Hotărârea nr. 131/2020

Hotãrârea nr. 131 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 612/20.12.2018 cu Anexa nr. 2 - Descrierea sumară a investiţiei şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi proiectului „REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTOR ROSENTHAL”

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Ă R Â R E A NR. 131

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 612/20.12.2018 cu

Anexa nr. 2 - Descrierea sumară a investiției și a indicatorilor tehnico - economici aferențiproiectului „REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTOR ROSENTHAL”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare numărul 188/04.05.2020 al domnului primar Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate comun nr. 3412/04.05.2020 al Direcției Tehnic - Investiții și nr. 345/04.05.2020 al Direcției Relații Internaționale din cadrul Municipiului Ploiești, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 612/20.12.2018 cu Anexa nr. 2 cu Descrierea sumară a investiției și a indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului „REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTOR ROSENTHAL”;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 100/07.05.2020 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 163/07.05.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Țînând cont de avizul Comisiei de Specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Ploiești „Buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze” din data de 07.05.2020;

Având în vedere:

 • -  prevederile Programului Operațional Regional 2014  -  2020, Axa

Prioritară 4  - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de

investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 4.3 - Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020 (SIDU) , aprobate prin Hotârarea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

 • - Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;

 • - Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor 2012-2020;

 • - Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;

 • - Hotârarea Consiliului Local nr. 612/20.12.2018 privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici si a documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTOR ROSENTHAL”;                           ’

 • - Scrisoarea de finalizare a etapei de verificare a conformității administrative si eligibilității (CAE) nr. 23089/20.12.2019, înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 26474/23.12.2019, prin care Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia ne solicită să transmitem anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 612/20.12.2018 cu descrierea sumară a investiției;

 • - Scrisoarea de finalizare a etapei de Evaluare Tehnico-Financiară cu numărul 6612/23.04.2020, emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia), înregistrată la Municipiul Ploiești sub numărul 6870/24.04.2020;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), lit. b) și alin. 4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 612/20.12.2018 cu Anexa nr. 2 - Descrierea sumară a investiției și a indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTOR ROSENTHAL”, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștintă celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 08 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

,   , ANEXA

ANEX/ la HCLnr. 61/^.DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI A INDICAT

TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI PROIECTUL “REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI -CARTIER PICTOR ROSENTHAL”

 • 1. DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI

Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

Conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), in anul 2011, la nivelul municipiului Ploiești au fost identificate 11.504 de persoane care locuiesc în zone dezavanatajate pe locuire, 6.907 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe ocupare și 13.905 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe capital uman. Pe de altă parte, 5.130 de persoane trăiesc în zone urbane marginalizate, 23% dintre acestea fiind de etnie romă, iar 30% copii.

Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nivelul municipiului Ploiești sunt cele care au poziție periferică și care sunt amplasate cu precădere în partea de sud și de est a orașului: Mimiu, Râfov, Pictor Rosenthal, Moțoi, Bereasca.

In cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană au fost identificate numeroase deficiențe la nivelul cartierelor exterioare, marginalizate din municipiul Ploiești, in principiu in cartierele Pictor Rosenthal, Rafov, Mimiu, Bereasca, Buda, Motoi, Barcanesti, si anume:

 • •   zone de locuințe relativ izolate de restul orașului, care beneficiază de dotări tehnico-edilitare și de echipamente publice inca deficitare (pag. 60);

 • •   zone vulnerabile din punct de vedere social (pag. 81);

 • •   zone periferice cu locuințe individuale de tip rural, cu probleme de infrastructură și lipsă a dotărilor (fără canalizare, gaze, uneori apă) si care au fost și sunt locuite de o populație cu venituri medii spre mici. Majoritatea locuințelor sunt în regim de închiriere pentru tineri sau locuințe sociale (pag. 242);

 • •   zone/cartiere marginalizate (pag. 368).

De asemenea, in cadrul cartierului Pictor Rosenthal s-a constat ca nu exista puncte de interes social, cum ar fi: parculete, terenuri de sport, locuri de joaca.

In cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiești 2007-2025, a fost identificată necesitatea creșterii calității vieții locuitorilor din cartierul Pictor Rosenthal, prin construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii urbane de bază, în domeniile asigurării cu apă potabilă, canalizare, drumuri, iluminat public, statii de transport public, sisteme de irigații, spatii verzi, susținute de programul de asigurare a accesului locuitorilor cartierului către locurile de muncă si serviciile publice ale municipiului Ploiești.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului - este îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din cartierul Pictor Rosenthal, municipiul Ploiești, intr-o perioada de 28 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.

Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:

> O.S.l - îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de viață în mediul urban prin amenajarea unui loc de joaca pentru copii, pe amplasamentul din strada Aleea Berceni, nr. 2A,

contribuind astfel și la înfrumusețarea aspectului urbanistic al cartierului marginalizat Pictor Rosenthal, in termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.


Masurile propuse in vederea atingerii acestui Obiectiv Specific sunt uni

Măsură 1 - Amenajare loc de joaca pentru copii, cu o suprafața de egalitatea de sanse - integrarea tuturor categoriilor de utilizatori (în special destinat între 3-14 ani, inclusiv copii cu dizabilitati): construire Împrejmuire integrala a ampIasSîncntului. brasamente si racorduri la utilitati, inclusiv sistem de irigații si spatii verzi.

■ Măsură 2 - Achiziționarea de echipamente de ultima generație pentru locul de joaca, destinate utilizării si de către copii cu dizabilitati (amplasate astfel încât să fie ușor accesibile dinspre zona de acces ce vor fi integrate în locul dejoacă și nu marginalizate), precum si obiecte de mobilier urban.

> O.S. 2 Dezvoltarea comunitară si regenerarea fizica si economica a cartierului marginalizat Pictor Rosenthal prin intervenții asupra străzilor, respectiv 49.094 m2 suprafața totala a spatiilor urbane asupra carora se intervine. Intervențiile asupra străzilor din Cartierul Pictor Rosenthal presupune realizarea de lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare a utilităților de bază la scară mică in termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Masurile propuse in vederea atingerii acestui Obiectiv Specific sunt următoarele:

Măsură 1 - Reabilitare/modernizare străzi - prin asfaltare platforme carosabile, amenajarea trotuarelor, crearea de locuri de parcare publice și pentru riverani, amenajare piste de biciclete, marcare și semnalizare;

 • ■  Măsură 2 - Amenajare a opt spații verzi aferente străzii Mircea cel Bătrân, amenajare a doua spații verzi aferente străzii Pictor Rosenthal, precum și construire sistem de irigații aferent acestor spații verzi;

Măsură 3 - Modernizare/amplasare stații de transport -stații moderne, dotate cu bancă, coș de gunoi, panou afișaj orar mjloc de transport, cu conformare antivandalism;

Măsură 4 - Construire (extindere) rețea alimentare cu apă și branșamente aferente;

 • ■  Măsură 5 - Construire (extindere) sistem canalizare si racorduri; â

 • ■  Măsură 6 - Construire/reabilitare/modemizare sistem iluminat public;

 • ■  Măsură 7 - Construire canalizatie pentru curenti slabi.

Descrierea investiției

Proiectul “REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTOR ROSENTHAL ” conține un pachet de masuri care vor contribui la îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din cadrul cartierului Pictor Rosenthal situat in partea de sud-est a Municipiului Ploiești.

Astfel, se promovează coeziunea sociala prin îmbunătățirea mediului construit și prin activități complexe care vizează, dezvoltare comunitară și siguranță publică, respectiv:

 • •   amenajare zona de joaca - propunerea pentru amenajarea locului de joacă urmărește consolidarea comunității prin stimularea interacținilor distractive pentru copii, și, în paralel, a părinților, bunicilor etc care îi supraveghează, fiind un centru de interes comunitarș

 • •   lucrări de construire/reabilitare/modemizare a utilităților de bază la scară mică: modernizare drumuri, iluminat public, alimentare cu apa si canalizare.

Obiectivele propuse in cadrul proiectului au o abordare integrată și participativă, prin promovarea unor măsuri adaptate cauzelor specifice care conduc la marginalizarea cartierului Pictor Rosenthal.

Realizarea proiectului propus prezintă următoarele beneficii pentru locuitorii din zona Pictor Rosenthal:

o Asigurarea și îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de viață în mediul urban prin realizarea unui loc de joaca (in Aleea Berceni 2A), contribuind și la înfrumusețarea aspectului urbanistic al localității;

o Creșterea calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala prin imbunatatirea accesului la utilitățile publiceș


o Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor prin modernizarea si extinderea siș> iluminat public;

o

o

Imbunatatirea imaginii zonei si creșterea gradului de coeziune sociala si econc Imbunatatirea infrastructurii rutiere din zona marginalizata.


PLOvf1 « c Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic


General - in cadrul cartierului Pictor Rosenthal.


Investiția se implementează in cadrul zonei urbane marginalizate identificate conform Chestionarului de identificare a ZUM din Atlasul zonelor urbane marginalizate (anexat Cererii de finanțare).

Zona urbana marginalizata - cartier Pictor Rosenthal se incadreaza conform secțiunii 4.2 din Ghidul solicitantului (pag. 14) la punctul 2.b (altele decât cele identificate in Atlasul zonelor urbane marginalizate, care pot fi identificate si delimitate prin îndeplinirea cerințelor minime privind capitalul uman, ocuparea forței de muncă și locuire, conform Anexei Zone Urbane Marginalizate la prezentul Ghid) si este delimitată de străzi din lista de mai jos.

Toate amplasamentele pe care se intervine prin proiect fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești conform actelor de proprietate și extraselor de Carte Funciară.

Toate amplasamentele sunt situate în intravilan.

Nr. crt.

Număr cadastral

Suprafață (mp)

Obiectiv de investiție aferent proiectului

1

144810

3.089

STRADA PUȚUL CU APĂ RECE

2

144904

355

STRADA VOILA

3

144792

279

STRADA ULMULUI

4

144809

176

STRADA STELUȚELOR

5

144797

231

STRADA FREAMĂTULUI

6

144933

157

STRADA BOIAN TRONSON II

7

144913

15.441

STRADA MIRCEA CEL BĂ I PAN •  • N

11

8

144805

1.467

STRADA MĂLINULUI

9

144808

70

STRADA RUGINOASA                -

10

144793

179

STRADA ALBIȘOR - TRONSO^CĂMF Z -

11

144844

180

STRADA CALABREAZA              '■/

12

144773

109

STRADA STUPILOR           4 ° G

13

144776

1031

STRADA INULUI

14

144795

2.080

STRADA ȚESĂTORILOR

15

144903

1.573

STRADA SPICULUI

16

144790

1.088

STRADA MUGURILOR

17

144911

1.475

STRADA TOPORAȘI

18

144796

324

STRADA CHILIA

19

144934

3.149

STRADA PICTOR ROSENTHAL TRONSON 1

20

144794

9.346

STRADA PICTOR ROSENTHAL TRONSON 2

21

144979

792

INTRAREA PÂRÂULUI

22

144775

2.218

ALEEA BERCENI

23

144977

1.130

INTRAREA MOARA NOUĂ

24

144791

1.232

ALEEA ROMÂNEȘTI

25

144804

1.310

INTRAREA CĂTUNU

26

144126

634

AMPLASAMENT LOC DE JOACA: ALEEA BERCENI, NR.2A

Informațiile legate de prevederile Regulamentului de Urbanism sunt preluate din Certificatele de Urbanism emise în scopul investiției. Acestea sunt eliberate în baza PUG aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.209/1999 și Hotararea Consiliului Local nr. 382/2009.

Terenurile nu se afla intr-o zona de interes arheologic sau in vecinătatea unor zone sau clădiri aflate pe lista cu monumente istorice sau de arhitectura.

Investiția de fata se afla pe lista de rezerva cu proiecte in cadrul Documentului Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale si de Investiție (DJFESI).

Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții

Prin documentația tehnico-economică propusa sunt prevăzute lucrări care au fost grupate, conform specificului intervenției, în două obiecte:

Obiectiv A: AMENAJARE LOC DE JOACA PENTRU COPII PE AMPLASAMENTUL

DIN STRADA ALEEA BERCENI NR. 2A                           ____

Amenajare Ioc de joaca pentru copii

Se propune eliberarea amplasamentului prin desființarea echipamentelor existente, precum și desființarea tuturor obiectelor existente pe teren.

Se propune împrejmuirea perimetrală a terenului, astfel

 • - Către vecinătățile aflate în proprietate privată împrejmuirea va avea cel puțin 1.8m.

 • - Către străzile învecinate, împrejmuirea va avea cel puțin 1,2m și va fi dublată de gard viu și de arbori.

Pe acest amplasament, se va delimita o zonă de aproximativ 21 mp, necesară pentru amplasarea unui post TRAFO, care va face obiectul unui alt proiect de investiții.

Se propune amenajarea a două alei perpendiculare, corespunzătoare celor două accese propuse - unul dinspre strada Pictor Rosenthal, unul dinspre Aleea Berceni.

In zona centrală a amplasamentului se propune realizarea unei construcții

deschise sau amplasarea, unei dotări de tip pergolă/umbrar care, prin

conformarea și prin poziția sa va urmări asigurarea unei zonedv-iunbră pe întreaga perioadă a zilei.

Se va amplasa o toaletă publică cu sistem de auto-curăța^-f&ire ya^sigCi o perfectă igienizare și uscare după fiecare folosire) si vawwpjs--.fizăqi de către persoanele cu dizabilități.                         ‘ - Ș '

Toaleta publica se va racorda la rețelele de alimentare cuia^,șb'C^mzaț^ fî se va amplasa pe o platformă cu infrastructură de beton arrițlt < ist tel .î

fie ușor accesibilă pentru mentenanță din vecinătatea unui ca^^țE^ v

Se va amplasa mobilier urban de tip: bănci, coșuri de gunoi, o cișmea cu apă potabilă, racordată la rețeaua de apă potabilă și la rețeaua de canalizare.

Obiectele de mobilier urban și echipamentele pentru joacă se vor monta conform instrucțiunilor producătorului/furnizorului, având infrastructură de beton - fundații individuale sau radier etc.

j Se vor amplasa echipamente pentru joacă calitative, corespunzătoare | normelor în vigoare, destinate unor categorii de vârstă cât mai variate, cu | posibilități diverse de implicare a copiilor prin interacțiune, mișcare sau având | caracteristici educative. Pentru amplasarea și montarea echipamentelor pentru | joaca se vor respecta cu strictețe specificațiile furnizorului/producătorului.

| Se propune realizarea unei pardoseli moi pentru spațiul de joacă, din cauciuc, j Se propune introducerea iluminatului pe timp de seară a locului de joacă.

: Alimentarea cu energie eletrică a locului de joaca se va face prin branșare la I rețeaua publică de energie electrică.

! Se vor realiza construcțiile tehnice subterane necesare: cămine etc.

Se vor realiza spatii verzi, se vor planta arbori pentru umbră, se vor amenaja zone floricole, cu arbuști sau ierburi decorative.


Toate dotările, echipamentele precum și materialele de construcții propuse prin proiect, vor deține documente de atestare a conformității - certificat de conformitate/declarație de performanță, în concordanță cu cerințele și nivelurile minimale de performanță prevăzute de actele normative și referințele tehnice în vigoare.

Toate intervențiile propuse vor fi în conformitate cu prevederile legislației din România și vor respecta cerințele esențiale ale Legii 10/1994 cu completările și modificările în vigoare, privind calitatea în construcții.____


Obiectiv B: INTERVENȚII AUPRA STRĂZILOR DIN CARTIERUL PICTOR ROSENTHAL reabiliatrea, modernizarea sau construirea (extinderea) elementelor de infrastructura rutiera si a rețelelor de utilitati urbane (alimentare cu apa, canalizare, iluminat stradal, canalizatie curenti slabi), dotare si echipare

Străzi            Străzile incluse in cadrul proiectului de modernizare sunt următoarele:

 • 1. Intrarea Moara Noua, categoria IV, L=140ml;

 • 2. Intrarea Catunu, categoria IV, L=153ml;

 • 3. Intrarea Paraului, categoria IV, L=100ml;

 • 4. Aleea Romanești, categoria IV, L=166ml;

 • 5. Aleea Berceni, categoria IV, L=230ml;

 • 6.  Strada Albisor, categoria IV, L=95ml;

 • 7. Strada Boian, categoria IV, L=55ml;

 • 8.  Strada Voila, categoria IV, L=118ml;

 • 9.  Strada Stupilor, categoria IV, L=71ml;

 • 10. Strada Steluțelor, categoria IV, L-92ml;

 • 11. Strada Freamătului, categoria IV, L=80ml:

 • 12. Strada Ruginoasa, categoria IV, L=38ml;

 • 13. Strada Ulmului, categoria IV, L=96ml;

 • 14. Strada Calabreaza, categoria IV, L=64ml;

 • 15. Strada Putui cu apa rece, categoria IV, L=343ml;

 • 16. Strada Mălinului, categoria IV, L=150ml;

 • 17. Strada Pictor Pictor Rosenthall, categoria III,L=135ml;

 • 18. Strada Pictor Pictor Rosenthal2, categoria IV,L=998ml;

 • 19. Strada Chilia, categoria IV, L=82ml;

 • 20. Strada Toporasi, categoria IV, L=308ml;

 • 21. Strada Mugurilor, categoria IV, L=161ml;


 • 22. Strada Inului, categoria IV, L=163ml;

 • 23. Strada Spicului, categoria IV, L=220ml;

 • 24. Strada Țesătorilor, categoria IV, L=243ml;

 • 25. Strada Mircea cel Batran, categoria III, L=829 l|“ ș,1 t

  Soluția proiectată pentru modernizarea străzilor a fost aWsâ. în î u următoarele criterii:                                             v'_ '

  a) Criterii privind asigurarea fiabilității structurii rutiere pe o peti^âS^cV ani:


  asigurarea capacitatii portante a complexului rutier în vederea


preluării traficului de perspectiva;

 • -   asigurarea rezistentei la îngheț - dezgheț a sistemului rutier proiectat;

asigurarea unei impermeabilizari cât mai stricte la nivelul îmbracamintii rutiere pentru a elimina pătrunderea apelor în terenul de fundare sensibil la îngheț -dezgheț;

 • -   asigurarea desfășurării circulației rutiere în condiții de confort

optim.

b) Criterii privind asigurarea capacitatii de circulație pentru autovehicule: separarea cât mai eficienta a traficului auto de cel pietonal; instalarea de indicatoare rutiere de restrictionare și îndrumare;

- rezolvarea în nivelment și plan a intersecțiilor cu aleile adiacente conform normativelor în vigoare;

Străzile ce fac obiectul prezentului proiect de investirii, sunt clasificate ca străzi de categoria a IlI-a si a-IV-a.

Dimensionarea sistemului rutier s-a făcut pe baza prevederilor din:

 • •  Ordinul M.T. nr. 45/1998;

 • •  Ordinul M.T. nr. 50/1998;

 • •   Instrucțiuni tehnice - PD 177/2001.

Pentru ca străzile sa fie la parametrii care să asigure accesul la rețeaua de drumuri județene s-au proiectat următoarele:

 • •  Realizarea unui sistem rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, asigurându-se astfel condiții bune de siguranța și confort în circulația auto;

 • •  Realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se încadreze în prevederile legale;

 • •  Asigurarea scurgerii apelor pluviale, în condiții cat mai bune.

Prin realizarea acestei investiții se va îmbunătăți infrastructura rutiera și se va ameliora accesul la drumurile județene din zonă.____        ____

Rețea alimentare cu apa


Din punct de vedere tehnico-edilitar, pe străzile propuse prin investiție se vor realiza lucrări de bransare a imobilelor care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa potabila.

Pentru realizarea branșamentelor de apa se va utiliza țeava din material PEID. Dimensionarea rețelelor de alimentare cu apa se va face conform STAS 1343/2006 si STAS 1478/90.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra) cămin de apometru complet echipat (robineti, contor)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament.

Traversarea drumurilor cu conducta de branșament apa se va face in tub de protecție din OL (daca este cazul).

Adâncimea de pozare a conductelor proiectate este între 1,20 - 1,50 m, respectându-se distanțele minime față de cablurile electrice existente în zonă, conform normelor tehnice în vigoare- ordinul ANRE nr.48/2008, NTE

003/04/00, PE 106/2003, NTE 007/8/00, SR 8591/97 și Legea Energiei Electrice nr.123/2012.


Din punct de vedere tehnico-edilitar, pe străzile propuse prin i realiza lucrări de bransare a imobilelor care in prezent nu rețeaua publica de apa potabila.

Prin documentația tehnica se propune extinderea unor con^iâ^^^^Hdî> material PEHD PE100 PN 10 De 75 mm, de 50 mm, infearftenil Wioț/ Rosenthal, municipiul Ploiești, care sa asigure necesarul d^j^-,Ffe|iijorth legislației in vigoare, a tuturor locuitorilor.

Lungimea totala a rețelei de apa potabila propusa pentru extindere pe străzile reabilitate/modemizare este de 625 ml.

Numărul branșamentelor deapa noi propuse pentru execuție este de 49 buc.

Rețele canalizare


Se prevede extinderea rețelei de canalizare in cartierul Pictor Rosenthal.

Străzile aferente cartierului Pictor Rosenthal ce fac obiectul proiectului sunt: Freamătului, Steluțelor, Voila, Ruginoasa, Mălinului, Calabreaza, Stupilor, Albisor, Toporasi, Chilia, Mugurilor, Mircea Cel Batran, Spicului, Țesătorilor, Pictor Rosenthal, Catunu, Paraului, Moara Noua, Berceni, Romanești.

Rețeaua de canalizare proiectata pentru acest cartier este prevăzută sa colecteze apele uzate menajere si pluviale astfel:

S sistem unitar pentru străzile Freamătului, Stupilor, Voila, Steluțelor, Ruginoasa, Calabreaza, Albisor, Ruginoasa, Mălinului,Toporasi, Chilia.

S sistem separativ pentru străzile: Mugurilor, Spicului, Țesătorilor; Pictor Rosenthal, Catunu, Paraului, Moara Noua, Berceni, Romanești.

Rețeaua de canalizare este proiectata pentru a deservi integral străzile prevăzute in proiect.

Populația pentru care s-a făcut dimensionarea rețelei este de cca 2182LE (locuitori echivalenți), grad de acoperire cu rețea de 100%.

Numărul de gospodarii existente in prezent pentru care s-au prevăzut racorduri este de circa 330 bucăți.

Sistemul de canalizare propus in vederea realizării acestei investiții are in compunere următoarele obiecte principale:

 • >  rețea de canalizare menajera/unitara/pluviala din PVC /PEID cu lungime L~5550m avand diametre nominale in gama 250mm-315mm pentru canalizare menajera si 315-500mm pentru canalizare pluviala

 • >  cămine de vizitare ~160buc;

 • >  racorduri la canalizare realizate prin conducte de racord din PVC, SN8, SDR34, Dnl60mm pana la limita de proprietate;

 • >  guri de scurgere racordate la căminele de vizitare prin intermediul unor racorduri de canalizare cu conducta din PVC, SN8, SDR34 având Dn 160mm;

 • >  statie de pompare subterana, complet echipata 02.00, H=4.50m

 • >  separator de hidrocarburi capacitate ~2001/s.

Adâncimea medie a rețelei este de aproximativ 2.1 Om.

Latimea transeei de pozare este de Dext+0,70m.

Pozarea conductei se va realiza pe un pat de nisip de 15cm, si se va ingloba in nisip cu o acoperire in grosime de 30cm.

Pentru transeea de pozare a conductei si a căminelor de vizitare se vor folosi sprijiniri conform legislației in vigoare.

De-a lungul rețelei s-au prevăzut cămine de vizitare conform STAS 2448/82 situate în zonele de aliniament precum și la fiecare intersecție sau schimbare de direcție în plan orizontal sau vertical al acesteia.

Iluminat public


Soluția tehnica presupune inlocuirea corpurilor de iluminat existente echipate cu surse de sodiu cu corpuri de iluminat modeme cu performante n.'IÎ,p,fo pe tip LED-

Se va implementa un sistem de telegestiune prin care se gmțrmea^^iaeihtît^ de iluminat precum si iluminarea trecerilor de pietoni cu^âlt^e^îjxirk panouri fotovoltaice si corpuri de iluminat LED cu distribUf^UoS^P^/

*/ Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterc?i lefed vă’"alcgc I in urma efectuării calculelor luminotehnice pentru fiecare strada.

Se va avea in vedere utilizarea stâlpilor existenti, iar in situația in care | poziționarea aparatelor de iluminat de pe aceștia nu va satisface parametrii I luminotehnici solicitați conform incadrarii in clasa de iluminat, se vor monta | stâlpi si aparate dedicate zonelor de conflict sau zonelor de circulație i pietonala.

In zonele unde exista stâlpi de lemn se va realiza o rețea noua pe cealalta parte | a străzii, alternat sau fata in fata cu stâlpi metalici, avand inaltimea de 7 m.

Se vor respecta distanțele minime între cablul pozat subteran si diverse rețele, | construcții sau obiecte, conform normativelor în vigoare, astfel:              ;

apropieri/intersectii 0,5m/0,25m fata de rețele de apa si canalizare; apropieri/intersectii 0,5m/0,2m fata de conducte termice cu apa | fierbinte (distanta se masoara pana la marginea canalului termic); apropieri/intersectii l,5m/0,25m față de conducte de gaze; apropieri 0,6m față de fundații de clădiri;

apropieri lm față de arbori.

Se va respecta distanța minimă, pe orizontală, fata de alte cabluri pozate în pământ astfel:

față de cabluri de energie l-20kV minim 7 cm;

față de cabluri de comanda și control minim 10 cm;

fata de cabluri de telecomunicații minim 50 cm.

Se vor respecta distanțele minime între cablul pozat în aer si instalațiile tehnologice astfel:

apropieri/intersectii 5cm/3cm fata de conducte de apa rece;

apropieri/intersectii 100cm/50cm fata de conducte calde cu

________temperatura t • 100' C.______


 • 2. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI, indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

I VALORI PROIECT

Valoare totala, lei inclusiv TVA

lei

22.685.458,00

C+M, lei inclusiv TVA

lei

17.381.735,00

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

lei

102.221,00

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

lei

451.664,74

11 VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (INV) inclusiv TVA

lei


22.685.458,00


Valoarea totala a investiției (INV), lei inclusiv TVA, (1 euro = 4,5744 lei), din care:

euro

Lei

euroConstrucții - montaj (C+M), lei inclusiv TVA

III DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI


28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Indicatorii financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții, sunt următorii:

Indicator

Valoare

Valoare totala proiect cu TVA (lei)

22.685.458,00

Valoarea ACE - economie lei per locuitor

2.877

Număr locuitori cartier

2252

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/ capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare, sunt următorii:

Obiect A - AMENAJARE LOC DE JOACĂ PE AMPLASAMENT ALEEA BERCENINR. 2A

DESCRIERE

TIP INDICATOR

UNITATE DE MĂSURĂ

CANTITATE

1

Zonă de joacă cu echipamente specifice

Suprafață

[mp]

330

2

Platforme, alei pietonale

Suprafață

[mp]

103

3

Spațiu verde

Suprafață

[mp]

180

4

Toaleta publică racordabilă

Bucăți

[buc]

1

5

Branșament la rețea APA NOVA Ploiești

Bucăți

[buc]

1

6

Rețea alimentare cu apa

Lungime

[m]

16

7

Rețea sistem irigații

Lungime

[m]

219

Obiect B - INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIERUL PICTOR ROSENTHAL

TIP INDICATOR

UNITATE DE

MĂSURĂ

CANTITATE

1

Carosabil reabilitat

Suprafață

[mp]

27847

2

Parcări amenajate

Suprafață

[mp]

3743

3

Trotuare

Suprafață

[mp]

12974

4

Piste de biciclete

Suprafață

[mp]

1589

5

Spațiu verde

Suprafață

[mp]

2328

5.1

Spațiu verde pe Strada Mircea cel Bătrân Tronson II

Suprafață

[mp]

2072

5.1.1

zona centrala 01

Suprafață

[mp]

82

5.1.2

zona centrala 02

Suprafață

[mp]

17

5.1.3

zona centrala 03

Suprafață

[mp]

258

5.1.4

zona centrala 04

Suprafață

[mp]

232

5.1.5

zona centrala 05

Suprafață

5.1.6

zona centrala 06

Suprafață

5.1.7

aferent trotuar stanga

Suprafață

A

5.1.8

aferent trotuar dreapta

Suprafață

5.2

Spațiu verde pe Strada Pictor Rosenthal Tronson I

Suprafață

_

__

5.2.1

zona centrala 01

Suprafață

[mp'/f'ț

5.2.2

zona centrala 02

Suprafață

[mp]

128

6

Rețea alimentare cu apa

Lungime

[m]

625

7

Branșamente apa

Bucăți

[buc]

49

8

Rețea canalizare menajeră

Lungime

[m]

2967

9

Rețea canalizare pluvială

Lungime

[m]

2036

10

Rețea canalizare unitară

Lungime

[m]

641

11

Rețea iluminat stradal subtern

Lungime

[km]

5

12

Stâlpi metalici pentru iluminat stradal cu H=7m

Bucăți

[buc]

94

13

Stâlpi metalici pentru iluminat stradal cu H=4m

Bucăți

[buc]

26

14

Rețea sistem irigații

Lungime

[m]

3055