Hotărârea nr. 117/2020

Hotãrârea nr. 117 privind îndreptare eroare materială strecurată în conținutul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 101/31.03.2020 privind măsuri referitoare la plata unor obligații către bugetul local al Municipiului Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 117

privind îndreptare eroare materială strecurată în conținutul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 101/31.03.2020 privind măsuri referitoare la plata unor obligații către bugetul local al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 148/21.04.2020 al domnilor Consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Hodorog Bogdan și al domnilor Viceprimari Ganea Cristian Mihai, Pană George și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.136/21.04.2020, al Direcției Economice nr. 82/14.04.2020, al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 106/10.04.2020 și al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr. 5388/14.04.2020 la proiectul de hotărâre privind îndreptare eroare materială strecurată în conținutul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 101/31.03.2020 privind măsuri referitoare la plata unor obligații către bugetul local al Municipiului Ploiești;

Având în vedere Avizul din data de 28.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze;

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență, Decretul Președintelui României nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență și măsurile stabilite prin Ordonanțele militare nr. 1, 2, 3 și 4 din 2020 emise de Ministrul Afacerilor Interne;

În contextul decretării stării de urgență în România începând cu 16 martie 2020, pentru a reduce aglomerarea de persoane la ghișeele Primăriei municipiului Ploiești, respectiv Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, determinate în principal de scadența de plată a sumelor datorate în baza formelor contractuale încheiate între Municipiul Ploiești și persoane fizice și juridice,

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, în contextul riscului de răspândire a epidemiei cu COVID - 19,

Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;

Având în vedere art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin (2) lit. c), alin. (4) lit c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în Art. 2(1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 101/31.03.2020, care va avea următorul conținut:

“Art. 2(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, nu vor fi calculate și percepute obligații de plată accesorii pentru sumele datorate bugetului local al Municipiului Ploiești, scadente în perioada stării de urgență, neachitate în termen de până la 30 de zile de la încetarea stării de urgență, în baza formelor contractuale gestionate de către Direcția Gestiune Patrimoniu sau de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, încheiate cu persoane fizice, cu excepția contractelor de închiriere încheiate în baza Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a contractelor de vânzare - cumpărare cu plata în rate.”

Art. 2 Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 101/31.03.2020 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Serviciul Informatică, Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV