Hotărârea nr. 114/2020

Hotãrârea nr. 114 privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 114 privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 143/10.04.2020 al domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert lonuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.104/10.04.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 132/21.04.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Public, Contracte, sub nr.84/21.04.2020 la Direcția Economică și sub nr. 104/10.04.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință;

Având în vedere procesele verbale din data de 20.11.2019, din data de 11.03.2020 și data de 08.04.2020, precum și avizul din data de 08.04.2020 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În baza prevederilor art. 129 alin. 2, lit. c), alin. (6), lit. b), art. 196, alin. 1, lit. a), art. 297 alin. 1, lit. c), art. 333, alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru desfășurarea de activități conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Documentația de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință prevăzute la art. 1 - ce constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Stabilește că prețul de pornire la licitație pentru fiecare spațiu în parte este cel prevăzut în Anexa nr. 1 la Documentația de atribuire, potrivit domeniului de activitate ce urmează a fi desfășurat.

Art. 4 Stabilește că durata închirierii pentru spațiile scoase la licitație publică prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre va fi de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți. Chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele lunar al prețurilor de consum - luna decembrie a anului precedent față de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul Național de Statistică -Direcția Județeană de Statistică Prahova).

Art. 5 Aprobă constituirea Comisiei de licitație pentru închirierea spațiilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, în următoarea componență:

MEMBRII:

 • - Dănescu Ștefan - Consilier local

 • - Vîscan Robert Ionuț - Consilier local

 • - Văduva Sorin - Consilier local

 • - Staicu Zoia - Consilier local

 • - Bolocan Iulian - Consilier local

 • - reprezentant al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

 • - reprezentant al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană;

 • - reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu;

 • - reprezentant al Direcției Economice.

Reprezentanții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești-membri în comisia de licitație vor fi desemnați prin dispoziția acestuia.

Art. 6 Aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor în următoarea componență:

 • - Dinu Marius-Andrei - Consilier local

 • - Hodorog Bogdan - Consilier local

 • - Frusina Nicolae-Vlad - Consilier local

-reprezentant al Direcției Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

-reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu.

Reprezentanții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești -membri în comisia de contestație vor fi desemnați prin dispoziția acestuia.

Art. 7 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere cu câștigătorii licitațiilor.

Art. 8 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 9 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 aprilie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


Anexa nr. llaH.C.L. nr.

Adresă

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

Str. Buna Vestire nr. 163

Spațiu=26,5 m2

Spatii pentru activități de producție

26330

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

29638

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

790,17

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

460,98

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

362,28

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

526,87

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

625,58

d) Mixte

65839

e) De alimentație publică

pentru producție

197,41

pentru deservire

26330

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

329,19

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

75736

b) Jocuri mecanice

888,88

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

1317,05

d) Unități bancare

1514,45

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

1777,75

Spații pentru depozitare

29638

Adresă

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

Str. Bratocea nr. 22

Spațiu=86,92 m2

Depozit=151 m2

Teren=102 m2

Spatii pentru activități de producție

1552,89

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

1736,81

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

4481,91

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

2651,84

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

2103,13

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

3018,16

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

3566,88

d) Mixte

3749,27

e) De alimentație publică

pentru producție

1186,57

pentru deservire

1552,89

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

1919,21

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

4299,52

b) Jocuri mecanice

5030,62

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

7410,93

d) Unități bancare

8508,36

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

9972,10

Spații pentru depozitare

1736,81

G^’4;ȚW<|rejiă'z

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire Ia licitație

0

1

2

3

Str. Mărășești nr. 26

Spațiu=41,85 m2 Depozit=39,93 m2 Teren=257,31 m2

Spatii pentru activități de producție

89834

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

978,95

1

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

2191,14

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

1383,22

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

1140,78

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

1544,44

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

1787,48

d) Mixte

1868,09

e) De alimentație publică

pentru producție

736,52

pentru deservire

89834

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

1059,57

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

2110,53

b) Jocuri mecanice

2433,57

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

3484,53

d) Unități bancare

3969,41

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

4616,11

Spații pentru depozitare

978,95

•* ^detuv z

C o ?> -Arlfesă

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

Str. Mărășești nr. 26

Spațiu=32,37 m2 Depozit=20,00 m2 Teren= 164,78 m2

Spatii pentru activități de producție

612,66

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

668,94

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

1515,26

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

951,19

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

781,92

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

1063,75

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

1233,44

d) Mixte

1289,72

e) De alimentație publică

pentru producție

499,68

pentru deservire

612,66

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

725,22

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

1458,98

b) Jocuri mecanice

1684,53

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

2418,28

d) Unități bancare

2756,81

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

3208,32

Spații pentru depozitare

668,94

Adresă

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

Str. Depoului nr. 4-8

Spațiu=61 m2

Teren=437 m2

Spatii pentru activități de producție

1109,62

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

1194,66

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

2473,47

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

1621,14

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

136538

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

1791,23

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

2047,62

d) Mixte

2132,66

e) De alimentație publică

pentru producție

938,90

pentru deservire

1109,62

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

1279,70

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

2388,43

b) Jocuri mecanice

2729,23

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

3837,95

d) Unități bancare

4349,48

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

5031,72

Spații pentru depozitare

1194,66

Adresă

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

Str. Vlad Țepes nr. 37

Spați u=170 m2

Spatii pentru activități de producție

190133

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

2138,33

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

5702,22

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

3326,89

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

2614,11

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

3800,89

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

4515,44

d) Mixte

4752,44

e) De alimentație publică

pentru producție

1425,56

pentru deservire

1901,33

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

2375,34

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

5465,22

b) Jocuri mecanice

6415,00

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

9504,89

d) Unități bancare

10930,44

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

12831,77

Spații pentru depozitare

213833

Adresă

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

B-dul Independenței nr. 21

Spațiu= 122,3 m2

Spatii pentru activități de producție

1367,84

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

153834

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

4102,25

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

2393,40

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

1880,62

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

2734,41

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

3248,46

d) Mixte

3418,96

e) Dc alimentație publică

pentru producție

1025,56

pentru deservire

1367,84

Spatii pentru birouri (la societăți comerciale)

1708,85

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

3931,74

b) Jocuri mecanice

4615,03

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

6837,93

d) Unități bancare

7863,49

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

923133

Spații pentru depozitare

153834

Adresă

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

Complex Păltiniș - Modulul 5

Spațiu=6,25 m2

Spatii pentru activități de producție

69,90

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

78,62

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

209,64

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

12231

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

96,11

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

139,74

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

166,01

d) Mixte

174,72

e) De alimentație publică

pentru producție

52,41

pentru deservire

69,90

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

8733

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

200,93

b) Jocuri mecanice

235,85

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

349,44

d) Unități bancare

401,85

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

471,76

Spații pentru depozitare

78,62

Adresă

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire Ia licitație

0

1

2

3

G.ral Traian Moșoiu nr. IA, et. 2

Spațiu=17,J6 m2

Spatii pentru activități de producție

213,17

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

239,77

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

639,50

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

373,13

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

293,15

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

42634

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

50632

d) Mixte

532,92

e) De alimentație publică

pentru producție

159,97

pentru deservire

213,17

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

266,55

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

612,90

b) Jocuri mecanice

719,49

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

1066,02

d) Unități bancare

1225,81

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

1439,15

Spații pentru depozitare

239,77

Adresă

Suprafața utilă ni2

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

Str. Mihai Bravu nr. 214 bl 24B parter (partea stângă)

Spațiu=48,87 m2

Spatii pentru activități de producție

546,58

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

614,71

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

1639,22

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

956,38

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

751,48

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

1092,65

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

1298,06

d) Mixte

1366,19

e) De alimentație publică

pentru producție

409,81

pentru deservire

546,58

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

682,84

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

1571,09

b) Jocuri mecanice

1844,12

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

2732,38

d) Unități bancare

3142,18

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

3688,76

Spații pentru depozitare

614,71

«es-Adresă'

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire Ia licitație

0

1

2

3

Complex Lămâița 2-modulul 1

Spațiu=22,ll m2

Spatii pentru activități de producție

247,28

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

278,11

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

741,62

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

432,69

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

339,99

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

494,34

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

587,27

d) Mixte

618,10

e) De alimentație publică

pentru producție

185,41

pentru deservire

247,28

Spații pentru birouri ( la societăți comerciale)

308,93

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

710,80

b) Jocuri mecanice

834,33

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

1236,19

d) Unități bancare

1421,60

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

1668,89

Spații pentru depozitare

278,11

* V ■ - J

■* s

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

Complex Lămâița 2-modulul 2

Spațiu=22,ll m2

Spatii pentru activități de producție

247,28

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

278,11

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

741,62

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

432,69

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

339,99

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

49434

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

587,27

d) Mixte

618,10

e) De alimentație publică

pentru producție

185,41

pentru deservire

247,28

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

308,93

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

710,80

b) Jocuri mecanice

834,33

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

1236,19

d) Unități bancare

1421,60

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

1668,89

Spații pentru depozitare

278,11

Suprafața utilă mz

Destinație

Preț de pornire la licitație

o

1

2

3

Complex Lămâița 2-modulul 3

Spațiu=22,ll m2

Spatii pentru activități de producție

247,28

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

278,11

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

741,62

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

432,69

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

339,99

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

494,34

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

587,27

d) Mixte

618,10

e) De alimentație publică

pentru producție

185,41

pentru deservire

247,28

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

308,93

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

710,80

b) Jocuri mecanice

83433

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

1236,19

d) Unități bancare

1421,60

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

1668,89

Spații pentru depozitare

278,11

w

ĂHresă

Suprafața utilă mz

Destinație

Preț de pornire Ia licitație

0

1

2

3

Complex Lămâița 1-modulul 4

Spațiu=l 1 m2

Spatii pentru activități de producție

123,03

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

138,36

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

368,97

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

215,27

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

169,15

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

245,94

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

292,18

d) Mixte

307,51

e) De alimentație publică

pentru producție

92,24

pentru deservire

123,03

Spații pentru birouri (la societăli comerciale)

153,70

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

353,63

b) Jocuri mecanice

415,09

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

615,02

d) Unități bancare

707,26

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

830,29

Spații pentru depozitare

138,36Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. ..


DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SECȚIUNEA I


FIȘA DE DATE a procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință

A. INTRODUCERE


Al. Denumirea autorității contractante

Municipiul Ploiești

Cod fiscal: 2844855

Adresa: Piața Eroilor, nr. 1A

Număr de telefon: 0244.516.699

A2. Activitatea autorității contractante - administrarea domeniului public și privat al Municipiului Ploiești

A3. Obiectul contractelor de închiriere

 • •  Natura reperelor ce urmează a fi închiriate: Spații cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Municipiul Ploiești, conform Anexei nr. 1.

 • •  Durata închirierii pentru spațiile scoase la licitație va fi de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți.

A4. Modul în care se va finaliza procedura

Finalizarea procedurii se va efectua prin atribuirea contractului de închiriere pentru fiecare spațiu adjudecat în parte.

A5. Existenta reperelor disponibile

Spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință pot fi adjudecate de către orice persoana fizică sau juridică ce îndeplinește condițiile prevăzute în prezenta documentație de atribuire.

»

 • •  Ofertanții au posibilitatea să depună oferte pentru fiecare spațiu în parte.

 • •  Valoarea garanției de participare va fi egala cu valoarea cumulată a garanțiilor de participare solicitate pentru fiecare spațiu cu altă destinație pentru care ofertantul depune oferta.

 • •  Procedura de licitație decurge separat pe fiecare spațiu, pentru fiecare spațiu desemnându-se câte un ofertant câștigător. De asemenea, procedura de selecție a ofertanților se face pentru fiecare spațiu separat, funcție de specificațiile fiecărui candidat din scrisoarea de interes, privind ansamblurile la care respectivul candidat declară ca va depune oferta.

A.6. Procedura aplicată

 • • licitație publică

B. PROCESUL DE ÎNCHIRIERE

Norme generale conform cadrului legal/prevederilor legale:

Capacitatea de exercitare a activității profesionale a ofertantului:       X    ' A

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărei persoane kăeresate Șă X prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrarea persoană| fizică sau juridică și, după caz, de atestare ori apartenență din p de vei i--* profesional, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul e&țe'ștabiliț;^^

Situația economică și financiară a ofertantului:

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de închiriere să facă dovada situației sale economice și financiare.

B.l. Documentele care se solicită în vederea calificării ofertanților:

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă două plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.

Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației (denumirea spațiului cu alta destinație, precum și suprafața acestuia) pentru care este depusă oferta, cu mențiunea “A nu se deschide înainte de data de......................., orele...........(Se vor nota data

și ora de desfâșurare a licitației menționate în anunțul privind organizarea licitației).

Plicul exterior va trebui să conțină:

 • a. o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;

 • b. acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților:

 • - Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - Anexa 2 -opis;

 • - Copie de pe actul de identitate;

 • - Copii de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante, din care rezultă că obiectul de activitate este de cafenea/restaurante;

 • - Orice alte documente/autorizatii de funcționare eliberate de autoritățile competente din care să rezulte că are ca obiect de activitate cafenea/restaurante;

 • - Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate și situația societății în domeniul de activitate pentru care se scoate la licitație spațiul și că societatea nu se află în litigii, în stare de dizolvare sau de lichidare, reorganizare judiciară sau faliment;

 • - Copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;

 • c. Declarație pe proprie răspundere, în forma autentică (notarială), din care să rezulte că:

 • - documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu realitatea;

 • - în cazul adjudecării licitației, in calitate de chiriaș va amenaja pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor în vigoare, fără pretenții de recuperare a sumelor cheltuite în acest sens;

 • - nu se află în litigii cu Primăria municipiului Ploiești;

 • - ofertantul își asumă cunoașterea stării tehnice a spațiilor și în cazul adjudecării licitației nu va avea alte pretenții privind starea spațiilor

 • d. Dovada că nu sunt înregistrați în Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) prin

document emis de către Bancă sau de către Centrala Incidentelor de Plăți, prezentată în original;                                                           /

 • e.  Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bjgetul..

Municipiului Ploiești și bugetul general consolidat, prin prezentarea'un^r' .certificate^ de atestare fiscală, prezentate în original, în copii legalizate sau în cctoig confprm originalul și care să nu fie mai vechi de 30 de zile, eliberate de oteahele fiScafev/ competente:

 • - Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești,

 • - Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice,

 • f. Dovada eliberată de Primăria Municipiului Ploiești prin Direcția Gestiune Patrimoniu privind achitarea tuturor obligațiilor datorate în baza formelor contractuale încheiate cu Municipiul Ploiești (aceasta seva obține în baza unei solicitări înregistrată la Registratura Municipiului Ploiești - Piața Eroilor nr.l, parter);

 • g. împuternicire de la asociați pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, in formă autentică (notarială), copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;

 • h. Informații generale despre firma - Anexa 3;

 • i. Chitanța privind achitarea caietului de sarcini;

 • j. Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • k. Dovada constituirii garanției de participare la licitație.

Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acesteia, după caz.

Oferta va fi depusă într-un singur exemplar semnat de către ofertant.

Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

Participantul va numerota, va semna și stampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la licitație și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, sub semnătura și stampilă proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

Toate documentele și informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii, oferta care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație va fi descalificată.

B.2. Stabilirea criteriilor de atribuire a contractului de închiriere

Criteriile de atribuire:

 • - cel mai mare nivel al chiriei (pondere 40% ),

 • - capacitatea economico-financiară a ofertanților (pondere 40% ),

 • - protecția mediului înconjurător (pondere 10% ),

 • - condiții specifice impuse de natura bunului închiriat( pondere 10% ).

Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, Municipiul Ploiești are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea Municipiului Ploiești în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de

atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care-are ponderea cea mai mare după acesta.                                 /'O    ...... • ,

OBS. Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin două oferte valabile.

B.3. Publicitatea operațiunii

B3.1. Elaborarea și publicarea anunțului de licitație

în cazul procedurii de licitație, autoritatea contractantă are obligația să publice anunțul de licitație în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicații electronice.

B3.2. Punerea la dispoziție a documentației de atribuire

Documentația de atribuire poate fi obținută în urma unei solicitări a fiecărei persoane interesate.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire.

în situația în care un ofertant licitează pentru mai multe spații, se impune achiziția documentației de atribuire pentru fiecare spațiu în parte.

B3.3. Reguli de comunicare și transmitere a datelor

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea trebuie să se transmită în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și în momentul primirii.

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalități: prin poștă, prin fax sau prin ridicarea directă a acestora de către solicitant.

B3.4. Reguli de participare și de evitare a conflictului de interese

Pârtiei arca

Are dreptul de a participa la licitație orice persoană fizică sau juridică, română sau străină care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a. a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare,

 • b. a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate, în termene prevăzute,

 • c. are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local,

 • d. nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

Incompatibilități

înainte de începerea ședinței de licitație membrii comisiei vor declara dacă se află în situații de incompatibilitate, respectiv dacă aceștia sau rudele acestora-namila gradul al II-lea inclusiv, sunt asociați, acționari, administratori sau cenzori persoană participantă la licitație.                                                             •;

Nu pot fi nominalizate de către ofertant pentru executarea contractului care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori carele ’afjă relații comerciale cu persoane cu fiincții de decizie în cadrul entității contr^cța^^^'

B.4. Derularea procedurii de atribuire a contractelor de închiriere

B.4.1. Termen pentru depunerea de oferte

Persoana interesată are obligația de a depune oferta, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, la adresa și până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunțul de licitație.

B.4.2. Garanția de participare

Garanția de participare protejează autoritatea contractanta față de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de închiriere.

B.4.2.1. Constituirea garanției de participare

Garanția de participare protejează autoritatea contractantă față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de închiriere.

Garanția de participare la licitația organizată pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Municipiul Ploiești conform Anexei nr. 1 este obligatorie, fiind stabilită conform prevederilor Codului administrativ, astfel valoarea acesteia va fi dublul prețului de pornire la licitație, așa cum este prevăzut în Anexa nr. 1.

Garanția de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Ploiești sau prin virament în contul Municipiului Ploiești R023TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria Ploiești, CIF 2844855.

B.4.2.2. Restituirea garanției de participare

Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător și a celui clasat pe locul al doilea va fi reținută de Municipiul Ploiești, până la momentul semnării contractului de închiriere de către câștigătorul licitației, urmând ca după aceasta dată garanția să fie restituită la cerere.

Celorlalți participanți declarați necâștigători li se restituie garanția de participare depusă, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

B. 4.2.3. Reținerea garanției de participare

Participantul va pierde garanția de participare daca își retrage dosarul de participare la licitație după înregistrarea acestuia și înainte de adjudecare și de desemnarea câștigătorului.

!!!!! Pierdere garanție participare in caz de nesemnare ctr.

B.4.3. Taxa de participare la licitație

Taxa de participare la licitație este de 200 lei.

B.4.4. Contravaloarea documentației de atribuire

Contravaloarea documentației de atribuire este de 200 lei și se achiziționează de la Direcția Gestiune Patrimoniu - Compartimentul Publicitate, Viâorifica'rc Patrimoniu (Piața Eroilor nr.lA, etaj 4, cam. 409).                   i ©            5

B.4.5. Primire oferte                                       I -g. M

Dosarul de participare, compus din două plicuri sigilate, unul exterior șLumjlW interior, se depune la Registratura Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr; 4 clădire Petrom), parter.

Documentele din dosarul de participare la licitație vor fi redactate în limba română.

Ofertantul are dreptul de a transmite oferta: prin poștă și implicit direct la sediul autorității contractante.

Plicurile trebuie să conțină documentele prevăzute la cap. B.l.

Dosarele de participare primite și înregistrate după termenul limită de primire precizat în anunțul privind organizarea licitației vor fi excluse de la licitație și înapoiate deponenților fără a fi deschise.

Participantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii și prezentării dosarului de participare la licitație.

B.4.6. Desfășurarea licitației publice

 • 1.    La data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație, reprezentanții participanților și, după caz, alți specialiști și invitați. Neprezentarea la licitație a participanților care au depus documentele de participare în termenul stabilit atrage după sine excluderea de la licitație și pierderea garanției de participare la licitație. Excepție fac cazurile de forța majoră invocate si demonstrate, în scris, în termen de 48 ore de la producere.

 • 2.     Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în vederea evaluării în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație. După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, comisia va verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și va elimina ofertele care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3.    După analizarea de către membrii comisiei a conținutului plicurilor exterioare, secretariatul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul analizei.

 • 4.     Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație, este necesar ca, după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin doua oferte să întrunească condițiile de eligibilitate.

 • 5.     Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și, după caz,completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

 • 6.     Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare și se transmite de către autoritatea contractantă ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.

 • 7.    Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 • 8.     Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările solicitate, să determine apariția unui avantaj în favoarea unui ofertant.

 • 9.     Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea

procesului-verbal întocmit după analizarea conținutului plicurilor exterioare, de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți.                       h 4 X

 • 10.   în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare; pe

criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-ve^al(;în menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de ^a^abilițate^b motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Proceâu'^^rBaf-^^/ semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.                       a

 • 11.   In baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește, în termerrde o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

 • 12.   în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

 • 13.   Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderile criteriilor de atribuire stabilite. Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

 • 14.   în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.

 • 15.   Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal care trebuie semnat de toți membrii comisiei.

 • 16.   în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

 • 17.   Dosarele de participare aparținând deponenților care au transmis notificări de retragere, dosarele de participare întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate deponenților respectivi.

 • 18.   Orice încercare a unor participanți sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație pot avea ca rezultat respingerea dosarului de participare și descalificarea participanților respectivi.

 • 19.   După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

 • 20.   Raportul întocmit de către comisia de evaluare în urma desfășurării licitației, împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice. Acesta se va multiplica în mai multe exemplare astfel:

 • -  un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei.

 • 21.   în raportul întocmit de către comisia de evaluare se va consemna de asemenea faptul că rezultatele rămân definitive doar în momentul soluționării eventualelor contestații.

 • 22.   Rezultatul licitației va fi afișat în termen de 24 ore la sediul organizatorului acesteia.

 • 23.    Eventualele contestații ale licitanților se vor depune în scris, la sediul organizatorului licitației în termen de 24 ore de la încheierea licitației. Contestațiile vor fi soluționate în ziua lucrătoare următoare depunerii lor, de către o comisie desemnată.

 • 24.   Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân

definitive.

 • 25.   Municipiul Ploiești are obligația de a încheia contractul cu of^âritu{4

cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.                         Z® .

 • 26.   Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în teripeh db 30 de

zile de la data constituirii garanției.

JȘjtK '*

P “.....

B.4.7. Neîncheierea contractului

 • 1. Neîncheierea contractului de închiriere în termenul prevăzut la art. 344, alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă.

  • 2.     Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul poate atrage după sine plata daunelor-interese.

  • 3.     In cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, precum și în cazul neîncheierii contractului în termenul prevăzut la art. 344, alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, procedura de licitație se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condițiile legii, documentația de atribuire păstrându-și valabilitatea.


 • 4. Daunele-interese se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul autorității contractante, la cererea părții interesate, dacă părțile nu stabilesc altfel.

 • 5.     în cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă.

 • 6.     în cazul în care, în situația prevăzută la alin. 5, nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, se aplică prevederile alin. 3.

 • 7.

B.4.8. Dispoziții finale

 • 1.     Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apăra cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competentelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2.     Participanții care sunt dovediți ca au stabilit cu alți participanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3.     De regulă, nu se permite anularea licitației. în mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanți.

 • 4. Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere în situația în care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de licitație sau fac imposibilă încheierea contractului.

 • 5. Autoritatea contractantă are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de licitație, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 • 6. în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație. Pentru cea de-a doua licitație va documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație; in vederea^^fașură^i licitației fiind necesara depunerea a minim 2 oferte valabile. în cazul în j celei de-a doua proceduri de licitație publică nu se depune nicio J autoritatea contractantă anulează procedura de licitație.

  -------------------r................-       U. T"

  7. In cazul anulării licitației se va proceda la restituirea garanțiilor^J^rticipăre la licitație integral.


C. INFORMAȚII PRIVIND CONDIȚIILE GENERALE DE CONTRACTARE SI ELEMENTE DE PREȚ

Prețul de pornire al licitației publice, pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Municipiul Ploiești este prevăzut în Anexa nr. 1 pentru fiecare spațiu în parte în funcție de destinația aleasă.

Prețul de adjudecare a licitației va deveni preț în contractul de închiriere.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7/2007, chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele lunar al prețurilor de consum - luna decembrie a anului precedent față de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul Național de Statistică).

Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fără a se mai încheia un act adițional.

Plata chiriei se va efectua lunar, în primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata, prin virament din contul chiriașului sau cu numerar, în contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121A300530XXXX deschis la Trezoreria Ploiești. Plata chiriei se face începând cu data încheierii contractului închiriere.

In cazul întârzierilor la plată care cumulat pe durata contractuală depășesc 90 zile, contractul de închiriere se reziliază de drept, fără nicio formalitate prealabilă și fără intervenția instanțelor judecătorești. îmbunătățirile efectuate construcțiilor amplasate pe teren vor rămâne în proprietatea Municipiului Ploiești.

în cazul în care nu se respectă obiectul de activitate, contractul se reziliază de drept in termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării.

Chiriașul are obligația de a constitui cu titlu de garanție echivalentul chiriei pe 3 luni, in termen de 20 zile de la data încheierii contractului de închiriere, aceasta urmând a fi restituita la finalul contractului in cazul achitării tuturor obligațiilor către Municipiul Ploiești.

4.2.Termenul de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință este de 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți, în baza unei solicitări scrise înaintate cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării contractului și cu condiția îndeplinirii tuturor obligațiilor.

SECȚIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI       A*

 • 1. Obiectul închirierii: Spațiile cu altă destinație decât aceea ck J 'cuințȘfsitual«J|i Municipiul Ploiești, conform Anexei nr. 1 la documentațiaW^atrrotf^.

 • 2. Suprafața reperului: pentru fiecare spațiu în parte este prevăzută în.Arffexa nr. 1 la documentația de atribuire.

3. Amplasament: Municipiul Ploiești.

4. Obiectul de activitate: Spatii pentru activități de producție, Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism, Spații pentru activități comerciale, Spații pentru birouri (la societăți comerciale), Spații pentru depozitare.

5. Specificarea utilităților de care dispune reperul: Spațiile nu sunt racordate la instalațiile de energie termică, electrică, sanitare.

 • 6. Prețul de pornire al chiriei pentru fiecare spațiu în parte este prevăzut în Anexa nr.l la documentația de atribuire.

 • 7. Garanția de participare la licitația este obligatorie, fiind stabilită conform prevederilor Codului administrativ, astfel valoarea acesteia va fi dublul prețului de pornire la licitație, așa cum este prevăzut în Anexa nr.l.

 • 8. Taxa de participare la licitație este de 200 lei.

 • 9. Contravaloarea documentației de atribuire este de 200 lei și se achiziționează de la Direcția Gestiune Patrimoniu - Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu (Piața Eroilor nr.lA, etaj 4, cam.409).

Anexa nr. 1 la documentația de atribuire

Adresă

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

Str. Buna Vestire nr. 163

Spațiu=26,5 m2

Spatii pentru activități de producție

263,30

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

29638

Spații pentru activități comerciale _

a) En-gros, intermedieri comerciale

790,17

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

460,98

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

362,28

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

526,87

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

625,58

d) Mixte

658,39

e) De alimentație publică

pentru producție

197,41

pentru deservire

263,30

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

329,19

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

757,36

b) Jocuri mecanice

888,88

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

1317,05

d) Unități bancare

1514,45

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

’A .1777,75

Spații pentru depozitare

29638

Adresă

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

Str. Bratocea nr. 22

Spațiu=86,92 m2

Depozit=151 m2

Teren=102 m2

Spatii pentru activități de producție

1552,89

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

1736,81

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

4481,91

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

2651,84

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

2103,13

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

3018,16

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

3566,88

d) Mixte

3749,27

e) De alimentație publică

pentru producție

1186,57

pentru deservire

1552,89

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

1919,21

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

4299,52

b) Jocuri mecanice

5030,62

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

7410,93

d) Unități bancare

850836

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

9972,10

Spații pentru depozitare

1736,81

Adresă

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

Slr. Mărășești nr. 26

Spațiu=41,85 m2 Depozit=39,93 m2 Teren=257,31 m2

Spatii pentru activități de producție

898,34

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

978,95

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

2191,14

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

1383,22

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

1140,78

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

1544,44

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

1787,48

d) Mixte

1868,09

e) De alimentație publică

pentru producție

736,52

pentru deservire

898,34

Spatii pentru birouri (la societăți comerciale)

1059,57

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

2110,53

b) Jocuri mecanice

2433,57

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

3484,53

d) Unități bancare

3969,41

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

4616,11

Spații pentru depozitare

978,95

Adresă

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

Str. Mărășești nr. 26

Spațiu=32,37 m2 Depozit=20,00 m2 Teren=164,78 m2

Spatii pentru activități de producție

612,66

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

668,94

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

1515,26

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

951,19

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

781,92

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

1063,75

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

1233,44

d) Mixte

1289,72

e) De alimentație publică

pentru producție

499,68

pentru deservire

612,66

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

725,22

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

1458,98

b) Jocuri mecanice

1684,53

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

2418,28

d) Unități bancare

2756,81

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

3208,32

Spații pentru depozitare

668,94

Adresă

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

Str. Depoului nr. 4-8

Spațiu=61 m2

Teren=437 m2

Spatii pentru activități de producție

1109,62

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

1194,66

Spații pentru activități comerciale __

a) En-gros, intermedieri comerciale

2473,47

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

1621,14

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

1365,38

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

1791,23

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

2047,62

d) Mixte

2132,66

e) De alimentație publică

pentru producție

938,90

pentru deservire

1109,62

Spații pentru birouri (Ia societăți comerciale)

1279,70

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

2388,43

b) Jocuri mecanice

2729,23

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

3837,95

d) Unități bancare

4349,48

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

5031,72

Spații pentru depozitare

1194,66

Adresă

Suprafața utilă mz

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

Str. Vlad Țepes nr. 37

Spațiu=170 m2

Spatii pentru activități de producție

190133

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

213833

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

5702,22

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

3326,89

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

2614,11

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

3800,89

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

4515,44

d) Mixte

4752,44

e) De alimentație publică

pentru producție

1425,56

pentru deservire

1901,33

Spatii pentru birouri (la societăți comerciale)

2375,34

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

5465,22

b) Jocuri mecanice

6415,00

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

9504,89

d) Unități bancare

10930,44

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

12831,77

Spații pentru depozitare

2138,33

Adresă

Suprafața utilă mz

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

B-dul Independenței nr. 21

Spațiu=122,3 m2

Spatii pentru activități de producție

1367,84

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

1538,34

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

4102,25

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

2393,40

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

1880,62

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

2734,41

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

3248,46

d) Mixte

3418,96

e) De alimentație publică

pentru producție

1025,56

pentru deservire

1367,84

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

1708,85

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

3931,74

b) Jocuri mecanice

4615,03

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

6837,93

d) Unități bancare

7863,49

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

9231,33

Spații pentru depozitare

1538,34

Adresă

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire Ia licitație

0

1

2

3

Complex Păltiniș - Modulul 5

Spațiu=6,25 m2

Spatii pentru activități de producție

69,90

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

78,62

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

209,64

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

122,31

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

96,11

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

139,74

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

166,01

d) Mixte

174,72

e) De alimentație publică

pentru producție

52,41

pentru deservire

69,90

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

87,33

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

200,93

b) Jocuri mecanice

235,85

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

349,44

d) Unități bancare

401,85

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

471,76

Spații pentru depozitare

78,62

Adresă

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire Ia licitație

0

1

2

3

G.ral Traian Moșoiu nr. IA, et. 2

Spațiu=17,16 m2

Spatii pentru activități de producție

213,17

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

239,77

« £ c <u c

« c <Z1

comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

639,50

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

373,13

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

293,15

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

426,34

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

506,32

d) Mixte

532,92

e) De alimentație publică

pentru producție

159,97

pentru deservire

213,17

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

266,55

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

612,90

b) Jocuri mecanice

719,49

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

1066,02

d) Unități bancare

1225,81

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

1439,15

Spații pentru depozitare

239,77

Adresă

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

Str. Mihai Bravu nr. 214 bl. 24B parter (partea stângă)

Spațiu=48,87 m2

Spatii pentru activități de producție

546,58

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

614,71

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

1639,22

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

956,38

c) Produse nealimentare:

librărie, editură, papetărie, farmacie

751,48

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

1092,65

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

1298,06

d) Mixte

1366,19

e) De alimentație publică

pentru producție

409,81

pentru deservire

546,58

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

682,84

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

1571,09

b) Jocuri mecanice

1844,12

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

2732,38

d) Unități bancare

3142,18

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

3688,76

Spații pentru depozitare

614,71

Adresă

Suprafața utilă in2

Destinație

Preț de pornire Ia licitație

0

1

2

3

Complex Lămâița 2-modulul 1

Spațiu=22,ll m2

Spatii pentru activități de producție

247,28

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

278,11

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

741,62

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

432,69

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

339,99

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

494,34

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

587,27

d) Mixte

618,10

e) De alimentație publică

pentru producție

185,41

pentru deservire

247,28

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

308,93

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

710,80

b) Jocuri mecanice

834,33

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

1236,19

d) Unități bancare

1421,60

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

1668,89

Spații pentru depozitare

278,11

Adresă

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

Complex Lămâița 2-modulul 2

Spațiu=22,ll m2

Spatii pentru activități de producție

247,28

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

278,11

Spații pentru activități comerciale

1____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a) En-gros, intermedieri comerciale

741,62

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

432,69

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

339,99

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

494,34

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

587,27

d) Mixte

618,10

e) De alimentație publică

pentru producție

185,41

pentru deservire

247,28

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

308,93

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

710,80

b) Jocuri mecanice

834,33

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

1236,19

d) Unități bancare

1421,60

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

1668,89

Spații pentru depozitare

278,11

Adresă

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

Complex Lămâița 2-modulul 3

Spațiu=22,l 1 tn2

Spatii pentru activități de producție

247,28

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

278,11

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

741,62

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

432,69

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

339,99

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

494,34

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

587,27

d) Mixte

618,10

e) De alimentație publică

pentru producție

185,41

pentru deservire

247,28

Spații pentru birouri (lasocietăji comerciale)

308,93

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

710,80

b) Jocuri mecanice

834,33

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

1236,19

d) Unități bancare

1421,60

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

1668,89

Spații pentru depozitare

278,11

Adresă

Suprafața utilă m2

Destinație

Preț de pornire la licitație

0

1

2

3

Complex Lămâița 1-rnodulul 4

Spațiu=l 1 m2

Spatii pentru activități de producție

123,03

Spatii pentru activități de prestări servicii și agenții de turism

138,36

Spații pentru activități comerciale

a) En-gros, intermedieri comerciale

368,97

b) Produse alimentare: pâine, lapte, legume, fructe, cafea, dulciuri, mezeluri, brânzeturi, măcelărie, băcănie, băuturi, conserve, cofetărie, patiserie, etc.

215,27

c) Produse nealimentare:

- librărie, editură, papetărie, farmacie

169,15

- textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice

245,94

- bunuri de folosință îndelungată și piese de schimb

292,18

d) Mixte

307,51

e) De alimentație publică

pentru producție

92,24

pentru deservire

123,03

Spații pentru birouri (la societăți comerciale)

153,70

Spații pentru alte activități

a) Birouri notariale

353,63

b) Jocuri mecanice

415,09

c) Societăți de asigurare, poștă, telefonie, prono-sport, loto

615,02

d) Unități bancare

707,26

e) Case de schimb, societăți de tranzacții mobiliare, societăți de tranzacții imobiliare, burse de mărfuri

830,29

Spații pentru depozitare

13836

SECȚIUNEA III             Z*- ' <

FORMULARE

* \ '■•'

Anexa 2 la documentația de atribui^

■■xf-          ......~

3(? i MlS^ ’vjr <-Ș Lk-'d^

SCRISOARE DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

OFERTANT .............................................

(denumire și adresă) Nr./

(ziua, luna, anul)

Către, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9

Ca urmare a anunțului apărut în   

  privind organizarea licitației publice, noi

(denumirea ofertantului)

vă transmitem alăturat, în cadrul termenului limită comunicat de dumneavoastră, următoarele:

DATA COMPLETĂRII

(ziua, luna, anul)


OFERTANT,

(semnătura autorizată și după caz, ștampila societății)

Anexa nr. 3 la documentația de atribuire

OFERTANT


(denumire/numele, sediul/adresa, tel, fax)

INFORMAȚII GENERALE (persoane juridice)

Subsemnatul ................................................................................................... în

calitate de reprezentant legal al societății


...............................................................................................,   declar pe propria răspundere următoarele informații:

 • 1. Denumirea firmei

(denumirea și forma de organizare a agentului economic)

 • 2. Sediul:..........................................................................................................

(adresa completă a sediului, telefon/fax)

 • 3. Certificatul de înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului

Comerțului....................................................................................................

(numărul și data înmatriculării)

 • 4. Capitalul social:...........................................................................................

(subscris și vărsat)

 • 5. Până la data de.................................................la dosarul firmei nu s-au operat

cereri de înscrieri de mențiuni referitoare la hotărârea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sa sub stare de interdicție, instituirea curatelei, declararea stării de insolvență, dizolvare sau lichidare, reorganizare judiciară sau faliment.

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii, este : ......................................................

(conform celor înscrise în statutul societății)

Ofertant, (semnătura și ștampilă)

SECȚIUNEA IV 1


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR.

a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Munî încheiat astăzi                             i

S-a încheiat prezentul contract de închiriere în baza Hotărârii Conlîâj|fhl£obai al Municipiului Ploiești nr............./................și a Procesului verbal de

adjudecare încheiat în data de.......................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, în calitate de locator, pe de o parte

Și

cu sediul/domiciliul în.............................,

reprezentat prin............

chiriaș, pe de altă parte,


avand CUI/CIF................, în calitate de locatar sau

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului de închiriere îl constituie folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Municipiul Ploiești -

Art. 2 - Bunul închiriat este dat în folosința locatarului pentru destinația: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

Locatarul se obligă să respecte profilul de activitate declarat sau stabilit de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toată durata închirierii, sau până la schimbarea acestuia în condițiile legii și în condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Predarea - primirea bunului se va consemna în procesul verbal de predare -primire ce va fi încheiat de părți la data predării.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 - Termenul de închiriere este de 5(cinci) ani cu începere de la data de ................ până la data de .................., cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți.

La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conveni să prelungească contractul printr-un act adițional. Locatarul are obligația să-l notifice pe locator cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului contractual, exprimându- și disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

în prezentul contract nu-și găsește aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, în sensul că tacita relocațiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului stipulat, contractul nu se prelungește de drept.

 • IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 4 - Prețul închirierii, respectiv chiria lunară, este de.............lei/lună.

Locatarul va plăti chiria începând cu data semnării contractului.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.7/2007, tariful lunar de bază pe m.p. pentru închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de

inflație. Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fără a se mai încheia act adițional.


Art. 4.1. Neplata la termen a

penalități conform prevederilor legale.

 • V. MODALITĂȚI DE PLATĂ                              v ît f

Art. 5 - Locatarul se obligă să plătească lunar chiria stabW^^^Ml^^l prezentului contract.£ s

Plata chiriei se va efectua lunar în primele 20 zile ale lunii pentrîrcâfe se efectuează plata prin virament din contul chiriașului sau cu numerar în contul Municipiului Ploiești.......................................deschis la Trezoreria Ploiești.

In cazul în care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligații de plată accesorii de 1% pe lună sau fracțiune de lună, asumat asupra

cuantumului obligațiilor principale neachitate în termen, începînd cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Chiria și obligațiile de plată accesorii pot fi modificate de locator potrivit actelor normative și a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ce intervin după încheierea contractului, cu condiția notificării locatarului înainte de aplicarea noilor reglementări.


 • VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6 - Locatorul se obligă :

 • - să predea spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Municipiul

Ploiești,................................în baza unui proces verbal de predare-primire;

 • - să stabilească profilul de activitate al spațiului;

 • - să încaseze chiria, în conformitate cu dispozițiile contractului de închiriere;

 • - să beneficieze de garanția constituită de titularul dreptului de închiriere în condițiile caietului de sarcini; în caz contrar, locatorul este obligat să restituie garanția la încetarea contractului;

 • - să mențină bunul predat în stare corespunzătoare de folosință pe toată durata închirierii, potrivit destinației sale, și să suporte cheltuielile reparațiilor necesare în acest scop, exlus investițiile efectuate asupra bunului predat;

 • - să controleze executarea obligațiilor titularului dreptului de închiriere și respectarea condițiilor închirierii, având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, fără a stânjeni folosința bunului de către titularul dreptului de închiriere, starea integrității bunului și destinația în care este folosit;

 • - să asigure folosința netulburată a bunului pe tot timpul închirierii.

VIL OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 7 - Locatarul se obligă:

 • - să achite T.V.A. la chiria stabilită prin contract în condițiile în care legislația o va cere;

 • - să plătească chiria datorată prevăzută la art. 4, la termenele și în condițiile prezentului contract;

 • - să se prezinte la sediul locatorului în vederea ridicării avizului de plată și să prezinte locatorului lunar dovada efectuării plății chiriei la termenele prevăzute în contract;

 • - să respecte toate prevederile caietului de sarcini și toate obligațiile și termenele asumate prin participarea la licitație;

 • - beneficiarul contractului.............................. are obligația încheierii de

contracte de asigurare pentru imobil în termen de maxim 60 de zile de la data -intrării în vigoare a prezentului contract;

 • - beneficiarul contractului.............................. are obliga, ^e^e^ctuă^^;

operațiunile de publicitate imobiliară pe cheltuială proprie, fără posibilitatea^ recuperării sumelor cheltuite de la bugetul local;                     t

 • - să asigure paza bunului închiriat;                                         v?

 • - să folosească bunul închiriat numai potrivit destinației prevăzute^^ș^^sa amenajeze pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform ofertei și standardelor în vigoare, fără pretenții de recuperare a sumelor cheltuite în acest sens;

 • - locatarul îl va înștiința în maxim 24 de ore pe locator despre orice acțiune a unei terțe persoane care îi tulbură folosința;

 • - locatarul va răspunde de distrugerea totală sau parțială a bunului închiriat care s-ar datora culpei sale;

 • - să răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, dacă nu va dovedi că incendiul a provenit din caz fortuit, forță majoră sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecină;

 • - locatarul este obligat să elibereze spațiul închiriat la încetarea contractului, în termen de 10 (zece) zile de la data apariției unei cauze de încetare, fără a fi necesară notificarea. în caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau pe cale administrativă conform prevederilor legale în vigoare;

Locatarul va datora chirie și obligații de plată accesorii până la părăsirea efectivă a spațiului sau până la punerea efectivă în executare a hotărârii de evacuare;

 • - să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele și actele juridice săvârșite;

 • - să constituie garanția în cuantumul, în forma și la termenul prevăzut în caietul de sarcini;

 • - orice alte lucrări de modernizare și consolidare, altele decât cele prevăzute la art. 7 alin. 24, se efectuează în spațiu numai cu acordul și, după caz, avizul Consiliului Local al Municipiului Ploiești și cu obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor prevăzute de legislația în vigoare;

 • - pe perioada în care se efectuează lucrările prevăzute la alineatul de mai sus, precum și cele prevăzute la art. 7 alin. 24, locatarul datorează chiria prevăzută în contractul de închiriere;

 • - în situația în care chiriașul eliberează spațiul deținut înainte de expirarea termenului contractual, este obligat să notifice locatorul cu 60 de zile înainte, dar nu într-un termen mai mic de l(un) an de la data semnării contractului, și să solicite încheierea procesului verbal de predare - primire;

 • - până la data întocmirii procesului verbal, acesta are obligația să achite chiria și obligațiile de plată accesorii astfel cum au fost calculate;

 • - are obligația să permită accesul locatorului în spațiul închiriat, ori de câte ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul închiriat și starea acestuia;

 • - să plătească chiria, în avans, în cuantumul și la termenele stabilite prin contract;

 • - la încetarea locațiunii, din orice cauză, chiriașul este obligat să restituie spațiul cel puțin în aceeași stare în care a fost primit, conform celor descrise în procesul verbal de predare - primire încheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnată într-un proces verbal;

 • - să achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și celelalte obligați;

local stabilite prin lege, sens în care se obligă să declare contractul d^îr Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;                             O,

 • - să încheie contracte ferme cu furnizorii de utilități și să rcsjpb£t<|

  a,q


asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care chi așăl î

acestora revine în exclusivitate chiriașului;                                          v

 • - locatarul are obligația respectării tuturor normelor legale Tn^l^rg^lh domeniul apărării împotriva incendiilor, sens în care are următoarele obligații?

• să stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aducă la cunoștința salariaților, utilizatorilor și oricăror persoane interesate;

 • •  să asigure identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa și să asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor;

 • •  să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării

acestora;

• să permită, în condițiile legii, executarea controalelor și a inspecțiilor de prevenire împotriva incendiilor, să prezinte documentele și informațiile solicitate și să nu îngreuneze sau să obstructioneze în niciun fel efectuarea acestora;

 • •  să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenție în situații de urgență;

 • •  să întocmească, să actualizeze permanent și să transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu mențiuni privind: proprietățile fizico- chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate și mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție și prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

 • •  să elaboreze instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și să stabilească atribuțiile ce revin salariaților la locurile de muncă;

 • •  să verifice dacă salariații cunosc si respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor și să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

 • •  să asigure întocmirea și actualizarea planurilor de intervenție și condițiile pentru aplicarea acestora în orice moment;

 • •  să permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament și să participe la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

 • •  să asigure utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

 • •  să asigure și să pună în mod gratuit la dispoziția forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existența și funcționarea unității sale, precum și antidotul și medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

 • •  să informeze de îndată, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean despre izbucnirea și stingerea cu forțe și mijloac^^®m%a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să complete^Wșa-'trimită^. acestuia raportul de intervenție;

 • •  să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apăjare îriipotr^a^-

incendiilor, certificate conform legii;                              , f î

 • •  să cunoască și să respecte normele de apărare împotriva incendii^ifeșpecifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară;

 • •  să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor;

 • •  să nu efectueze modificări neautorizate și fără acordul scris al proprietarului;

 • •  să aducă la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu;

 • •  să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

- să execute la timp și în condiții optime lucrările de întreținere curente și reparații normale ce îi incumbă, în vederea menținerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului după cum urmează:

 • •  repararea, înlocuirea și vopsirea tâmplăriei interioare și exterioare inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor și căptușelilor, reparații și înlocuiri de pardoseli și placaje de orice natură;

 • •  refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activității chiriașului;

 • •  la expirarea termenului și în caz de neprelungire precum și în cazul rezilierii contractului, chiriașul nu se va întoarce cu pretenții pentru investițiile efectuate în spațiu; acestea sunt și vor rămâne în proprietatea locatorului.

 • VIII. SUBLOCAȚIUNEA ȘI ÎNCHIRIEREA

Art. 8. Sunt strict interzise cesiunea contractului, subînchirierea în tot sau în parte a bunului închiriat și orice formă de asociere și colaborare.

 • IX. ÎNCETAREA LOCAȚIUNII

Art. 9. Contractul încetează prin:

expirarea termenului prevăzut în contract;

acordul de voință, exprimat în scris, al părților contractante;

 • - desființarea titlului locatorului; locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului ca urmare a unor eventuale reglementări legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, locatarul nefiind îndreptățit să pretindă niciun fel de despăgubiri de la locator și nici atribuirea unui alt spațiu;

 • -  prin reziliere, în caz de nerespectare de către chiriaș a oricărei clauze din contract;

 • -  încetează de drept, când nevoile urbanistice sau administrative, precum și interesul public impun acest lucru;

 • -  în cazul întârzierii la plata chiriei cu 60 de zile, proprietarul va notifica chiriașului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept dacă în termen de 30 zile de la notificarea chiriașului nu își îndeplinește obligațiile cu privire la plata chiriei.

 • - în cazul întârzierilor la plată care cumulat pe durata contractuală depășesc 90 zile, contractul de închiriere se reziliază de drept, fără nicio formalitate pfe^îăWlS' și fără intervenția instanțelor judecătorești. îmbunătățirile efectuat' " amplasate pe teren vor rămâne în proprietatea Municipiului Ploiești.


 • - în cazul dizolvării societății comerciale.

  Art. 9.1. Indiferent de motivul de încetare a contractului invd


chiriașul este obligat să plătească chiria până la data predării spațiului/terehului-saua evacuării, precum și sumele menite să acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

Art. 10. Garanții

Art. 10.1. Chiriașul are obligația de a constitui cu titlu de garanție echivalentul chiriei pe 3 luni, in termen de 20 zile de la data încheierii contractului de închiriere, aceasta urmând a fi restituita la finalul contractului in cazul achitării tuturor obligațiilor către Municipiul Ploiești.

Neplata chiriei, precum și orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către titularul dreptului de închiriere dau titularului dreptului de administrare, la reținerea contravalorii acesteia din garanție. Titularul dreptului de închiriere este obligat să reîntregească.

Art. 10.2. La încetarea contractului prin expirarea termenului, locatarul va elibera garanția constituită. în cazul rezilierii contractului datorită neplății de către locatar, locatorul își rezervă dreptul de a se dezdăuna din suma constituită drept garanție.

 • X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 11. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă datorează celeilalte părți daune. Daunele se vor determina în funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiză tehnică.

Art. 12. - Pact comisoriu :

în caz de neexecutare, contractul se consideră desființat de drept la solicitarea Consiliului Local fără punere în întârziere și fără nicio formalitate prealabilă în cazul în care chiriașul nu-și execută obligațiile contractuale.

Prin urmare, rezilierea intervine de drept, de îndată ce a expirat termenul de executare, fără a fi necesară notificarea.

Art. 13. - Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzătoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care îi revine în baza acestui contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației, a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege, cu condiția notificării în termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art. 14. - Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu al locatarului vor trebui anunțate, în termenul limită de 48 ore, locatorului.

 • XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 15- Modificarea contractului se poate face în limitele legislației române, cu acordul părților, prin act adițional, care face parte integrantă din prezentul contract, excepție făcând hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tarife sau alte acte normative - legi, hotărâri de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative și nu fac obiectul unui act adițional.

Art. 16 - La încetarea contractului, atunci când locatarul datorează locatorului chirie restantă, obligații de plată accesorii sau daune, locatorul are drept de retcnție asupra unor bunuri din spațiu până la data când obligația bugetară se stinge         v

Art. 17 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu atgsi cod^apt fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vofifi? Soluționate,,dtM către instanțele de judecată competente.                           I» \

Art. 18 - Prezentul contract produce efecte de la data încheierii^ăc.esțdia.

Art. 19 - Prezentul contract de închiriere s-a încheiat în 2 (do^^e^âSiplar^, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Chiriaș,


Primar,

Adrian Florin Dobre

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv, Carmen Patricia Radu

Direcția Economică

Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu

Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv,