Hotărârea nr. 158/2020

Hotãrârea nr. 158 privind demararea procedurilor în vederea amânării la plată a ratelor aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la C.E.C BANK, până cel târziu la 31.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 158

privind demararea procedurilor în vederea amânării la plată a ratelor aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la C.E.C BANK, până cel târziu la 31.12.2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 208/07.05.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.98/07.05.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 184/08.05.2020 prin care se propune demararea procedurilor în vederea amânării la plată a ratelor aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la C.E.C BANK;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 07.05.2020;

Ținând cont de situația excepțională creată de pandemia COVID-19 și de starea de urgență decretată de Președintele României prin Decretul nr.195/16.03.2020 ”Decret privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României” precum și de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare, în speță prorogarea termenului de plată a taxelor și impozitelor locale până la data de 30 iunie 2020;

Luând act de prevederile:

- art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- în temeiul art. 129, alin. 4, lit. b și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă demararea procedurilor în vederea amânării la plată a ratelor aferente creditului contractat de la C.E.C BANK, până cel târziu la data de 31.12.2020, în următoarele condiții:

  • - nu se modifică condițiile achiziției publice;

  • - nu se modifică perioada de rambursare a creditului;

  • - dobânzile se plătesc lunar pe toată perioada de derulare a creditului, cu menținerea marjei dobânzii.

Art. 2 Actul adițional privind costurile suplimentare și calculul Gradului de îndatorare actualizat, vor fi supuse aprobării Consiliului Local.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primăriei Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 08 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV