Hotărârea nr. 119/2020

Hotãrârea nr. 119 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință P+Etaj (cu garaj inclus) și împrejmuire perimetrală” str. Alba Iulia nr. 55, Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 119 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință P+Etaj (cu garaj inclus) și împrejmuire perimetrală” str. Alba lulia nr. 55, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 152/23.04.2020 al Domnului Primar Adrian Florin Dobre și al domnilor consilieri Robert Vîscan și Iulian Bolocan, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință P+1 Etaj (garaj inclus), împrejmuire perimetrală, alei pietonale și carosabile” - str. Alba Iulia nr.55, municipiul Ploiești.

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 302442/14.04.2020, al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 144/23.04.2020 și văzând documentația Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuință P+1 Etaj (garaj inclus), împrejmuire perimetrală, alei pietonale și carosabile” - str. Alba Iulia nr.55, municipiul Ploiești, întocmit de c. arh. George ENE;

Ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 10.04.2020;

Documentația de urbanism se aprobă în baza Avizului Arhitectului Șef nr.008/30.03.2020 fundamentat de Avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 019/30.03.2020;

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316/30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

În conformitate cu art. 48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (6), lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuință P+1 Etaj (garaj inclus), împrejmuire perimetrală, alei pietonale și carosabile”, str. Alba Iulia nr.55, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art. 1 sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV