Hotărârea nr. 14/2020

Hotãrârea nr. 14 privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinaţia de locuinţă de necesitate

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 14

privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 1/10.01.2020 al consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr.251/09.01.2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate situată în str. Rafinorilor nr. 13, cam. 45;

luând în considerare Raportul de specialitate nr. 21/23.01.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 08.01.2020;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 362/28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale;

având în vedere prevederile art. 2, lit. f, art. 55 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii locuinței;

în temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), și alin. (7), lit. q), coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere pe o perioadă de trei luni, începând cu data de 15.02.2020 până în data de 14.05.2020, pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate situată pe str. Rafinorilor nr. 13, cam. 45, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV