Hotărârea nr. 134/2020

Hotãrârea nr. 134 privind aprobarea proiectului „Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, POCA/661/2/1/ SMIS 136182 (CP 13/2019) și a cheltuielilor legate de acest proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 134

privind aprobarea proiectului „Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, POCA/661/2/1/ SMIS 136182 (CP 13/2019) și a cheltuielilor legate de acest proiect

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 161/28.04.2020 al primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 310/27.04.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 147/28.04.2020, precum și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 107.07.05.2020 prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești ”, SMIS 136182   ;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prog noze, din data de 07.05.2020;

Având în vedere :

  • - Ghidul Solicitantului Cererea de proiecte CP 13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune 2014-2020;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial, partea I nr. 746 din 6 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2016 și ale Normelor metodologie de aplicare ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/2015 aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 93/2016;

În temeiul prevederilor art. 128, coroborat cu art. 129, alin 2, lit. e și art. 139 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă proiectul „ Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești”, cod SMIS 136182, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte CP 13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești ”cod SMIS 136182, în cuantum de 3,082,395.00 lei.

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie de 2% a Municipiului Ploiești, în cuantum de 61,647.90 lei și cheltuielile neeligibile în cuantum de 0 lei, reprezentând co-finanțarea proiectului „Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești” cod SMIS 136182.

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „ Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești”, în vederea implementării în condiții optime a acestuia, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești.

Art. 5 Se împuternicește domnul Adrian Florin Dobre - în calitate de Primar al Municipiului Ploiești să semneze contractul de finanțare, cât și toate documentele care decurg din acesta.

Art. 6 Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la 5                           5                                  5                           5                           5

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 08 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV