Hotărârea nr. 132/2020

Hotãrârea nr. 132 privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR – ETAPA I”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 509/09.12.2019

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Ă R Â R E A NR. 132

privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE

ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 509/09.12.2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 205/07.05.2020 al domnului primar Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate nr. 3536/06.05.2020 al Direcției Tehnic-Investiții prin care se propune actualizarea cheltuielilor legate de proiectul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPoRt PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA ’ LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 509/09.12.2019;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 104/07.05.2020 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 191/08.05.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 07.05.2020;

Având în vedere:

  • - prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30 mai 2016;

  • - Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești);

  • - Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;

- Solicitarea de clarificare 10 a ADR Sud Muntenia înregistrată la municipiul Ploiești cu nr. 7283/06.05.2020;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 509/09.12.2019 privind aprobarea proiectului “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPoRt PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA ’ LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA P” și a cheltuielilor legate de proiect;

- art. 7 alin. 6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), pct. 4), lit. d) și art. 196 alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.509/09.12.2019, articol care va avea următorul conținut: "Se aprobă contribuția proprie în proiect a 5.064.889,30 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (4.305.896,00 lei), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 758.993,30 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 509/09.12.2019 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire 5                                                  5       5                     5                                                                                         1

prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 08 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV