Hotărârea nr. 15/2020

Hotãrârea nr. 15 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 259 m2 situat în Ploieşti, str. Tătărani nr.  40 (fosta str. Ghighiului nr. 2, locaţia G 40), număr cadastral 127016, Carte Funciară 127016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 15

privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 259 m2 situat în Ploiești, str. Tătărani nr. 40 (fosta str. Ghighiului nr. 2, locația G 40), număr cadastral 127016, Carte Funciară 127016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 6/14.01.2020 al consilierilor Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 24/23.01.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 30/23.01.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr.13/23.01.2020 la Direcția Economică privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 259 m2 situat în Ploiești, str. Tătărani nr. 40 (fosta str. Ghighiului nr. 2, locația G 40), număr cadastral 127016, Carte Funciară 127016;

Luând în considerare adresa doamnei Iordache Elena Mădălina înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 1520/2019;

Având în vedere procesul verbal și avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populatie, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 08.01.2020;

În temeiul prevederilor din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 2 lit. c), alin. 6, lit. b) și ale art. 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea poziției 24 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 375/24.11.2009, în sensul că suprafața terenului înscris în Cartea Funciară nr. 127016 este de 259 m2, iar adresa poștală este str. Tătărani nr. 40.

Art. 2 Însușește raportul de evaluare nr. 3.629/2019 întocmit de către S.C. Fidox S.R.L. Brașov pentru terenul ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești în suprafață de 259 m2 situat în Ploiești, str. Tătărani nr. 40, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Stabilește valoarea terenului situat în Ploiești, str. Tătărani nr. 40, ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 60.088,00 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A.

Art. 4 (1) Aprobă înstrăinarea prin vânzare către doamna Iordache Elena Mădălina a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de 276 m2, situat în Ploiești, str. Tătărani nr. 40, cu nr. cadastral 127016, Carte Funciară 127016, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

  • a) achitarea integrală de către doamna Iordache Elena Mădălina a prețului de vânzare a terenului sus menționat, în sumă de 60.088,00 lei, la care se adauga cota legală de T.V.A., în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

  • b) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat, să fie încheiat în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății;

  • c) cumpărătorul are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare cumpărare.

(2) În cazul nerespectării condițiilor prevazute la art. 4(1), lit. a) și c), contractul de vânzare-cumpărare nu se va încheia.

Art. 5 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV