Hotărârea nr. 139/2020

Hotãrârea nr. 139 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizare Energetică – Colegiul National Al. I. Cuza” aprobati prin Hotărârea Consiliului Local nr. 350/2017 precum și aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Ă R Â R E A NR. 139 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizare Energetică - Colegiul National Al. I. Cuza” aprobati prin Hotărârea Consiliului Local nr. 350/2017 precum și aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 168/28.04.2020 al Viceprimarului Municipiului Ploiești - domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 316/28.04.2020 și al Direcției Tehnic-Investiții nr. 3292/28.04.2020, precum și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.187/08.05.2020, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Eficientizare Energetică - Colegiul Național Al. I. Cuza”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 350/2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 17/07.05.2020 (Nr. Registru special 18/08.05.2020) al Direcției Economice;

Având în vedere avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr. 20 din data de 27.04.2020;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 07.05.2020;

Având în vedere:

  • - prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termică a clădirilor în care își desfășoară activitatea unități de învățământ;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30.05.2016;

  • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

  • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

  • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Ținând cont de prevederile art. 71 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Ținând cont de prevederile art. 1 din Instrucțiunea AMPOR nr.112/08.03.2019;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si completată, ulterior;

Ținând cont de prevederile art. 10, alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizare Energetică - Colegiul National Al. I. Cuza” aprobați prin Hotărârea Consililui Local nr. 350/2017, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă proiectul ,,Eficientizare Energetică - Colegiul National Al. I. Cuza” și cheltuielile legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/97/3/1.

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului “Eficientizare Energetică -Colegiul National Al. I. Cuza” în cuantum de 4.849.416,35 lei (inclusiv TVA) din care valoare totală eligibilă 4.488.078,51 lei.

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Ploiești în proiect în cuantum de 361.337,84 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contributia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 89.761,57 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Eficientizare Energetică -Colegiul National Al. I. Cuza”;

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Eficientizare Energetică - Colegiul National Al. I. Cuza”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 6 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, în persoana domnului Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art. 7 Hotărârea Consiliului Local nr. 405/2018 si Hotărârea Consiliului Local nr. 390/2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 8 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 08 mai 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            SECRETAR GENERAL,

George-Sorin-Niculae BOTEZ            Ioana Geanina SERBINOV

fin!tRGRGJiProiectant

INTERGROUP ENGtNSERING S.R.L.

Bd.N.Tstolescu, or. 14, Bl.21, ScA EH, Ap.4, sector 1, București hr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-ROI3215737

Con*. - R079RZBR0000060016712C71, Ralffelsen Bank

TeVfax: 021/319,48.54/55


DEVIZ GENERAL a! obiectivului de investiții

’EFICIENTIZARE ENERGETICĂ COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU IO AN CUZA"

Wr.crt.

Etenumtea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Vafoare 7srs

TVA*

Ț...... ..........................

TVA

i Vafoare cu

i      TVA

iei

lei

fer

7

2

3

j            4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru abținerea si amenajarea termalul

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului s» aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

: Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

TWaf capital 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Tofâ/ capitol 2

0

0

0 i

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

21.720,71

4.126,93

25.847,84

3.1.1

Studii teren

21.720,71

4.126,93

25.847.64

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatli-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4.462,71

285,00

4.747,71

3.3

Expertizare tehnica

6.369.25

1.210,16

7.579,41

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

—--------------------------

1.350,00

256,50

1.606,50

3.5

Proiectare

184.625,79

35.116,90

219.942,60

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabîlitate

o

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

108.927,36

20.696,29

!

129.624.15 j

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acterdurilor/autorizatiilor

4.806,83

913,30

5.720.13

3.5.5

l_____________________________

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

7.000,00

1.330,00

8.330,00 __________________

Splâu^'lndependente), nr. ZsT

E-maii: srfS.S®iăTS<t9>llJ.-S'

Sector 8, Sucure&SI, PO 080831, Remania

INTERI3ROUP CNGINEERtNG S.R.l.

HSO^JritSroiSHS’.ii.


Tel./ Fax: 021.310.48.53,’ S4t 55/ 58/ 61


------------

DEVIZ GENERAL ai obiectivului de investit»       ’ \

"EFICIENT1ZARE ENERGETICĂ COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRI^DAN ^j^^

Nr.crt.

Denwmtea capto/efors/ subcapitolelor de cheltuieli

Valoare tara TVA*

. *

cu

*     TVA

le!

le!

toi

1

2

3

4

5

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

64.091.10

12.177,31

76.268,41

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

7.353,99

1.398,40

8.758,39

3.7

Consultanta

39.836,09

7.568,86

47.404,95

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

35.676,43

6.7'78,52

42.454,95

3.7.2

Auditui financiar

4.159,66

790,34

4.950,00

3.8

Asistenta tehnica

55.425,12

10.530,76

65.955,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

20.327,40

3.862,21

24.189.61

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

13.551,60

2.574,81

16.126,41

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

6.775.80

1.287,40

8.063,20

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.097,72

6.668,57

41.766,29

Total sapiioi 3

321.343, SS

60.433,53

381.843,19

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

3.127.443.88

594.214,34

3.721.658,22

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

22.927,29

4.356,19

27.283,48

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

314.900,77

59.831,15

374.731,92

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

53.754,68

10.213,39

63.968,07

4.6

Active necorporale

0

0

0

Fota/ capitol 4

3.51026,63

668.675,07

4.187.641,65?

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

72.245,31

13.726,61

85.971,92

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

54.183,98

10.294,96

64.478,94

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

18.061,33

3.431,65

21.492,98

5.2

Comisioane, cote, taxe, cestui creditului

35.112,55

0

35.112,55

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul caiîtatii lucrărilor de construcții

15.908,14

0

15.908,14

5.2.3

Cote aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3.181,63

0

3.181,63

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

16.022,78

0

16.022,78

5.2.5

'Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

......................................J

0

DEVIZ GENERAL, al obiectivului de investiții_______________________________... ... __________________________________________________________________

"EFICIENTIZARE ENERGETICĂ COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRllljUN

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor rfe cheltuieli

Valoare Tara TVA*

v~zk:‘^C2S

y Vafoere cu i A* TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

87.202.92

16.568,56

103.771,48

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.010,00

1.521,90

9.531,90

îotaf capital 5

202.578,78

31.817,07

234.387,85

CAPITOLUL 6 Cheltuirii pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

..... 1 ■■■

0

—-------------------

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

0

8

0

TOTAL GENERAI.

4.M2.347M

760.025,67

4.803.872,73

din care C+M {T.2+1,3+14+2+4.1+4.2+5.17;

3.204.555,15

«88.865,49

3.813.420.84

in preturi la data de decembrie 2016 1 sura 4,5172 Lei


NOTA: Prezenta versiune a Devizului general este actualizate in conformitate cu prevederile O.U.G 114/2018 si ale Instrucțiunii AM POR 112/2018 prin majorarea tarifelor orare mai mici de 17,928 tei/ora.

Actualizarea nu include eventualele majorări de preț ale materialelor de construcția, ale manoperei ce depasea tarifa! orar de 17,928 lei/ora sau ale costurilor cu utilajele.

Date. 24.03.2020


Beneficiarlinvestitor,

UAT Municipiul Ploiești

Nr.crt.

Specificație

Valoare fsra TVA*

TVA

Va/oare cu TVA

fel

iei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

36.799,95

6.991,99

43.791,94

2

Asistente tehnica in evaluarea proiectului

1.472,00

279,68

1,751,68

TOTAL

38.271,95

7.271,67

45.543,62

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

4,081.219,01

768.197,34

4.849.418,35