Hotărârea nr. 137/2020

Hotãrârea nr. 137 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare Energetică Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport”, aprobați prin Hotărârea Consililui Local nr. 352/2017 precum și aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Ă R Â R E A NR. 137 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare Energetică Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport”, aprobați prin Hotărârea Consililui Local nr. 352/2017 precum și aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 171/28.04.2020 al Viceprimarului Municipiului Ploiești - domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 318/28.04.2020 și al Direcției Tehnic-Investiții nr.3293/28.04.2020, precum și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 180/08.05.2020, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizare Energetică - Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport” aprobați prin Hotărârea Consililui Local nr. 352/2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 15/07.05.2020 (Nr. Registru special 16/07.05.2020) al Direcției Economice;

Având în vedere avizul Comisiei Tehnico-economice de Avizare nr. 22 din data de 27.04.2020;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 07.05.2020;

Având în vedere:

  • - prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termică a clădirilor în care își desfășoară activitatea unități de învățământ;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30.05.2016;

  • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

  • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

- Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Ținând cont de prevederile art. 71 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Ținând cont de prevederile art. 1 din Instrucțiunea AMPOR nr. 112/08.03.2019;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si completată, ulterior;

Ținând cont de prevederile art. 10, alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare Energetică Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport”, aprobați prin Hotărârea Consililui Local nr. 352/02.10.2017 al Municipiului Ploiești, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă proiectul „Eficientizare Energetică Liceul Tehnologic 1 Mai -sala de sport”, și cheltuielile legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/97/3/1.

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Eficientizare Energetică Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport” în cuantum de 2.156.366,53 lei (inclusiv TVA) din care valoare totală eligibilă 1.900.872,23 lei.

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Ploiești în proiect în cuantum de 255.494,30 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 38.017,44 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Eficientizare Energetică - Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport”.

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Eficientizare Energetică Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 6 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, în persoana domnului Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art. 7 Hotărârea Consiliului Local nr. 404/2018 și Hotărârea Consiliului Local nr.392/2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 8 Direcția Relații Internaționale, Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 08 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


Proiectant,

INTERGROUP ENGiNERRING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, 5c. A, Et.1. Ap.4, sector 1,

București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI ■■ RO13215737

Cont - R079R2BR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


SpWînd^«ndsi^r2S4-----------

SsclOT 6, București, PO 0S0031, Româniși


INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.


«aMa&țțtâiss&îâ


Tel.; Fax: 021.318.48.53/ 54/ 55/ S«/ 61


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

EflCIENTiZARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI SALA DE SPORT

Mr, crt.

Denumirea capitalelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

1

2

. . __

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajând terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

Q

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

o î

Totul capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnico

3.1

Studii

9.628,86

1.829,48

11.458,34

3.1.1

Studii teren

9.628,86

1.829,48

11.458,34

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.575,44

285,00

3.860,44

3.3

Expertizare tehnica

1.368,71

260,05

1.628,76

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

600,00

114,00

714,00

3.5

Proiectare

78.301,08

14.877,20

93.178,28

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabiiitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabîlitate/documentațfe de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

42.911,00

8.153,09

51.064,09

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.980.70

376,33

2.357,03

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

-----------

V-----.-----,/l?r

EHCIENTIZARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI - SALA DE SPORT

Mr.

crt.,

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fora TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3,5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

7.000,00

1.330,00

8.330,00

3.5.6

Proiectul tehnic: '.ii detalii de execuție

26.409,38

5.017,78

31.427,16

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.899,3900

550,8800

3.450,27

3.7

Consultanta

34.159,66

6.490,34

40.650,00

3.7.1

Managementul de proiect, pentru obiectivul de investiții

30.000,00

......................

5.700,00

35.700,00

3.7.2

Auditul financiar

4.159,66

790,34

4.950,00

3.8

Asistenta tehnica

34.420,56

6.539,90

40.960,46

3,8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

13.551,60

2.574,60

16.126,40

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

9.034,40

1,716,54

10.750,94

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control, al lucrărilor de execuție. avizat de către ISC

4.517,20

858,27

5.375,47

3,8.2

Dirigenție de șantier

20.868,96

3.965,10

24.834,06

Toțaf capitol 3

164.953,70

30.946,85

195.900,55

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.286.999,28

244.529,86

1.531.529,14

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

12.124,66

2.303,69

14.428,35

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționate care necesita montaj

225.783,91

42.898,94

268.632,85

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

20.146,71

3827,88

...... .

23974,59

4*6

Active necorporate

0

0

0

Total capitol 4

1,545.054,56

293.560,37

1.838.614,93

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

28.460,29

5.407,4551

33.867,75

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

21.345,22

4.055,5918

25.400,81

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

7.115,07

1.351,8633

8.466,93

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

14.452,41

0

14.452,41

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

6.541,72

0

6,541,72

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.308,34

0

1.308,34

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

6.602,35

0

6.602,35

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

0

0

0

__________-LL

Cheltuieli diverse si neprevăzute

38.703,82

7.353,73

46.057,55

NOTA: Prezenta versiune a Devizului generai este actualizata in conformitate cu prevederile O.U.G 114/2018 si ale Instrucțiunii AM POR. 112/2018 prin majorarea tarifelor orare mai mici de 17.928 fei/ora.

Actualizarea nu include eventualele majorări de preț a!» materialelor de construcție, ale manoperei ce depasea tariful orar de 17,928 iei/ora sau ale costurilor cu utilajele.

...                A

Data: 27.04 20!

Elaborator K..                                        Beneficiar/lnvestitor,

" » V»'’> <"»*"■ jJr'

Inteqjroup En$ne<&m.SRL-’'   $/,                  UAT Municipiul Ploiești

Nr. crL

1

Specrffctrjw

Valoare fotra TVA*1

TVA

Valoare cu TVA

fer

lei

lei

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

14.496,96

2.754,42

17.251,38

2

- - - — ..............................................................................

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

579,88

110,18

690,06

TOTAL

15.076,84

2.864,60

17.941,44

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.814.711,62

341.654,91

2.156.366,53

■ In preturi la data de decembrie 2016 1 euro •--- 4,5172 Lei