Hotărârea nr. 113/2020

Hotãrârea nr. 113 privind mutarea unor chiriași și stabilirea destinației de locuință de necesitate unei locuințe libere aflată în fondul de locuințe sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 113 privind mutarea unor chiriași si stabilirea destinației de locuință de necesitate X                                                                            9    9                                                    9                                  9

unei locuințe libere aflată în fondul de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 140/10.04.2020 al domnului consilier Robert lonuț Vîscan și Raportul de Specialitate nr. 5399/10.04.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune mutarea unor chiriași și stabilirea destinației de locuință de necesitate unei locuințe libere aflată în fondul de 5                                            5                                                                                             5

locuințe sociale;

luând în considerare raportul de specialitate nr. 137/21.04.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 09.04.2020;

având în vedere prevederile art. 2, lit. f) și art. 56 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele;

în temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă mutarea familiei Stoica Mariana din locuința socială situată în Ploiești, str. Rafinorilor nr. 13, cam. 34 în unitatea locativă 12 din același imobil.

Art. 2 Aprobă stabilirea destinației de locuință de necesitate unei locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale, situate în Ploiești, str. Rafinorilor nr. 13, cam. 34.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV