Hotărârea nr. 140/2020

Hotãrârea nr. 140 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Eficientizare Energetică - Grădinița cu program prelungit nr. 23” aprobați prin Hotărârea Consililui Local nr. 348/2017 precum și aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Ă R Â R E A NR.140

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Eficientizare Energetică - Grădinița cu program prelungit nr. 23” aprobați prin Hotărârea Consililui Local nr. 348/2017 precum și aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 170/28.04.2020 al Viceprimarului Municipiului Ploiești - domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 314/28.04.2020 și al Direcției Tehnic-Investiții nr.3290/28.04.2020, precum și Raportul de specialitate nr. 188/08.05.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Eficientizare Energetică - Grădinița cu program prelungit nr.23”;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 18/07.05.2020 (Nr. Registru special 19/08.05.2020) al Direcției Economice;

Având în vedere avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr. 23 din data de 27.04.2020;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 07.05.2020;

Având în vedere:

  • - prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termică a clădirilor în care își desfășoară activitatea unități de învățământ;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30.05.2016;

  • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

  • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

  • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Ținând cont de prevederile art. 71 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Ținand cont de prevederile art. 1 din Instrucțiunea AMPOR nr. 112/08.03.2019;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si completată, ulterior;

Ținand cont de prevederile art. 10, alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizare Energetică - Grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești” aprobați prin Hotărârea Consililui Local nr. 348/02.10.2017 al Municipiului Ploiești, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă proiectul ,,Eficientizare Energetică - Grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești” și cheltuielile legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/97/3/1.

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului “Eficientizare Energetică -Grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești” în cuantum de 4.503.128,09 lei (inclusiv TVA) din care valoare totală eligibilă 4.098.625,74 lei”.

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Ploiești în proiect în cuantum de 404.502,35 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 81.972,51 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Eficientizare Energetică -Grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiesti”.

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Eficientizare Energetică - Grădinița cu program prelungit nr.23 Municipiul Ploiesti” pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 6 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, în persoana domnului Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art. 7 Hotărârea Consiliului Local nr. 467/2018 și Hotărârea Consiliului Local nr. 391/2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 8 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 08 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

A-fit?


Proiectant.,

1NTERGR0UP ENGÎNERR1NG S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr. 14, 81.21, Sc.A, Et.t, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com ■ 340/6798/2000

CU! •• ROI 3215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAI, al obiectivului de investiții

EFICiENTIZARE ENERGETICA ■ GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23

Nr.crt.

Denumirea capitalelor si subcapitolelor rfe cheltuieli

Vofoare fara TVA*

TVA

Vofonre cu TVA

fer

tei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru abținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

Teta/ capital 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

fota/ capital 2

0

a

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

21.815,34

4.144,91

25,960,25

3.1.1

Studii teren

21.815,34

4.144,91

25.960,25

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suporl si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4.371,11

285,00

4.656,11

3,3

Expertizare tehnica

4.720,47

896,89

5.617,36

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5

Proiectare

174.338,68

33,124,35

207.463,03

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5,2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

101.882,51

19.357,68

121.240,19

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

4.566,71

867,67

5.434,38

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului         7.000,00

tehnic si a detaliilor de execuție                   i

1.330,00

8.330,00

.........................................—...............................   v*.:            .....

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții          \ /.            7S°/

EFICtENTIZARE ENERGETICA - GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. Z.kflk 7,, ■"

Mr. crt.

Denumirea capitalelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara m*

m

TVA

iei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

60.889,46

11.569,00

72.458,46

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

6.883,95

1.307,95

8.191,90

3.7

Consultanta.

44.836,09

8.518,86

53.354,95

3,7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

40.67M3

7.728,52

48.404,95

3.7.2

Auditul financiar

4.159,66

790,34

4.950,00

3.8

Asistenta tehnica

48.649,32

9.243,38    | 57.892.70

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

13.551,60

2.574,81

16.126,41

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

9.034,40

1.716,54

10.750,94

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control ai lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

4.517,20

858,27

5.375,47 r

3.8,2

Dirigentie de șantier

35.097,72

6.668,57

41.766,29   |

Total capitol 3

306.614,96

57.711,34

364.326,30 I

CAPITOLUL 4 Cheftoie/r pentru mvestfeia de baza

4.1

Construcții si instalații

2.979.533,74

566.111,41

3.545.645,15 î

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

14.260,01

2.709,40

16.969,41 j

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

265.244,54

50.396,46

315.641,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

o

0

0

4O6

------------------- -

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

3.259.038,29

619.217,27

3.078.255,56

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

67.572,55

12.838,79

80.411,34

3.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier1

50.679,41

9.629,09

60.308,50

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

16.893,14

3.209,70

20.102,84

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

33.403,65

0

33.403,65

L 5-2-1

5.2.2

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0 ...............-...........

0

Cota aferenta ISC pentru controlul, calitatii lucrărilor de construcții

15.151,07

0

15.151,07

5.2,3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3.030,21

0

3,030,21

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

- CSC

15.2.22,37

0

15.2.22,37

5.2.5

laxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

0

3

0

Nr.crt.

Spec/jfiMtfo

Valoare fora TVA*

TVA

Valoare eu rvA

tei

iei

iei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

34.419,77

6.539,75

40.959,52

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

1.376,79

261,59

1.638,38

TOTAL

35,796,56

6.801,34

42.597,90

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

3.789.933,02

713.195,07

4.503.128,09


MOȚA: Prezenta versiune e Devizului general este actualizata in conformitate cu prevederile O.U.G 114/2018 si ale Instrucțiunii AM POR 112/2018 prin majorarea tarifelor orare mai mici de 17.928 lei/ora.

Actualizarea nu induce eventualele majorări de preț ale materialelor de construcție, ale manoperei ce depasea tariful orar de 17.928 lei/ora sau ale costurilor cu utilajele.


Data: 27,04 2020

i

:>

Elaborator        ț

Beneficiar/Investitor,

Intergroup Engineer

UAT Municipiul Ploiești