamant

65

0

0

10.924.000

3.606.250

2.108.142

1.697.495

1.476.811

220.684

1.655.271

învățământ preșcolar si primar

65.03

0

0

5.936.000

1.805.000

1.254.817

879.676

854.808

24.868

910.352

învățământ preșcolar

65.03.01

0

0

5.206.000

1.526.000

1.153.633

778.492

766.974

11.518

817.353

învățământ primar

65.03.02

0

0

730.000

279.000

101.184

101.184

87.834

13.350

92.999

învățământ secundar

65.04

0

0

2.682.000

1.033.250

288.141

252.635

201.519

51.116

323.583

învățământ secundar inferior

65.04.01

0

0

390.000

126.250

18.393

18.393

10.310

8.083

21.413

învățământ secundar superior

65.04.02

0

0

1.924.000

817.000

222.912

187.406

144.373

43.033

229.275

Invatamant profesional

65.04.03

0

0

368.000

90.000

46.836

46.836

46.836

0

72.895

învățământ postliceal

65.05

0

0

538.000

140.000

234.905

234.905

90.205

144.700

77.941

învățământ postliceal

65.05.00

0

0

538.000

140.000

234.905

234.905

90.205

144.700

77.941

Servicii auxiliare pentru educație

65.11

0

0

1.768.000

628.000

330.279

330.279

330.279

0

343.395

Internate si cantine pentru elevi

65.11.03

0

0

1.768.000

628.000

330.279

330.279

330.279

0

343.395

Asigurări si asistenta sociala

68

0

0

939.000'

260.000

155.808

155.808

155.808

0

144.154

Crese

68.11

0

0

939.000

260.000

155.808

155.808

155.808

0

144.154

Crese

68.11.00

0

0

939.000

260.000

155.808

155.808

155.808

0

144.154

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

0

11.600.000

3.826.250

2.263.950

1.853.303

1.632.619

220.684

1.777.906

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63

0

0

11.600.000

3.826.250

2.263.950

1.853.303

1.632.619

220.684

1.777.906

Invatamant

65

0

0

10.661.000

3.566.250

2.108.142

1.697.495

1.476.811

220.684

1.633.752

învățământ preșcolar si primar

65.03

0

0

5.936.000

1.805.000

1.254.817

879.676

854.808

24.868

908.592

învățământ preșcolar

65.03.01

0

0

5.206.000

1.526.000

1.153.633

778.492

766.974

11.518

817.353

invatamânt primar

65.03.02

0

0

730.000

279.000

101.184

101.184

87.834

13.350

91.239

învățământ secundar

65.04

0

0

2.449.000

1.003.250

288.141

252.635

201.519

51.116

305.827

invatamânt secundar inferior

65.04.01

0

0

375.000

111.250

18.393

18.393

10.310

8.083

20.675

Invatamânt secundar superior

65.04.02

0

0

1.736.000

802.000

222.912

187.406

144.373

43.033

214.702

Invatamant profesional

65.04.03

0

0

338.000

90.000

46.836

46.836

46.836

0

70.450

Invatamânt postliceal

65.05

0

0

538.000

140.000

234.905

234.905

90.205

zr. ,..144.700

76:§.00

invatamânt postliceal

65.05.00

0

0

538.000

140.000

234.905

234.905

90.205

io >.-144.700

76.(59(1

Servicii auxiliare pentru educație

65.11

0

0

1.738.000

618.000

330.279

330.279

330.279

. 0

342.833

Internate si cantine pentru elevi

65.11.03

0

0

1.738.000

618.000

330.279

330.279

330.279

7 342.833

Asigurări si asistenta sociala

68

0

0

939.000

260.000

155.808

155.808

155.808

''V-SN V(0

Crese

68.11

0

0

939.000

260.000

155.808

155.808

155.808

■’? . 0

Nt'44/54

Crese

68.11.00

0

0

939.000

260.000

155.808

155.808

155.808

s 4

X* C 6344.154

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite de angajament

Credite Lugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0

ol

263.000

40.000

0

0

0

0

21.519

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63

0

0

263.000

40.000

0

0

0

0

21.519

Invatamant

65

0

0

263.000

40.000

0

0

0

0

21.519

invatamânt preșcolar si primar

65.03

0

0

0

0

0

0

0

0

1.760

învățământ primar

65.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

1.760

invatamânt secundar

65.04

0

0

233.000

30.000

0

0

0

0

17.756

Invatamânt secundar inferior

65.04.01

0

0

15.000

15.000

0

0

0

0

738

invatamânt secundar superior

65.04.02

0

0

188.000

15.000

0

0

0

0

14.573

invatamant profesional

65.04.03

0

0

30.000

0

0

0

0

0

2.445

Invatamânt postliceal

65.05

0

0

0

0

0

0

0

0

1.441

invatamânt postliceal

65.05.00

0

0

0

0

0

0

0

0

1.441

Servicii auxiliare pentru educație

65.11

0

0

30.000

10.000

0

0

0

0

562

Internate si cantine pentru elevi

65.11.03

0

0

30.000

10.000

0

0

0

0

562

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementările legale in vigoare

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabilPRIMAR,

ADRIAN FLORIN


DIRECTOR EXECUTIV,


NICOLETA CRĂCII


IU