Hotărârea nr. 125/2020

Hotãrârea nr. 125 privind recti privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli, având ca sursă de finanţare bugetul local al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 125 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 162/28.04.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 332/23.04.2020 al Centrului Creșă Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local, pe anul 2020.

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.89/28.04.2020 și al Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 150/29.04.2020.

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii si prognoze din data de 28.04.2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice .locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.129, alin. 4, lit. ,,a” și art. 139, alin. 3, lit. ,,a” din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2020, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Centrul Creșă Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri .

Dată în Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA

CENTRUL CRESA PLOIEȘTI


ANEXAI

BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local

■ Or


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

-

Cod indicator

Prevedere conform H.C.L. 471 20.02.2020

Prevedere

jur»

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

8,561.00

4,675.00

LS 1 kâ ■ ■2!OT3.47

0.00

8,561.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

8,56*1.00

4,675.00

2,093.47

0.00

8,561.00

CHELTUIELI CURENTE

01

8,561.00

4,675.00

2,093.47

0.00

8,561.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8,000.00

4,321.00

1,905.58

0.00

8,000.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

7,609.00

4,008.00

1,863.99

2.00

7,611.00

Salarii de baza

10.01.01

6,260.00

3,310.00

1,559.03

6,260.00

630.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

630.00

310.00     133.05

Alte sporuri

10.01.06

100.00

58.00

25.37

100.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

. .

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

1001.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

Indemnizații de delejare

10.01.12

10.01.13

___0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații centru locuințe

10.01.16

0.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

565.00

295.00

131.24

-6.00

559.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

54.00

35.00

15.30

8.00

62.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

218.00

218.00

0.00

0.00

•   218.00

Tichete de masa __

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Lț-ocuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Vouchere de vacanta

10.02.06

218.00

218.00

0.00

0.00

218.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

Contribuții

10.03

173.00

95.00

41.59

-2.00

171.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03 06

0.00

0.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

173.00

95.00

41.59

-2.00

171.001

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

419.00

283.00

153.96

0.00

419.00

Bunuri si servicii

20.01

349.00

255.00

151.46

13.00

362.00'

Furnituri de birou

20 01.01

1.00

0.50

0.00

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

76 00

37.00

0.00

-18.00

58.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

181.00

170.00

140.00

37.00

218.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40.00

22.00

4.94

40.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

0 00

Piese de schimb

20 01.06

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.50

5.00

2.10

8.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

13.50

6.50

1.50

-3.00

10.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

29.00

14.00

2.92

-3.00

26.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana

20.03

0.U0

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

17.00

7.00

2.50

2.00

19.00

Medicamente

20.04.01

4.00

0.00

0.00

4.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

0.00

0.00

2.00

3.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectând

20.04.04

12.00

7.00

2.50

12.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

41.50

17.00

0.00

-12.00

29.50

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

41.50

17.00

0.00

-12.00

29.50

Deplasări, detasari, transferări

20.06

3.50

2.50

0.00

-2.50

1.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform H.C.L. 47/ 20.02.2020

Prevedere

Realizat

,eW

prevederi

buget sem.

la

31.03.2020

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.50

2.50

, /O;0 j

.,.-<'2.50

<1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

I ” 1

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

1.00

o.dâ

-0.50

1.50

Protecția muncii

20.14

5.00

0.00

0.00

5.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli

20.30

1.00

0.50

0.00

0.00

1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

0.50

0 00

1.00

Protocol si recrezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

_ - .

0.00

Alte cheltuieli ou bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

J      0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

142.00

71.00

33.93

0.00

142.00

Burse

59.01

o.ool

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

142.00

71.00

33.93

142.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

56

0.00

- 0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcjii

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente sl miiloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corrorale

71.01.03

000

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

■1

0.00

Stocuri

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

. ■

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

..

-______________

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

. 0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

i .

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL ,   !