Hotărârea nr. 124/2020

Hotãrârea nr. 124 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/29.01.2016, privind contractarea unui împrumut intern în valoare de 150.000 mii lei, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 153/10.05.2016 şi Hotărârea Consiliului Local nr.174/30.05.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 124

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/29.01.2016, privind contractarea unui împrumut intern în valoare de 150.000 mii lei, modificată prin

Hotărârea Consiliului Local nr. 153/10.05.2016 și

Hotărârea Consiliului Local nr.174/30.05.2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare al domnului primar Adrian Florin Dobre precum si Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 85/24.04.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.149/29.04.2020 prin care se propune modificarea pentru anii 2020/2021 a perioadei de trageri aferente împrumutului contractat de către municipiul Ploiești de la Exim Bank,

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.04.2020;

Ținând cont de Hotărârile Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice nr. 5212/10.10.2017, nr. 5252/27.11.2017, nr.6010/22.01.2020 și nr. 6105/16.04.2020;

Luând act de prevederile:

  • - Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

  • -  În temeiul art. 129, alin. 4, lit. b si art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/29.01.2016 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 153/10.05.2016 și Hotărârea Consiliului Local nr. 174/30.05.2019 în sensul prelungirii perioadei de trageri cu 1 an de la 30.05.2020 la 30.05.2021. Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV