Hotărârea nr. 118/2020

Hotãrârea nr. 118 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune (din zonă teren agricol și rețele tehnico – edilitare în zonă industrie nepoluantă și stabilire indicatori urbanistici) pentru amplasare hală de depozitare și procesare” varianta II Ploiești, str. M. Bravu nr. 336, 336B (nr. cad. 121110, 123163, 126840, 134278, 123131, 123129, 127272, 120894)

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 118

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune (din zonă teren agricol și rețele tehnico - edilitare în zonă industrie nepoluantă și stabilire indicatori urbanistici) pentru amplasare hală de depozitare și procesare” varianta II

Ploiești, str. M. Bravu nr. 336, 336B (nr. cad. 121110, 123163, 126840, 134278, 123131, 123129, 127272, 120894)

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 145/15.04.2020 al domnului primar Dobre Adrian Florin și al domnilor consilieri Vîscan Robert Ionuț și Bolocan Iulian privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aferent „Schimbare funcțiune (din zonă teren agricol și rețele tehnico - edilitare în zonă industrie nepoluantă și stabilire indicatori urbanistici) pentru amplasare hală de depozitare și procesare” varianta II, str. M. Bravu nr. 336, 336B (nr. cad. 121110, 123163, 126840, 134278, 123131, 123129, 127272, 120894), Ploiești,;

Luând în considerare Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 302383/10.04.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 131/21.04.2020;

Văzând documentația Plan Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune (din zonă teren agricol și rețele tehnico - edilitare în zonă industrie nepoluantă și stabilire indicatori urbanistici) pentru amplasare hală de depozitare și procesare” varianta II, str. M. Bravu nr. 336, 336B (nr. cad. 121110, 123163, 126840, 134278, 123131, 123129, 127272, 120894), Ploiești, întocmit de arh. Adriana Alexandra Gogonea,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 017/30.03.2020, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr. 006/07.04.2020,

Ținând cont de Avizul comisiei de specialitate nr.4 „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 10.04.2020,

În baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești,

În conformitate cu art. 47 din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent „Schimbare funcțiune (din zonă teren agricol și rețele tehnico - edilitare în zonă industrie nepoluantă și stabilire indicatori urbanistici) pentru amplasare hală de depozitare și procesare” varianta II, str. M. Bravu nr. 336, 336B (nr. cad. 121110, 123163, 126840, 134278, 123131, 123129, 127272, 120894), Ploiești, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent prevăzute la art.1 sunt valabile până la aprobarea actualizării Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism aferent ale Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV