Hotărârea nr. 128/2020

Hotãrârea nr. 128 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a contribuţiei proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecţie pentru obiectivul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”, cod SMIS 124892

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Ă R Â R E A NR. 128

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a contribuției proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru obiectivul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”, cod SMIS124892

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 160/28.04.2020 al domnului primar Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate comun nr. 3277/27.04.2020 al Direcției Tehnic-Investiții și nr. 311/27.04.2020 al Direcției Relații Internaționale, prin care se propune aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a contribuției proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru obiectivul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 103/07.05.2020 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 166/07.05.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Țînând cont de avizul Comisiei de Specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Ploiești „Buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze” din data de 07.05.2020;

Având în vedere:

  • - prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 4.3 - Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România;

  • -   scrisoarea de finalizare a etapei de Evaluare Tehnico-Financiară nr.6265/14.04.2020, emisă de Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 6696/21.04.2020, prin care ni se solicită Hotârarea Consiliului Local de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat, în urma etapei de evaluare și selecție;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești (S.I.D.U.) 2014 - 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30.05.2016;

  • - Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;

  • - Hotârarea Consiliului Local nr. 611/20.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice, faza SF, pentru obiectivul REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”;

  • - Hotarârea Consiliului Local nr. 64/25.03.2019 privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice, faza SF, pentru obiectivul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”, aprobați prin Hotârarea Consiliului Local nr. 611/20.12.2018;

  • - prevederile art. 7, alin. 6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

  • - Instrucțiunea AMPOR nr. 112/08.03.2019 privind aplicarea Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul instituțiilor publice și a unor măsuri fiscale/bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), lit. b) și alin. 4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă proiectul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA

MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 -Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 4.3 - Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România, nr. apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”, în cuantum de 22.775.390,00 lei inclusiv TVA, din care C+M 16.453.654,00 lei inclusiv TVA;

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Ploiesti în cuantum de 467.752,90 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului în cuantum de 12.495,00 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 455.257,90 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”.

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata

implementării proiectului “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării

proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 Se împuternicește primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin DOBRE să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Ploiești.

Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Tehnic - Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică.

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, precum și la cunoștința persoanelor interesate de către Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

Dată în Ploiești, astăzi, 08 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV