Hotărârea nr. 126/2020

Hotãrârea nr. 126 privind aprobarea procedurii de eșalonare la plată a debitelor reprezentând majorări de întârziere aferente impozitului pe clădire datorate de către S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 126

privind aprobarea procedurii de eșalonare la plată a debitelor reprezentând

majorări de întârziere aferente impozitului pe clădire datorate de către S.C.

TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 186/04.05.2020 al Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești nr. 44588/04.05.2020 prin care se propune aprobarea procedurii de eșalonare la plată a debitelor reprezentând majorări de întârziere datorate de către S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 108/08.05.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 189/08.05.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ”Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 07.05.2020;

În conformitate cu prevederile art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Decizia nr. 1414/05.03.2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care se admite recursul formulat de pârâtul Municipiul Ploiești - Serviciul Public Finanțe Locale împotriva Sentinței civile nr. 3741 din 16 octombrie 2017 a Curții de Apel București - Secția a VlII-a de contencios administrativ și fiscal;

Având în vedere adresa nr. 43270/24.04.2020 prin care S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. a solicitat eșalonarea debitelor cu care figurează înregistrat în evidențele fiscale motivând, prin înscrisuri, situația financiară precară cu care se confruntă și care nu ar permite achitarea integrală a sumelor datorate;

În baza dispozițiilor prevederilor art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Procedura de eșalonare la plată a debitelor reprezentând majorări de întârziere aferente impozitului pe clădiri datorate de către S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A., procedură prevăzută în Anexa nr. 1 ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri. Eșalonarea se acordă pe o perioada de 24 de luni, cu condiția achitării integrale a obligației principale în cuantum de 35.888.143 lei până la data de 29 mai 2020 și a respectării tuturor celorlalte condiții prevăzute în Procedură.

Art. 2 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 08 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


PROCEDURA privind eșalonarea la plată a debitelor reprezentând majorări de intarziere aferente impozitului pe clădire datorate de către SC TELEKOM ROMANȚA

COMMUNICATIONS SA

 • 1. Prezentare generala

Prin Sentința civila nr. 1414/2020 , ramasa definitiva la data de 05.03.2020, pronunțata de înalta Curte de Casație Si Justiție, s-a constatat legalitatea si temeinicia deciziilor de impunere nr. 150050/29.11.2016 respectiv 312/29.11.2016, emise de SPFL Ploiești, pentru obligații in cuantum de 35.893.825 lei reprezentând impozit pe clădire si majorări de intarziere de 22.151.015 lei calculate pana la data de 08.09.2016 datorate de SC TELEKOM ROMANI A COMMUNICATIONS SA.Totodata, in conformitate cu prevederile art. 173 coroborat cu art. 278 alin.4 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările ulterioare, s-au calculat obligații fiscale accesorii in cuantum de 22.971.990 lei, după cum urmeaza:

 • -  Suma de 15.793.225 lei, reprezentând majorări de intarziere de 1% pe luna sau fracțiune de luna, pentru perioada 01.10.2016 -31.05.2020 si individualizate prin deciziile accesorii nr. 123795/2020,123946/2020, 123937/2020, 124025/2020;

 • -  Suma de 7.178.765 lei, reprezentând echivalentul prejudiciului calculat pe perioada suspendării actului administrativ fiscal si individualizate in deciziile 123948/2020,respectiv 123832/2020.

SC TELEKOM ROMANȚA COMMUNICATIONS SA a inaintat către SPFL Ploiești cererea nr.43270/24.04.2020 prin care a solicitat eșalonarea debitelor cu care figurează inregistrat in evidentele fiscale motivând prin inscrisuri situația financiara precara in care se afla, care nu ar permite achitarea integrala a sumelor datorate.

In conformitate cu prevederile art.l63alin.l din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala potrivit caruia”daca un debitor datoreaza mai multe obligații fiscale , iar suma nu este suficienta pentru a stinge toate obligațiile, atunci se stinge obligația fiscala pe care o indica debitorul sau care este distribuita” in condițiile legii, societatea in cauza solicita ca obligația fiscala principala in cuantum de 35.888.143 lei sa o achite in intregime iar suma de 45.123.005 lei sa fie esalonata la plata pe o perioada de 24 luni, aceasta din urma reprezentând majorări de


întârziere.

Având in vedere cadrul legal existent, solicitarea societății in cauza jțțe contextul economic si social actual, am elaborat prezenta procedura prin TELEKOM ROMANI A COMMUNICATIONS SA va achita sumele datorate astfel:

 • - Pana la data de 29.05.2020 va achita suma de 35.888.143 lei reprezentând obligație fiscala principala;

 • - Suma de 45.123.005 lei compusa din:

 • a) -suma de 22.151.015 lei majorări de intarziere cuprinse in SC 1414/2020;

 • b) -suma de 15.793.225 lei majorări de intarziere de 1% actualizate la 31.05.2020;

 • c) -suma de 7.178.765 lei, echivalentul prejudiciului pe perioada suspendării actului administrativ fiscal, va fi esalonata pe o perioada de 24 luni incepand cu

luna iunie 2020.

 • 2. Beneficiarii eșalonării

Prezenta procedură se aplică pentru SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, CUI 427320, cu sediul in București, Piața Presei Libere nr.3-5 CityGate.

 • 3. Obiectul eșalonării

9

Eșalonarea la plata se acorda pentru obligațiile fiscale accesorii in suma de 45.123.005 lei, datorate de SC TELEKOM COMMUNICATION SA bugetului local, suma aferenta impozitului pe clădire. Suma de 45.123.005 lei este compusa din :

 • -  Suma de 22.151.015 lei reprezintă majorări de intarziere aferenta impozitului pe clădire cuprinsa in SC 1414/2020;

 • -  Suma de 15.793.225 reprezintă majorări de intarziere aferente impozitului pe clădire, in cuantum de 1% calculata conform art.173 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările ulterioare pana la data de 31.05.2020;

 • -  Suma de 7.178.765 lei reprezintă echivalentul prejudiciului calculata pe toata perioada suspendării actului administrativ fiscal in conformitate cu prevederile art.278 alin.4 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările ulterioare.

Perioada de eșalonare este de 24 luni de la data emiterii deciziei de aprobare a eșalonării respectiv din iunie 2020 pana in luna mai 2022.Modelul deciziei de aprobare a eșalonării este prevăzut in anexa nr. 2 la prezenta procedura si se emite de SPFL Ploiești in termen de 10 zile de la data achitării debitului principal in cuantum de 35.888.143 lei.

Plata sumelor datorate se va face conform graficului nr.2.1. la prezenta procedura. Primul termen de plata este luna târziu 30.06.2020.


Eșalonarea nu se acorda pentru nicio alta creanța datorata bugetului local de către SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, cu termen scadent trecut, prezent sau viitor.

Eșalonarea se va acorda numai in condițiile achitării de către societate a sumei de 35.888.143 lei reprezentând obligație fiscala principala aferenta impozitului pe clădire pana la data de 29.05.2020. Neachitarea sumei de 35.888.143 lei atrage după sine emiterea deciziei de respingere a eșalonării respectiv la neacordarea eșalonării si la continuarea masurilor de executare silita in condițiile legii, pentru recuperarea sumelor datorate bugetului local al municipiului Ploiești.

In condițiile achitării sumei de 35.888.143 lei pana la data de 29.05.2020 si a respectării tuturor condițiilor prevăzute de prezenta procedura, se esaloneaza la plata suma de 45.123.005 lei, obligație fiscala accesorie aferenta impozitului pe clădire.

Eșalonarea la plată se acordă în conformitate cu prevederile art. 185 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 • 4. Calendarul acordării eșalonării

 • 1. SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, depune cerere de eșalonare in termen de doua zile lucratoare de la data adoptării prezentei hotarari;

 • 2. SPFL Ploiești emite si comunica acordul de principiu in termen de maxim 7 zile de la data depunerii cererii;

3.Societatea in cauza achita in 10 zile de la data comunicării acordului de principiu de SPFL suma de 35.888.143 lei dar nu mai târziu de 29.05.2020;

 • 4. Societatea consituie garanții pana la data de 29.05.2020 in condițiile prevăzute de prezenta procedura;

 • 5. SPFL Ploiești va emite si va comunica decizia de acordare a eșalonării si graficul de eșalonare pentru cele 24 luni începând cu luna iunie 2020 pana in luna mai 2022 in termen de zece zile de la data achitării avansului de către SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

 • 6. SPFL Ploiești emite si comunica decizia de respingere a eșalonării in cazul neachitarii sumei de 35.888.143 lei si a neconstituirii garanției pentru suma de 45.123.005 lei iar incepand cu data de 02.06.2020 va continua masurile de executare silita in condițiile legii.

4.1. Condiții de acordare a eșalonării 9                                                      9


Pentru acordarea eșalonării la plată a obligațiilor fiscale accesorii in cuantum de 45.123.005 lei, SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, CUI 427320, Ploiești a depus cererea inregistrata cu nr.43270/24.04.2020 si indeplineste cumulativ următoarele condiții:

a) se afla în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare, pe baza documentației prezentate de contribuabil si asumate de acesta ca fiind conforma cu realitatea.

In sprijinul acestei afirmații, societatea a depus următoarelor documente:

a. 1 )Raportul intitulat Analiza senzitivitate buget întocmit de KPMG Romania;

a.2)situația încasărilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale ;

a.3)copia ultimei balanțe de verificare;

a.4) ultima situație financiara anuala;

a.5)extras cont de la entitati financiare.

SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA înregistrează in evidentele fiscale obligații fiscale după cum urmeaza:

 • - Suma de 35.888.143 lei reprezintă obligație fiscala principala aferenta impozitului pe clădire prevăzută in Sentința civila 1414/2020

 • - Suma de 22.151.015 lei reprezintă majorări de intarziere aferenta impozitului pe clădire cuprinsa in SC 1414/2020;

 • - Suma de 15.793.225 reprezintă majorări de intarziere aferente impozitului pe clădire, in cuantum de 1% calculata conform art.173 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările ulterioare pana la data de 31.05.2020;

 • - Suma de 7.178.765 lei reprezintă echivalentul prejudiciului calculata pe toata perioada suspendării actului administrativ fiscal in conformitate cu prevederile art.278 alin.4 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările ulterioare.

Pentru eșalonarea la plată a sumei de 45.123.005 lei reprezentând obligații accesorii in contul impozitului pe clădire, SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, CUI 427320 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • -  Să depună o cerere (model prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta procedură);

 • -  Să achite suma de 35.888.143 lei in termen de maxim 10 zile de la


comunicarea acordului de târziu de data de 29.05.202

 • -  Să constituie garanții în conformitate cu art. 210 și art. 211 Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscala in termen de maxim 10 zile de la comunicarea acordului de principiu;

 • -  Să nu se afle în procedura insolvenței;

 • -  Să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • -  Să nu li se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările ulterioare.

 • 5. Termene de plata

Ratele pentru suma esalonata in cuantum de 45.123.005 lei reprezentând obligații fiscale accesorii aferente impozitului pe clădire sunt scadente la termenele prevăzute in graficul de esalonare.Perioada de eșalonare începe cu luna iunie 2020 si se finalizează in luna mai 2022, primul termen de plata fiind 30.06.2020.Termenul de plata este ultima zi din luna pentru luna in curs. In cazul nerespectarii termenelor scadente prevăzute in graficul de eșalonare, aceasta conduce in mod automat la pierderea înlesnirii la plata si demararea executării silite in condițiile prevăzute de Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările ulterioare. Creanțele fiscale născute pe parcursul celor 24 de luni sunt scadente la termenele prevăzute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal respectiv Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările ulterioare.

 • 6. Divizarea sau fuziunea persoanei juridice pe perioada eșalonării la plată a obligațiilor fiscale

In cazul oricărei modificări intervenite in forma de organizare a SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, CUI 427320, facilitatea fiscala va fi menținută doar daca toate părțile implicate vor fi de acord cu condițiile de acordare si menținere a esalonarii.In cazul in care apar disensiuni in ceea ce privește preluarea acestor obligații, eșalonarea inceteaza si SPFL Ploiești va proceda la executarea garanțiilor.

 • 7. Garanții

 • 1. în termen de 10 de zile de la data comunicării acordului de principiu ,dar nu mai târziu de 29 mai 2020, societatea trebuie să constituie garanții si sa le depună


la organul fiscal

 • 2. Garanția trebuie să acopere totalul sumelor ramase de achitat^^bug.ettiCz;‘ local, in speța, de 45.123.005 lei aferente impozitului pe clădire

 • 3. Garanția se poate constitui in condițiile legii, prin:

- Consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului;

 • - Scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit sau polița de asigurare de garanție emisa de o societate de asigurare care sa poata fi executata silit, la cererea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești si pusa in aplicare de entitatea bancara in termenul prevăzut de lege, chiar si in interiorul perioadei de eșalonare ,;

 • - Ipoteca asupra unor bunuri imobile din tara; în acest caz contribuabilul va prezenta raportul de evaluare al bunului in cauza, extras de carte funciara eliberat la data constituirii garanției care sa confirme ca bunul este liber de sarcini, și acordul beneficiarului de a-1 oferi drept garanție în favoarea Municipiului Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și de a sprijini organul fiscal în întocmirea documentației necesare intabulării garanției.

Termenul de 10 de zile se consideră îndeplinit dacă documentele necesare intabulării garanției in cazul bunurilor imobile sunt depuse în interiorul acestuia la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

în cazul în care garanția nu a fost utilizată, aceasta va fi eliberată in termen de doua zile de la finalizarea eșalonării.

 • 8. Condiții de menținere a valabilității eșalonării la plată

Eșalonarea acordată își menține valabilitatea dacă se respectă cuantumul, termenele de plată din graficul de eșalonare si toate condițiile prevăzute in prezenta procedura.

Eșalonarea la plată își menține valabilitatea și dacă obligațiile eșalonate sunt achitate în cel mult 30 de zile de la termenul de plată prevăzut de prezenta procedura de acordare a eșalonării la plata .Depășirea acestui termen atrage după sine pierderea valabilitatii eșalonării la plata prin emiterea deciziei de pierdere a valabilitatii eșalonării si continuarea executării silite.

 • 9. Pierderea valabilității eșalonării la plată

Eșalonarea la plată își pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate una din condițiile din prezenta hotarare. SPFL Ploiești intocmeste decizia de constatare a pierderii valabilitatii eșalonării in termen de cinci zile lucratoare de la data constatării acestui fapt.

Decizia se intocmeste in doua exemplare din care una pentru contribuabil si


una pentru organul fiscal.Comunicarea deciziei se face respectandu-se.p

art. 47 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu mod^cantM^’ completările ulterioare referitoare la modalitățile de comunicare administrativ fiscal.

Pierderea valabilității eșalonării la plată are drept consecința continuarea executării silite pentru întreaga sumă nestinsă cu termene scadente expirate, prin valorificarea garanției.

Decizia de pierdere a valabilitatii eșalonării este cea prevăzută in anexa nr. 5

 • 10. Executarea garanțiilor

în cazul pierderii valabilității eșalonării la plată, compartimentul de specialitate din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești va executa garanțiile în contul sumelor nestinse.In termen de doua zile de la data Îndeplinirii condițiilor de comunicare a deciziei de pierdere a valabilitatii eșalonării, se incepe executarea silita a garanției depusa de societate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 • 11. Suspendarea executării silite

Pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale se suspendă procedura de executare silită, de la data comunicării deciziei de eșalonare la plata. SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, va fi executata silit pentru toate celelalte obligații fiscale neachitate la termen in condițiile prevăzute de Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările ulterioare.

 • 12. Emiterea certificatului de atestare fiscală

în cazul în care beneficiarul eșalonării va solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscală în această perioadă, devin aplicabile prevederile art. 157 și 159 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 • 13. Calculul termenelor

In situația în care termenele de plata asa cum sunt prevăzute la art. 156, alin. (3) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, sfârșesc într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul


este suspendat, acestea se vor prelungi până la sfârșitul prim următoare.

 • 14. Dispoziții finale

Dispozițiile prezentei proceduri se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului de procedură fiscala si cu orice prevederi legislative in domeniu. In cazul finalizării eșalonării la plata prin respectarea tututor condițiilor prevăzute in prezenta procedură, SPFL Ploiești transmite contribuabilului, în termen de doua zile de la data finalizării eșalonării, o adresa prin care ii va aduce la cunoștință acest fapt.

Organul fiscal competent, care emite deciziile si/sau graficul de eșalonare la plată, poate îndrepta erorile din conținutul acestora, din oficiu sau la cererea contribuabilului, printr-o decizie de îndreptare a erorii. Decizia de îndreptare a erorii produce efecte față de contribuabil de la data comunicării acesteia, potrivit legii.

Contribuabilul poate plăti anticipat, parțial sau total, sumele cuprinse în graficul de eșalonare la plată.

In cazul achitării anticipate totale a obligațiilor eșalonate la plata, SPFL Ploiești va întocmi Decizia de finalizare a eșalonării la plata si va ridica garanțiile constituite de societate conform art.7 din prezenta procedura.

In situația în care sumele eșalonate la plată au fost stinse în totalitate și au fost respectate condițiile din prezenta hotărâre, SPFL Ploiești emite, în două exemplare, decizia de finalizare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale. Un exemplar al acestei decizii se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul înlesnirii la plată.

înlesnirile la plată acordate își mențin valabilitatea în cazul respectării tuturor condițiilor prevăzute in prezenta hotărâre.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

CERERE

DOAMNA DIRECTOR,

Subscrisa.......................................................................................................,

CIF.............................

cu sediul in localitatea ................................... județul ......................, str.

.................................................... nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai ........., nr.tel./fax................................. e-mail............................., reprezentată

prin......................................................................................... domiciliat în

localitatea ...................................... județul       ......................, str.

.......................................... nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai ............, nr.tel........................ e-mail.............................., legitimat cu BI/CI seria ...... nr.

..................... CNP.................................... eliberat de..................................,solicit acordarea eșalonării la plată a sumei totale

de..................................din data de....., pe o perioadă de.......luni, din care:

 • - suma de......................lei - obligație principală reprezentând..................................;

 • - suma de......................lei - obligații accesorii (majorări de întârziere) aferente.............

Declar pe propria răspundere că:

Societatea se află în dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităților bănești;

Voi constitui garanții în termenul și condițiile prevăzute de art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare coroborate cu prevederile HCLnr....../2020;

Solicit comunicarea acordului de principiu la adresa de email....................................

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.

Anexez la prezenta următoarele:

DATA

CONTRIBUABIL-

Reprezentant legal al SC.....,Anexa nr.2-Ia Procedură


MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-duI Independentei, nr.16 Operator de date cu caracter personal nr.21443

Nr._____________!_______________

DECIZIE

de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale accesorii nr.....din data de......

Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea..................................

Adresa.......................................

Cod de identificare fiscală.................


Datele de identificare ale împuternicitului Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................


în temeiul prevederilor art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr....../2020 privind aprobarea acordării

eșalonării la plată a obligațiilor fiscale accesorii reprezentând impozit clădire pentru SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr........din data de............;

Luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Procedura privind acordarea eșalonării la plată a obligației de plata accesorii reprezentând impozit clădire , aprobată prin HCL nr....../2020, se emite

următoarea decizie:

Se acordă eșalonarea la plată pe o perioadă de.....luni a obligațiilor bugetare accesorii, în sumă totală de

.............. reprezentând :

Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin graficul de eșalonare, care face parte integrantă din prezenta decizie.

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data sub sancțiunea decăderii.Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

CONTRIBUABIL,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei, nr.16 Operator de date cu caracter personal nr.21443


Anexa nr.2.1-la Procedură


Nr./

GRAFIC EȘALONARE PLATĂ

DEBIT

MAJORĂRI EȘALONATE

TOTAL

TERMEN DE PLATĂ

DEBIT

MAJORĂRI EȘALONATE

TOTAL RATĂ

30.06.2020

31.07.2020

31.08.2020

r 30.09.2020

31.10.2020

30.11.2020

31.12.2020

31.01.2021

28.02.2021

31.03.2021

30.04.2021

31.05.2021

30.06.2021

31.07.2021

31.08.2021

30.09.2021

31.10.2021

30.11.2021

31.12.2021

31.01.2022

28.02.2022

31.03.2022

30.04.2022

31.05.2022

DEBIT = DIFERENȚA DE PLATA STABILITA PRIN DECIZIA NR.

MAJORĂRI EȘALONATE = MAJORĂRI PREVĂZUTE IN DECIZIA NR.MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16

Operator de date cu caracter personal nr.21443

Anexa nr.3-la Procedură


Nr./  

DECIZIE

de respingere a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale accesorii pentru SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea..................................

Adresa.......................................

Cod de identificare fiscală.................

Datele de identificare ale împuternicitului Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................

în temeiul prevederilor art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr....../2020 privind

aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale accesorii reprezentând impozit clădire

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr........din data de............;

Luând în considerare că NU sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Procedura privind acordarea eșalonării la plată a sumei de 45.123.005 lei, aprobată prin HCL nr....../2020, SE RESPINGE

CEREREA DE EȘALONARE LA PLATĂ:

Motivele de fapt:

Temeiul de drept: împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data sub sancțiunea decăderii.Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.Anexa nr.4-la Procedură


MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei, nr.16 Operator de date cu caracter personal nr.21443

Nr.I

ACORD DE PRINCIPIU

Datele de identificare a contribuabilului

Datele de identificare ale împuternicitului Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................


Denumirea..................................

Adresa.......................................

Cod de identificare fiscală.................

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr....../2020 privind aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumei de 45.123.005 lei

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr........din data de............;

Luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Procedura privind acordarea eșalonării la plată a sumei de 45.123.005 lei, se emite următorul acord de principiu privind:

Eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare accesorii pe o perioadă de.....luni, în sumă totala de

45.123.005 lei reprezentând :

în termen de 10 zile de la data comunicării prezentului acord de principiu trebuie să constituiți garanții: consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului; scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit sau polița de asigurare de garanție emisa de o societate de asigurare; ipoteca asupra unor bunuri imobile din tara -în acest caz contribuabilul va prezenta raportul de evaluare al bunului in cauza, extras de carte funciara care sa confirme ca bunul este liber de sarcini lada constituirii garanției și acordul beneficiarului eșalonării de a-1 oferi drept garanție în favoarea municipiului Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești pana la concurenta sunei de 45.123.005 lei dar nu mai târziu de 29.05.2020

Să achite suma de 35.888.143 lei in termen de maxim 10 zile de la comunicarea acordului de principiu de către SPFL Ploiești dar nu mai târziu de 29.05.2020

Cuantumul și temenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin graficul de eșalonare, care face parte integrantă din decizia de eșalonare;

Pentru obligațiile necuprinse în conținutul graficului de eșalonare, cu termene scadente pe perioada eșalonării, aveți obligația achitării acestora, în conformitate cu prevederile art.154 din Legea nr.205/2015 privind Codul de procedură fiscală, coroborate cu prevederile HCL nr.../2020.

Eșalonarea va fi anulată, pentru neplata la zi a obligațiilor bugetare născute după data acordării eșalonării; în termen de 48 ore de la data comunicării prezentului acord de principiu aveți obligația de a vă exprima acordul final în scris privind condițiile eșalonării.Anexa nr.5-la Procedură MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Operator de date cu caracter personal nr.21443

Nr.________________!_______

DECIZIE

de constatare a pierderii valabilității eșalonării Ia plată a obligațiilor accesorii

Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare ale împuternicitului

Denumirea.................................. Nume- prenume..............................

Adresa....................................... Domiciliul....................................

Cod de identificare fiscală................. CNP............................................

în temeiul prevederilor art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr....../2020 privind aprobarea Procedurii de

acordare a eșalonării la plată a sumei de 45.123.005 lei

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr........din data de............;

Vă comunicăm că eșalonarea la plată, aprobată prin Decizie de eșalonare la plată nr...../................., și-a

pierdut valabilitatea, începând cu data de............:

Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității eșalonării la plată:

Temeiul de drept:

Consecințele pierderii valabilității eșalonării la plată: împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data sub sancțiunea decăderii.Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.