Hotărârea nr. 129/2020

Hotãrârea nr. 129 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/25.03.2019 cu Anexa nr. 2 „Descrierea sumară a investiţiei şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi proiectului „REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Ă R Â R E A NR. 129

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/25.03.2019

cu Anexa nr. 2 „Descrierea sumară a investiției și a indicatorilor tehnico -economici aferenți proiectului „REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 190/04.05.2020 al domnului primar Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate comun nr. 3408/04.05.2020 al Direcției Tehnic - Investiții și nr. 343/04.05.2020 al Direcției Relații Internaționale din cadrul municipiului Ploiești, propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr.64/25.03.2019 cu Anexa nr. 2 cu Descrierea sumară a investiției și a indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului „REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 101/07.05.2020 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 165/07.05.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Țînând cont de avizul Comisiei de Specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Ploiești „Buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze” din data de 07.05.2020;

Având în vedere:

 • -  prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 4.3 - Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România;

 • -   Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020 (SIDU), aprobate prin Hotârarea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

 • -   Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;

 • -   Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor 2012-2020;

 • -  Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;

 • -   Hotârarea Consiliului Local nr. 611/20.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice, faza SF, pentru obiectivul REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”;

 • -   Hotărârea Consiliului Local nr. 64/25.03.2019 privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice, faza SF, pentru obiectivul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”, aprobați prin Hotârarea Consiliului Local nr. 611/20.12.2018;

 • -   solicitarea de clarificare nr. 1/22.10.2019, transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia) la proiectul „REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”, cod SMIS 124892, prin care ni se solicită la punctul 13, anexa cu descrierea sumară a investiției, anexă la Hotărârea Consilului Local nr. 64/25.03.2019;

 • -   scrisoarea de finalizare a etapei de Evaluare Tehnico-Financiară nr. 6265/14.04.2020, emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia), înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 6696/21.04.2020, prin care ni se solicită Hotărârea Consiliului Local de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat, în urma etapei de evaluare și selecție;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), lit. b) și alin. 4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/25.03.2019 cu Anexa nr. 2 - Descrierea sumară a investiției și a indicatorilor tehnico -economici aferenți proiectului “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștintă celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 08 mai 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            SECRETAR GENERAL,

George-Sorin-Niculae BOTEZ             Ioana Geanina SERBINOV

DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI


SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”

 • 1. DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI

Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

Conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), in anul 2011, la nivelul municipiului Ploiești au fost identificate 11.504 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe locuire, 6.907 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe ocupare și 13.905 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe capital uman. Pe de altă parte, 5.130 de persoane trăiesc în zone urbane marginalizate, 23% dintre acestea fiind de etnie romă, iar 30% copii.

Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nivelul municipiului Ploiești sunt cele care au poziție periferică și care sunt amplasate cu precădere în partea de sud și de est a orașului: Mimiu, Râfov, Pictor Rosenthal, Moțoi, Bereasca.

In cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană au fost identificate numeroase deficiențe la nivelul cartierelor exterioare, marginalizate din municipiul Ploiești, in principiu in cartierele Râfov, Pictor Rosenthal, Mimiu, Bereasca, Buda, Moțoi, Bărcănești, și anume:

 • •  zone de locuințe relativ izolate de restul orașului, care beneficiază de dotări tehnico-edilitare și de echipamente publice încă deficitare (pag. 60);

 • •  zone vulnerabile din punct de vedere social (pag. 81);

 • •  zonă periferică cu locuințe individuale de tip rural, cu probleme de infrastructură și lipsă a dotărilor (fără canalizare, gaze, uneori apă) și care au fost și sunt locuite de o populație cu venituri medii spre mici. Majoritatea locuințelor sunt în regim de închiriere pentru tineri sau locuințe sociale (pag. 242).

De asemenea, in cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiești 2007-2025 a fost identificata necesitatea creșterii calitatii vieții locuitorilor cartierului Rafov, prin reabilitarea infrastructurii urbane de baza, în domeniile asigurării cu apa potabila, canalizare, drumuri, educație preșcolara si școlara, susținute de programul de asigurare a accesului locuitorilor cartierului către locurile de munca si serviciile publice ale municipiului Ploiești (pag. 28).

Pe baza chestionarelor realizate la nivelul cartierului Rafov au fost calculați indicatorii cheie pentru validarea zonelor ca fiind marginalizate (a se vedea documentul atașat Cererii de finanțare: „Indicatori cheie si praguri minimale ZUM”). Pe baza acestor indicatori a reieșit faptul ca zona Rafov nu satisface un standard corespunzător pe principalele criterii de identificare a sărăciei, adică are deficit de capital uman, are un nivel scăzut de ocupare formală și oferă condiții improprii de locuire.

Criterii/ Dimensiune


Indicatori cheieProporția persoanelor de 15-64 de ani care au absolvit maxim 8 clase 22,05% (gimnaziu)


„ . . Proporția persoanelor cu dizabilități, api a uman cronjce sau ajtc afecțiuni care îe 8%       9,47%

îngreunează activitățile zilnice _____ ______ ______

Proporția copiilor (0-17 ani) din populația totală

20,44%

24,22%

Ocuparea forței muncă

Proporția persoanelor de 15-64 ani de care nu sunt încadrate pe piața formală a muncii și nu urmează o formă de învățământ

22,15%

23,13%

Proporția locuințelor fără curent electric

0%

4,10%

Locuire*

Proporția locuințelor supraaglomerate (<15,33 m2pe persoană)

54,73%

50,68%

Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu dețin locuința în proprietate personală

12,32%

17,12%

Totodată, la nivelul cartierului Râfov, s-au identificat activitățile de dezvoltare comunitare integrate, s-au realizat analize la nivel de comunitate care să evidențieze nevoile locale, potențialul de dezvoltare, inclusiv a mediului de afaceri, profile de resurse umane si abilitați, cererea locală/a zonelor învecinate de pe piața forței de muncă care să urmărească incluziunea socială a persoanelor/grupurilor/comunitații vulnerabile.

Ca urmare, a aparut necesitatea implementării proiectului “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”, cu finanțare europeană, prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020.

Proiectul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV” se inscrie in contextul general de dezvoltare durabilă, economico-socială, in politicile și programele regionale, județene si locale, fiind in același timp relevant din punct de vedere al strategiilor comunitare care vizeaza optimizarea factorilor de dezvoltare locali, si urmărește:

 • •  creșterea calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie si excluziune socială prin imbunatațirea accesului la utilitățile publice;

 • •  asigurarea și îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de viață în mediul urban prin realizarea zonei de recreere, contribuind și la înfrumusețarea aspectului urbanistic al localității;

 • •  îmbunătățirea imaginii zonei si creșterea gradului de coeziune socială si economică;

 • •  îmbunătățirea infrastructurii rutiere din zona marginalizată;

 • •  creșterea gradului de cultură si dezvoltare personală prin serviciile de informare si consiliere prestate in cadrul unui centru multifuncțional.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției pubnfe/ xggr ț

1~ 1

Obiectivul general al proiectului il reprezintă îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a cartierului marginalizat Rafov situat in municipiul

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

> S.O.l - Integrarea sociala si culturala a populației cartierului Rafov prin

construirea unui centru multifuncțional cultural, inclusiv amenajare zona de recreere in strada Rafov 20B, in termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.


Masurile propuse in vederea atingerii acestui Obiectiv Specific sunt următoarele:

• Măsură 1 - Construirea unui centru multifuncțional cultural si recreațional cu o suprafața totala teren de 4702 mp din care suprafața construita de 626 mp (suprafața utila de 698 mp) si suprafața exterioara recreaționala de 4076 mp pe strada Rafov 20B.

> S.O.2 - Dezvoltarea comunitară si regenerarea fizica si economica a cartierului Rafov prin realizarea de lucrări de construcție/ reabilitare/ modernizare a utilităților de bază la scară mică: drumuri, iluminat, alimentare cu apa si canalizare, in termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Masurile propuse in vederea atingerii acestui Obiectiv Specific sunt următoarele

 • •  Măsură 1 - Construcție/ reabilitare/ modernizare străzi de importanta secundara;

 • •  Măsură 2 - Construcție/ reabilitare/ modernizare a utilităților de baza la scara mica: alimentarea cu apa si canalizare, iluminat public

Descrierea investiției:

Proiectul “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Râfov” conține un pachet de masuri care vor contribui la îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din cadrul cartierului Rafov, situat in partea de sud a municipiului Ploiești.

Astfel, se promovează coeziunea sociala prin îmbunătățirea mediului construit și prin activități complexe care vizează, dezvoltare comunitară și siguranță publică, respectiv:

 • •  construire centru multifuncțional cultural si recreațional;

 • •  lucrări de construcție/ reabilitare/ modernizare a utilităților de bază la scară mică: modernizare drumuri, iluminat, alimentare cu apa si canalizare.

Investițiile propuse in cadrul proiectului au o abordare integrată și participativă, prin promovarea unor măsuri adaptate cauzelor specifice care conduc la marginalizarea cartierului Rafov.

Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic General - in cadrul cartierului Rafov si Plan Urbanistic Zonal - Ridicare restricție construire, schimbare destinație zona locuințe mici si unitati industriale nepoluante in zona mixta instituții, servicii si agrement - construire Centru Multifuncțional aferent tuturor categoriilor de varsta si amenajare parculet, strada Rafov 20B, municipiul Ploiești, aprobat prin Hotararea Consiliului Local                  nr.

532/22.1.2018.

Figura 1. Identificare in cadrul Municipiului Ploiești a cartierului Rafov - SIDU

Străzile si terenul din strada Rafov nr. 20B ce fac obiectul prezentei documentații, sunt amplasate pe raza administrativa a Municipiului Ploiești si aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești, conform HGR. 1359/2001 si              HCL nr. 225/1999.

Nr. crt.

Număr cadastral

Suprafață (mp)

Obiectiv de investiție aferent proiectului

1

144465

4702

strada Rafov nr. 20B -terenul pe care se va realiza centrul multifuncțional

2

144657

1396

strada Uzinei

3

144659

619

strada Pietii

4

144660

3742

strada Traian Savulescu - tronson 2

5

144667

1094

strada Atelierului -tronson 2

6

144668

2644

strada Târgului

7

144676

1342

strada Traian Savulescu - tronson 1

8

144677

286

intrarea Ogorului

9

144678

3219

strada Atelierului -tronson 1

10

144680

1840

strada Izlazului - tronson 2

11

144732

3337

strada Izlazului - tronson 1

12

144770

627

Intrarea Lanului

13

144772

41748

strada Rafov

14

144843

2237

strada Trenului

15

145093

8967

strada Corlatesti

Terenurile nu se afla intr-o zona de interes arheologic sau in vecinătatea unor zone sau clădiri aflate pe lista cu monumente istorice sau de arhitectura.

Obiectivul de investiții “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”, se regăsește in lista proiectelor de investiții prioritare și în următoarele documente strategice ale municipiului Ploiești, si anume:

Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale si de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;                          o\s.1?r

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Cr^^^Ploj£șip\ (S.I.D. U) 2014 - 2020, aprobată prin Hotararea Consiliului Local

163/30.05.2016;                                                                  1

" Strategia Națională privind incluziunea socială si reducerea sărăcl^i^fij^rioăda^ 2015 - 2020;                                                                1

Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor 2012 - 2020;

Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 — 2020 a Municipiului Ploiești (DJFESI);

® Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești (S.I.D. U.) 2014 - 2020, aprobată prin Hotararea Consiliului Local                 nr.

163/30.05.2016;

 • ■ Strategia Națională privind incluziunea socială si reducerea sărăciei pe perioada 2015 - 2020;

 • ■ Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor 2012 - 2020.

Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții:

1. Construire centru multifuncțional cultural/recreational, inclusiv amenajare zona de recreere in strada Rafov 20B

Suprafața terenului situat in strada Rafov 20B este de 4702 mp

Centru multifuncțional;

 • •  Centrul multifuncțional va deservi circa 100 de persoane/zi aflate de raza cartierului Rafov si vizeaza crearea de noi servicii culturale si recreaționale în vederea creșterii calității vieții și prevenirii marginalizării sociale a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu dizabilitati, a tinerilor defavorizați si a copiilor de varsta școlara si preșcolara

 • •  Activitatea din cadrul centrului multifuncțional va fi gestionata de Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” aflata in subordinea UAT Municipiul Ploiești

 • •  Configurația si orientarea terenului au condus către o planimetrie a construcției in forma “L”, retrasa de la aliniamentul străzii Rafov astfel incat clădirea generează, in raport cu amplasamentul, o delimitare fizica in doua zone: o zona dinamica - piateta urbana de acces in clădire, si o zona liniștita destinata promenadei si activităților in aer liber - proiecție, zone de socializare/relaxare, spațiu de joaca si sport in aer liber. Pentru a asigura securitatea comunității si un mediu controlat se propune o clădire de „tip poarta”, accesul din Strada Rafov asigurandu-se numai prin intermediul holului central al clădirii. Separat, din Strada Traian Savulescu se propune un acces pietonal.

Indicatori clădire:

 • •  suprafață construită - amprentă la sol - 626 mp

 • •  suprafață construită etaj -169 mp

 • •  suprafață desfășurată (a+b) - 795 mp

 • •  suprafață utilă etaj: -131 mp

 • •  suprafață terasa verde: - 385 mp

 • • POT 14%

 • • CUT 0.2

 • • regim inălțime P+ERetras

 • • H comisa: 9.00 m


Zona recreere:

Se propune ameneajarea spatiilor verzi cu arbori, arbuști si plante decorative adaptați condițiilor climatice ale amplasamentului. De asemenea, in cadrul acestei zone vor fi amplasate un loc de joaca si sport, un spațiu de proiecție in aer liber, traseu de promenada si zone de socializare.

împrejmuirea terenului va fi dublata parțial de gard viu dublu.

Indicatori:

 • •  suprafață teren amenajat - exclus construcție - 4076 mp

(din care 168mp - suprafața aferenta imprejmurii, delimitariilor spatiilor verzi cu borduri, mobilier urban amplasat pe suprafața spatiilor inierbate, etc.)

 • •  suprafață cumulata spatii inierbate (12 zone) - 2066 mp

 • •  alei pietonale si proiecție in aer liber - 1378 mp

 • •  suprafață spațiu de joacă și sport -214 mp

 • • suprafață parcare - 230 mp

 • • platforma deșeuri - 20 mp

 • 2. Realizarea de lucrări de construcție/ reabilitare/ modernizare a utilităților

S-au prevăzut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobj străzi. Soluția tehnica diferă in funcție de specificațiile fiecărei străzi.


Canalizare pluviala

Realizare canalizare pluviala pe toate străzile din cartierul Rafov (p extindere canalizare Ploiești este in curs de realizare doar rețeaua menajera)

Amenajare spatii verzi de mici dimensiuni - suprafața cumulata 40 loturi -pe strada Rafov - 5780 mp

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI, indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

I Valori art.l din HCL NR. 64/25.03.2019

Valoare totala, lei inclusiv TVA

lei

22.775.390,00

C+M, lei inclusiv TVA

lei

16.453.654,00

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

lei

12.495,00

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

lei

455.257,90

II VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI lei inclusiv TVA

Valoarea totala a investiției (INV), lei inclusiv TVA, (1 euro = 4,5744 lei), din care:

lei

22.775.390,00

euro

4.978.880,29

Construcții - montaj (C+M), lei inclusiv TVA

1______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lei

16.453.654,00

euro

3.596.898,83

III DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

28 luni de la semnarea contractului de finanțare.

1

 suprafață utilă parter: - 567 mp__       

de bază la scară mică: drumuri, iluminat, alimentare cu apa si canalizare

Strazi->Drumuri:

 • •  Strada Rafov tronson 2

 • •  Modernizare trotuare si piste biciclete strada Rafov

 • •  Intrarea Lanului

Iluminat exterior:

 • •  Intrarea Lanului

 • •  Strada Rafov (tronson 1 si 2)

Rețea alimentare cu apa

Pentru realizarea branșamentelor de apa (pentru utilitatorii care nu sunt racordați la rețeaua publica) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6. Soluția tehnica diferă in funcție de specificațiile fiecărei străzi.

Canalizare menajera/unitara

In funcție de necesitățile inregistrate pe fiecare strada s-a dimensionat si proiectat o rețea de canalizare menajera in sistem unitar pe străzile ce nu au făcut subiectul contractului de extindere a rețelelor de canalizare in municipiul Ploiest (pe tronsoanele executate de către Alpenside SA), cu tuburi PVC 315-500mm si prevăzută cu cămine de vizitare proiectate, cu descărcare in cămine.