Hotărârea nr. 112/2020

Hotãrârea nr. 112 privind prelungirea contractului de comodat nr. 22/03.05.2012 prin încheierea actului adiţional nr. 9 pentru imobilul din Ploieşti str. Înfrăţirii nr. 4 în care funcţionează Secţia nr. 3 a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 112

privind prelungirea contractului de comodat nr. 22/03.05.2012 prin încheierea actului adițional nr. 9 pentru imobilul din Ploiești str. Înfrățirii nr. 4 în care funcționează Secția nr. 3 a Inspectoratului Județean de Poliție Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare al domnului Viceprimar, Cristian Mihai Ganea nr.147/16.04.2020 și Raportul de Specialitate nr. 3134/16.04.2020 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 108/16.04.2020 al Direcției Gestiune Patrimoniu și nr. 138/21.04.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune prelungirea contractului de comodat nr. 22/03.05.2012 prin încheierea actului adițional nr. 9 pentru imobilul din Ploiești str. Înfrățirii nr. 4 în care funcționează Secția nr. 3 a Inspectoratului Județean de Poliție Prahova;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 16.04.2020;

Având în vedere solicitarea Inspectoratului Județean de Poliție Prahova înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 6684/16.04.2020;

În baza contractului de comodat nr.22/03.05.2012 încheiat conform Hotărârii Consiliului Local nr.178/2012;

Luând în considerare faptul că imobilul, ce face obiectul prezentei hotărâri, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului României nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova;

Având în vedere art.112, alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, actualizată;

În temeiul prevederilor art.108, lit.d), art.129, art.139, art.196, alin.(1), lit.a), art.286, alin. (1) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea contractului de comodat nr. 22/03.05.2012, prin încheierea actului adițional nr. 9 pentru imobilul din Ploiești str. Înfrățirii nr. 4 în care funcționează Secția nr. 3 a Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, începând cu data de 05.05.2020 până la data de 31.12.2020.

Art. 2 Împuternicește directorul Școlii Gimnaziale ,,Nicolae lorga”, în calitate de administrator al spațiului, să semneze actul adițional nr. 9 la contractul de comodat nr.22/03.05.2012.

Art. 3 Împuternicește Primarul și reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului să vizeze actul adițional nr. 9 menționat la art. 2.

Art. 4 Direcția Tehnic-Investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Școala Gimnazială ,,Nicolae lorga” și Inspectoratul Județean de Poliție Prahova vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi , 29 aprilie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV