Hotărârea nr. 123/2020

Hotãrârea nr. 123 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 123

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 164/28.04.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 88/28.04.2020 al Direcției Economice prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020;

Ținând cont de raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 151/29.04.2020;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.04.2020;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020;

 • -  Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Decizia Directorului General al D.G.R.F.P Ploiești nr. 3545/22.04.2020;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a si art.139 din Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea Listei proiectelor cu finanțare europeană pe anul 2020, conform Anexei nr. 2 și a notelor de fundamentare.

Art. 3 Aprobă virările de credite ale unităților de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local conform Anexelor nr 3, 4, 5, 6.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROPUNERE BUGET LOCAL PE ANUL 2020 VENITURI -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget conf

HCL 103/07.04.2020

Execuție 22.04.2020

Influenta

Prevedere rectificată

636.683,90

146.135,09

5.961,59

642.645,49

1

VENITURI - TOTAL

0001

636.683,90

146.135,09

5.961,59

642.645,49

2

VENITURI PROPRII

0101

391.748,00

128.251,27

513,59

392.261,59

3

I. VENITURI CURENTE

0002

439.925,90

145.227,68

31,00

439.956,90

4

A. VENITURI FISCALE

0003

404.844,90

136.184,68

0,00

404.844,90

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

261.050,00

80.817,68

0,00

261.050,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,68

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,68

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de Ia agenti economici

010201

0,00

0,68

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

259.430,00

80.094,00

0,00

259.430,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

880,00

128,00

0,00

880,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

880,00

128,00

880,00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN

IMPOZITUL PE VENIT

0402

258.550,00

79.966,00

0,00

258.550,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

257.550,00

79.657,00

257.550,00

Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea bugetului local

04,02,04

14

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ

PH

040205

1.000,00

309,00

1.000,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.620,00

723,00

0,00

1.620,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.620,00

723,00

0,00

1.620,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.620,00

723,00

1.620,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

74.876,00

29.597,00

0,00

74,876,00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

74.876,00

29.597,00

0,00

74.876,00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

59.700,00

24.485,00

0,00

59.700,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.800,00

9.190,00

15.800,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

43.900,00

15.295,00

43.900,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.026,00

4.056,00

0,00

11.026,00

24

Impozit pe terenuri de Ia persoane fizice

07020201

4.500,00

2.478,00

4.500,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

1.566,00

6.500,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26,00

12,00

26,00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.150,00

1.056,00

4.150,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

68.918,90

25.770,00

0,00

68.918,90

30

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

48.177,90

17.459,00

0,00

48.177,90

32

Sume defalcate din T. V. A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

42.635,19

15.609,00

42.635,19

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular

110209

5.542,71

1.850,00

5.542,7141

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

150,00

43,00

0,00

150,00

42

Impozit pe spectacole

150201

150,00

43,00

150,00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITA TI

1602

20.591,00

8.268,00

0,00

20.591,00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.800,00

7.474,00

0,00

15.800,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.000,00

5.238,00

10.000,00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.800,00

2.236,00

5.800,00

48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.757,00

776,00

4.757,00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

34,00

18,00

34,00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

51

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

52

Alte impozite si taxe

180250

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

35.081,00

9.043,00

31,00

35.112,00

54

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8.478,00

2.412,00

0,00

8.478,00

55

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

8.478,00

2.412,00

0,00

8.478,00

56

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

158,00

158,0058

Venituri din concesiuni si închirieri

30020530

8.320,00

2.412,00

8.320,00

59

Venituri din dividende

300208

0,00

0,00

63

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26.603,00

6.631,00

31,00

26.634,00

64

VENITURI DIN PRESTA RI DE

SERVICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

12.243,00

3.552,00

7,00

12.250,00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

11.938,00

3.453,00

11.938,00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

33,00

8,00

33,00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

22,00

29,00

7,00

29,00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

62,00

250,00

72

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

23,00

12,00

0,00

23,00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

3,00

5,00

3,00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

7,00

20,00

75

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

13.300,00

2.739,00

17,00

13.317,00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.300,00

2.722,00

13.300,00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

17,00

17,00

17,00

80

DIVERSE VENITURI

3602

1.037,00

321,00

0,00

1.037,0081

Venituri din prescripție extinctiva

360201

83

Taxe speciale

360206

700,00

145,00

700,00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

5

5

5

86

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

137,00

245,00

87

Alte venituri

360250

87,00

34,00

87,00

88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUR VENTIILE

3702

0,00

7,00

7,00

7,00

89

Donații si sponsorizări

370201

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-34.932,00

-1.972,00

489.59

-34.442,41

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

34.932,00

1.972,00

-489,59

34.442,41

92

Alte transferuri voluntare

370250

7,00

7,00

7,00

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

0,00

489,59

489,59

489,59

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA

UNOR BUNURI

3902

0,00

489,59

489,59

489,59

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

489,59

489,59

489,59

100

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

HO

IV. SUBVENȚII

0017

196.758,00

417,82

5.441,00

202.199,00

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

196.758,00

417,82

5.441,00

202.199,00

112

SUBVENȚII DE L4 BUGETUL DE STAT

4202

0,00

123,82

85,00

85,00

113

A. De capital

0019

0,00

1,98

0,00

0,00

120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

1,98124

Subvenții de ia BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor în sanatate

42021601

126

B. Curente

0020

0,00

121,84

85,00

85,00

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,84

0,00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

85,00

85,00

85,00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

36,00

0,00

140

SUBVENȚII DE L4 A LTE ADMINISTRAT!!

4302

0,00

0,00

0,00

0,00

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

158

Fond social FSE

48.02.02

196.758,00

294,00

5.356,00

202.114,00

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

196.758,00

294,00

5.356,00

202.114,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget 2020 cf HCL 70/17.03.2020

Prevedere seni I

Execuție 22.04.2020

Influente

(+/-)

Prevedere rectificată

636.683,90

379.077,00

145.548,45

5.961,59

642.64549

CHELTUIELI - TOTAL

5002

636.683,90

379.077,00

145.548,45

5.961,59

642.645,49

A UTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

57.329,37

33.097,98

16.966,36

0,00

57.329,37

Cheltuieli de personal

10

30.000,00

15.000,00

9.530,00

30.000,00

Bunuri si servicii din care:

20

18.614,39

12.217,00

6.117,00

0,00

18.614,39

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători, obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor împotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timn a construcțiilor____

20

11.604,39

7.489,00

3.985,00

11.604,39

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

7.010,00

4.728,00

2.132,00

7.010,00

Alte transferuri

55,18

1.375,61

1.375,61

1.375,61

1.375,61

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

40,00

40,00

20,00

40,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

4.812,00

2.768,00

144,00

4.812,00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati leeate de implementarea

59.11

1.218,00

608,00

0,00

1.218,00

Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate

59,40

300,00

150,00

94,00

300,00

Active nefinanciare

71

969,37

939,37

65,00

969,37

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-379,25

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

44.539,00

31.296,00

16.922,00

580,59

45.119,59

Bunuri si servicii (alegeri)

20

400,00

400,00

58,00

400,00

Fonduri de rezerva

50

54,00

54,00

0,00

580,59

634,59

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3.651,00

1.904,00

1.304,00

3.651,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

428,00

0,00

428,00

Active nefinanciare

71

0,00


Rambursări de credite - total din care:

81

40.006,00

28.510,00

15.560,00

0,00

4ȚMO

Rambursare credit B.C.R.

10.915,00

10.915,00

5.480,00

jjo^91^i

w *

Rambursare credit B.R.D.

13.482,00

9.240,00

4.620,00

Ai

Rambursare credit C.E.C.

4.678,00

3.210,00

1.605,00

4Χ78ț0a

Rambursare credit EXIM

10.931,00

5.145,00

3.855,00

10.931,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-dezvoltare

85

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

5.395,19

4.795,19

3.400,00

0,00

5.395,19

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1,19

1,19

0,00

1,19

Dobânzi

30

5.394,00

4.794,00

3.400,00

5.394,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

20.075,00

10.426,50

6.249,00

25,00

20.100,00

Protecția civila TOTAL-din care:

70,00

56,00

44,00

25,00

95,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

51,00

39,00

28,00

25,00

76,00

Active nefinanciare primărie

71

19,00

17,00

16,00

19,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

0,00

0,00

Politia Locala - total, din care:

20.005,00

10.370,50

6.205,00

0,00

20.005,00

Cheltuieli de personal

10

19.300,00

9.815,00

6.009,00

19.300,00

Bunuri si servicii

20

631,00

481,50

196,00

631,00

Active nefinanciare Politie

71

74,00

74,00

0,00

74,00

INVATAMINT

6502

47.891,71

28.389,20

7.527,83

0,00

47.891,71

Cheltuieli de personal- TOTAL

10

583,00

382,70

91,00

0,00

583,00

Transport profesori

583,00

382,70

91,00

583,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Leeea educației naționale nr.

20

16.226,00

12.880,44

5.271,00

16.226,00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

2.913,00

946,00

86,00

2.913,00

primul ghiozdan

20

150,00

0,00

0,00

150,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50,00

25,00

25,00

50,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

5.602,71

2.833,26

1.739,00

5.602,71


Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si ait.l alin c.

57

968,00

638,30

165,00

968.00

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

57

5,00

5,00

5,00

5,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19.254,00

9.050,00

25,00

19.254,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.456,00

946,50

83,00

1.456,00

Active nefinanciare primărie

71

603,00

601,00

64,00

603,00

Active nefinanciare scoli (Școala Nichita Stanescu. Sc. Sf.Vineri)

71

81,00

81,00

0,00

81,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-26,17

0,00

SANATATE

6602

23.808,00

14.794,00

3.932,00

0,00

23.808,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin

10

11.882,00

6.325,00

3.435,00

11.882,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

168,00

135,00

8,00

0,00

168,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

168,00

135,00

8,00

168,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) -

51

1.121,00

1.121,00

322,00

0,00

1.121,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

100,00

100,00

0,00

100,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.021,00

1.021,00

322,00

1.021,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

45,00

30,00

15,00

45,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

16,00

12,00

30,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) -

51

1.420,00

1.420,00

86,00

0,00

1.420,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400,00

400,00

0,00

400,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.020,00

1.020,00

86,00

1.020,00

Active nefinanciare Primărie

71

9.120,00

5.725,00

32,00

9.120,00

Active nefinanciare ASSC cabinete

71

22,00

22,00

22,00

22,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

59.261,00

35.598,50

19.154,10

0,00

59.261,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2.090,00

1.353,50

1.073,00

0,00

2.090,00

Iluminat ornamental

835,00

596,00

595,00

835,00

Spectacole artificii

34,00

19,00

18,00

A

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

619,00

484,50

351,00

----! S'

&9.00 oa

Acțiuni culturale

602,00

254,00

109,00

Susținerea cultelor

59

750,00

250,00

0,00

! < ■' 75(î;<)0

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) -

51

53.205,00

30.979,00

17.576,00

0,00

53.205,00

Casa de Cultura

1.575,00

800,00

305,00

1.575,00

Teatrul "Toma Caragiu"

15.044,00

8.208,00

4.683,00

15.044,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

14.219,00

7.318,00

4.247,00

14.219,00

Club Sportiv Municipal

12.467,00

9.030,00

4.973,00

12.467,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.900,00

5.623,00

3.368,00

9.900,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) -

51

2.189,00

1.989,00

556,00

0,00

2.189,00

Teatrul "Toma Caragiu"

700,00

500,00

0,00

700,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

230,00

230,00

0,00

230,00

Casa de Cultura

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.259,00

1.259,00

556,00

1.259,00

Active nefmanciare

71

1.027,00

1.027,00

3,00

1.027,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-53,90

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80.835,00

48.288,00

27.748,03

0,00

80.835,00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

41.185,00

21.780,00

12.800,00

0,00

41.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

17.330,00

9.037,00

5.425,00

17.330,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

13.365,00

7.078,00

4.056,00

13.365,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820,00

439,00

246,00

820,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

8.000,00

4.321,00

2.570,00

8.000,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.670,00

905,00

503,00

1.670,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

6.799,00

5.058,00

2.600,00

0,00

6.799,00

Reparații crese

100,00

40,00

0,00

100,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

120,00

66,00

39,00

120,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

3.403,00

2.714,00

1.388,00

3.403,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.061,00

1.444,00

758,00

2.061,00Bunuri si servicii Căminul de batrani

631,00

478,00

230,00

ta e ‘■;.631,00

• ,-fi       \

p» ■

Ajutoare pentru încălzire locuințe (taxe poștale)

5,00

3,00

0,00

Bunuri si servicii crese

419,00

283,00

185,00

419?0ff

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității,

60,00

30,00

0,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate. din care

59.40

610,00

319,00

191,98

0,00

610,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

456,00

240,00

145,00

456,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10,00

6,00

1,00

10,00

c) Cantina sociala

1,00

1,00

0,82

1,00

d) Centrul Crese

142,00

71,00

45,00

142,00

d) Căminul de batrani

1,00

1,00

0,16

1,00

Alte transferuri interne

55,18

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

31.921,00

20.811,00

12.185,00

0,00

31.921,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.980,00

15.800,00

10.148,00

25.980,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

160,00

40,00

29,00

160,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne enereie electrica Primărie

2.161,00

2.161,00

668,00

2.161,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale

3.620,00

2.810,00

1.340,00

3.620,00

Active nefinanciare - total din care:

71

320,00

320,00

0,00

0,00

320,00

Active nefinanciare primărie

115,00

115,00

0,00

115,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

35,00

35,00

0,00

35,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

170,00

170,00

0,00

170,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-28,95

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

50.408,21

28.007,21

15.110,48

5.356,00

55.764,21

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.950,00

7.533,00

4.700,00

14.950,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

22.090,00

13.536,00

10.002,00

0,00

22.090,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

1.883,00

1.141,00

559,00

1.883,00

Bunuri si servicii - Primărie, din :

20.207,00

12.395,00

9.443,00

0,00

20.207,00

Iluminat public

4.644,00

3.301,00

2.749,00

4.644,00

Mentenanta iluminat public

1.479,00

408,00

252,00

1.479,00

întreținere ceasuri publice

34,00

16,00

8,00

34,00

Reparații curente fond imobiliar

300,00

220,00

94,00

r.

Total prestări SGU

13.750,00

8.450,00

6.340,00

13.7&$

Proiecte finanțate prin FSE

58

11.504,00

5.150,00

18,00

5.356,00

16.860,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

132,00

64,00

35,00

132,00

Active nefinanciare Primărie

71

1.520,21

1.512,21

383,00

1.520,21

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

212,00

212,00

0,00

212,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-27,52

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

25.770,09

17.078,09

7.619,77

0,00

25.770,09

Bunuri si servicii -total din care:

20

19.927,00

11.411,00

6.390,00

0,00

19.927,00

Salubritate - total, din care:

18.433,00

10.656,00

5.995,00

0,00

18.433,00

Salubritate cai publice si dezapezire

12.500,00

5.320,00

3.769,00

12.500,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3.030,00

2.480,00

454,00

3.030,00

Dezinfectie blocuri de locuințe situate pe raza unitatii administrative conform art 6

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile

247,00

200,00

116,00

247,00

“50 lei/tonă, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 din OUG nr. 196/2005 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare”.

1.656,00

1.656,00

1.656,00

1.656,00

Apa meteo

1.100,00

550,00

290,00

1.100,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului (monitorizare evoluție post-inchidere denozit ecoloeizat de deșeuri

394,00

205,00

105,00

394,00

Active nefinanciare

71

5.843,09

5.667,09

1.270,00

5.843,09

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-40,23

0,00

0,00

(OMB USTIBILI SI ENERGIE

8102

21.401,00

13.651,00

6.927,00

0,00

21.401,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din

40

21.300,00

13.550,00

6.927,00

0,00

21.300,00

0 L V ■


£


Subvenție

21.300,00

13.550,00

6.927,00

21?3fi(),00

V * z x

Active nefmanciare

71

101,00

101,00

0,00

'\d- "Ax. 101,00

TRANSPORTURI

8402

199.970,33

113.655,33

13.991,88

0,00

199.970,33

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2.600,00

2.600,00

436,00

0,00

2.600,00

Reparații curente străzi

1.600,00

1.600,00

390,00

1.600,00

■servicii moDiuiaie si iralic’Uruun (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica

1.000,00

1.000,00

46,00

1.000,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

24.461,00

20.000,00

14.036,00

24.461,00

TVA

493,00

493,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

161.761,00

80.400,00

6,00

161.761,00

Active nefinanciare

71

10.655,33

10.655,33

221,00

10.655,33

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-707,12
MW) / LA He.L )'>ri v

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ SI PROTECȚIA MUNCII

Kîr 9&0 23 0I4 2c 2o ■

Adria"


NOTA DE FUNDAMENTARE

In bugetul local, la Capitolul Cheltuieli pentru Protecția civilă a fost alocată inițial suma de 24.000 lei, care ulterior a fost rectificată, în plus cu 45.000 lei.

Având în vedere faptul că, aproape întreaga sumă a fost cheltuită pentru achiziționarea materialelor de protecție împotriva noului coronavirus (măști de protecție, mănuși de protecție, dezinfectant pentru mâini, aparate de nebulizare, dezinfectant pentru aceste aparate) vă solicităm suplimentarea bugetului la Capitolul Cheltuieli pentru Protecția civilă cu suma de 25.000 lei.

Bugetul la la Capitolul 61.02.05, Cheltuieli pentru Protecția civilă va fi de 94.000 lei

DIRECȚIA CC

îLICE.


Nume, prenume

Funcția publică

Semnătura

Data

ELABORAT

Gabriel Neacsu

Consilier

^0itJ2o2.G

VERIFICAT

Alina Mihaela Frăiilă

Director executiv

2ACĂ 2g2c

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ SI PROTECȚIA MUNCII

3 A: " ~ o ci //■         • <*•     '

Vizat,A ..        +

.......

Adrian Fldrih^&dbrF<^

BUGET PE ANUL 2020

Cont 61.02.05 - Cheltuieli Protecție civila

Nr. crt

Denumire cheltuială

Buget 2020

Infleunță +/-

Propunere rectificare 2020

1

Achiziționare aparate de nebulizare (2 buc)

15.500

15.500

2

Achiziționare dezinfectant microflora pentru aparate de nebulizare

4.500

4.500

3

Achiziționare masti protecție

17.000

17.000

4

Achiziționare mănuși de protecție

5.000

5.000

5

Achiziționare soluție dezinfectanta pentru mâini

27.000

27.000

6

Contract de asistenta tehnica la sistemul de înstiintare-alarmare al Municipiului Ploiești

+20.000

20.000

7

Contravaloare închiriere circuite telefonice pentru acționarea centralizata a sirenelor

+2.000

2.000

8

Verificare stingătoare incendiu

+2.000

2.000

9

Achiziționare materiale intervenție

+1.000

1.000

TOTAL

69.000

25.000

94.000

DIRECȚIA CO

Nume, prenume

Funcția publică

Semnătura

Data

ELABORAT

Gabriel Neacsu

Consilier

23 Că.2q2c

VERIFICAT

Alina Mihaela Frățilă

Director executiv

23 CĂ.2-02.0


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția Generala Regionala a


Finanțelor Publice Ploiești

Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica

Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si

Execuției Bugetelor Locale


: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

: Domnul Adrian Florin DOBRE - Primar

: Decizie Director General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 3545/22.04.2020

: Domnul Marinei RIZEA - Director General

: 22.04.2020

Nr. înregistrare : 3683

Prin prezenta va transmitem “Fisa cu sume si cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2020 cu repartizare pe trimestre ” care cuprinde indicatori aprobați conform Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 3545/22.04.2020.

Motivat de cele de mai sus, va rugam sa procedați de urgenta la modificarea bugetului local pentru anul 2020 in conformitate cu prevederile legale in vigoare si sa transmiteți cate un exemplar din formularele aferente impreuna cu anexele corespunzătoare la Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor si la Trezoreria locala de care aparțineți.


kDEA-


S < uz-' I’ WOLIL*

PLOIEȘ

A

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

DECIZIA NR. 3 545

Directorul General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești

numit prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala nr.

3440/24.12.2019

in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 34/22.01.2009 privind organizarea si funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 5/06.01.2020 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2020, Scrisorii Ministerului Finanțelor Publice nr. 472003/08.01.2020 privind metodologia de întocmire a bugetului pe anul 2020 si estimări 2021-2023, Scrisorii Ministerului finanțelor Publice nr. 472150/06.02.2020privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugat pentru bugetele locale aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 5/2020, inregistrata la Direcția Generala Regionalea a Finanțelor Publice Ploiești sub nr. 3387/06.02.2020 si la Activitaea de Trezorerie si Contabilitate Publica sub nr. 1153/06.02.2020, Decizie Inspectoratul Școlar Județean Prahova nr. 492/17.02.2020, Hotararea Consiliului Județean Prahova nr. 14/20.02.2020, Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 3523/13.04.2020, solicitarea Comunei Chiojdeanca transmisa prin adresa nr. 972/15.04.2020, inregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 10081/16.04.2020 si la A.T.C.P. sub nr. 3637/16.04.2020, solicitarae Comunei Sangeru nr. 2192/16.04.2020, inregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 10108/16.04.2020 si la A.T.C.P. sub nr. 3638/16.04.2020 si Referatul Șefului Serviciului Sinteza Asistenta Elaborare si Execuție Bugete Locale nr. 3682/22.04.2020,

DECIDE:

Art. 1. Modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, indicator 11.02.02 pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare pentru Municipiul Ploiești se diminuează suma alocata in trimestrul II cu 216.13 mii lei prin suplimentarea corespunzătoare in trimestrul IV cu aceeași suma de 216.13 mii lei, fara modificarea sumei alocate pentru anul 2020 si pentru Comuna Sangeru, suma alocata se majoreaza in trimestrul II cu 216.13 mii lei prin diminuarea corespunzătoare in trimestrul IV cu aceeași suma de 216.13 mii lei, fara mpeHțG^țp= sumei alocate pentru anul 2020 asa cum este inscris in Anexa nr. 1;

iH'i ■ - - «'Mr}

Art. 2. Modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe^loarea^adajgata

pentru echilibrarea bugetelor locale, indicator 11.02.06, pentru Comuna Cer&s^sp'ptiț^^eaza

-■îaA O C.

suma alocata in trimestrul II cu 212 mii lei prin suplimentarea corespunzătoare in trimestrul IV cu aceeași suma de 212 mii lei, fara modificarea sumei alocate pentru anul 2020 si pentru Comuna Chiojdeanca, suma alocata se majoreaza in trimestrul II cu 212 mii lei prin diminuarea corespunzătoare in trimestrul IV cu aceeași suma de 212 mii lei, fara modificarea sumei alocate pentru anul 2020, pentru Comuna Targsoru Vechi se diminuează suma alocata in trimestrul II cu 250 mii lei prin suplimentarea corespunzătoare in trimestrul IV cu aceeași suma de 250 mii lei, fara modificarea sumei alocate pentru anul 2020 si pentru Comuna Sangeru, suma alocata se majoreaza in trimestrul II cu 250 mii lei prin diminuarea corespunzătoare in trimestrul IV cu aceeași suma de 250 mii lei, fara modificarea sumei alocate pentru anul 2020, asa cum este inscris in Anexa nr. 2;

Art. 3. Serviciul Sinteza Asistenta Elaborarea si Execuția Bugetului Local va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 4. Serviciul Sinteza Asistenta Elaborarea si Execuția Bugetelor Locale va comunica unităților administrativ teritoriale sumele alocate si va publica pe site-ul instituției prezenta.

Data in Ploiești, astazi 22.04.2020


~EF SERVICIU

SINTEZA ASISTENTA EXECUȚIE

El                             LE,

VIZAT SEF

Cons. Juridic

Document care conține date cu caracter personal proteja^ ««          .wuunucmuw VJE) 2016/679

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA Anexa Decizie Dir. Gen. D.G.R.F.P. Ploiești nr. 3545/22.04.2020

Anexa


FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2020 CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. PLOIEȘTI NR. 3545/22.04.2020

PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI                                       502

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________mii lei I-Bugetinitia!:cf. L bug. stnr. 5/2020,Scris. M.F.P. nr. 472003/OB.01.2020sinr. 472150/06.02.2020, Dec. Dir.Gen. D.G.R.F.P. nr. 3173/07.02.2020, Dec Insp.Gen. Sc. I.S.J. nr. 492/17.02.2020, H.C.J. nr. 14/20.02.2020

II - Rectificări: Decizie Director General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 3523/13.04.2020, 3545/22.04.2020

UI - Buget rectificat______________________________________________________________________

Nr.

Cit

1 N D 1 C A T O R

PREVEDERI

din care:

Denumire

Cod / Cont

an 2020

trim. 1

trim. II

trim, III

trim. IV

1

Cote defalcate din impozitul pe venit - alocare directa 14% C.J.PH / 63% comune, orașe, municipii

TOTAL

04,02.01

/

II III

257,550.00

0.00

257,550.00

64,388.00

64,388.00

64 388.00

64,388.00

64,388.00

64,388.00

64,386.00

64,386.00

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale - cota de 14%

TO TAL

04.02.04

/

II

__0.00

0.00

0.00

III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Sume repartizate din Fondul la dispoziția C.J.PH

TOTAL

04.02.05

1

II II!

1,000.00

_____________0.00

1,000.00

250.00

250.00

__250.00

250.00

250.00

250.00

______ 250.00

250.00

4

Sume pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole si concerte (3%)

TOTAL

04.02.06

1

0.00

II

0.00

III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Sume defalcate din T. V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

TOTAL

11.02.01

1

II III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Sume defalcate din T. V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip., prin Decizie Dir. General D.G.R.F.P. Ploiești, TOTAL, d.c..

11.02.02

1

II

42,635.19

0.00

11,941.91

11,001.97

-416.13

9,875.46

9,815.85

416.13

III

42,635.19

11,941.91

10,585.84

9,875.46

10,231.98

chelt cfart 104 al. 2, Ut. b-d din Le ea Ed Nat nr. 1/201 lactual.

16,128.00

4,527.00

4,170.00

3,744.00

3,687.00

drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

a utor încălzire locuințe

cămine j entru persoane vârstnice     ____________

dre. tun stabilite de Le ea nr. 248/2015

drepturi cop» cu cerințe educaționale speciale cf. HG. 904/2014

23,763.50

144.82

57.00

J0.50

474.37

6,647.00

40.50 16.00 _2.94 132.80

5,708.20

37.34

15.00

2.71

122.24

5,497.39

33.50 13.00 2A2 109.66

5,910.91

33.48

13.00

2.43

109.67

alte cheltuieli

2,057.00

575.67

530.35

475.49

475.49

6

Sume defalcate din T. V.A. pentru drumurile județene si comunale prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.05

1

II III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Sume defalcate din T. V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TOTAL, din care:

11.02.06

1 II III

0.00 000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sume defalcate din T. V.A. pt finanțarea cheltuielilor invatamantului particular sau confesional acreditat

TOTAL, din care:

11.02.09

1

II

III

___5,542.71

0.00

5,542.71

1,388.63

1,388.63

1,384.63

1,384.63

1,384.63

1,384.63

1,384.82

1,384.82

chelt salariile si contrib af. Inv particular sau certfesituv?'

5,126.00

1,284.00

1,280.00

1,280.00

1,282.00

chelt cu bunuri si serv rt. unitati inv particpsau cgaies .tcregHK, )'

411.00

103.00

103.00

103.00

102.00

chelt C.E.S. pentru unitati inv pârtie sauxxiriji&ătreditat ’i .

5.71

1.63

1.63

1.63

0.82

Pentru instituțiile subordonate se vor/fațe^dfijijif^^țeț^niri l^suț/^or alocate, acestea urmând sa întocmească bugete oronrii de venituri si cheltuieli.

CON

Atis l

Adrian

LISTA proiectelor cu finanțare europeana pe anul 2020 - titlul 58

mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR

Prevederi inițiale 2020

Ii

%

0

1

2

3

*' 4S.: f        f

A

TOTAL CHELTUIELI

197.759,00

5.356,00

203.I15.iW

VI £

Cap. 51.02-58

AUTOR1TATI PUBLICE

...............

TOTAL

4.812,00

0,00

Xisilob

dincare- ...     ....................... _                _

...................v.pfc't:-

1

PROETIC: ETICA+TRANSPARENTA+INTEGRITATE-CORUPTIE

57,00

0,00

2

Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențele a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești

Și

3.662,00

0.00

V C

3

Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă

100.00

0,00

100,00

4

"DARE TO START!’1

697,00

0.00

697,00

5

GREENCHARGE Uptakc Cities Group

24.00

0,00

24,00

6

Crtv Stakeholdcrs NetWork for Clean Buses

24,00

0,00

24.00

7

Zebra

24,00

0,00

24,00

8

ECCENTRIC

24,00

0,00

24,00

9

Clubul de la Strasbourg

48,00

0,00

48,00

10

CIVITAS SATELLITE

24,00

0,00

24,00

11

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2020 si cheltuieli legate de pregătirea u proiecte noi

;Or                   128,00

0,00

128,00

Cap.54.02-58

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

428,00

0,00

428,00

din care:

A

Lucrări in continuare

428,00

0,00

428,00

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii Întreprinzători

428,00

0,00

428,00

Cap. 65.02-58

INVATAMANT

total

19.254,00

0,00

19.254,00

din care:

A

Lucrări in continuare

18.973,00

0,00

18.973,00

1

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

1.206,00

0,00

1.206,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

1.863,00

0,00

1.863,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

4,017,00

0,00

4.017,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

4.150,00

0,00

4.150,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala "George Cosbuc”

1.670,00

0,00

1.670,00

6

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandra loan Cuza”

4.398.00

0,00

4.398,00

7

Construire grădiniță cu program prelungit pe str Poștei nr. 23

1 669,00

0,00

1 669,00

B

Lucrări noi

281,00

0,00

281,00

I

Construcții Grădinițe Regiunea Sud - Muntenia

281,00

0,00

281,00

Cap. 70.02 -58

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

11.504,00

5.356,00

16.860/mi

din care

A

Lucrări in continuare

11.504,00

0,00

11.504,00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

1.494,00

0.00

1.494,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

2.118,00

0.00

2.118,00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

5.485,00

0,00

5.485,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

2.407,00

0,00

2.407,00

B

Lucrări noi

0,00

5.356,00

5.356,00

I

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 101

0,00

3.080,00

3.080,00

2

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 102

0.00

2.276,00

2.276,00

Cap.84.02.58

TRANSPORTURI

TOTAL

161.761,00

0,00

161.761,00

din care:

A

Lucrări in continuare

161.761,00

0,00

161.761,00

1

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu

28.444,00

0,00

28.444,00

2

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba lulia. Buzău, Constanta. Ploiești

20.942.00

0,00

20,942.00

3

Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m. Ploiești

112.375.00

0,00

112.375,00

Direcția Relații Internationale,

Adrian Florin DOBRE

LISTA obiectivelor de investiții POR, FSE finanțate din bugetul local pe anul

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR

Prevederi 2020

0

1

4

TOTAL CHELTUIELI

198.303,00

Cap.54.02-58

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

428,00

din care:

A

Lucrări in continuare

428,00

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru ținem întreprinzători

428,00

Cap. 65.02-58

INVATAMANT

TOTAL

19.254,00

din care:

A

Lucrări in continuare

18.973,00

1

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii ”Sfantul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

1.206,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

1 863,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

4.017,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

4.150,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala "George Cosbuc”

1 670,00

6

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandru loan Cuza”

4.398,00

7

Construire grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23

1.669,00

B

Lucrări noi

281,00

l

Construcții Grădinițe Regiunea Sud - Muntenia

281,00

Cap. 70.02 -58

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

16.860,00

din care

A

Lucrări in continuare

11.504,00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

1.494,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

2.118,00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

5.485,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

2.407,00

B

Lucrări noi

5.356,00

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu

1

tramvai 101

3.080,00

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu

2.276,00

2

tramvai 102

Cap.84.02.58

TRANSPORTURI

TOTAL

161.761,00

din care:

A

Lucrări in continuare

161.761,00

1

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m. Ploiești, Tg. Jiu

28.444,00

2

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes. Alba lulia, Buzău, Constanta. Ploiești

20.942,00

3

Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești

112.375,00

Direcția Relații Internationale, Director Executiv,

GEORGETA DANIELA CROITORII

CLASIFICATIILE AFERENTE PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANA - TRIMESTRIAL 2020

Cateqoria de proiecte

Total 2020

Trim. 1

Trim. II

Trim.W**"1* Jlta. IV

A.

Proiecte de investiții finanțate prin POF

l 2007-2013

Cap. 54.02.50/58.01.03

428,00

428,00

0,00

'0,00

x * 0,00

TOTAL POR 2007-2013

428,00

428,00

0,00

zo,6o

\ J6,oo

B.

Proiecte finanțate prin FSE________________ 1                 <

C.

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

679,00

80,00

100,00

V .... -.200,00

' / £99,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

3.837,00

1.612,00

850,00

850,00

, 5.25,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.03

0,00

0,00'

0,00

■ ,z 0,00

ȚTȚâ ■ 0,00

TOTAL FSE

4.516,00

1.692,00

950,00

1.056,00

a       824,00

Proiecte cu finanțare europeana directa

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

166,00

30,00

30,00

30,00

76,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

130,00

34,00

32,00

32,00

32,00

TOTAL PROIECTE CU FINANȚARE DIRECTA

296,00

64,00

62,00

62,00

108,00

D. Proiecte de investiții finanțate prin POR 2014-2020

I. Granturi U.E,


Cap. 51.02.01.03/58.02.02

3.837,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

130,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

586,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

1.340,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

8.771,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01

221,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

1.449,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

990,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

6.477,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

1.726,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

9.778,00

Cap. 70.02.06/58.01.01

711,00

Cap. 70.02.06/58.01.02

4.645,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

17.497,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.02

118.521,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.03

25.336,00

TOTAL VENITURI DE ÎNCASAT DE LA U.E.

202.015,00


Cap. 65.02.03.01/58.01.01

1.346,00

300,00

400,00

300,00

346,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

8:771,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.771,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01

221,00

SÎW

50,00

50,00

TW

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

1.449,00

300,00

400,00

724,50

24,50

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

990,00

320,00

200,00

350,00

120,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

6.477,00

1.200,00

1.800,00

1.500,00

1.977,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

1.726,00

450,00

300,00

300,00

676,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

9.778,00

2.200,00

2.200,00

2.800,00

2.578,00

Cap. 70.02.06/58.01.01

711,00

0.00

200,00

200,00

311,00

Cap. 70.02.06/58.01.02

4.645,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.645,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

17.904,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

5.304,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.02

118.521,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

28.521,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.03

25.336,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

7.336,00

TOTAL POR 2014-2020

197.875,00

46.055,00

45.150,00

46.224,00

60.446,00

TOTAL

203.115.00

48.239,00

46.162,00

47.336,00

61.378.00

Surse:

II. Contribuție proprie

Cap. 54.02.50/58.01.03

428,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

93,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

166,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.03

0,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

6,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

407,00

TOTAL CONTRIBUȚIE PROPRIE

1.100,00

TOTAL

203.115,00

întocmit, Mihai Mihai

Municipiul Ploiești

VIZAT,


Anexa nr. 3 / Proiecție anii 2021-2023

Lista proiectelor cu finanțare externa nerambursabila - proiecție anii 2021-2023

A. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCA 2014-2020

Programul Operațional Capacitate Administrativa

Prevedere 2021

Prev

Prevedere 2023

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești

1,00

31,00

0,00

32,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

1,00

31,00

0,00

32,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020

Denumire

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Prevedere 2023

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă

28,00

1.395,00

0,00

1.423,00

31,00

1.525,00

0,00

1.556,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

28,00

1.395,00

0,00

1.428,00

31,00

1.525,00

0,00

1.556,00

0,00

0,00

I0,00

0,00

C. Proiecte cu finanțare directa si alte programe

Denumire

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Prevedere 2023

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

GREENCHARGE Uptake Cities Group__

1200

12 00

0,00

24,00

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

0 00

24,00

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si energie regenerabila

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

0,00

24,00

City Stakeholders NetWork for Clean Buses

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

0,00

24,00

Zebra

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

24,00

CIVITAS SATELLITE

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

0,00

24,00

ECCENTRIC

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

0,00

24,00

Clubul de la Strasbourg

24,00

24,00

0,00

48,00

24,00

24,00

0,00

48,00

24,00

24,00

0,00

48,00

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2020 si cheltuieli legate de pregătirea unor proiecte noi

82,00

22,00

0,00

104,00

82,00

22,00

0,00

104,00

82,00

22,00

0,00

104,00

Total

166,00

130,00

0,00

296,00

166,00

130,00

0,00

296,00

166,00

130,00

0,00

296,00

D.

Proiecte finanțate prin POR 2014-2020

Denumire

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Prevedere 2023

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Construire grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23

0,00

1.140,00

1.664,00

2.804,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu

241,00

14.067,00

0,00

14.308,00

80,00

4.689,00

0,00

4.769,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, AU lulia, Buzău, Constanța, Ploiești

;j           0,00

8.588,00

308,00

8.896,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești

0,00

56.189,00

961,00

57.150,00

0,00

18.729,00

320,00

19.049,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 101

0,00

7.188,00

454,00

7.642,00

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 102

0,00

13.635,00

969,00

14.604,00

.<?/

Total

241,00

100.807,00

4.356,00

83.158,00

80,00

23.418,00

320,00

23.818,00

0,00

,; ,r/ â.0o

", < ' 0,00

0,00

Total sume alocate pe anii 2021-2023 pentru proiectele europene

Prevedere 2021

Prevedere 2022

1 Prevedere 2023 j\

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

\u<\^

■^împrumut/

■ ,Jrotal

436,00

102.363,00

4.356.00

84.914,00

277,00

25.073,00

320,00

25.670,00

166,00

'■='.130.00

I

296,00

oeiv, ruidiicidi -                                                            Direcția rwiaui Internationale,

Mi hai Miha

CLASIFICATIILE AFERENTE PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANA - PROIECȚIE 2021-2023

9

Categoria de proiecte

2021

2022

2023

A. Proiecte finantațeprin FSE

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

218,00

233,00

0,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

1237,00

1323,00

0,00

Total

1455,00

1556,00

0,00

B. Proiecte cu finanțare europeana directa

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

166,00

166,00

166,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

130,00

130,00

130,00

Total

296,00

296,00

296,00

C. Proiecte de investiții finanțate prin POR 2014-2020

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

152,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

988,00

0,00

0,00

Cap. 70.02.06/58.01.01

2.763,00

0,00

0,00

Cap. 70.02.06/58.01.02

18.060,00

0,00

0,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

8.708,00

2.683,00

0,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.02

56.524,00

17.015,00

0,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.03

13.853,00

3.800,00

0,00

Total

101.048,00

23.498,00

0,00

TOTAL

102.799.00

25.350.00

296.00

întocmit, Mihr

LISTA obiectivelor de investiții POR finanțate di


2020-2023Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR

BUGET LOCAL 2020

BUGET LOCAL 2021

BUGET LOffiAl.'

2022 Vf

V

AbVget. , „ ^fcOCAL,..^ • .'12023------

-

< total buget

LOCAL* 2020--■^023

0

1

2

3

4

6

TOTAL CHELTUIELI

198.303,00

101.048,00

23.498,00

0,00

322.849,00

Cap.54.02-58

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

428,00

0,00

0,00

0,00

428,00

din care:

A

Lucrări in continuare

428,00

0,00

0,00

0,00

428,00

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii întreprinzători

428,00

0,00

0,00

0,00

428,00

Cap. 65.02-58

0,00

0,00

INVATAMANT

0,00

0,00

total

19.254,00

1.140,00

0,00

0,00

20.394,00

din care:

0,00

0,00

A

Lucrări in continuare

19.254,00

1.140,00

0,00

0,00

20.394,00

1

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

1.206,00

0,00

0,00

0,00

1.206,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

1.863,00

0,00

0,00

0,00

1.863,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

4.017,00

0,00

0,00

0,00

4.017,00

4

5

6

7

8

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

4.150,00

0,00

0,00

0,00

4.150,00

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala ”George Cosbuc”

1.670,00

0,00

0,00

0,00

1.670,00

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandru loan Cuza”

4.398,00

0,00

0,00

0,00

4.398,00

Construcții Grădinițe Regiunea Sud - Muntenia

281,00

0,00

0,00

0,00

281,00

Construire grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23

1.669,00

1.140,00

0,00

0,00

2.809,00

Cap. 70.02 -58

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

16.860,00

20.823,00

0,00

0,00

37.683,00

din care

A

Lucrări in continuare

11.504,00

0,00

0,00

0,00

11.504,00

1

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

1.494,00

0,00

0,00

0,00

1.494,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

2.118,00

0,00

0,00

0,00

2.118,00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

5.485,00

0,00

0,00

0,00

5.485,00

4

B

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

2.407,00

0,00

0,00

0,00

2.407,00

Lucrări noi

5.356,00

20.823,00

0,00

0,00

26.179,00

1

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 101

3.080,00

7.188,00

0,00

0,00

10.268,00

2

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 102

2.276,00

13.635,00

0,00

0,00

15.911,00

Cap.84.02.58

TRANSPORTURI

TOTAL

161.761,00

79.085,00

23.498,00

0,00

264.344,00

din care:

A

1

Lucrări in continuare                                                                    i

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 ms Ploiești, Tg. Jiu

161.761,00

28.444,00

79.085,00

14.308,00

23.498,00

4,769,00

0,00

0,00

264.344,00

47.521,00

2

3

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 in șes, Alba lulia, Buzău, Constanța, Ploiești

Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 rn, Ploiești

20.942,00

112.375,00

8.588,00

56,189,00

0,00

18.729,00

0,00

0,00

29.530,00

187.293,00


Direcția Relații Internationale,

Directn*-


GEORGETA DANI


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Direcția Relații Internationale

Z¥o/ 2^.0 3.

Adrian 1

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind finanțarea nerambursabila pentru proiectul cu finanțare externa ”Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 101

Bd. Republicii - str. Gheorghe Doja - str. George Coșbuc - str. Ștefan Greceanu - str. Nicolae Bălcescu - str. Ștefan cel Mare - str. Democrației - Gara de Sud”

Pentru proiectul ”Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 101 Bd. Republicii - str. Gheorghe Doja - str. George Coșbuc - str. Ștefan Greceanu - str. Nicolae Bălcescu - str. Ștefan cel Mare - str. Democrației - Gara de Sud”, cod SMIS 124852, a fost incheiat contractul de finanțare nr. 5153/25.02.2020 ce va fi finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3.1 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat Public

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este creșterea eficientei energetice a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Ploiești - etapa I: traseul tramvaiului 101.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • - O.S.l Scăderea consumului de energie al Sistemului de Iluminat Public;

 • - O.S.2 Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila;

 • - O.S.3 Asigurarea conformității Sistemului de Iluminat Public cu prevederile legale, in special prevederile SR EN 13201:2016;

 • - O.S.4 Scăderea cheltuielilor publice cu operarea Sistemului de Iluminat Public

Proiectul se va derula până la 30.11.2021 fiind necesară asigurarea

finațare, după cum urmează:                                        #

 • -  Cheltuieli totale proiect: 11.478 mii lei

 • - Cheltuieli totale rambursabile: 10.739 mii lei

■ 7 A

 • - Cheltuieli totale - contribuția Municipiului Ploiești: 739 mii lei           ■<<’■'%

S, S: l . 6 'V*

Din valoarea totala proiect pana in prezent au fost achitați 562 mii lei, din care:

 • - Cheltuieli totale rambursabile: 471 mii lei

 • - Cheltuieli totale - contribuția Municipiului Ploiești: 91 mii lei

Prin urmare, pentru anii 2020 si 2021 urmeaza a fi prevazuti 10.916 mii lei, din care:

 • - Cheltuieli totale rambursabile: 10.268 mii lei

 • - Cheltuieli totale - contribuția Municipiului Ploiești: 648 mii lei

  Surse

  2020

  2021

  Granturi UE

  3.080 mii lei

  7.188 mii lei

  Contribuție PMP (credit BCR)

  194 mii lei

  454 mii lei

  Total

  3.274

  7.642 mii lei

  Clasificații bugetare

  2020

  2021

  Cap. 70.02.06/58.01.02

  2.671 mii lei

  6.234 mii lei

  Cap. 70.02.06/58.01.01

  409 mii lei

  954 mii lei

  Cap. 70.07.06/71.01.30

  194 mii lei

  454 mii lei

  Total

  3.274 mii lei

  7.642 mii lei

Suma de 648 mii lei, reprezentând contribuția PMP la cheltuielile eligibile si neeligibile, urmeaza a fi acoperita din bugetul creditelor interne

Director executiv Geo

Asistent Manager Minodora Farcas

întocmit,

2019

2020-2021

2020

ue

471193.53

10267709.31

3080312.79

pmp

91265.91

648181.28

194454.38

total

562459.44

10915890.59

3274767.17

56.01.02

2671699.87

56.01.01

408612.92

71.01.30

194454.38

total

3274767.17


2021

7187396.52

453726.9

7641123.42

6233966.37

953430.15

453726.9

7641123.4210915890.59


Municipiul Ploiești


Anexa nr. 3 / Anul 2020
Lista proiectelor cu finanțare externa nerambursabila in anul 2020

PROIECTE FINANȚATE PRIN POR 2007-2013

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2020 - IN^I^/

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumută

‘ Total

Cap. 54.02 si 54.07

428.00

0,00

10.00

"42800

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii Întreprinzători

428 00

0 00

W

\ ,'1'428,00


PROIECTE FINANȚATE PRIN POR 2014 - 2020

B.

Nr, crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2020 - INIȚIAL ... U 1.

Contribuție locala

Granturi U E.

Imnrumut

Total ’

Cap. 65.02

6,00

19.248,00

2.363,00

21.617,00

1

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei”în Municipiul Ploiești

0,00

1.206,00

78,00

1284,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

0,00

1.863,00

91,00

1954,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

0,00

4.017,00

124,00

4141,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

0,00

4.150,00

137,00

4287,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala "George Cosbuc”

0,00

1.670,00

105,00

1775,00

6

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandru loan Cuza”

0,00

4.398,00

132,00

4530,00

7

Construcții Grădinițe Regiunea Sud - Muntenia________

6.00

275.00

0,001

281 00

8

Construire grădiniță cu oroumm orelunait ne str. Poștei nr 23

0.00

1 669.00

1 696.00

3365 00

Cap. 70.02

0.00

16.860.00

9.133.00

25.993,00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

0,00

1.494,00

1.089,00

2.583,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot J

0 00

2.118.00

1.652 00

3.770.00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

0,00

5.485,00

3.933,00

9.418,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

0,00

2.407,00

2.190,00

4.597,00

5

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 101

0,00

3.080,00

194,00

3.274,00

6

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public traseu tramvai 102

0,00

2.276,00

75,00

2.351,00

Cap. 84.02

407,00

161.354,00

3.010,00

164.771,00

5

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu

403,00

28.041,00

170,00

28.614,00

6

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba lulia Buzău. Constanta. Ploiești

2,00

20.940,00

921,00

21.863,00

7

Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești

2,00

112.373,00

1.919,00

114.294,00

Total

413,00

197.462,00

14.506,00

212.381,00

B. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCA 2014-2020

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2020 - INIȚIAL

Contribuție locala f

Granturi U.E.

împrumut

Total

2

PROETIC: ETICA+TRANSPARENTA+INTEGRITATE-CORUPT1E

2,00

55,00

0,00

57,00

3

Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești

73,00

3.589,00

0,00

3.662,00

Total

75,00

3.644,00

0,00

3.719,00

C. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2020 - INIȚIAL

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1

"DARETO START!"

14,00

683,00

0,00

697,00

2

Antreprenoriatul social, soluția pentru 0 economie durabilă

2 00

98 00

0 00

100,00

Total

16 00

781,00

0 00

797 00

D. Proiecte cu finanțare directa si alte programe

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2020 - INIȚIAL

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1

GREENCHARGE Uptake Cities Group

12,00

12,00

0,00

24,00

2

City Stakeholders Network for Clean Buses

12,00

12,00

0,00

24,00

3

Zebra

0,00

24,00

0,00

24,00

4

ECCENTRIC

12,00

12,00

0,00

24,00

5

Clubul de la Strasbourg

24,00

24,00

0,00

48,00

6

CIVITAS SATELLITE

12,00

12,00

0,00

24,00

7

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2020 si cheltuieli legate de pregătirea unor proiecte noi

94,00

34,00

0,00

128,00

Total

166,00

130,00

0,00

296,00

Total sume alocate pe anul 2020 pentru proiectele europene

Buget local, din care:

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1.098 00

202.017.00

11.496 00

214.611.00

Serv. Financiar

Direcți

Mihai 5

Georț

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind finanțarea nerambursabila pentru proiectul cu finamai v CAiui iiu “Eficientizare consumuri energetice in municipiul Ploiești- Sistem iluminat public traseu tramvai 102 (str. Gageni- Sos. Nordului- Șoseaua Vestului- Str.

Libertății -Gara de Vest”

Pentru proiectul “Eficientizare consumuri energetice in municipiul Ploiesti-Sistem iluminat public traseu tramvai 102 (str. Gageni- Sos. Nordului- Șoseaua Vestului- Str. Libertății -Gara de Vest”, cod SMIS 122010, a fost încheiat contractul de finanțare nr. 5105/14.02.2020 ce va fi finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3.1 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat Public

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este creșterea eficientei energetice a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Ploiești - etapa I: traseul tramvaiului 102.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • - O.S.l Scăderea consumului de energie al Sistemului de Iluminat Public;

 • - O.S.2 Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila;

 • - O.S.3 Asigurarea conformității Sistemului de Iluminat Public cu prevederile legale, in special prevederile SREN 13201:2016;

 • - O.S.4 Scăderea cheltuielilor publice cu operarea Sistemului de Iluminat Public

Proiectul se va derula până la 30.11.2021 fiind necesară asigurarea surselor de finațare, după cum urmează:

 • - Cheltuieli totale proiect: 17.787 mii lei

 • - Cheltuieli totale rambursabile: 16.578 mii lei

- Cheltuieli totale - contribuția Municipiului Ploiești: 1.208 mii lei

Din valoarea totala proiect pana in prezent au fost achitați 832 mii lei, din cațp.:*^

 • - Cheltuieli totale rambursabile: 698 mii lei

 • - Cheltuieli totale - contribuția Municipiului Ploiești: 142 mii lei / ț/'

k| *

Prin urmare, pentru anii 2020 si 2021 urmeaza a fi prevazuti 16.955:mii lei, din £ | care:

 • - Cheltuieli totale rambursabile: 15.911 mii lei

 • - Cheltuieli totale - contribuția Municipiului Ploiești: 1.044 mii lei

  Surse

  2020

  2021

  Granturi UE

  2.276 mii lei

  13.635 mii lei

  Contribuție        PMP

  eligibil+neeligibil (credit BCR)

  75 mii lei

  969 mii lei

  Total

  2.351

  14.604 mii lei

  Clasificațiibugetare

  2020

  2021

  Cap. 70.02.06/56.01.02

  1.974 mii lei

  11.826 mii lei

  Cap. 70.02.06/5^.01.01

  302 mii lei

  1.809 mii lei

  Cap. 70.07.06/71.01.30

  75 mii lei

  969 mii lei

  Total

  2.351 mii lei

  14.604 mii lei

Suma de 1.044 mii lei, reprezentând contribuția PMP la cheltuielile eligibile si neeligibile, urmeaza a fi acoperita din bugetul creditelor interne

Manager proiect Ci

Int____,

Mihai'

2019

2020

2021

Total

2020+2021

total

832

2351

14604

17787

16955

elig

698

2323

13913

16934

16236

neelig

134

28

691

853

719

ue (ramb)

684

2276

13635

16595

15911

pmp (BCR)

148

75

969

1192

1044JUDEȚUL PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr47 PLOIEȘTI

ANEXAI


BUGET PE ANUL 2020 - sursa de finanțare bugetul local

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr. 70/17.03.2020

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

146.80

0.00

146.80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

146.80

0.00

146.80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

146.80

0.00

146.80

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.00

0.00

4.00

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4.00

0.00

4.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01,15

4.00

0.00

4.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

139.80

0.00

139.80

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

125.00

2.40

127.40

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.00

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

21.00

-1.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

70.00

9.40

79.40

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17.00

-3.00

14.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

-1.00

4.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

11.00

-2.00

9.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3.80

0.00

3.80

Dezinfectant!

20.04.04

3.80

0.00

3.80

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

4.00

0.00

4.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

0.00

4.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

-0.40

0.60

Protecția muncii

20.14

3.00

0.00

3.00

[Alte cheltuieli

20.30

3.00

-2.00

1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

3.00

-2.00

1.00

57

3.00

0.00

3.00

Ajutoare sociale

57.02

3.00

0.00

3.00

Aiutoare sociale in numerar

57.02.01

3.00

0.00

3.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF, EC. NEAGU VASILICA


DIRECTOR, PROF. LEFTER

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 47 MUNICIPIUL PLOIEȘTI


>?■</ 7-4/ ///■ -o 4. ls> 2j)

NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare in cadrul articolului 20.01.03 la bunuri si servicii pentru anul 2020, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere si funcționare, cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la următoarele modificări:

- In cadrul bugetului instituției noastre aprobat prin Hotararea Consililui Local nr. 70/17.03.2020 in suma de 146.80 mii lei s-au efectuat următoarele virări intre articole astfel:

 • - art. 200102

 • - art. 200103

 • - art. 200104

 • - art. 200108

-art. 200130

 • - art. 201300

 • - art. 203001


se diminuează cu suma de 1.00 mii lei

se majoreaza cu suma de 9.40 mii lei, necesar plata utilitati

se diminuează cu suma de 3.00 mii lei

se diminuează cu suma de 1.00 mii lei

se diminuează cu suma de 2.00 mii lei

se diminuează cu suma de 0.40 mii lei

se diminuează cu suma de 2.00 mii lei

Director, Prof. r -------------


Adm. financiar, Ec. Neasu Vasilica


JUDEȚUL: PRAHOVA


Instituția publica:

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA", PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local

RECTIFICARE APRILIE 2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT HCL 72/24.03.2020

Influent e (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

373,27

0,00

373,27

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

373,27

0,00

373,27

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

373,27

0,00

373,27

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11,00

0,00

11,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

11,00

0,00

11,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

11,00

0,00

11,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

295.27

0,00

295,27

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

229,00

22,00

251,00

Furnituri de birou

20.01.01

11 00

0 00

11 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10,00

0,00

10,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

127,00

35,00

162,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

22,00

0,00

22,00

Transport

20.01.07

2,00

0,00

2,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

10,00

0,00

10,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,00

-3,00

2,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

42,00

-10,00

32,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2,27

0,00

2,27

Dezinfectant!

20.04.04

2,27

0,00

2,27

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

47,00

-20,00

27,00

Uniforme si echipament

20.05.01

2,00

0,00

2,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

45,00

-20,00

25,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3,00

0,00

3,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,00

0,00

3,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

0,00

3,00

Consultanta si expertiza

20.12

2,00

-2,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

6,00

0,00

6,00

Protecția muncii

20.14

3,00

000

3,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

37,00

0,00

37,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod oc.rn  ___

59

30,00

0,00

30,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
DIRECTOR,

cor.-r«r,..


VERONICAIANCU

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI STR. M1NERVA, NR. 4, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA

TEL.: 0244552398; FAX: 0244552398, E-mail: scoala nicolaeiorga@yahoo.CQin-.


xn /W a a                                  .<0

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Urmare a situației privind necesarul de fonduri bănești trimisă către Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget-împrumuturi din 10.04.2020, respectând prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, a OUG 57/2019 - Codul Administrativ, bugetul inițial al Școlii Gimnaziale „ Nicolae lorga” Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr 72/24.03.2020, constituit la nivelul sumei de 373,27 mii lei se rectifică prin virarea între articole bugetare, fără a modifica suma totală a bugetului anual alocat, datorită creșterii valorii facturilor de încălzire, peste sumele calculate și alocate în anul bugetar 2019

DIRECTOR,

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Administrator financiar,


Ordonator terțiar de credite,

Director,

Maria M

JUDEȚUL: PRAHOVA                                                                              tJO 0f\fl

Instituția publica:                                                                                        ANEXA 1

ȘCOALA GIMNAZIALA "HENRI MATHIAS BERTHELOT", PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2020

sursa de finanțare: bugetul local                 j r

RECTIFICARE APRILIE 2020                                  ' r.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________" , mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT HCL 72/24.03.2020

Influent e (+/-)

Bu9et > rectificat

U O/

O

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

419,30

0,00

419,30

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

419,30

0,00

419,30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

419,30

0,00

419,30

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7,00

0,00

7,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7,00

0,00

7,00

[Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

7,00

0,00

7,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

353,30

0,00

353,30

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

265,00

10,00

275,00

Furnituri de birou

120.01.01

7 00

0 00

700

Materiale pentru curățenie

20.01.02

16,00

0,00

16,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

105,00

30,00

135,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

19,00

0,00

19,00

Transport

20.01.07

35,00

-15,00

20,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5,00

0,00

5,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15,00

-5,00

10,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

63,00

0,00

63,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2,30

0,00

2,30

Dezinfectant!

20.04.04

2,30

0,00

2,30

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

72,00

-10,00

62,00

Uniforme si echipament

20.05.01

2,00

0,00

2,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

70,00

-10,00

60,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

0,00

2,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

0,00

2,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

0,00

3,00

Pregătire profesionala

20.13

6,00

0,00

I6,00

Protecția muncii

20.14

3.001

0 00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

19,00

0,00

19,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod cq aiacq niAfio n.u;n iixcn *xacq *7 a ca iixgn ^cacq _______________________

59

40,00

0,00

40,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
DIRECTOR,

CONTABIL SEF,


IRINA EUGENI,Școala Gimnazială

“Henri Mathias Berthelot,,

Str. Arinului nr.2- Ploiești, Jud. Prahova

Telefon/fax 0244 567394, e-mail:henri_berthelot@yahoo.com

Nr. 4^ DataNOTĂ DE FUNDAMENTARE

Urmare a situației privind necesarul de fonduri bănești trimisă către Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget-împrumuturi din 10.04.2020, respectând prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, a OUG 57/2019 - Codul Administrativ, bugetul inițial al Școlii Gimnaziale „ Henri Mathias Berthelot” Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr 72/24.03.2020, constituit la nivelul sumei de 419,30 mii lei se rectifică prin virarea între articole bugetare, fără a modifica suma totală a bugetului anual alocat, datorită creșterii valorii facturilor de încălzire, peste sumele calculate și alocate în anul bugetar 2019.

DIRECTOR,

Ordonator terțiar de credite, Director,

Profesor Ii


ADMINISTRATOR FINANCIAR,


Mi
•jBteSh-

JtlDEJUL: [prahova \     \

BUGET PE ANUL 2020 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL


anexa £ LAu<Ll 193jjlo2o


S^bâi'â gimnaziala NICOLAE TITULESCU

W’Xv'F^' *4

MO LEI

D E NU M1 RETk INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf HCL 48120.02.2 020

Execuție la 31.03.202 0

Trim 1

Trim II

INFLUE NTE (♦/-)

Trim III

Trim IV

INFLU ENTE (*<•)

Buget final

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

317.36

34.00

71.36

67.00

0.00

38.00

81.00

0.00

317.36

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE cod 01+80+81+84

317.36

34.00

71.36

67.00

0.00

98.00

81.00

0.00

317.36

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59?

01

317.36

34.00

71.36

67.00

0.00

98.00

81.00

0.00

317.36

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

4.00

0.00

13.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 te 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1300

0 00

3.00

300

0.00

300

4 00

0.00

13 00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

1300

0 00

3.00

3.00

000

3.00

400

000

13 00

TITLUL H BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.M+20.09 te 20.18+20.18 te 20.27+20.30)

20

220.36

34.00

45.36

41.00

0.00

79.00

55.00

0.00

220.36

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 te 20.01.09+20.01.30}

20.01

181 00

34 00

41.36

38.00

000

48.00

5500

000

181 00

Fumrtun de birou

20.01.01

300

0 00

1 00

0 00

000

2 00

000

000

300

Matenate . < ru curățenie

20.01.02

12,00

0 00

000

2.00

0.00

10.00

000

0 00       12.00

încălzit. Iluminat as forța molnca

20 01 03

114 00

27 00

30 00

44 00

24.00

20.00

20 00

-24 00

90.00

Apa, canal si saîubnlate

20 01 04

16 00

300

300

3.00

0.00

4 00

6.00

000

16 00

Piese de schimb

20.01.06

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

000

000

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, mtemet

20.01.00

10 00

300

3.00

3.00

0.00

2.00

2.00

0 00

10.00

Matenale si prestan de servicii cu caracter funcțional

20.01,09

0 00

0 00

000

0 00

000

0,00

0.00

0.00

0.00

Alte Cunun si serv*» pentru întreținere si funcționare

20.01.30

26 00

1 00

300

1000

0 00

10.00

3.00

0,00

26 00

Reparații curente

20.02

10 00

0 00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

Dezinfectării

2004 04

1 36

0.00

1 36

0 00

000

0.00

0,00

0.00

1.36

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

2fl.CS

20.00

000

000

2 00

0 00

18.00

0.00

000

20 00

Atte obiecte de inventar

20.05.30

20 00

000

0.00

200

0 00

18 00

000

0.00

20 00

Cârd, publicații ei materiale documentare

20.11

000

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

300

000

0.00

1 00

000

200

0,00

000

3.00

Protecția muncii

20.14

1.00

000

0.00

0 00

000

100

0.00

0.00

1 00

Alte cheltuieli

20.30

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

Alte cheltuteti cu bunun si servicw                                           20.30 30

400

000

400

0 00

0.00

000

0,00

000

4 00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

40.00

0.00

11.00

11.00

0.00

8.00

10.00

0.00

40.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 te 67.02.04)

57.02

40.00

0.00

11.00

11.00

0.00

8.00

10.00

0.00

40.00

A utoare sociale in numerar

57.02 01

40 00

O.OOj

11 00

11.00

000

8 00

10.00

000

4000

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

44.00

0.00

12.00

12.00

0.00

8.00

12.00

0.00

44.00

Burse

59.01

44 00

000

12,00

12.00

0.00

800

12.00

000

44 00

CONTAB

EcSb