Hotărârea nr. 138/2020

Hotãrârea nr. 138 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei în municipiul Ploiesti” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 349/2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Ă R Â R E A NR. 138 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei în municipiul Ploiesti” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 349/2017

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 169/28.04.2020 al Viceprimarului Municipiului Ploiești - domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 317/28.04.2020 și al Direcției Tehnic-Investiții nr.3294/28.04.2020, precum și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 181/08.05.2020, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare Energetică

  • - Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei” aprobați prin Hotărârea Consililui Local nr. 349/2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 16/07.05.2020 (Nr. Registru special 17/08.05.2020) al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze d in data de 07.05.2020;

Având în vedere:

  • - prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termică a clădirilor în care își desfășoară activitatea unități de învățământ;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014

  • - 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.163/ 30.05.2016;

  • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

  • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

  • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Ținând cont de prevederile art. 71 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Ținând cont de prevederile art. 1 din Instrucțiunea AMPOR nr. 112/08.03.2019;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si completată, ulterior;

Ținând cont de prevederile art.10, alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei în municipiul Ploiești” aprobați prin Hotărârea Consililui Local nr. 349/02.10.2017 al Municipiului Ploiești, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă proiectul „Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei în municipiul Ploiești” și cheltuielile legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/97/3/1.

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului “Eficientizare Energetică - Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei în municipiul Ploiești” în cuantum de 1.402.174,68 lei (inclusiv TVA) din care valoare totală eligibilă 1.230.318,83 lei.

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Ploiești în proiect în cuantum de 171.855,85 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 24.606,38 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Eficientizare Energetică - Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei în municipiul Ploiești”.

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Eficientizare Energetică - Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei în municipiul Ploiești”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 6 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, în persoana domnului Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art. 7 Hotărârea Consiliului Local nr. 407/2018 si Hotărârea Consiliului Local nr. 388/2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 8 Direcția Relații Internaționale, Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 08 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOVjftsN i ERGROUÎ             Q-Avr p/rremwd.f

■ XX f K Ci I '•■‘t t »f A; b                                                        '—„ A   

Proiectant,

IHTERGROUP ENGINERRIHG S.R.L,

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.t, Ap.4, sector 1,

București

Nr.Reg.Com • J40/6798/2000

CUI •• RO13215737

Cont. ■ R079RZBR00000600Î 6712071, Raiffeisen Bank


Tel/fax: 021/319.45.54/55

Sector 6, București, PO 080031, Remania


yr&wJntșasuj/jX;


Tel./ Pax: 021.319.48.53; 54! 55/ 58r 81


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

EFICIENTI7.ARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Nr. crt.

Denumirea capitalelor si subcapitolelor de cheltuieli

Vatoctre fura TVA*

TVA

Vo/tjare cu TVA

lei

lei

tei

1

________________________________ _A..... .....................          .......

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului sî aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

Tefal capitol 1

O

----------.------ ........

A

0 i

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

6.110,30

1.160,96

7.271,26

3.1.1

Studii teren

6.110,30

1.160,96

7.271,26

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3,347,61

285,00

3,632,61

3.3

Expertizare tehnica

569,17

108,14

677,31

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

400,00

76,00

476,00

3.5

Proiectare

50.501,18

9.595,23

60,096,41

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de orefezabilitate

0

0

0

3.5.3

.........................

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz, general

26.194,05

4.976,87

31.170,92

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.207,47

22.9,42

1,436,89

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

7.000,00

1.330,00

8.330,00

Spîaluf fnăepsnrfeKjet'nr"'tSt

INTERGROUP ENGiNGERlNG S.R.L.

Vi

$ ** C         ~ -31 tal

J~ \              j 1 ?ș U ț

DEVIZ GENERAL al, obiectivului de investiții                     \

......... X

EFIOENTOARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI JNXP^PIUL RL^J^’F

Nr. crt.

Denumirea capitolelor st subcapitolelor de cheltuieli

Valoare /ara tvâ*

TVA

--’fVA

!eî

lei

lei

1

2

3

4

|         5

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

16.099,66

3.058,94

i 19.158,60

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1.769,87

336,28

i 2.106,15

3.7

Consultanta

29.159,66

5.540,34

34.700,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

25.000,(X)

4.750,00

29.750,00

3.7.2

Auditul financiar

4.159,66

790,34

4.950,00

3.8

Asistenta tehnica

27.644,76

5.252,50

32.897,26 ;

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6.775,80

1.287,40

8.063,20

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

4.517,20

858.27

5.375,47

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia fazele incluse in programul de control al. lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

2.258,60

429,13

2.687,73

3.8.2

Dirigenție de șantier

20.868,96

3.965,10

24.834,06

fotol capitol 3

119.502,55

22.354,45

141.857,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de faaza

4.1

Construcții si instalații

776.570,97

147.548,48

924.119,45

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

15.382,27

2.922,63

18.304,90

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

184.389,51

35.034,01

219.423,52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

16.623,30

3158,43

19781,726 i

4.6

Active necorporale

0

0

o 1

Total capitol 4

m.966,05

188.668,55

1.181.629,60 j

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

17.372,94

3.300,85

20.673,79

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

13.029,71

2.475,64

15.505,35

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.343,23

825., 21

5.168,44

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8.762,51

0

8,762,51

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

3.948,00

0

3.948,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

789,60

0

789,60

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

- CSC

4.024,91

0

4.024,91

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare___

0

0

0

______iNOTA: Prezenta versiune 3 Devizului genera! este actualizata in conformitate cu prevederile O.U.G 114/2018 si ale Instrucțiunii AM POR 112/2018 prin majorarea tarifelor orare mai mici de 17,928 lei/ora.

Actualizarea nu include eventualele majorări de preț ale materialelor de construcție, ale manoperei ce depasea tariful orar de 17,928 lei/ora sau ale costurilor cu utilajele.


Beneficiar / Investitor, UAT Municipiul Ploiești

Nr, crt.

Specf/fcop'e

’Aîfocre fora TVA*

7V4

Va/onre cu TVA

lei

lei

lei

*

2

3

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

8.849,34

1,681,37

10.530,71

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

353,97

67,25

421,22

TOTAL

9.203,31

1.748,62

10,951,93

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.179.992,11

222.182,57

1.402.174,68

* in preturi te data de decembrie 2016 1 euro 4,5172 Lei