Hotărârea nr. 150/2020

Hotãrârea nr. 150 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A”, aprobați prin Hotărârea

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 150

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.

61/26.02.2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 175/28.04.2020 al domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate comun nr. 3303/28.04.2020 al Direcției Tehnic Investiții și nr. 331/28.04.2020 al Direcției Relații Internaționale din cadrul Municipiului Ploiești privind modificarea Hotărârii Consililui Local nr. 61/26.02.2018;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28/07.05.2020 (Nr. Registru special 29/08.05.2020) al Direcției Economice și nr. 175/08.05.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 07.05.2020;

Având în vedere: prevederile Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operatiunea A Clădiri rezidențiale;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Crestere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

  • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

  • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

  • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Ținând cont de prevederile art.71 alin (2) din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Ținând cont de prevederile art. 1 din Instrucțiunea AMPOR nr. 112/08.03.2019;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si completată;

În baza art. 19 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidentiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017;

Ținând cont de prevederile art. 10. alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61/26.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul ”Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești -lot2- Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă valoarea totală a proiectului ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A” de 1.600.215,41 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Aprobă contribuția Municipiului Ploiești la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului în valoare de 766.958,58 lei inclusiv TVA, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce revin asociațiilor de proprietari conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidentiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

Art. 4 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe Locale și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostintă celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 08 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

ANEXA NR 1. LA HCL Nr. Kt? /


PRINCIPALII INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI aferenți proiectului

“EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

- LOT 2 - Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A”

Valoarea totala a investiției

Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA (1 euro = 4,5744 lei)

Lei

1.600.215,41

Euro

349.819,74

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

Lei

1.208.450,49

Euro

264.176,83

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a investiției, din care:

1.600.215,41

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

211.454,03

1.2

Valoarea totala eligibila

1.388.761,38

2

Contribuția proprie, din care:

766.958,58

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

555.504,55

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

211.454,03

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

833.256,83

Proiectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, B1.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1,

București

Nr.Reg.Com - J '0/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/05


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficinntizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești -

Lot 2 - Bloc 17 C, Bd. Republicii nr 195A

Nr.crt.

Huni- 3 cap halelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUt. 1 Jhelt ieli itru obținerea si amenajarea terenului

1.1

O! 'in rea terenului

0

0

0

1.2

A- .an ijarea torent ' ji

0

0

0

1.3

Amnr njari pentru pr 'tectia mediului si aducerea te- ui la <■ <ea i bala

0

0

0

1.4

C- eli p -u re' ’jarea/protectia utilităților

0

0

0

Total capi*-1 ■

0

0

0

CAPITOL’      hei, >li pe tru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli j       asigt ire:i i ilitatilor necesare

0

0

0

Total capi

0

0

0

CAPITOL! shelt ’i pe- >ru proiectare si asistenta tehnica

3.1

1.526,45

290,03

1.816,48

3.1.1

idii t

1.526,45

290,03

1.816,48

3.1.2

port . ' d i rpactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

e stu si-ec ce

0

0

0

3.2

f      enta; u; or. -i cheltuieli pentru obținerea

d iv e, ac 'uri si autorizații

2.189,53

141,22

2.330,75

3.3

zare ica

2.035,27

488,46

2.523,73

3.4

C      area    ferm'ntei energetice si auditul

tic a!      lirilo-

1.526,45

366,35

1.892,80

3.5

F       s re

34.129,60

7.029,79

41.159,39

3.5.1

na c ec'sre

0

0

0

3.5.2

jdiu c       fe~ ibilitate______________________________

0

0

0

A/ tes

,vy >

\ *)

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

co» A’W'

F' f':entizare nergetic blocuri in Municipiul Ploiești -

Lot 2 - Bloc 17 C, Bd. Re ublicii nr 1954<w l V.

oy

Nr.crt.

Denumii a capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3

Studiu fezabilitate/documentatie de avizare r nlor- ir "erventii si deviz eneral

10.903,25

2.616,78

13.520,03

3.5.4

Cocum t; ii tehnice necesare in vederea e •mrii avi ?■ acordurilor/autorizatiilor

2.768,66

526,05

3.294,71

3.5.5

' -rifict. .-a tîhnica de calitate a proiectului t. m si a <' talii or de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

f>oiec* tehnic si detalii de execuție

18.457,69

3,506,96

21.964,65

3.6

î-Liarez procedurilor de achiziție

9.148,80

1.733,27

10.887,07

3.7

(                  t

25.458,33

4.837,08

30.295,41

3.7.1

mac catul de proiect pentru obiectivul de

ir             ,i

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.7.2

3.458,33

657,08

4.115,41

3.8

ta te 'ica

38.754,32

7.363.32

46.117,64

3.8.1

ster tehnica din partea roiectantului

3.691,54

701,-9

4.392,93

3.8.1.1

îrioada de execuție a lucrărilor

1.218,21

231,46

1.449,67

3.8.1.2

u r articiparea proiectantului la fazele i                ra iui de control al lucrărilor de

f                n către ISC

2.473,33

469,93

2.943,26

3.8.2

1 șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total cap:

114.7(8,75

22.254,52

137.023,27

CAPITOL            iii r entru investiția de baza

4.1

C                         'ații

996.403,00

189.316,57

1.185.719,57

4.2

F                 ' amente tehnologice si

f

2.116.00

402,04

2.518,04

4.3

l                   i tehnologice si funcționale

c

128.375,00

24.391.25

152.766,25

4.4

U                  j tehnologice si funcționale

luntaj si echipamente de t

0

0

4.5

0

0

4.6

/                  >ra

G

0

0

Total cai

1.126.894,00

214.109,86

1.341.003,86

CAPITOL!               i

5.1

_C                            “C                                            .1

22.6" 18

4.303.13

26.950,51

Efici"

Nr.crt.

f:Yi

1

5.1.1

iri

orga

5.1.2

5.2

Corn

5.2.1

ban

5.2.2

lucra'

5.2.3

C a ame; ?<-auto:

5.2.4

a:

CSC

5.2.5

p auto-

5.3

Chel d

5.4

Chel- p

Total ca itol:


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții


tf X


v-,*


CAPITOL JL alte

6.1

Preg

ap

6.2

Prob

no

Total capitol

TOTAL

GENE

din care C+M

NOTA: Prezet ers O.U.G 114/20 i al lei/ora.


.» 'jB i

. O

t i'-b* J .<?

pitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara

TVA*

TVA

v-i'nar^'cu

lei

lei

lei

2

3

4

5

iStructii si instalații aferente

er

16.985,61

3.227,27

20.212,88

exe organizării șantierului

5.6" 1,87

1.075.76

6.737,63

. taxe, costul creditului

11.1/7,85

0

11.157,85

î si dobânzile aferente creditului

0

0

0

ISC pentru controlul calitatii uctii

5066,94

0

5.066,94

ISC pentru controlul statului in ■ului, urbanism si pentru ar de construcții

1013,39

0

1.013,39

Casei Socia'e a Constructorilor -

507". 52

0

5.077,52

corduri, avize conforme si slruire/desfiintare

0

0

d neprevăzute

55.357,90

10.518,00

65.875,90

'armare si publicitate

3.3 0,00

627.00

3.927,00

92. ^3,23

15.44”,03

107.911,26

ntru probe ehnologice si teste

Iului de ex; uatare

0

0

0

si teste

0

0

0

I

0

0

0

I

1.334 25,98

251.812,41

1.585.938,39

2+4.1+4.2 .1.1)                 i

1.015.304,61

192.945,88

1.208.450,49

Devizului c neral este actualizata la faz? PTh in conformitate cu prevederile uctiunii AM OR 112/2018 prin majorare? tarifelor orare mai mici de 17,928


Actualizarea n     lud'

depasea tarifu’ r de


’itualele mai ari de preț ale materialelor de construcție, ale manoperei ce '.8 lei/ora sa 1 ale costurilor cu utilajele.


Data

Elabc

Intere


13.,


’țof

o Er


\

■ring SRL


Beneficiar/lnvestitor,

DAT Municipiul Ploiești: f f w s

JiÂ-; W     J

. V Wm 4?\

Nr.crt.

Specificație

Valoare fara

TVA*

TVA

lei

lei

1

2

3

4

5

________1_

2

Serv i de cr, iltanta pentru elaborarea Cererii de fi; ntare                          __ ____ __

Asis* ',ta te î in evaluarea proiectului

11.536,06__

461,44

2.191,85

87,67

13.727,91

549,11

TOTAL

11.997,50

2.279,52

14.277,02

TC LGt ALCENTR/ izator

1.346.123,48

254.091,93

1.600.215,41