Hotărârea nr. 109/2020

Hotãrârea nr. 109 privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2020 - 2021 cuprinși în anexa nr.1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 42/20.02.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 109

privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2020 - 2021 cuprinși în anexa nr.1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 42/20.02.2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre nr. 149/23.04.2020 și Raportul comun de specialitate nr.41/07.04.2020 al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și nr. 140/23.04.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2020 -2021 cuprinși în anexa nr. 1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 42/20.02.2020.

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 27.04.2020 și avizul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.04.2020;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 387/31.10.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, ca urmare a negocierii acestora cu comisia de negociere;

În baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 42/20.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 - 2022 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

Ținând cont de prevederile art.1 pct.2. pct.6 și pct.8 secțiunea 1 „Definiții” și cele ale art.2 secțiunea a 2-a „Măsurarea performanței, informații legate de performanță și cadrul de rezultate al măsurării performanței” din ANEXA 2 CAP.I a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art. 6 și 15 din contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești privind obiectivele și criteriile de performanță și modificarea contractului de mandat;

În conformitate cu prevederile art. 3 pct. 1 lit. c) și e) coroborate cu prevederile art. 12 pct. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art.2 pct.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

În baza art. 129, alin.(1) alin.(2) și alin.(3) lit.d), art.139 alin.(1), art.154 și art.196 alin.(1) lit.(a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2020 - 2021, ai membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 42/20.02.2020, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă actul adițional conținând anexa nr. 1 la contractul de mandat, cu nivelul indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați la art.1 din prezenta hotărâre, pentru următorii administratori: dna Iamandi Mihaela-Irina, dna Gogu Maria, dl Crețu lonuț și dl Bucur Adrian lonuț, membrii ai consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Mandatează Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional conținând anexa nr. 1 la contractul de mandat așa cum este aprobat la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.  4 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul

Monitorizare Întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 aprilie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI - pentru perioada 2020 - 2021, nivel rectificat conform HCL nr.42/20.02.2020

I. Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor_________________ xa nr.l la ctr. de ma

Nr.crt.

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Formula de calcul

UM

Țintă/Nivel indicatori pentru anul:

Pondere

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate

obiectiv general

1

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare Nr. mediu de salariati

mii lei/angaja t

91.58

100.48

0,20

2

Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri           (cumulat

de la începutul anului)

Cheltuieli totale xlOOO Venituri totale

%o

969.62

974.42

0,20

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365

Cifra de afaceri

zile

<90

<90

0,15

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<90

<90

0,15

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariale planificate

Cheltuieli cu personalul realizat

Cheltuieli cu personalul planificat

mii lei

<100%

<100%

0,20

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate Număr total de sesizări

%

100%

100%

0,10

MANDANT                  MANDATAR/ ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar                                       Dna./dL

DLAdrian Florin DOBRE

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești Director general

Contabil șef

Dna.Carmen Zaharia


DL Râul Alexandru PETRESCU

4MSXA JL

JLxl. H.C.L.Wt. 103]^o

ACT ADIȚIONAL nr...../..................

9


la CONTRACTUL DE MANDAT nr........../...........

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al municipiului sediul în municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr.l A, Jud. Prahova, telefon: 0244

516   699, fax: 0244   513   829, cod fiscal: 2844855 cont:

RO64TREZ24A51010320300IX, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin primar dl. Adrian- Florin DOBRE, în calitate de MANDANT

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Piața Victoriei nr.l7, Județul Prahova, reprezentată prin director general dl.

Râul Alexandru PETRESCU, si >

Domnul/Doamna ............................., cetățean român, domiciliat în

.........., str........., nr...., bl......sc....,ap....Județul..............., având actul de identitate CI seria ......, nr..........., eliberat de ..............., la data de

..........., CNP....................., membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, numit prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. ...............................,       în calitate de

5                                                                                                                              ~

MANDATARZADMINISTRATOR,

în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr......./.......2020

și în conformitate cu prevederile art.6 „Obiective și criterii de performanță”, și cele ale art.15. „Modificarea contractului de mandat” din Contractul de mandat nr............................ s-a încheiat prezentul act adițional, ca urmare a

acordului de voință intervenit între părțile semnatare, cu următoarele clauze contractuale:

Art. 1. Se înlocuiește Anexa nr. 1 la contractul de mandat, conținând nivelul ’ actualizat al indicatorilor de performantă financiari si nefinanciari, aprobați prin

H- • '■

HCLnr...../........2020.                                            ;

Art. 2. Restul clauzelor din Contractul de mandat nr...................., rămân

nemodifîcate, generatoare de drepturi și obligații pe toată durata acestuia.

Prezentul s-a încheiat azi ........................................, în 3 (trei) exemplare

originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Consiliul Local al municipiului Ploiești și un exemplar pentru Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești. 9

MANDANT


MANDATAR/ADMINISTRATOR


Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

DLAdrian- Florin DOBRE


Dl. /Dna......................


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general


Serviciul Economic,

Dl. Râul Alexandru PETRESCU

Contabil sef dna Carmen Zaharia

OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI - pentru perioada 2020 - 2021, nivel rectificat conform HCL nr.42/20.02.2020


I. Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor______________________________________xa nr.l la ctr. de ma

Nr.crt.

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Formula de calcul

UM

Țintă/Nivel indicatori pentru anul:

Pondere

2020

2021

1

2

3

4

S

6

7

8

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a activității desfasuratc

obiectiv general

1

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare

mii lei/angaja t

91.58

100.48

0,20

Nr. mediu de salariati

2

Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri           (cumulat

de la începutul anului)

Cheltuieli totale xlOOO

%0

969.62

974.42

0,20

Venituri totale

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<90

<90

0,15

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365

zile

<90

<90

0,15

Cifra de afaceri

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariate planificate

Cheltuieli cu personalul realizat

mii tei

<100%

<100%

0,20

Cheltuieli cu personalul planificat

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate Număr total de sesizări

%

100%

100%

0,10


MANDANT                  MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești


Primar                                       Dna./dL

DLAdrian Florin DOBRE


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești Director general

DL Râul Alexandru PETRESCU


Contabil șef

Dna.Carmen Zah ariaII. Indicatori operaționali - pondere 20% din totalul indicatorilor

 • 1. Calitatea serviciilor

  • 1.1. Menținerea și dezvoltarea sistemului de management integrat: calitate^ U mediu, sănătate și securitate operațională, și monitorizarea gradului de satisfacere a cerințelor populației din punct de vedere al calității serviciilor prestate de regie.

 • 2. Acoperire servicii

  • 2.1. Promovarea și coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei până la sfârșitul mandatului.

  • 2.2. Promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului.

 • 3. Satisfacția clienților

  • 3.1. Promovarea și coordonarea metodologiei de măsurare a nivelului de satisfacție al clienților cu privire la serviciile.

  • 3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

 • 4. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

  • 4.1. Creșterea productivității muncii, în fiecare an calendaristic de mandat.

  • 4.2. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performanței tuturor categoriilor de angajați ai societății până la final de mandat.

  • 4.3. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei.

III.

Indicatori de guvernanță corporativă- pondere 55% din totalul indicatorilor

1. Strategia regiei autonome

 • 1.1. Promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul regiei până la sfârșitul semestrului I de mandat.

2.Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai regiei

 • 2.1. Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora până la sfârșitul semestrului I de mandat.

 • 3. Transparență și comunicare

  • 3.1. Elaborarea politicilor de transparență și comunicare, monitofluarea: șix implementarea acestora.

 • 4. Remunerația directorilor

  • 4.1. Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea și revizuirea periodică a acestora, până la sfârșitul semestrului 1 de mandat.

   MANDANT


   MANDATAR/ ADMINISTRATOR


Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

Adrian Florin DOBRE


Dl/Dna....................................


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                               Serviciul Economic,

Râul Alexandru PETRESCU              Carmen ZAHARIA