Hotărârea nr. 142/2020

Hotãrârea nr. 142 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 8C1, Bd. Republicii nr. 183”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 53/26.02.2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 142

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 2 -

Bloc 8C1, Bd. Republicii nr. 183”, aprobați prin Hotărârea Consiliului

Local nr. 53/26.02.2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 177/28.04.2020 al domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate comun nr. 3301/28.04.2020 al Direcției Tehnic Investiții și nr. 333/28.04.2020 al Direcției Relații Internaționale din cadrul Municipiului Ploiești privind modificarea Hotărârii Consililui Local nr. 53/26.02.2018;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20/07.05.2020 (Nr. Registru special 21/08.05.2020) al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 161/07.05.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 07.05.2020;

Având în vedere: prevederile Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operatiunea A Clădiri rezidențiale;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Crestere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

  • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

  • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

  • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Ținând cont de prevederile art. 71 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Ținând cont de prevederile art. 1 din Instrucțiunea AMPOR nr. 112/08.03.2019;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si completată;

În baza art. 19 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul

Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea

eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidentiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017;

Ținând cont de prevederile art. 10. alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 8C1, Bd. Republicii nr. 183” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 53/26.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești -lot 2 Bloc 8C1, Bd. Republicii nr. 183”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă valoarea totală a proiectului Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 8C1, Bd. Republicii nr. 183” de 2.084.899,57 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Aprobă contribuția Municipiului Ploiești la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului în valoare de 1.007.291,61 lei inclusiv TVA, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce revin asociațiilor de proprietari conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

Art. 4 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe Locale și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 08 mai 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR GENERAL,

George-Sorin-Niculae BOTEZ              Ioana Geanina SERBINOV

ANEXA NR1. LAHCLNr. / 2#tt2


PRINCIPALII INDICATORII TEHNICO - ECONOMaferenți proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1 - Bloc 8C1, Bd. Republicii nr. 183”

Valoarea totala a investiției

Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA (1 euro = 4,5744 lei)

Lei

2.084.899,57

Euro

455.775,53

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

Lei

1.784.344,37

Euro

390.071,78

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a investiției din care:

2.084.899,57

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

288.886,30

1.2

Valoarea totala eligibila

1.796.013,27

2

Contribuția proprie, din care:

1,007,291.61

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

718.405,31

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

288,886.30

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

1.077.607,96

Proiectant,

INTERGROUP E MNERR iG S.R.L.

Bd.N.Titulescu, n l, BI.21 Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J4C 798/20.

CUI - RO1321573.

Cont - RO79RZBF 000060 16712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319/ 54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare ergetic mcuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 8 C1, Bd. Republicii nr. 183

Nr.cr t.

Denumire :apitol or si subcapitolelor de cf. iltuieli

Valoare tara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Che ieli pe îru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea nului

0

0

0

1.2

Amenajare: erenulu

0

0

0

1.3

Amenajări f itru pro ctia mediului si aducerea te nului la tarea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli p ru reiot .rea/protectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Che ieli pei u asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asi -area u i.tatilor necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Che 'ieli pei ru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1.632,97

310,26

1.943,23

3.1.1

Studii t n

1.632,97

310,26

1.943,23

3.1.2

Raport vind im actul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte știi specifi

-

-

-

3.2

Documenta uport s cheltuieli pentru obținerea dc vize, ac 'duri si autorizații

2.326,90

141,23

2.468,13

3.3

Expertizare mica

2.177,29

522,55

2.699,84

3.4

Certificarea irformai -;i energetice si auditul energetic al ndirilor

1.632,97

391,91

2.024,88

3.5

Proiectare

42.986,28

8.750,60

51.736,88

3.5.1

Tema c proiecta î

0

0

0

3.5.2

Studiu ■ orefeze Uitate

0

0

0

3.5.3

Studiu < tozabili le/documentatie de avizare a lu< ilor de terventii si deviz general

11.664,04

2.799,37

14.463,41

3.5.4

Docum atiiteh: ce necesare in vederea obținerii aviz or/acorc •nlor/autorizatiilor

3.824,64

726,68

4.551,32

Eficientizare

Nr.cr t.

Denumire

1

3.5.5

Verific; tehnic si a

3.5.6

Proiec

3.6

Organizare

3.7

Consultant

3.7.1

Mana:

de investiți.

3.7.2

Auditui

3.8

Asistenta t<

3.8.1

Asiste:

3.8.1.

1

P<

3.8.1.

2

P< fazele incit; lucrărilor d;

3.8.2

Dirige.

Total capitol 3


4.1

Construcții

4.2

Montaj utile funcționale

4.3

Utilaje, ech care neces

4.4

Utilaje, ech care nu ner transport

4.5

Dotări

4.6

Active necc

Total capitol 4


CAPITOLUL 5 Alte

5.1

Organizare

5.1.1

Lucrări organizații,

5.1.2

Cheitu

5.2

Comisioanr

5.2.1

Comisi creditului b;


CAPITOLUL 4 Ch.

/ '

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

¥

□ 0'4

isrgetic locuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 8 C1, Bd. Republicit.nr. 183

zapitol >or si subcapitolelor de c> Ituieli

Valoare fara TVA*

TVA

lei

lei

lei

2

3

4

5

a tehni a de calitate a proiectului taliilor c execuție

2.000,00

380,00

2,380,00

tehnic detalii de execuție

25.497,60

4.844,55

30.342,15

orocedv lor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

25.458,33

4.837,08

30.295,41

nentul c proiect pentru obiectivul

22.000,00

4.180,00

26.180,00

ranciar

3.458,33

657,08

4.115,41

iica

40.162,30

7.630,84

47.793,14

tehnic; .lin partea proiectantului

5.099,52

968,91

6.068,43

erioada s execuție a lucrărilor

1.682,84

319,74

2.002,58

ru pârtii tarea proiectantului la - in proc -mul de control al xecutie svizat de către ISC

3.416,68

649,17

4.065,85

) de sar er

35.062,78

6.661,93

41.724,71

125.525,84

24.322,74

149.848,58

teii pe. ru investiția de baza

nstalati

1.471.074,00

279.504,06

1.750.578,06

echipa ente tehnologice si

4.911,00

933,09

5.844,09

tmente hnologice si funcționale montaj

17.510,00

3.326,90

20.836,90

.mente hnologice si funcționale Jta mor ij si echipamente de

0

0

0

0

0

0

orale

0

0

0

1.493.495,00

283.764,05

1.777.25905

’ieltui n

! san'iei

31.285,40

5.944,23

37.229,63

? conotr Iii si instalații aferente șantier

23.464,05

4.458,17

27.922,22

conexe rganizarii șantierului

7.821,35

1.486,06

9.307,41

ote, tax costul creditului

16.464,48

0

16.464,48

nele si c banzile aferente ;ii finant oare

0

0

0


ĂjhTEKGRG


Eficientizarc

Nr.cr t.

Denumit

1

5.2.2

Cota i lucrărilor d

5.2.3

Cota e in amenajE autorizare;

5.2.4

Cota < Construct;

5.2.5

Taxe autorizația

5.3

Cheltuieli c

5.4

Cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Ch

6.1

Pregătirea

6.2

Probe tehi

Total capitol 6

tuieli pentru


/?

--------------------------------------------------<07 < ■< r x V*

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții           /       MW: , V

mergetic «locuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 8 C1, Bd. Republici/!

? capitole tor si subcapitolelor de ch iltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

A.ValoâreoV''

lei

lei

2

3

4

5

arenta ISC pentru controlul calitatii construct i

7472,69

0

7.472,69

arenta ISC pentru controlul statului aa teritoriului, urbanism si pentru ucraribr <*e construcții

1494,54

0

1.494,54

urenta Ce -ei Sociale a lor - C 5C

7497,25

0

7.497,25

ntru a cor luri, avize conforme si e conslru e/desfiintare

0

0

0

erse si n revăzute

67.603,73

12.844,71

80.448,44

ntru irfort lare si publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

118.653,61

19.415,94

138.069,55


TOTAL GENERAL din care C+M 1.2 NOTA: Prezenta vt O.U.G 114/2018 si lei/ora.

Actualizarea nu inc depasea tariful ora


si teste

srsoniului de exploatare

0

0

0

ogice si t-ste

0

0

0

0

0

0

1.737.674,45

327.502,73

2.065.177,18

.3+1. +2+4.1+4.2+5.1.1)

1.499.449,05

284.895 32

1.784.344,37

siune a Devizului general este actualizata la faza PTh in conformitate cu prevederile le Instrucțiunii AM POR 112/2018 prin majorarea tarifelor orare mai mici de 17,928


de evc ntualele majorări de preț ale materialelor de construcție, ale manoperei ce !e 17, "28 lei/ora sau ale costurilor cu utilajele.Beneficiar/investitor,

DAT Municipiul Ploiești


Nr.cr


Specificație


Valoare fara TVA*


lei


Servicii de

Cererii de Asistentaonsultanta pentru elaborarea lantare

15.936,00

3.027,84 __ 18.963,84

mica in evaluarea proiectului

637,44

121,11

758,55

TOTAL

16.573,44

3.148,95

19.722,39


TOTAL G


! IERAL CENTRALIZATOR


1.754.247,89    330.651,68   2.084.899,57