Hotărârea nr. 127/2020

Hotãrârea nr. 127 privind luarea unor măsuri în activitatea de transport persoane în regim de taxi pentru prevenirea răspândirii coronavirus COVID -19

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE Ș TI

HOTĂRÂREA NR. 127 privind luarea unor măsuri în activitatea de transport persoane în regim de taxi pentru prevenirea răspândirii coronavirus COVID -19

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 191/04.05.2020 al Viceprimarului Municipiului Ploiești - domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții, înregistrat sub nr. 3368/30.04.2020 prin care se propune instituirea unor măsuri de prevenire a r ăspândirii coronavirus COVID -19, în activitatea de transport persoane în regim de taxi;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze din data de 07.05.2020;

Având în vedere:

- Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul nr. 356/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 38/2003 cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ - teritoriale cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 207/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

În baza prevederilor Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

Având în vedere Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

În temeiul prevederilor art. 74 ș i art. 129 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘ TE:

Art. 1 Începând cu data de 15 mai 2020, pentru prevenirea răspândirii coronavirus COVID -19, transportatorii autorizați pentru activitatea de transport taxi persoane, autorizați de către Primăria Municipiului Ploiești, sunt obligați să respecte următoarele reguli:

  • - înainte de ieșirea în traseu mașina taxi va fi dezinfectată la interior/exterior;

  • - șoferul de taxi va purta în mod obligatoriu mască și opțional mănuși (acestea se vor dezinfecta după fiecare cursă);

  • - după fiecare cursă șoferul de taxi este obligat să dezinfecteze autovehiculul:

  • a) la interior următoarele componente: mânerele și fețele ușilor, cotierele, butoanele și levierele pentru ajustarea poziției scaunelor, ramelor ușilor;

  • b) la exterior următoarele componente: mânerele exterioare ale ușilor, mânerul portbagajului.

Art. 2 (1) Pentru verificarea și punerea în aplicare a prevederilor acestei hotărâri, acestea se vor specifica în fișa postului fiecărui conducător auto care efectuează activitatea de transport persoane în regim de taxi de către societatea angajatoare.

(2) Pentru transportatorii cu autoturisme destinate activității de taximetrie care sunt independenți, temeiul obligațiilor îl constituie prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 08 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV