Hotărârea nr. 155/2020

Hotãrârea nr. 155 privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între municipiul Ploiești și S.C. PK GREEN S.R.L. având ca obiect realizarea anumitor lucrări pe domeniul public pentru realizarea de lucrări conexe centrului comercial, locuire și funcțiuni complementare, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1, municipiul Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 155

privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între municipiul Ploiești și S.C. PK GREEN S.R.L. având ca obiect realizarea anumitor lucrări pe domeniul public pentru realizarea de lucrări conexe centrului comercial, locuire și funcțiuni complementare, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1, municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 156/24.04.2020 al domnului Primar Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate nr. 3216/23.04.2020 al Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune aprobarea protocolului de colaborare încheiat între municipiul Ploiești și S.C. PK GREEN S.R.L. având ca obiect realizarea anumitor lucrări pe domeniul public pentru realizarea de lucrări conexe centrului comercial, locuire și funcțiuni complementare, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1, municipiul Ploiești;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 193/08.05.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 2, Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale din data de 06.05.2020;

Luând în considerare adresa PK GREEN S.R.L. înregistrată la municipiul Ploiești în 18 martie 202 cu nr. 5449;

Având în vedere prevederile art. 1 din Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea protocolului de colaborare încheiat între municipiul Ploiești și S.C. PK GREEN S.R.L. având ca obiect realizarea anumitor lucrări pe domeniul public, pe cheltuiala S.C. PK GREEN S.R.L., pentru realizarea de lucrări conexe centrului comercial, locuire și funcțiuni complementare, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1, municipiul Ploiești, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Străzile aferente lucrărilor de reparații și modernizări prevăzute la art. 1 vor fi scoase din administrarea Asocierii S.C. DELTA ACM 93 S.A. - S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. cu subcontractor S.C. ANDAUR CONSTRUCT S.R.L. la data primirii proiectului tehnic de la S.C. PK GREEN S.R.L.

Art. 3 Se împuternicește primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin DOBRE să semneze PROTOCOLUL DE COLABORARE în numele U.A.T. municipiul Poiești.

Art. 4 Direcția Tehnic - Investiții, Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 08 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

Anexa la H.C.L. nr.

I 1. _ \ ,-.- S PROTOCOL

încheiat astăzi_____________________

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr,       ,

s-a încheiat prezentul protocol.

I. PĂRȚILE PREZENTULUI PROTOCOL

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, telefon: 0244-516699,       fax:0244-510736, cod fiscal:       2844855,

cont:R051TREZ24A705000200200X deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Adrian Florin DOBRE, Primar, pe de o parte,

Si

3

PK GREEN S.R.L., cu sediul social în București, Str. Barbu Văcărescu nr.201, et. 1, birou nr. 8, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/15632/2016, având CUI 36783701, reprezentată prin pe de altă parte,

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art. 1. - Scopul colaborării

Scopul colaborării dintre Municipiul Ploiești și PK Green S.R.L. îl constituie realizarea anumitor lucrări pentru asigurarea soluțiilor de acces și trafic necesare centrului comercial ce va fi dezvoltat de PK Green S.R.L. în Municipiul Ploiești, lucrări ce vor fi realizate și pe domeniul public, pe o suprafață totală aproximativă de 19.067 mp.

Lucrările și localizarea acestora sunt, după cum urmează:

 • i. STR. DEPOULUI - STR. DEMOCRAȚIEI: căi de circulație, platforme carosabile; amenajare racorduri acces; trotuare; spații verzi; semnalizare rutieră; deviere / protejare si amenajare utilități; intervenție și refacere catenara tramvai - pe o suprafața aproximativa de 12.110 mp;

 • ii. STR. SEMENICULUI: modernizare profil stradal; amenajare trotuare, piste de biciciști/spațiu verde; amenajare legătură pistă de bicicliști cu trotuar din str. Democrației; amenajare accese la proprietăți; deviere/protejare și amenajare utilități - pe o suprafața aproximativa de 860 mp;

 • iii. STR. ANDREI IOACHIMESCU: modernizare profil stradal; amenajare trotuare, piste de bicicliști, spații verzi, acces la proprietăți; racord la drum public, semnalizare rutieră; deviere/protejare și amenajare utilități - pe o suprafața aproximativa de 2.670 mp;

 • iv. ACCES STR. LUPENI: racord la drum public, trotuare, semnalizare rutieră, deviere/protejare si amenajare utilități - pe o suprafața aproximativa dc 407 mp/?<>

 • v. ACCES PASAJ (STR. DEMOCRAȚIEI): amenajare acces^fe^s^circuîabilă prin racordare la pasaj rutier; amenajare semnalizare rutieră; intervenții de consolidare si reparații la elementele structurale si funcționale ale pasajului existent - pe o suprafața aproximativa de 3.020 mp.

HI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 2. - Drepturile și obligațiile Municipiului Ploiești

 • 2.1. Să obțină certificatele de urbanism necesare pentru desființare și pentru construire, avizele necesare în baza documentațiilor transmise de către PK Green S.R.L., precum și orice autorizații de demolare și construire necesare în vederea îndeplinirii obiectivului prezentului Protocol.

 • 2.2. Să pună la dispoziția PK Green S.R.L., la solicitarea acestuia, pe durata execuției lucrărilor, spațiile necesare lucrărilor, în limita posibilităților potrivit configurației și disponibilului din zonă.

 • 2.3. Să supună spre aprobare indicatorii tehnico economici rezultați în urma întocmirii DALI, dacă este cazul.

 • 2.4. Să supună spre aprobare proiectele în Comisia Tehnico - Economică de Avizare precum și în orice structură a autorităților locale, conform legii, pentru asigurarea aprobării complete a lucrărilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului prezentului Protocol.

 • 2.5. Să acorde PK Green S.R.L. sprijinul necesar în vederea obținerii documentelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor precum și luarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului prezentului Protocol.

Art. 3. - Drepturile și obligațiile PK Green S.R.L.

3.1. Să întocmească, în măsura în care sunt necesare în conformitate cu legislația aplicabilă, proiectul tehnic pentru desființare, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire (DTAC), proiect tehnic de execuție și detalii de execuție (PTDE), precum și orice documentație necesară în vederea realizării lucrărilor necesare pentru îndeplinirea obiectivului prezentului Protocol.

 • 32. Să execute lucrările de desființare și construire în conformitate cu prevederile proiectului tehnic de demolare, proiectului tehnic de execuție si în conformitate cu autorizațiile de demolare și construire precum și în conformitate cu orice autorizații și avize obținute pentru realizarea lucrărilor.

 • 33. La terminarea lucrărilor, părțile vor încheia un proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și un proces-verbal de predare-primire prin care lucrările realizate pe domeniul public vor intra în patrimoniul municipiului Ploiești.

3.4. începând cu momentul la care lucrările intră în patrimoniul Municipiului Ploiești, PK Green S.R.L. nu mai are nicio obligație în legătură cu lucrările, sub orice formă.                                                                               'x-'

 • IV. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Art. 4. - Durata protocolului

Durata colaborării este de la data încheierii prezentului protocol până la data încheierii procesului-verbal de recepție și a procesului-verbal de predare-primire prin care lucrările realizate pe domeniul public vor intra în patrimoniul municipiului Ploiești.

Art. 5. - Protocolul încetează prin:

 • - acordul de voință, exprimat în scris, al părților, cu un preaviz de 60 de zile calendaristice;

 • - prin reziliere, in caz de nerespectare a obligațiilor asumate de către părți;

 • - încetează de drept când interesul public impune acest lucru. în această situație, PK Green S.R.L. se consideră că și-a îndeplinit în totalitate obligațiile asumate prin prezentul protocol și nu i se va atrage răspunderea sub nicio formă pentru neîndeplinirea obiectivului prezentului Protocol.

 • V. RĂSPUNDEREA

Art. 6. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul protocol, partea în culpă datorează celeilalte părți daune ce se vor determina în funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiză tehnică.

Art. 7. - Nicio parte nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzătoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care îi revine în baza acestui protocol, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, cu condiția notificării în termen de 3 zile de la producerea evenimentului.

 • VI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 8. - Modificarea protocolului se poate face în limitele legislației române, cu acordul părților, prin act adițional, care va face parte integrantă din prezentul protocol; excepție fac legi, hotărâri de Guvern, ordonanțe, hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești emise în condițiile legii și ale căror prevederi sunt imperative și operează de drept.

Art. 9. - Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest protocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de accord, vor fi soluționate de către instanțele de judecată competente.


Prezentul protocol produce efecte de la data încheierii acestuia.

Acest protocol a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte umul pentru


fiecare parte, astăzi.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI                  PK GREEN S.R.L.

PRIMAR,                       REPREZENTANT

Adrian Florin DOBRE

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS,

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE, DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA TEHNIC INVESTȚII DIRECTOR EXECUTIV,

SERVICIUL REPARAȚII ȘI INVESTIȚH DRUMURI Șef Serviciu,