Hotărârea nr. 120/2020

Hotãrârea nr. 120 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Pentru rectificare erori materiale survenite prin P.U.Z. „Zona Gării de Vest – artera de legătură Sud-Vest” (H.C.L 384/24.11.2009 modificată prin H.C.L. 112/27.03.2015), în vederea construirii unui ansamblu de clădiri de birouri „Libertății Business Center” D+P+2 E+Etaj tehnic retras” – str. Libertății T 65, P A156, municipiul Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 120 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Pentru rectificare erori materiale survenite prin P.U.Z. „Zona Gării de Vest -artera de legătură Sud-Vest” (H.C.L 384/24.11.2009 modificată prin H.C.L. 112/27.03.2015), în vederea construirii unui ansamblu de clădiri de birouri „Libertății Business Center” D+P+2 E+Etaj tehnic retras”

- str. Libertății T 65, P A156, municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 155/23.04.2020 al Domnului Primar Adrian Florin DOBRE și al domnului consilier Robert VÎSCAN privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Pentru rectificare erori materiale survenite prin P.U.Z. „Zona Gării de Vest - artera de legătură Sud-Vest” (H.C.L 384/24.11.2009 modificată prin H.C.L 112/27.03.2015), în vederea construirii unui ansamblu de clădiri de birouri „Libertății Business Center” D+P+2 E+etaj tehnic retras”- str. Libertății T 65, P A156, municipiul Ploiești.

Luând în considerare Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 302518/22.04.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 146/27.04.2020 și văzând documentația Plan Urbanistic Zonal „Pentru rectificare erori materiale survenite prin P.U.Z. „Zona Gării de Vest - artera de legătură Sud-Vest” (H.C.L 384/24.11.2009 modificată prin H.C.L 112/27.03.2015), în vederea construirii unui ansamblu de clădiri de birouri „Libertății Business Center” D+P+2 E+etaj tehnic retras”- str. Libertății T 65, P A156, municipiul Ploiești întocmit de S.C.ARHICON -SRL/ arh. Nicu Moldovan, arh. Doru C. Covrig.

Ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 10.04.2020;

Documentația de urbanism se aprobă în baza Avizului Arhitectului Șef nr.001/3.03.2020 fundamentat de Avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 002/3.03.2020:

În baza Hotărârii Consiliului Local nr.316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

În conformitate cu art. 48 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin.(1) și alin. (6), lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Pentru rectificare erori materiale survenite prin P.U.Z. „Zona Gării de Vest - Artera de legătură Sud-Vest” (H.C.L 384/24.11.2009 modificată prin H.C.L. 112/27.03.2015), în vederea construirii unui ansamblu de clădiri de birouri „Libertății Business Center” D+P+2 E+Etaj tehnic retras” - str. Libertății T 65, P A156, municipiul Ploiești, prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art.1 sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV