Hotărârea nr. 116/2020

Hotãrârea nr. 116 privind includerea în patrimoniul municipiului Ploieşti a imobilului teren situat în Ploieşti, str. Murelor, nr. 5E

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 116 privind includerea în patrimoniul municipiului Ploiești a imobilului teren situat în Ploiești, str. Murelor, nr. 5E

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 142/10.04.2020 al domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 74/11.03.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 130/13.04.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 81/13.04.2020 la Direcția Economică, referitor la includerea în patrimoniul municipiului Ploiești a imobilului teren situat în Ploiești, str. Murelor, nr. 5E;

Luând în considerare Avizul din data de 11.03.2020 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) din Legea 18/1991 privind fondul funciar - Republicare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.1 și alin. 2 lit.c), art.139, art.196 alin.(1) lit.a), art.354 și art.355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a imobilului-teren, situat în Ploiești, str. Murelor, nr.5E, identificat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Imobilul menționat la art. 1 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare - Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


Situația imobilului ce urmează să fie inclus în «Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești»

Nr.crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Observații

0

1

2

3

1.

Teren

Suprafața = 245 mp situat in Ploiești, str. Murelor, nr.5E

DIREC

Patriei


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo f

Șef Serviciu o.i.c.o. Gabriela MÎNDRUTIU

; S1840

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELI SCARA 1 :2

AN^X-^NR.^173^^ regulament

> A

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

245

*        Uț$O

Cartea Funciară nr.

U.A.T

Municipiul Ploiești

Xr.,_ Destinație I larcela Intravilan/ _ Extravilan


XE


lutul


Cod constr.


A.Date referitoare la teren


Categoria de folosință


iitravj1 an               c


Suprafața din măsurători

'(mp)


245


         B.Date referitoare la construcții Destinația


Suprafața măsurată la sol ’ (mp)


Mențiuni


erenul este împrejmuit parțial de perete construcție


Tuprria'a i Sumar desfă uran niveluri


Mențiuni

‘egim ia îriăl me


Anul edificării


lutul

•SIS2O


Suprafața totală măsurată a imobilului = 245 mp

^£*TEAMCAD TOP DES1GN SRL

Inspector

j Autorizație seria B, Nr. 0937/2016, Clasa III

*             Ploiești, str. Tudor Vladimirescu nr. 106

TeamCad     Tel: 0720460762 / 0729127042

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren.

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Inginer geodez: Florin-Adrian PÎRVAN AUTORIZAȚIA :Seria RO-B-F Nr. 1885/2016

Data:17.09.2019

Data:

Ștampila BCPI