Hotărârea nr. 12/2020

Hotãrârea nr. 12 privind includerea unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţe retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acesteia conform prevederilor legale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

HOTĂRÂREA NR. 12

privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințe retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 4/13.01.2020 al consilierilor Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Minea Gabriel Constantin, Grigore Constantin, Sălceanu Claudia Oana și Marcu Valentin, precum și Raportul de specialitate nr. 11/10.01.2020 al Direcției Gestiune Patrimoniu, nr. 1/10.01.2020 al Direcției Economice și nr. 1/21.01.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte și procesul verbal din 30.10.2019 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială prin care se propune întocmirea unui proiect de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințe retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale;

Ținând cont de Avizul din data de 28.11.2019 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială;

În conformitate cu prevederile articolului nr. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsurile pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006;

Având în vedere articolele 26 și 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr. 241/2001 și articolele 1 și 2 din Hotărârea de Guvern nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

5                                                                                                                    ~

În baza articolului nr. 1, alineatul 2, articolului nr. 4 și articolului nr. 14 - (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele

5                                       5                                                                                                                     5                                          5

retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile articolului nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 39/27.02.2019 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințe sociale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. c și d, alin. (6) lit. b, alin. (7) lit. q, art. 139 și art. 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 (1) Aprobă includerea în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, a unei unități locative identificată în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă includerea în domeniul public al municipiului Ploiești a unității locative mentionată în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Aprobă repartizarea spațiului cu destinația de locuință și a terenului aferent locuinței situate în Ploiești, strada Văleni, nr. 100, persoanei îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoana îndreptățită are obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractului de închiriere.

Art. 3 Împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere, în baza repartiției care urmează să fie emisă.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice,

5                                          5                                ~                                                             ~                        5                              ~

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ


Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV


ANEXA NR. 1

LA HCL NR. 12/2020

Tabel privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chirașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

263.

Str. Văleni, nr. 100,

Locuința formată din trei

5

camere și dependințe în suprafață exclusivă de 90.12 m.p.

Domeniu privat al municipiului Ploiești

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Patricia Radu


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tăbîrca

Întocmit:

Minca Raluca

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI DIRECTIA GESTIUNE PATRIMONIU

ANEXA NR.2

LA HCL NR. 12/2020

Tabel privind repartizarea unei locuințe din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform prevederilor legale

NR.

CRT

NUMELE ȘI

PRENUMELE

ADRESA

SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL

JURIDIC

1.

Nicolae Viorel -poziția 9 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane conform

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 39/2019

Str. Văleni, nr.

100

Locuința formată din trei camere și dependințe      în

suprafață exclusivă de 90.12 m.p

Domeniu public al municipiului

Ploiești

- teren curte în suprafață de 69.66 m.p., cotă indiviză din totalul de 350 m.p.

Domeniu privat al municipiului Ploiești

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tăbîrca


Carmen Patricia Radu

Întocmit:

Minca Raluca