Hotărârea nr. 144/2020

Hotãrârea nr. 144 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – lot 2 - Bloc 10C1C2, Str. Sinăii Nr. 1A”, aprobați prin Hotărârea Consililui Local nr. 55/26.02.2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 144

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 10C1C2, Str.

Sinăii Nr. 1A”, aprobați prin Hotărârea Consililui Local nr. 55/26.02.2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 172/28.04.2020 al domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate comun nr. 3298/28.04.2020 al Direcției Tehnic Investiții și nr. 336/28.04.2020 al Direcției Relații Internaționale din cadrul Municipiului Ploiești privind modificarea Hotărârii Consililui Local nr. 55/26.02.2018;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22/07.05.2020 (Nr. Registru special 23/08.05.2020) al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 167/07.05.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 07.05.2020;

Având în vedere: prevederile Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operatiunea A Clădiri rezidențiale;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Crestere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

  • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

  • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

  • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Ținând cont de prevederile art. 71 alin. (2) din Ordonanța de Urgență Nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene cu toate modificările si completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 1 din Instrucțiunea AMPOR nr. 112/08.03.2019;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si completată;

În baza art. 19 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul

Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea

eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidentiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017;

Ținând cont de prevederile art. 10. alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 10C1C2, Str. Sinăii Nr. 1A”, aprobați prin Hotărârea Consililui Local nr. 55/26.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul ”Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești -Bloc 10C1C2, Str. Sinăii Nr. 1A”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă valoarea totală a proiectului ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 10C1C2, Str. Sinăii Nr. 1A" de 1.498.362,34 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Aprobă contribuția Municipiului Ploiești la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului în valoare de 718.842,87 lei inclusiv TVA, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce revin asociațiilor de proprietari conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 20 14-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

Art. 4 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe Locale și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostintă celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 08 mai 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR GENERAL,

George-Sorin-Niculae BOTEZ              Ioana Geanina SERBINOV

ANEXA NR 1. LA HCL Nr. jfyf / b>lo


PRINCIPALII INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

aferenți proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL

PLOIEȘTI - lot 2 - Bloc 10C1C2, Str. Sinăii Nr. IA”

Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA (1 euro = 4,5744 lei)

Lei

1.498.362,34

Euro

327.553,85

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

Lei

1.237.592,17

Euro

270.547,43

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a investiției, din care:

1.498.362,34

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

199.163,22

1.2

Valoarea totala eligibila

1.299.199,12

2

Contribuția proprie, din care:

718.842,87

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

519.679,65

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

199.163,22

L_

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

779.519,47

Proiectant,

INTERGROUP ENCINERRING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/C 798/2000

CUI-RO13215737

Cont - RO79RZBRC 000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48 54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare e ier etic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 10 C1C2, Str Sinaii nr. 1A

Nr.crt.

Denumirei capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Chelii zii entru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea te enului

0

0

0

1.2

Amenajarea erenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea ter ;nului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pe >tru rulocarea/protectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Chelti ieli / entru asigurarea utilităților necesare obiectivului de invest

iții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Chelii pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1.661,34

315,65

1.976,99

3.1.1

Studii te en

1.661,34

315,65

1.976,99

3.1.2

Raport Tiviră im; actul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte stuc       zifice

0

0

0

3.2

Documentați sup ~rt si cheltuieli pentru obținerea de ivize, acorduri si autorizații

2.135,50

141,23

2.276,73

3.3

Exp ertizare t

2.215,12

531,63

2.746,75

3.4

Certificarea p ,,'r'ormantei energetice si auditul enerc       clădirilor

1.661,34

398,72

2.060,06

3.5

Proiectare

35.145,30

7.270,94

42.416,24

3.5.1

Temadc proletare

0

0

0

3.5.2

Studiu d • preiuzabilitate

0

0

0

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții                '    <

X*

Eficientizare e ier etic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 10 C1C2, Str Sinaii nr. 1A

Nr.crt.

Denumire; capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3

Studiu c 3 fezabilitate/documentatie de avizare a luc arilor de intervenții si deviz general

11.866,71

2.848,01

14.714,72

3.5.4

Docurru itatii tehnice necesare in vederea obt; serii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

2.775,46

527,34

3.302,80

3.5.5

Verifica- )a tehnica de calitate a proiectului te mic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiecte tehnic si detalii de execuție

18.503,13

3.515,59

22.018,72

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

25.458,33

4.837,09

30.295,42

3.7.1

Manage lentul de proiect pentru obiectivul de rvestitii

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.7.2

Auditul' mneiar

3.458,33

657,09

4.115,42

3.8

Asistenta tei

38.763,41

7.365,05

46.128,46

3.8.1

Asistent< tehnica din partea proiectantuli

3.700,63

703,12

4.403,75

3.8.1.1

pe j erioada de execuție a lucrărilor

1.221,21

232,03

1.453,24

3.8.1.2

pen participarea proiectantului la fazele inc! sc in programul de control al lucrărilor de cutie, avizat de către ISC

2.479,42

471,09

2.950,51

3.8.2

Dirigent te șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total capitol

116.189,14

22.598,58

138.787,72

CAPITOLUL 4 Chelti eii nentru investiția de baza

4.1

Construcții si mstaiatii

1.021.298,00

194.046,62

1.215.344,62

4.2

Montaj utilaje echipamente tehnologice si funcționale

1.668,00

316,92

1.984,92

4.3

Utilaje, echip rmnte tehnologice si funcționale c necesita montaj

21.711,00

4.125,09

25.836,09

4.4

Utilaj 3, echip -ante tehnologice si funct’nnale c : nu necesita montaj si echipamente transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necon

0

0

0

Total capitol

1.044.677,00

198.488,63

1.243.165,63

CAPITOLUL 5 Alte cl_______

fi


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții


Eficient izare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 10 C1C2, Str Sinaii nr. TA-"-—

Nr.crt.

Denumirei capitolelor si subcapitolelor 'ie cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

3

4

5

5.1

Organizare < e șantier

22.703,23

4.313,61

27.016,84

5.1.1

Lucrări - e construcții si instalații aferente org m rarii de șantier

17.027,42

3.235,21

20.262,63

5.1.2

Cheltuit i conexe organizării șantierului

5.675,81

1.078,40

6.754,21

5.2

Comisioane :ole. taxe, costul creditului

11.429,93

0

11.429,93

5.2.1

'omisk in' I : si dobânzile aferente cred; ului ba cil f nantatoare

0

0

0

5.2.2

'■ota af re: . , ISC pentru controlul călit? ‘ii lucr? ilor ;e construcții

5191,63

0

5.191,63

5.2.3

3ota af reni . ISC pentru controlul statutul in ai era irea teritoriului, urbanism si pe tru au nri a ea lucrărilor de construcții

1038,33

0

1.038,33

5.2.4

Cota a! -< ,ta Casei Sociale a Cons ructor' •+ - CSC

5199,97

0

5.199,97

5.2.5

F'axe pr if < acorduri, avize conforme si auto rația r c struire/desfiintare

0

0

0

5.3

Che Jeli d      si neprevăzute

50.187,44

9.535,61

59.723,05

5.4

Che: lieli p- itn formare si publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

Total capitol

87.620,60

14.476,22

102.096,82

CAPITOLUL ( Chelt           probe tehnologice si teste

6.1

Prec tirea r valului de exploatare

0

0

0

6.2

Prob tehm >, si teste

0

0

0

Total capitol

0

0

0

TOTAL GENE 1AL

1.248.486,73

235.563,43

1.484.050,16

din care C+M '1.2+1          '>■4.1+4.2+5.1.1)

1.039.993,42

197.598,75

1.237.592,17

i Devizului general este actualizata la faza PTh in conformitate cu '29 > >i ale Instrucțiunii AM POR 112/2018 prin majorarea tarifelor orare mai

NOTA: Preze ta v prevederile O.

mici de 17,926 ei/or

Actualizarea n inciu depasea tarifu

ntualele majorări de preț ale materialelor de construcție, ale manoperei ce lei/ora sau ale costurilor cu utilajele.


Data:

Elab' . ..

Intere .u,


v A

ing SRLj


Beneficiar/lnvestitor,

UAT Municipiul PloieștiNr.crt.

1

1

Servicii

Cererii c'c

2

Asistenta t

TOTAL

GENERAL


Si ecificatie

Valoare fara TVA*

TVA

Va/6a& j&ig

TVA--

lei

lei

lei

2

3

4

5

a pentru elaborarea

11.564,46

2.197,25

13.761,71

;a in evaluarea f roiectului

462,58

87,89

550,47

AL

12.027,04

2.285,14

14.312,18

/ ALIZATOR

1.260.513,77

237.848,57

1.498.362,34