Hotărârea nr. 110/2020

Hotãrârea nr. 110 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a cinci posturi vacante de funcţie contractuală din cadrul Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere”

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 110

privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a cinci posturi vacante de funcție contractuală

din cadrul Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 146/15.04.2020 al domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de Specialitate al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, nr. 2657/13.04.2020, privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a cinci posturi vacante din cadrul instituției;

ținând cont de raportul comun de specialitate nr. 181/21.04.2020 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 139/21.04.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.04.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenesti, petiții și reclamații din data de 28.04.2020;

având în vedere prevederile art. 554 din Codul Administrativ privind încadrarea si promovarea personalului contractual, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019;

în conformitate cu prevederile art. 129 litera c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organizarea concursului pentru ocuparea a cinci posturi vacante din cadrul Administrației Parcului Memorial ”Constantin Stere”, respectiv un post de muncitor calificat în cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor Comunitare, două posturi de muncitor calificat și necalificat în cadrul Serviciului Zoo și Ocrotirea Mediului, un post de muncitor calificat în cadrul Serviciului Tehnic și un post de inspector de specialitate, în cadrul Biroului Resurse Umane și Protecția Muncii.

Art. 2 Administrația Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2020

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ