Hotărârea nr. 149/2020

Hotãrârea nr. 149 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot1 - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”, aprobați prin Hotărârea Consililui Local nr. 60/26.02.2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 149

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot1 - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”, aprobați prin Hotărârea Consililui Local nr.

60/26.02.2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 165/28.04.2020 al domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate comun nr. 3297/28.04.2020 al Direcției Tehnic Investiții și nr. 337/28.04.2020 al Direcției Relații Internaționale din cadrul Municipiului Ploiești privind modificarea Hotărârii Consililui Local nr. 57/26.02.2018;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27/07.05.2020 (Nr. Registru special 28/08.05.2020) al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 172/07.05.2020, al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 07.05.2020;

Având în vedere: prevederile Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operatiunea A Clădiri rezidențiale;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Crestere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

  • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

  • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

  • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Ținând cont de prevederile art. 71 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Ținând cont de prevederile art. 1 din Instrucțiunea AMPOR nr. 112/08.03.2019;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si completată;

În baza art. 19 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidentiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017;

Ținând cont de prevederile art. 10. alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 1 - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”, aprobați prin Hotărârea Consililui Local nr. 60/26.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul ”Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești lot 1 - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104” - conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă valoarea totală a proiectului ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 1- Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104” de 1.518.337,63 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Aprobă contribuția Municipiului Ploiești la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului în valoare de 738,957.02 lei inclusiv TVA, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce revin asociațiilor de proprietari conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

Art. 4 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe Locale și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostintă celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 08 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

ANEXA NR 1. LA HCL Nr. țfâ / țol#


PRINCIPALII INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI aferenți proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

- LOT 1 - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”

Valoarea totala a investiției

Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA (1 euro — 4,5744 lei)

Lei

1.518.337,63

Euro

331.920,61

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

Lei

1.228.572,17

Euro

268.575,59

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a investiției, din care:

1.518.337,63

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

219.369,94

1.2

Valoarea totala eligibila

1.298.967,69

2

Contribuția proprie, din care:

738,957.02

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

519.587,08

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

219.369,94

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

779.380,61

Proiectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd.N.Tituiescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-R013215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1 - BLOC 12 C, BD. REPUBLICII NR.104"

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0

0

0

3.1.1

Studii teren

0

0

0

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.802,61

141,23

1.943,84

3.3

Expertizare tehnica

3.408,15

817,96

4.226,11

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.460,63

350,55

1.811,18

3.5

Proiectare

26.879,31

5.628,72

32.508,03

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

10.433,10

2.503,94

12.937,04

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2.626,58

499,05

3.125,63

ffcO

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

V

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1 - BLOC 12 C, BtTÎ'-REFUBliGIl „

NR.104"                                 mDSTv

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

L ValoarecuTVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

11.819,63

2.245,73

14.065,36

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

39.130,27

7.434,75

46.565,02

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

28.755,27

5.463,50

34.218,77

3.7.2

Auditul financiar

10.375,00

1.971,25

12.346,25

3.8

Asistenta tehnica

39.045,20

7.418,59

46.463,79

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.502,11

665,40

4.167,51

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2.334,74

443,60

2.778,34

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

1.167,37

221,80

1.389,17

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.543,09

6.753,19

42.296,28

Total capitol 3

120.874,97

23.530,07

144.405,04

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.021.997,59

194.179,54

1.216.177,13

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.416,00

269,04

1.685,04

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

23.272,20

4.421,72

27.693,92

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

1.046.685,79

198.870,30

1.245.556,09

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

45.000,00

8.550,00

53.550,00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

9.000,00

1.710,00

10.710,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

36.000,00

6.840,00

42.840,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11.340,00

0

11.340,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

5.150,00

0

5.150,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.030,00

0

1.030,00

£>/' ,^£RG0bV <W—£<-.AV*-» /—r^-1-OS P

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții                     '   '*

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1 - BLOC 12 CjtfiD RERJWCH^ NR.104"                                    '              '

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.160,00

0

5.160,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

50.020,00

9.503,80

59.523,80

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.330,00

632,70

3.962,70

Total capitol 5

109.690,00

18.686,50

128.376,50

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

1.277.250,76

241.086,87

1.518.337,63

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.032.413,59

196.158,58

1.228.572,17

NOTA: Prezenta versiune a Devizului general este actualizata la faza PTh in conformitate cu prevederile O.U.G 114/2018 si ale Instrucțiunii AM POR 112/2018 prin majorarea tarifelor orare mai mici de 17,928 lei/ora.

Actualizarea nu include eventualele majorări de preț ale materialelor de construcție, ale manoperei ce depasea tariful orar de 17,928 lei/ora sau ale costurilor cu utilajele.

Data: 24.03.2020

Elaborator^

Beneficiar/lnvestitor,

UAT Municipiul Ploiești


intergro^^^g^W