Hotărârea nr. 111/2020

Hotãrârea nr. 111 privind aprobarea transformării gradului profesional a patru funcții publice din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 111

privind aprobarea transformării gradului profesional a patru funcții publice din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 137/07.04.2020 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 39709/03.04.2020 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune aprobarea transformării gradului profesional a patru funcții publice din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești ca urmare a obținerii calificativului de evaluare „corespunzător” de către un funcționar public debutant la terminarea perioadei de stagiu, precum și transformarea gradului profesional a trei funcții publice de execuție pentru funcționarii publici declarați “admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 167/10.04.2020 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 139/13.04.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.04.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetațenești, petiții și reclamații din data de 27.04.2020;

în conformitate cu prevederile art. 475 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ: ”La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării activității, funcționarul public debutant va fi numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice prevăzute la art.392, în gradul profesional asistent”, precum și cu prevederile art.478 coroborate cu art.125 din Hotărârea de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

în baza prevederilor art.129 alin. (2), lit. “a” și alin. (3), lit. “c” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. “a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea gradului profesional din debutant în asistent al unei funcții publice de execuție de consilier juridic, clasa I la Compartimentul Încasări și Plăți al Serviciului Financiar Contabilitate, din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

Art. 2 Aprobă transformarea gradului profesional a trei funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, pentru funcționarii publici declarați ”admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, după cum urmează:

  • - din consilier clasa I grad profesional asistent, în consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul Urmărire și Încasare Creanțe Bugetare - 2 posturi;

  • - din consilier clasa I grad profesional asistent, în consilier clasa I grad profesional principal la Biroul Informatică și Administrarea Bazei de Date - 1 post.

Art. 3 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.04.2020.

Art. 4 Începând cu aceeași dată, Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.475/28.11.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/30.01.2020 și Hotărârea Consiliului Local nr. 56/27.02.2020 se va modifica corespunzător.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV