Hotărârea nr. 146/2020

Hotãrârea nr. 146 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 10F, Bd. Republicii nr. 179”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.56/26.02.2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 146

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 10F, Bd.

Republicii nr. 179”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.56/26.02.2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 183/28.04.2020 al domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate comun nr. 3305/28.04.2020 al Direcției Tehnic Investiții și nr. 325/28.04.2020 al Direcției Relații Internaționale din cadrul Municipiului Ploiești privind modificarea Hotărârii Consililui Local nr. 56/26.02.2018;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24/07.05.2020 (Nr. Registru special 25/08.05.2020) al Direcției Economice și nr. 169/07.05.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 07.05.2020;

Având în vedere: prevederile Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabil e în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operatiunea A Clădiri rezidențiale;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Crestere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

  • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

  • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

  • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Ținând cont de prevederile art. 71 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Ținând cont de prevederile art. 1 din Instrucțiunea AMPOR nr. 112/08.03.2019;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si completată;

În baza art. 19 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidentiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017;

Ținând cont de prevederile art. 10. alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 10F, Bd. Republicii nr. 179”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă valoarea totală a proiectului ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 10F, Bd. Republicii nr. 179” de 1.893.849,00 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Aprobă contribuția Municipiului Ploiești la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului în valoare de 840.806,58 lei inclusiv TVA, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce revin asociațiilor de proprietari conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidentiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

Art. 4 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe Locale și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostintă celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 08 mai 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR GENERAL,

George-Sorin-Niculae BOTEZ              Ioana Geanina SERBINOV

ANEXA NR 1. LA HCL Nr.

PRINCIPALII INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI aferenți proiectului

“EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

- lot 2 - Bloc 10F, Bd. Republicii nr. 179”

Valoarea totala a investiției

Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA (1 euro = 4,5744 lei)

Lei

1.893.849,00

Euro

414.010,36

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

Lei

1.594.265,72

Euro

348.519,09

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a investiției, din care:

1.893.849,00

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

138.778,31

1.2

Valoarea totala eligibila

1.755.070,69

2

Contribuția proprie, din care:

840.806,58

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

702.028,27

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

138.778,31

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

1.053.042,42

Proiectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1,

București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 10F, Bd. Republicii nr. 179

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenaiareaterenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pe :ru protecția mediului si aducerea terenului la s 'ea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltui'1' pei j relocarea/: rotectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOL1." 2 Cheltr: i pentru asicurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli; entru asi u" rea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Ci--! ti pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

St.

1.513,13

287,49

1.800,62

3.1.1

Studii ten

1.513,13

287,49

1.800,62

3.1.2

nd impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte stuc" aecifice

0

0

0

3.2

Documentat; - port si cheltuieli pentru obținerea de aviz'\ aer :ri si autorizații

2.309,10

141,23

2.450,33

3.3

E>             Jca

2.017,51

484,20

2.501,71

3.4

Ce       ’a p< ormantei energetice si auditul

eu        al c' urilor

1.513,13

363,15

1.876,28

3.5

Proiect"

41.304,37

8.388,24

49.692,61

3.5.1

Tema de oiectare

0

0

0

3.5.2

efezabilitate

0

0

0

3.5.3

zabilitate/documentatie de a* iz             or de intervenții si deviz general

10.808,11

2.593,95

13.402,06

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții              \-               <

""                                                                                                                                                                          <- * .               ’V-x

w 5^* *

Eficientizare c” nrgetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 10F, Bd. Republicii nr. iW-.ȘL i--4-'

Nr.crt.

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea

-r/acordurilor/autorizatiilor

3.716,90

706,21

4.423,11

3.5.5

Vi îficari ■ tehnica ce calitate a proiectului tehnic t i a du. liilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiecti' hnic si detalii de execuție

24.779,36

4.708,08

29.487,44

3.6

Organizarea ncedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

('"nsu"a ’ -

25.458,33

4.837,08

30.295,41

3.7.1

M. nagementul de proiect pentru obiectivul dn in1'

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.7.2

A         ’nciar

3.458,33

657,08

4.115,41

3.8

Asiste.         a

40.018,65

7.603,54

47.622,19

3.8.1

As;'        hnica din partea proiectantului

4.955,87

941,61

5.897,48

3.8.1.1

oada de execuție a lucrărilor

1.635,44

310,73

1.946,17

3.8.1.2

pe; . participarea proiectantului la L       )t ■ in programul de control al lucrărilor

di         'e, a- izat de către ISC

3.320,43

630,88

3.951,31

3.8.2

D        de șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total ca ol 3

123.283,02

23.843,20

147.126,22

CAPITOL !L 4 r        pentru investiția de baza

4.1

onstr           ;talatii

1.314.525,00

249.759,75

1.564.284,75

4.2

mta        ohipamente tehnologice si

fi • a'

2.391,00

454,29

2.845,29

4.3

l                ente tehnologice si funcționale

■ ontaj

22.725,00

4.317,75

27.042,75

4.4

r       ente tehnologice si funcționale

j<.    < montaj si echipamente de

nsp

0

0

0

4.5

0

0

0

4.6

tive       ■ Me

0

0

0

Total ca

1.339.641,00

254.531,79

1.594.172,79

CAPITO' r          uieli

5.1        "■              antier

30.404,13

5.776,79

36.180,92

5.1.1

onstructii si instalații aferente

' i < iitier

22.803,09

4.332,59

27.135,68

5.1.2

ui nexe organizării șantierului

7.601,03

1.444,20

9.045,23

fie! '■ re

Nr.crt.

■j ni rec

1

5.2

Comis cane, ■

5.2.1

C >r lislo credit: k i ba:

5.2.2

Cili afr-'ucrar •> de >

5.2.3

im i

:a Ij

5.2.4

C ta afe-

Constr retori-

5.2.5

T; • -autori?

5.3

Chelti ’ div'

5.4

Cheli;

Total car toi


CAPITO JL ( I Itu

6.1 Prega:

6.2 Probe

in

Total ca itol 6

TOTAL GENE

din care C+M ■'

NOTA: I eze


preveder e O.L > I4 de 17,928 lei/or Actualizarea nu depasea tariful c


Pata: +.C


tlabor o-

ir.tergr irDEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

M 'V'iw'v.

A o c

getic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 10F, Bd. Republicii nr. 179

apitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

2

3

4

5

taxe, costul creditului

14.722,57

0

14.722,57

si dobânzile aferente finanțatoare

0

0

0

ita ISC pentru controlul calitatii istructii

6.686,64

0

6.686,64

a ISC pentru controlul statului in oriului, urbanism si pentru rilor de construcții

1.337,33

0

1.337,33

a Casei Sociale a 3SC

6.698.60

0

6.698,60

1 acorduri, avize conforme si struire/desfiintare

0

0

0

si ne; revăzute

66.010,65

12.542,02

78.552,67

informare si publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

114.437,35

18.945,81

133.383,16


pentru probe tehnologice si teste

ralului de exploatare

0

0

0

■ si teste

0

0

0

0

0

0

1.577.361,37

297.320,80

1.874.682,17

’+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.339.719,09

254.546,63

1.594.265,72

: a Devizului general este actualizata la faza PTh in conformitate cu 3 si ale Instrucțiunii AM POR 112/2018 prin majorarea tarifelor orare mai mici


ntualeif? majorări de preț ale materialelor de construcție, ale manoperei ce lei/cva sau ale costurilor cu utilajele.


Beneficiar/lnvestitor,

UAT Municipiul Ploiești


Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii d de finant

sultonta pentru elaborarea Cererii

15.487,10

2.942,55

18.429,65

2

Asistenta

i in evaluarea proiectului

619,48

117,70

737,18

’CTAL

16.106,58

3.060,25

19.166,83

TOTAL C

. CENTRALIZATOR

1.593.467,95

300.381,05

1.893.849,00