Hotărârea nr. 108/2020

Hotãrârea nr. 108 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2019 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 108

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2019 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Referatul de aprobare nr. 141/10.04.2020 al Primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 2163/02.04.2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru exercițiul financiar 2019;

ținând cont de raportul comun de specialitate nr. 45/14.04.2020 al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și nr. 135/21.04.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

având în vedere avizul comisiei de specialitate nr.1, Comisia de Buget, Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze din data de 28.04.2020;

văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice nr.6/02.04.2020 privind avizarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2019;

luând act de Raportul auditorului financiar înregistrat sub nr.1987/24.03.2020;

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, Legea contabilității republicată, precum și a Ordinului nr. 3781/23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;

având în vedere prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/29.06.2006 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2019 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

ANEXA LA HCL NR. J.<$ /

PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2019 ALE REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Bifați numai dacă este cazul :

[J Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

L3 Sucursala

Q] GIE-grupuri de interes economic

□ Activ net mai mic de 1 /2 din valoarea capitalului subscris


Entitatea


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A. PLOIEȘTISector

Localitate

Prahova

Ploiești

Strada

Nr.           Bloc     Scara Ap.       Viljewjfv^

Piața Victoriei

17

Cod unic de înregistrare

1 3 4 3 8 7 2Număr din registrul comerțului


J29/378/1991

Forma de proprietate


11-Regii autonome


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8411 Servicii de administrație publică generală

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8411 Servicii de administrație publică generală


Situații financiare anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)Raportări anuale


Entități mijlocii, mari si entități de interes public

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitățiinr. 82/1991

| | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

pn 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente in state

I—I aparținând Spațiului Economic European


Entități de

7

[X] interes

public


Entități mici


Mîcroentități


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PETRESCU RÂUL


întocmit


Semnătura___
ZAHARIA

CARMEN-DANIELA


Digitally signed by ZAHARIA CARMEN-DANIELA

Date: 2020.03.1615:08:13 +02'00’


Semnătura electronica


Formular VALIDAT


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(e DA

C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

f* DA

(• NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii |^]

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PRIMAUDfT S.R.L.


Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS 968/2010


CIF/CUI


FIO - pag. 1

BILANȚ

ladatade 31.12.2019

Cod 10                                                                                 \^,Lei-

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

01.01.2W9l'!

, '            t'

^31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

36.215

29.927

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

ji.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.O1 la 06)

07

07

36.215

29.927

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 -2812-2911 -2912)

08

08

135.477

127.961

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

49.937

89.876

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

10

10

18.029

23.696

4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

S.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

203.443

241.533

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

1.138

1.138

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674- 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266-2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

1.138

1.138

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

240.796

272.598

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

9.182

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348*- 393 - 3941 -3952)

27

27

Ow joa' (

Sw 'T A

o

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +7-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

■o^,'

O -  7 »j---

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

_<n

VI

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

5.217

9.182

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418 490 -491)

31

31

1.528.245

4.217.500

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)

33

33

>lte creanțe (ct. 425+4282+431 ** -436* + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din Ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

8.192.992

8.060.171

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 la 35+35 )

37

36

9.721.237

12.277.671

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596-598 + 5113 + 5114)

39

38

1.663.776

812.704

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

1.663.776

812.704

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(-*• - ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

1.983.694

1.350.736

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

13.373.924

14.450.293

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

41.082

39.056

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)

44

43

41.082

39.056

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

265.304

356.115

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

;;A\F10 - pag. 3

- >5 •

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 36***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** +509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

: 1.926.345

\ ’... -7

; r^j.422.647

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

2.19T.669

1.778.762

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

11.223.337

12.710.587

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

11.464.133

12.983.185

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

' *•*. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 36*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

68

67

1.065.540

2.252.710

TOTAL (rd.65 la 67)

69

68

1.065.540

2.252.710

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

2.960.001

2.960.001

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2.960.001

2.960.001

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

2.960.001

2.960.001

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

F20 - pag. 1


CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE


la data de 31.12.2019

Cod 20


Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.37817 2019

Nr. rd.

Exerciți Ulfinanciar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

11.515.287

12.159.971

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

11.515.287

12.159.971

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

si care mai au-in derulare contracte-de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

SoldC

06

07

SoldD

07

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

'Ite venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

33.607

35.428

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 +07-08+09+10+11+12+13)

15

16

11.548.894

12.195.399

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

151.501

98.211

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

45.239

34.331

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

85.562

108.951

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

8.098.312

8.706.817

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

7.811.824

8.426.638

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

286.488

280.179

lO.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale

(rd. 26-27)

24

25

63.864

64.281

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

63.864

64.281

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

10.182

871

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

25^6

4.554

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

45.574

W'1683

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

2.462827

1.985380

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

31

32

w?

1.592,14

.795.313

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialețct. 635 + 6586")

32

33

96.119

129.236

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

774.567

60.831

38

Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

.jstări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

37

39

260.952

471.297

-Cheltuieli (ct.6812)

38

40

1.027.383

548.503

-Venituri (ct.7812)

39

41

766.431

77.206

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31 + 39)

40

42

11.178.439

11.470.139

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

41

43

370.455

725.260

-Pierdere (rd.42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)

43

45

-din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

18.693

14.362

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

1 ' Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

3.223

18

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

21.916

14.380

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54-55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

- Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

70

57

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

70

57

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

58

60

21.846

14.323

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

0

0

_.F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

11.570.810

;       1^209.779

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

11.178.509

''h.   11470.196

19 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

V           ■ '       a - y

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

392.301

739.583

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

0

20 Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

227.357

200.275

21 Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

164.944

539.308

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

0


Suma de control F20: 190209363/481442717


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781Z2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)-în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.


ADMINISTRATOR


PETRESCU Rj»ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

ZAHARIA CARMEN


Semnătura


Calitatea

12-CONT,


Semnătu


Formular

VALIDAT


Nr.de inrty ouaic iu vi ganismul profesional:


FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

vi^J 006-592

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

# 1

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

VA

TOTAL (rd.80la 84)

86

85

ZZZ/\Z| .006.592

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

201.318

201.318

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

6.069.385

6.073.015

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

6.270.703

6.274.333

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D (ct. 117)

97

96

3.647

49.759

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

164.944

539.308

SOLD D(ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

7.438.592

7.770.474

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

7.438.592

7.770.474

222849519/481442717

c "na de control FIO:


.                                               .      1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente

Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenurr

PETRESCU RÂUL AL


AVI UZ. ?


Numele si prenumele

ZAHARIA CARMEN

Semnătura

Calitat


12—COI

Semni

Formular

VALIDAT


Nr.de i               ganismul profesional:

T7 O FI            1

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019             ’pag

ju (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                           "

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

ii

%\ W -/

A

B

1

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

*-                  539.308

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.O5 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

izori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

1 07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -totalfrd.10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

' gătii restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

108

117

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

116

117

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

V  ~—î------

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

§ ® w •i.V-» 0 G

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

■■      ^7 .-A-'

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

3;

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

983.890

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

571.740

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

412.150

v .ichete acordate salariatilor '                                             3

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

509.616

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

4J

39

0

0

-din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

-cheltuieli curente

45

43

cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50 !

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

5!

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a

(305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

l*/A? A-VaAîA

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

A -A

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute ('    091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

64

57

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor leafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

451.730

968.630

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

1.600

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul s ilui (din ct. 431+436+437+4382+441 +4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

190.343

117.623

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (Ct.431+437+4382)

70

62

56.677

36.591

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

133.666

81.032

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul stătului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

31.030

15.260

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),

(rd.72 la 74)

79

71

8.034.824

7.973.124

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

8.034.824

teC               țp I

v-s           r d

4               /7.^3.124

/--

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

1-,

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct.

4538)

85

76a

(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor c omici ****)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

93

84

13.505

14.050

-în lei (ct.5311)

94

85

13.505

13.749

-în valută (ct. 5314)

95

86

301

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

1.958.863

1.333.024

-în lei (ct. 5121), din care:

97

88

1.958.863

1.332.784

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

- în valută (ct. 5124), din care:

99

90

240

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

104

95

1.959.643

1.778.762

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

-în lei

106

97

-în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)

108

99

-în lei

109

100

F30 - pag. 5

-în valută

no

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct.

1626 + dinct. 1682)

in

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +1685 + 1686+1687) (rd. 104+105)

112

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

\

-în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

265.304

356.115

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidem , avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute n relație cu neafiliații nerezidenț (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

-v>orii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

415.251

462.507

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.l 12 la 115)

121

111

381.749

935.990

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

353.944

315.597

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

22.735

613.062

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

5.070

7.331

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

126

116

-datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)

129

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.l 23 la 127)

133

122

897.339

24.150

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

897.339

24.150

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct 5186) din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a

(311)

Y

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

141

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

-acțiuni cotate 4)

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

- părți sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

147

134

Ehevete si licențe (din ct.2O5)

148

135

106.845

110.662

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

208.860

215.460

X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

X1 Informații privind bunurile din proprietatea p,./ată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.i

Col.2

Col.3

Col. 4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142+ 145+ 149+ 150+ 151 +152)

154

141

X

X

-deținutde instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

X'X '\

- deținut de alte entități

165

152

Qz! (A "<><©<!“■'/ i

---____________L.

501

Nr. rd.

Sume

A

B

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

166

153

157.668

462.352

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

157.668

462.352

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

170

157

0

157.668

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

0

157.668

- către instituții publice centrale

172

159

- către instituții publice locale

173

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

174

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

către instituții publice centrale

176

163

-către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

-dividendele interimare repartizate 8)

180

165b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

Z^ '    - *'%.

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de ia persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

)

'■ <

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

,r      -o y

XVIII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

Suma de control F30: 55669366/ 481442717

ADMINISTRATOR,


Numele si pren


PETRESCU RÂULSemnătură _


mular VALIDATF40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019                     _

Cod 40                                                                                                      - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sol<yinal , (cgM^1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

106.845

15.811

11.994

X

110.662

A;   suri acordate pentru

imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

106.845

15.811

11.994

X

110.662

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

343.560

2.639

346.199

Instalații tehnice si mașini

08

581.370

64.784

23.269

23.269

622.885

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

61.214

12.849

74.063

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

P ie biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

986.144

80.272

23.269

23.269

1.043.147

(ll.lmobilizari financiare

17

1.138

X

1.138

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

1.094.127

96.083

35.263

23.269

1.154.947

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE^®^ *

r .

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta' imobilizărilor scoase din evidenta

-.Am°^iia - la ^sfarsityianului ^fcot9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

70.630

22.099

11.994

80.735

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

Tf ' L (rd. 19+20+21)

22

70.630

22.099

11.994

80.735

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

208.083

10.156

218.239

Instalații tehnice si mașini

25

531.434

24.844

23.270

533.008

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

43.184

7.183

50.367

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

782.701

42.183

23.270

801.614

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

853.331

64.282

35.264

882.349

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

Suma de control F40:


ADMINISTRATOR


Numele si pre1


regia'

oÎNTOCMIT


PETRESCU RAL


1 <<

lp~


Semnătura


Formular

VALIDATSC

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

O

Ajustări reluate la venituri

final

*>*.. L

A

B

10

11

12

13

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Te^nuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III.Imobilizări financiare

46

A TARI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

12714469/481442717

ATENTIEI

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "in vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extenwvtMtva-cuntine si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scaafSglb^oe^j.^SbtU

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întoch^ea^^O. raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

'r.x\                    f

 • A. întocmire raportări anuale                                                                                      Vj" \\

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

• termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • • entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

X Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

• termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

 • C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

în cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel ât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar încheiat se referă la urca de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent 2>, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

 • D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați - se efectuează în contul 455 1 „Sume datorate acționarilor/asociaților".

în cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

 • 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

 • 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectat! mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari


OK

1011 SC(+)F10L.R81

1

(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1


r+n;sa|ti


DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 8 [1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Entitatea: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A.

Județul: 29 PRAHOVA

Adresa: localitatea PLOIEȘTI, Piața Victoriei, nr.17

Număr din registrul comerțului: J29/378/1991

Forma de proprietate: 11-REGII AUTONOME

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8411, SERVICII DE

ADMINISTRAȚIE PUBLICA GENERALA

Cod de identificare fiscala: RO 1343872

Administratorul societății, PETRESCU RÂUL ALEXANDRU, isi asuma răspunderea pentru intocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

ru^um AIU / uivuim L/C OCKV/U77 ruHLIUt: RLUILSTI Fi.A. C.f. RO134 PLOIEȘTI str. PIAȚA VICTORIEI nr. 17jud. PRAHOVA tel. 0244-541071

’ r.c. J29/378/1991


R.A. SERVICII PUBLICE R-A.


Balanța de verificare


01.12.2019 - 31.12.2019


,/R

NR.          C

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1015

PATRIMONIUL REGIEI

0.00

1 006 591.99

0.00

0.00

0;00

1 006 591.99

0.00

1 006 591.99

1015.0000

PATRIMONIUL REGIEI

0.00

1 006 591.99

0.00

0.00

0.00

1 006 591.99

0.00

1 006 591.99

1061

REZERVE LEGALE

0.00

201 318.40

0.00

0.00

0.00

201 318.40

0.00

201 318.40

1061.0000

REZERVE LEGALE

0.00

201 318.40

0.00

0.00

0.00

201 318.40

0.00

201 318.40

1068

ALTE REZERVE

0.00

6 069 385.49

0.00

0.00

0.00

6 073 014.56

0.00

6 073 014.56

1068.2100

REZERVE FOND ALIM CONT SERV

DATORIEI DIN PROFIT

0.00

4 863 299.70

0.00

0.00

0.00

4 863 299.70

0.00

4 863 299.70

1068.2200

FOND INVESTIT!! SURSE PROPRII -TERMIE

0.00

414 616.21

0.00

0.00

0.00

415 096.19

0.00

415 096.19

1068.2300

FOND INVESTIȚII SURSE PROPRII - STEP

0.00

769 434.59

0.00

0.00

0.00

772 377.06

0.00

772 377.06

1068.2400

FOND INVESTIȚII SURSE PROPRII - SP

0.00

22 034.99

0.00

0.00

0.00

22 241.61

0.00

22 241.61

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.

3 646.75

0.00

0.00

0.00

168 590.44

168 590.44

0.00

0.00

1171.7731

REZULTATUL REPORTAT STEP AN 2018

0.00

0.00

0.00

0.00

130 781.21

130 781.21

0.00

0.00

1171.8831

REZULTATUL REPORTAT TERMIE AN 2018

0.00

0.00

0.00

0.00

21 332.60

21 332.60

0.00

0.00

1171.9930

REZULTATUL REPORTAT SP ÂN 2017

3 646.75

0.00

0.00

0.00

3 646.75

3 646.75

0.00

0.00

1171.9931

REZULTATUL REPORTAT SP AN 2018

0.00

0.00

0.00

0.00

12 829.88

12 829.88

0.00

0.00

1174

REZULTATUL REPORTAT DIN

CORECTAREA ERORILOR CONTAB.

0.00

0.00

-666 114.54

-715 873.28

-666 114.54

-715 873.28

49 758.74

0.00

1174.0100

REZULTATUL REPORTAT-ERORI CTB-PIERDERE-

0.00

0.00

-666 114.54

0.00

-666 114.54

0.00

0.00

666 114.54

1174.0200

REZULTATUL REPORTAT-ERORI CTB,

DR. SAL. HOT. JUD-PROF1T-

0.00

0.00

0.00

-715 873.28

0.00

-715 873.28

715 873.28

0.00

121

PROFIT SI PIERDERE

0.00

164 943.69

1 370 961.12

1 051 215.14

11 916 304.62

12 455 612.65

0.00

539 308.03

1518

ALTE PROVIZIOANE

0.00

1 065 540.00

-714 856.28

141 200.00

-638 667.28

1 614 043.00

0.00

2 252 710.28

1518.7710

ALTE PROVIZIOANE CO NEEFECT. STEP

0.00

1 717.00

1 017.00

10 183.00

1 717.00

11 900.00

10 183.00

1518.7711

PROVIZIOANE PARTICIP.SALAR.PROFIT

0.00

17 922.00

0.00

54 394.00

17 922.00

72 316.00

L&zX^^.oo

1518.7730

ALTE PROVIZ PENALIT DEP CONCENTR STATIE EPURARE AN 2017

0.00

395 533.00

-358 497.00

0.00

-358 497.00

395 533.00

AimS

fix

1518.7740

ALTE PROVIZ PENALIT DEP CONCENTR STATIE EPURARE AN 2018

0.00

592 801.00

-357 376.28

0.00

-357 376.28

592 801.00

Ț®?i oed

1518.7750

ALTE PROVIZ PENALIT DEP CONCENTR

STATIE EPUR AN 2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

407 303.00

’y'^uoo

»

.        .00

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1518.9910

ALTE PROVIZIOANE CO NEEFECT. SP

0.00

41 064.00

0.00

51 337.00

41 064.00

92 401.00

0.00

51 337.00

1518.9920

ALTE PROVIZIOANE ANGHEL SUME AN 2018

0.00

16 503.00

0.00

25 286.00

16 503.00

41 789.00

0.00

25 286.00

Total sume clasa 1              3 646.75     8 507 779.57       -10 009.70       476 541.86      10 780113.24    20 803 297.76       49 758.74   10 072 943.26

205

CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MARC COMERCIALE

106 845.17

0.00

9 826.92

0.00

122 656.09

11 993.97

110 662.12

0.00

205.0000

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

106 845.17

0.00

9 826.92

0.00

122 656.09

11 993.97

110 662.12

0.00

2121

CONSTRUCȚII

343 559.13

0.00

0.00

0.00

346 198.10

0.00

346 198.10

0.00

2121.2000

CONSTRUCȚII

343 559.13

0.00

0.00

0.00

346 198.10

0.00

346 198.10

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI,UTILAJE)

69 996.11

0.00

0.00

0.00

74 828.08

597.81

74 230.27

0.00

2131.1000

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

1 479.72

0.00

0.00

0.00

1 479.72

597.81

881.91

0.00

2131.2000

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE >2500

68 516.39

0.00

0.00

0.00

73 348.36

0.00

73 348.36

0.00

2132

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURĂ, CONTROL SI REGLARE

397 040.08

0.00

0.00

0.00

456 992.00

22 275.89

434 716.11

0.00

2132.1000

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURĂ SI CONTROL<2500

10 201.00

0.00

0.00

0.00

10 201.00

0.00

10 201.00

0.00

2132.2000

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURĂ SI CONTROL >2500

386 839.08

0.00

0.00

0.00

446 791.00

22 275.89

424 515.11

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

114 333.02

0.00

0.00

0.00

114 333.02

395.73

113 937.29

0.00

2133.1000

MIJLOACE DE TRANSPORT <2500

431.50

0.00

0.00

0.00

431.50

395.73

35.77

0.00

2133.2000

MIJLOACE DE TRANSPORT >2500

113 901.52

0.00

0.00

0.00

113 901.52

0.00

113 901.52

0.00

214

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE

61 212.87

0.00

0.00

0.00

74 062.87

0.00

74 062.87

0.00

214.1000

MOBILIER, APARATURA BIROTICA <2500

14 588.51

0.00

0.00

0.00

14 588.51

0.00

14 588.51

0.00

214.2000

MOBILIER, APARATURA BIROTICA >2500

46 624.36

0.00

0.00

0.00

59 474.36

0.00

0 00

2678

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

1 137.75

0.00

0.00

0.00

1 137.75

0.00

0 00

2678.1000

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE - PROC A.A.

1 137.75

0.00

0.00

0.00

1 137.75

0.00

â'?. a?-00

2805

AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

0.00

70 629.77

0.00

1 428.65

11 993.97

92 728.88

o.oq

w <

:0.-V..91

2805.7700

AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE

0.00

36 748.17

0.00

0.00

11 993.97

36 748.17

\ "" 0.00

Z@lJb4.20

2805.9900

AMORTIZARE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

0.00

33 881.60

0.00

1 428.65

0.00

55 980.71

”0?9Q

55 980.71

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. c.f. RO1343 r.c. J29/378/1991

PLOIEȘTI str. PIATA VICTORIEI nr.17jud. PRAHOVA tel. 0244-541071      

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

2812

AMORT. CONSTRUCȚIILOR

0.00

208 082.55

0.00

886.63

0.00

218 238.27

0.00

218 238.27

2812.2000

AMORTIZARE CONSTRUCȚII >1800

0.00

64 576.21

0.00

0.00

0.00

64 576.21

0.00

64 576.21

2812.7720

AMORTIZARE CONSTRUCȚII >1800

0.00

124 245.01

0.00

0.00

0.00

124 245.01

0.00

124 245.01

2812.9920

AMORTIZARE CONSTRUCȚII >1800

0.00

19 261.33

0.00

886.63

0.00

29 417.05

0.00

29 417.05

2813

AMORT. INSTALAȚIILOR, MU. DE TRANSPORT

0.00

531 433.09

0.00

2 994.67

23 269.43

556 276.78

0.00

533 007.35

2813.1100

AMORTIZARE ECHIPAMENTE

TEHNOLOGICE <1800

0.00

3 251.89

0.00

0.00

0.00

3 251.89

0.00

3 251.89

2813.1200

AMORTIZARE ECHIPAMENTE

TEHNOLOGICE >1800

0.00

41 851.57

0.00

0.00

0.00

41 851.57

0.00

41 851.57

2813.2100

AMORTIZARE APARATE, INST. MĂSURĂ SI CONTROL <1800

0.00

4 922.04

0.00

0.00

0.00

4 922.04

0.00

4 922.04

2813.2200

AMORTIZARE APARATE, INST DE MĂSURĂ SI CONTROL >1800

0.00

142 991.81

0.00

0.00

0.00

142 991.81

0.00

142 991.81

2813.3100

AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT <1800

0.00

392.01

0.00

0.00

0.00

392.01

0.00

392.01

2813.3200

AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT >1800

0.00

17 650.10

0.00

0.00

0.00

17 650.10

0.00

17 650.10

2813.7711

AMORTIZARE ECHIPAMENTE

TEHNOLOGICE <1800

0.00

161.36

0.00

0.00

0.00

161.36

0.00

161.36

2813.7712

AMORTIZARE ECHIPAMENTE

TEHNOLOGICE >1800

0.00

13 133.87

0.00

0.00

597.81

13 133.87

0.00

12 536.06

2813.7721

AMORTIZARE APARATE INST. DE MĂSURĂ SI CONTROL <1800

0.00

5 278.96

0.00

0.00

0.00

5 278.96

0.00

5 278.96

2813.7722

AMORTIZARE APARATE INST DE MĂSURĂ SI CONTROL >1800

0.00

183 954.51

0.00

0.00

22 275.89

183 954.51

0.00

161 678.62

2813.7731

AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT <1800

0.00

39.49

0.00

0.00

0.00

39.49

0.00

39.49

2813.7732

AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT >1800

0.00

96 251.42

0.00

0.00

395.73

96 251.42

\ o

i-i-'V;<95,855.69

2813.9912

AMORTIZARE ECHIPAMENTE

TEHNOLOGICE >1800

0.00

1 866.12

0.00

205.84

0.00

3 832.90

107 s

te*- ’ «g

2813.9922

AMORTIZARE APARATE INST DE

MĂSURĂ SI CTRL>1800

0.00

19 687.94

0.00

2 788.83

0.00

42 564.85

' ^0°

’Gj;4'2 564:85

2814

AMORT ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

43 183.88

0.00

843.99

0.00

50 366.83

0.00

• ■*. ■

7 N ^50 36'6.83

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. c.f. RO13431

r.c. J29/378/1991


PLOIEȘTI str. PIAȚA VICTORIEI nr. 17jud. PRAHOVA tel. 0244-541071

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

2814.1100

AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA <1800

0.00

3 263.55

0.00

0.00

0.00

3 263.55

0.00

3 263.55

2814.2200

AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA >1800

0.00

2 351.44

0.00

0.00

0.00

2 351.44

0.00

2 351.44

2814.7711

AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA <1800

0.00

11 325.07

0.00

0.00

0.00

11 325.07

0.00

11 325.07

2814.7722

AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA >1800

0.00

20 880.18

0.00

0.00

0.00

20 880.18

0.00

20 880.18

2814.9922

AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA >1800

0.00

5 363.64

0.00

843.99

0.00

12 546.59

0.00

12 546.59

Total sume clasa 2          1 094 124.13       853 329.29         9 826.92         6 153.94       1 225 471.31       952 874.16    1 154 944.51      882 347.36

3021

MATERIALE AUXILIARE

0:00

0.00

2 184.62

2 184.62

16 196.29

16 196.29

0.00

0.00

3021.1000

MATERIALE AUXILIARE TERMIE

0.00

0.00

38.66

38.66

4 719.66

4 719.66

0.00

0.00

3021.7710

MATERIALE AUXILIARE STEP

0.00

0.00

2 145.96

2 145.96

9 486.37

9 486.37

0.00

0.00

3021.9910

MATERIALE AUXILIARE SP

0.00

0.00

0.00

2 747.31

0.00

1 990.26

1 990.26

0.00

0.00

3022

COMBUSTIBILI

300.28

0.00

3 244.53

36 315.43

35 924.29

391.14

0.00

3022.7710

COMBUSTIBIL STEP

116.76

0.00

0.00

359.99

8 896.98

8 837.05

59.93

0.00

3022.7720

COMBUSTIBIL STEP - ULEI STATIA DE EPURARE

0.00

0.00

327.73

327.73

690.13

690.13

0.00

0.00

3022.7730

COMBUSTIBIL STEP - ULEI

0.00

0.00

0.00

0.00

53.78

53.78

0.00

0.00

3022.9910

COMBUSTIBIL SP

183.52

0.00

2419.58

2 556.81

26 636:72

26 305.51

331.21

0.00

3022.9930

COMBUSTIBIL SP - ULEI

0.00

0.00

0.00

0.00

37.82

37.82

0.00

0.00

3024

PIESE DE SCHIMB

4 916.88

0.00

1 856.09

3 653.63

24 868.39

16 277.57

8 590.82

0:00

3024.1120

PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

215.00

215.00

0.00

0.00

3024.7700

PIESE SCHIMB REZULTATE DIN DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILIZĂRI

853.00

0.00

0.00

0.00

853.00

181.00

672.00

0.00

3024.7720

PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

250.00

0,00

..0^

3024.7730

PIESE DE SCHIMB CALCULATOARE STEP

0.00

0.00

1 856.09

1 856,09.

2 896.05

2 896.05

W

3024.7740

PIESE DE SCHIMB - VIDANJA

0.00

0.00

0.00

0.00

1 429.00

1 429.00

■ A W

3024.8300

PIESE DE SCHIMB REPARTITOARE/BATERII

4 063.88

0.00

0.00

1 797.54

18 702.23

10 783.41

7 91^82

3024.9920

i PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) SP

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

250.00

3024.9930

PIESE DE SCHIMB AUTO SP

0.00

0.00

0.00

0.00

273111

273.11

o.ob

I Nj>ffoo

Balanța de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

0.00

0.00

5 825.33

5 825.33

30 193.62

29 993.62

200.00

0.00

3028.2000

ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE TERMIE

0.00

0.00

1 688.89

1 688.89

8 669.98

8 669.98

0.00

0.00

3028.2100

ALTE MAT.CONSUMAB.-PV CONTRAVENȚIE PERSONALIZATE

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

3028.3000

ALTE MATERIALE CONSUMABILE TONERE/CARTUS TERMIE

0.00

0.00

3 068.00

3 068.00

12 151.00

12 151.00

0.00

0.00

3028.7720

ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

1 406.14

1 406.14

0.00

0.00

3028.7730

ALTE MATER.CONSUMAB.TONERE STEP

0.00

0.00

783.00

783.00

1 854.00

1 854.00

0.00

0.00

3028.7750

ALTE MATERIALE CONSUMABILE - APA SALARIATI STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

257.45

257.45

0.00

0.00

3028.9920

ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE SP

0.00

0.00

280.40

280.40

2 746.54

2 746.54

0.00

0.00

3028.9921

ALTE MATER.CONSUMABILE SP -RECHIZITE -RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

5.04

5.04

207.51

207.51

0.00

0.00

3028.9930

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

TONERE7CARTUS SP

0.00

0.00

0.00

0.00

2 701.00

2 701.00

0.00

0.00

303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

0.00

0.00

9 068.04

9 068.04

34 315.03

34 315.03

0.00

0.00

303.1000

OBIECTE DE INVENTAR TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 969.19

1 969.19

0.00

0.00

303.2000

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

288.24

288.24

0.00

0.00

303.7710

OBIECTE DE INVENTAR STEP

0.00

0.00

4 827.71

4 827.71

7 795.73

7 795.73

0.00

0.00

303.7720

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

12 340.88

12 340.88

0.00

0.00

303.9910

OBIECTE DE INVENTAR SP

0.00

0.00

4 240.33

4 240.33

11 728.99

11 728.99

0.00

0.00

303.9920

ECHIPAMENT PROTECȚIE SP

0.00

0.00

0.00

0.00

192.00

192.00

0.00

0.00

Total sume clasa 3              5 217.16             0.00        21 681.39        23 976.15        141 888.76       132 706.80        9 181.96            0.00

401

FURNIZORI

0.00

105 996.86

252 073.90

358 442.88

3 041 096.52

3 227 862.44

,0-°0

ț V.,186 ^5.92

401.1000

FURNIZORI DIVERȘI TERMIE

0.00

-7 392.31

29 869.89

-26 498.00

191 478.35

140 522.88

'-50^59^7

401.7710

FURNIZORI DIVERȘI STEP

0.00

66 283.65

111 783.79

199 674.72

1 281 991.12

1 429 987.55

0.0^

401.7715

FURNIZORI STEP TICHETE

0.00

0.00

9 160.62

9 160.62

133 021.36

133 021.36

401.7720

FURNIZORI DIVERȘI APA NOVA STEP

0.00

1 994.39

15 054.64

15 054.64

172 821.06

174 815.45

VtP-00

1 994.39

401.7730

INDEMNIZAȚII CA

0.00

0.00

29 820.00

71 820.00

29 820.00

71 820.00

V 0.00

... JS 42 000.00

401.8300

FURNIZORI SMART ECO PLUS

0.00

0.00

5 180.49

0.00

38 175.62

38 175.62

6:oo

£ V       o.oo

RELilA AUIONUMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. C.f. R01343' r.c. J29/378/1991

PLOIEȘTI str. PIAȚA VICTORIEI nr. 17jud. PRAHOVA tel. 0244-541071 7

Balanța de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

401.9910

FURNIZORI SERVICII PUBLICE DIN PRESTAȚII

0.00

45 111.13

41 775.62

121 802.05

624 792.36

712 522.93

0.00

87 730.57

401.9915

FURNIZORI SERVICII PUBLICE TICHETE

0.00

0.00

21 293.85

21 293.85

383 356.65

383 356.65

0.00

0.00

401.9920

INDEMNIZAȚII CA

0.00

0.00

-11 865.00

-53 865.00

185 640.00

143 640.00

0.00

-42 000.00

404

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0.00

26 676.70

36 981.53

11 694.03

141 016.38

141 016.38

0.00

0.00

404.1000

FURNIZORI IMOBILIZĂRI TERMIE

0.00

26 676.70

36 981.53

11 694.03

141 016.38

141 016.38

0.00

0.00

408

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

0.00

132 631.29

0.00

17 701.39

9 900.00

179 249.54

0.00

169 349.54

408.1000

FURNIZORI FACTURI NESOSITE TERMIE

0.00

8 218.86

0.00

-859.08

0.00

6 329.91

0.00

6 329.91

408.2000

FURNIZORI FACTURI NESOSITE TERMIE

P.S.P.

0.00

0.00

0.00

0.00

9 900.00

9 900.00

0.00

0.00

408.7730

FURNIZORI FACTURI NESOSITE STEP

0.00

100 234.10

0.00

3 828.97

0.00

123 793.27

0.00

123 793.27

408.9930

FURNIZORI FACTURI NESOSITE SP

0.00

24 178.33

0.00

14 731.50

0.00

39 226.36

0.00

39 226.36

4091

FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPĂRĂRI DE BUNURI (STOCURI)

0.00

0.00

0.00

0.00

259.99

259.99

0.00

0.00

4091.7710

FURNIZORI-DEBITORI PT.CUMPARARE

DE BUNURI(DANTE INTERN.)

0.00

0.00

0.00

0.00

259.99

259.99

0.00

0.00

4092

FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTĂRI DE SERVICII

181.04

0.00

0.00

0.00

6 181.04

6 000.00

181.04

0.00

4092.1100

FURNIZORI DEBITORI PREST.SERV. -ANRE

181.04

0.00

0.00

0.00

181.04

0.00

181.04

0.00

4092.1300

FURNIZ.DEBITORl PREST. SERV.

-PATRONATUL SERVICIILOR PUBLICE

0.00

0.00

0.00

0.00

6 000.00

6 000.00

0.00

0.00

4111

CLIENTI

1 459 490.39

0.00

3 168 434.37

1 039 489.97

15 460 886.85

11 346 618.06

4 114 268.79

0.00

4111.2600

CLIENTI COLECTARE SELECTIVE DEE

2 163.10

0.00

0.00

0.00

4 871.24

4 871.24

0.00

0.00

4111.2601

CLIENTI COLECT SELECT ULEI

147.50

0.00

918.56

0.00

1 066.06

147.50

918.56

0.00

4111.2700

CLIENTI VANZARE DEEE

2 912.12

0.00

0.00

0.00

6 583.28

6 583.28

0.00

.... 0.00

4111.6001

VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL

320.00

0.00

320.00

0.00

4 160.00

3 840.00

32O.z($

O

4111.7700

CLIENTI APA NOVA

826 741.17

0.00

3.74 506.56

349 942.32

5 288 104.46

4 546 337.66

■EE

4111.7710

CLIENTI SERVICII VIDANJARE

1 820.01

0.00

540.00

310.00

8 740.04

■ 6 920.03

.. "2; “-CPtj oB

■ , s.,;                                               ,

4111.8100

CLIENTI SERVICE REPARTITOARE

1 372.38

0.00

1 591.95

1 809.20

8 580.38

6 152.36

2 4$8.®i

4111.8200

CLIENTI CALCUL REPARTIZARE ENERGIE TERMICA

11 424.95

0.00

21 824.08

22 295.03

164 543.96

155 245.94

9 29l8,p2

4111.8300

CLIENTI VANZARI REPARTITOARE

21 891.52

0.00

1 901.44

3 025:80

35 117.92

31 752.46

3 365.46

rtcisMi rtururaumfl ut: ticttviun ruBLlUE t'UJItztill K.A. c.r. HU1343U r.c. J29/378/1991

PLOIEȘTI str. PIAȚA VICTORIEI nr. 17jud. PRAHOVA tel. 0244-541071

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4111.8400

CLIENT! VANZARI BATERII

154.93

0.00

855.77

1 009.52

3 579.51

2 209.58

1 369.93

0.00

4111.8510

CLIENT! SERVICII BRANSARE CUTIE DISTRIBUȚIE

0.00

0.00

416.50

416.50

952.00

952.00

0.00

0.00

4111.8520

CLIENT! SERVICII DEBRANSARE CUTIE DISTRIBUȚIE

124.00

0.00

416.50

540.50

1 076.00

1 076.00

0.00

0.00

4111.8611

CLIENTI-PENALIT AS BL 7

47.10

0.00

0.00

0.00

54.70

45.51

9.19

0.00

4111.8612

CLIENTI-PENALIT AS BL 9 SC B

163.28

0.00

1.04

0.00

165.84

162.74

3.10

0.00

4111.8613

CLIENTI-PENALIT AS BL 27 SC A,B,C,D,E,F

1 946.29

0.00

0.50

0.00

2 062.03

539.32

1 522.71

0.00

4111.8614

CLIENTI-PENALIT AS BL 42A SC B

398.02

0.00

0.00

0.00

421.44

135.16

286.28

0.00

4111.8615

CLIENTI-PENALIT AS BL42B SC B, 42C SC A

688.41

0.00

0.00

0.00

742.12

219.22

522.90

0.00

4111.8616

CLIENTI-PENALIT AS BL 49 SC B

393.08

0.00

0.00

0.00

402.21

95.70

306.51

0.00

4111.8617

CLIENTI-PENALIT AS BL 10G

2 320.64

0.00

297.17

0.00

3 639.90

439.97

3 199.93

0.00

4111.8618

CLIENTI-PENALTI REZILIERE CONTR

7 285.04

0.00

0.00

0.00

7 285.04

0.00

7 285.04

0.00

4111.8700

CLIENT! VANZARI DEȘEURI FEROASE

0.00

0.00

0.00

0.00

885.00

885.00

0.00

0.00

4111.8800

CLIENTI TAXA AVIZ ILUMINAT

0.00

0.00

476.00

476.00

10 472.00

4 522.00

5 950.00

0.00

4111.8900

CLIENTI TAXA AVIZ DEȘEURI

470.00

0.00

2 820.00

4 465.01

62 039.30

62 039.30

0.00

0.00

4111.9100

CLIENTI CONSUM EN. ELECTRICA TERTI

951.85

0.00

2 346.30

642.09

30 706.18

27 752.85

2 953.33

0.00

4111.9901

CLIENTI PRIMĂRIA MUN, PLOIEȘTI

664 306.00

0.00

2 641 935.00

654 558.00

9 518 089.05

6 370 458.05

3 147 631.00

0.00

4111.9902

MUNICIPIUL PLOIESTI-MONITORIZ

DEPOZIT ECOLOGIZAT

-88 551.00

0.00

117 267.00

0.00

296 547.19

113 235.19

183 312.00

0.00

418

CLIENTI - FACTURI DE ÎNTOCMIT

83 185.45

0.00

-1 961 212.35

0.00

118 408.53

0.00

118 408.53

0.00

418.7700

CLIENTI FACT. DE ÎNTOCMIT APA NOVA

394 649.76

0.00

-6 592.32

0.00

367 914.24

0.00

367 914.24

0.00

418.9910

CLIENTI FACTURI DE ÎNTOCMIT PMP

-184 869.95

o.oo

-1 858 125.30

0.00

-231 661.30

0.00

-231 661.30

0.00

418.9920

CLIENTI-FC DE ÎNTOCMIT PMP DEPOZIT DEȘEURI

-128 557.81

0:00

-96 022.41

0.00

-17 844.41

0.00

-17 84<4i

&°°

418.9933

CLIENTI CONVENȚIE ENERG1E-FACT DE ÎNTOCMIT

1 963.45

0.00

-472.32

0.00

0.00

0.00

't-t 0.00 wT»

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0.00

399 177.00

774 349.00

875 782.00

7 645 324.00

8 082 817.00

^437 49J.0Q

421.7700

PERSONAL SALARII DATORATE

0.00

91 333.00

130 272.00

93 114.00

1 523 323.00

1 568 989.00

V'&.'ȘțJ

4Ș.66&W)

421.9900

PERSONAL SALARII DATORATE

0.00

307 844.00

644 077.00

782 668.00

6 122 001.00

6 513 828.00

y. PLO391 827':oo

423

PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE

0.00

5 864.00

16 590.00

24 527.00

164 056.00

.    174 169.00

0.00

^To 113.00

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

423.7730

PERSONAL AJ. DATORATE (AJ. DECES)

0.00

0.00

0.00

0.00

15 700.00

15 700.00

0.00

0.00

423.7740

PERS AJ MAT DAT-AJ SOC

0.00

0.00

0.00

0.00

1 450.00

1 450.00

0.00

0.00

423.7750

PERSONAL AJUTOARE MATERIALE

DATORATE STEP

0.00

0.00

1 650.00

450.00

4 050.00

2 850.00

0.00

-1 200.00

423.7790

PERSONAL AJ MATERIALE DATORATE (CM-FNUASS)

0.00

1 691.00

0.00

0.00

7 453.00

7 453.00

0.00

0.00

423.9930

PERSONAL AJ MATERIALE DATORATE-AJ. DECES

0.00

0.00

0.00

0.00

15 616.00

15 616.00

0.00

0.00

423.9940

PERSONAL AJ. MATERIALE

DATORATE-AJ. SOCIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

12 269.00

12 269.00

0.00

0.00

423.9950

PERSONAL AJ. MATERIALE DATORATE

0.00

0.00

7 500.00

8 700.00

31 950.00

33 150.00

0.00

1 200.00

423.9970

PERSONAL AJ. MATERIALE DATORATE-AJ.NAȘTERE

0.00

0.00

5 264.00

5 264.00

20 947.00

20 947.00

0.00

0.00

423.9990

CM-FNUASS

0.00

4 173.00

2 176.00

10 113.00

54 621.00

64 734.00

0.00

10 113.00

424

PRIME PRIVIND PARTICIPAREA

PERSONALULUI LA PROFIT

0.00

0.00

0.00

0.00

17 922.00

17 922.00

0.00

0.00

424.7700

PARTICIPAREA SALARIATILOR LA PROFIT-STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

17 922.00

17 922.00

0.00

0.00

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0.00

0.00

58 500.00

57 220.00

213 009.00

211 409.00

1 600.00

0.00

425.7700

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI-CO

0.00

0.00

1 100.00

0.00

8 800.00

7 700.00

1 100.00

0.00

425.7720

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI-PR

0.00

0.00

15 330.00

6 830.00

22 130.00

13 630.00

8 500.00

0.00

425.9900

AVANS ACORDATE PERSONALULUI-CO

0.00

0.00

2 300.00

2 120.00

29 880.00

29 380.00

500.00

0.00

425.9920

AVANS ACORDATE PERS.-PR

0.00

0.00

39 770.00

48 270.00

66 645.00

75 145.00

-8 500.00

0.00

425.9930

AVANS ACORDAT PERSONALULUI - AJ. PENSIONARE

0.00

0.00

0.00

0.00

27 000.00

27 000.00

0.00

0.00

425.9940

AVANSURI ACORDARE PERSONALULUI -SENTINȚA

0.00

0.00

0.00

0.00

46 054.00

46 054.00

425.9950

AVANS INDEMNIZAȚIE VARIABILA

0.00

0.00

0.00

0.00

12 500.00

12 500.00

427

REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERȚILOR

0.00

7 087.00

8 913.00

11 775.00

102 085.00

113 860.00

427.7760

REȚINERI DIN SAL. DAT. TERILOR (POPRIRE ANAF)

0.00

0.00

0.00

0.00

5470.00

5 470.00

£ o c

427.7761

REȚINERI DIN SAL. DAT. TERȚILOR

0.00

1 487.00

736.00

1 236.00

15 389.00

16,625,00.

A 0.00

1 236.00

Ktb/fl AUlUNUIM UE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. c.f. RO13431 r.c. J29/378/1991

PLOIEȘTI str. PIAȚA VICTORIEI nr. 17 jud. PRAHOVA tel. 0244-541071

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

(POPRIRE EXEC. JUDEC.)

427.7788

REȚINERI DIN SA. COTIZ. SIND

0.00

605.00

531.00

358.00

6 066.00

6 424.00

0.00

358.00

427.7789

REȚINERI DIN SAL. DAT. TERTI - RATA BANCA

0.00

0.00

2 047.00

0.00

22 517.00

22 517.00

0.00

0.00

427.9960

REȚINERI DIN SAL. DATORATE TERȚILOR (POPRIRE)

0.00

171.00

3 052.00

4 800.00

13 214.00

18 014.00

0.00

4 800.00

427.9980

REȚINERI DIN SAL. DATORATE TERILOR (P.l.)

0.00

2 459.00

1 859.00

2 473.00

21 991.00

24 464.00

0.00

2 473.00

427.9988

REȚINERI DIN SALARII-COTIZATIE

SINDICAT

0.00

318.00

688.00

861.00

7 203.00

8 064.00

0.00

861.00

427.9989

REȚINERI DIN SAL. DAT.TERTILOR-RATA

BANCA

0.00

2 047.00

0.00

2 047.00

10 235.00

12 282.00

0.00

2 047.00

4281

ALTE DATORII IN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL

0.00

3 122.91

0.00

2.85

0.00

3 125.76

0.00

3 125.76

4281.7710

ALTE DAT. IN LEG. CU PERS -GARANȚIE CASIER

0.00

2 219.97

0.00

0.00

0.00

2 219.97

0.00

2 219.97

4281.9910

ALTE DAT IN LEG CU PERSONALUL-GAR CASIER

0.00

902.94

0.00

2.85

0.00

905.79

0.00

905.79

4282

ALTE CREANȚE IN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL

0.00

0.00

54.00

54.00

496.00

496.00

0.00

0.00

4282.7720

ALTE CREANȚE IN LEG CU PERSONALUL

0.00

0.00

6.00

6.00

188.00

188.00

0.00

0.00

4282.9920

ALTE CREANȚE IN LEG. CU PERS. -SUMA REȚINUTA PERS.

0.00

0.00

48.00

48.00

308.00

308.00

0.00

0.00

4315

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE

0.00

253 307.00

153 837.00

226 441.00

2 025 083.00

2 251 524.00

0.00

226 441.00

4315.7700

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE STEP

0.00

59 566.00

37 084.00

23 285.00

411 657.00

434 942.00

0.00

23 285.00

4315.7710

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE CA STEP

0.00

0.00

0.00

17 948.00

0.00

17 948.00

17 948.00

4315.9900

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE SP

0.00

189 104.00

111 956.00

198 359.00

1 556 502.00

1 754 861.00

O 'Z'. 0

^^S^hVoo

4315.9910

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE CA SP

0.00

4 487.00

4 487.00

-13 461.00

53 844.00

40 383.00

4315.9920

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE PILONUL III

0.00

150.00

310.00

310.00

3 080.00

3 390.00

4316

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

0.00

100 637.00

59 821.00

89 156.00

793 921.00

883 077.00

4316.7700

CONTR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE STEP

0.00

23 391.00

14 659.00

9 315.00

161 884.00

171 199.00

o.oB

9 315.00

rtcu/M mu i uivuim ut SEKV7G7/ RUtSLIOb PLOIEȘTI R.A. c.f. RO1343S r.c. 329/378/1991

PLOIEȘTI str. PIAȚA VICTORIEI nr.J7jud. PRAHOVA tel. 0244-541071 _

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4316.7710

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE CA STEP

0.00

0.00

0.00

7 196.00

0.00

7 196.00

0.00

7 196.00

4316.9900

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE

SANATATE SP

0.00

75 447.00

43 363.00

78 042.00

610 449.00

688 491.00

0.00

78 042.00

4316.9910

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE CA

0.00

1 799.00

1 799.00

-5 397.00

21 588.00

16 191.00

0.00

-5 397.00

436

CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

0.00

22 735.00

13 767.00

20 122.00

180 810.00

200 932.00

0.00

20 122.00

436.7700

CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA STEP

0.00

5 323.00

3 337.00

2 095.00

36 879.00

38 974.00

0.00

2 095.00

436.7710

CONTR ASIGURATORIE DE MUNCA CA STEP

0.00

0.00

0.00

1 616.00

0.00

1 616.00

0.00

1 616.00

436.9900

CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA SP

0.00

17 008.00

10 026.00

17 623.00

139 083.00

156 706.00

0.00

17 623.00

436.9910

CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA CA

0.00

404.00

404.00

-1 212.00

4 848.00

3 636.00

0.00

-1 212.00

4382

ALTE CREANȚE SOCIALE

56 677.00

0.00

10 113.00

0.00

123 000.00

86 409.00

36 591.00

0.00

4382.7700

ALTE CREANȚE SOCIALE (FD. FNUASS) STEP

9 000.00

0.00

0.00

0.00

14 762.00

14 593.00

169.00

0.00

4382.9900

ALTE CREANȚE SOCIALE (FD. FNUASS) SP

47 677.00

0.00

10 113.00

0.00

108 238.00

71 816.00

36 422.00

0.00

4411

IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE

0.00

-57 355.00

0.00

-33 405.00

203 756.00

273 460.00

0.00

69 704.00

4411.1100

IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE-BUGET STAT- TERMIE

0.00

2 711.00

0.00

14 012.00

13 238.00

28 562.00

0.00

15 324.00

4411.7720

IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE

IMPOZITE-BUGET STAT- STEP

0.00

31 464.00

0.00

-4 317.00

170 432.00

188 098.00

0.00

17 666.00

4411.9920

IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE-BUGET STAT- SP

0.00

-91 530.00

0.00

-43 100.00

20 086.00

56 800.00

0.00

36 714.00

4423

TVA DE PLATA

0.00

131 296.00

88 148.00

428 886.00

. 1 247 405.29

1 676 047.29

0.00

428 642.00

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

48 601.67

48 601.67

387 933.95

387 933.95

0.00

0.00

4427

TVA COLECTATA

0.00

0.00

477 243.09

477 243.09

1 900 449.78

1 900 449.78

O.Qj>

4428

TVA NEEXIGIBILA

43 411.26

0.00

19 765.87

-308 >2W.Q8,

. 73 580.28

23 322.16

50 2Șț$£

4428.1000

TVA NEEXIGIBILA - CONVENȚIE

EN.EL.TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

-395.90

0.00

4428.2000

TVA NEEXIGIBIL - CONVENȚIE ENERGIE ELECTRICA

0.00

313.50

0.00

-75.40

0.00

0.00

o.bdr

.1

4428.3000

TVA NEEXIGIBILA FURNIZORI EXPLOATARE TERMIE

1 232.43

0.00

391.49

0.00

1 406.56

0.00

1406;5Q

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

► H

î»

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4428.7700

TVA NEEXIGIBILA APA NOVA

0.00

32 585.76

-11.79

-544.32

0.00

30 378.24

0.00

30 378.24

4428.7730

TVA NEEXIGIBILA FURNIZORI EXPLOATARE STEP

15 994.94

0.00

629.24

0.00

19 760.42

0.00

19 760.42

0.00

4428.9900

TVA NEEXIGIBILA PRIMĂRIE

29 517.05

0.00

0.00

-296 675.46

29 517.05

-7 470.89

36 987.94

0.00

4428.9920

TVA NEEXIGIBILA PMP-DEPOZIT DEȘEURI

20 526.04

0.00

0.00

-15 331.31

20 526.04

17 676.93

2 849.11

0.00

4428.9930

TVA NEXIGIBILA FURNIZORI EXPLOATARE SP

3 849.67

0.00

2 245.08

0.00

6 139.79

0.00

6 139.79

0.00

4428.TP

TVA NEEXIGIBILA - PLATA

5 190.39

0.00

16 511.85

4 409.41

29 525.58

15 637.14

13 888.44

0.00

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

0.00

67 826.00

42 543.00

61 098.00

569 035.00

630 133.00

0.00

61 098.00

444.7710

IMPOZIT PE VENITURI DE NAT.

SALARIALA

0.00

15 681.00

10 430.00

6 418.00

118911.00

125 329.00

0.00

6 418.00

444.7730

IMPOZIT CA STEP

0.00

0.00

0.00

4 676.00

0.00

4 676.00

0.00

4 676.00

444.9910

IMPOZIT PE VENITURI DE NAT SALARIALA

0.00

50 976.00

30 944.00

53 511.00

436 096.00

489 607.00

0.00

53 511.00

444.9920

IMPOZIT PE VENITURI DE NAT SALARIALA(CA)

0.00

1 1.69.00

1 169.00

-3 507.00

14 028.00

10 521.00

0;00

-3 507.00

446

ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

3 791.50

3 791.50

194 864.50

197 586.50

0.00

2 722.00

446.0100

TAXA CLĂDIRI IN ADMINISTRARE TERMIE

0.00

0.00

1 381.00

-15 213.00

15 213.00

0.00

0.00

-15 213.00

446.0200

TAXE TEREN TERMIE

0.00

0.00

1 341.00

-14 744.00

14 744.00

0.00

0.00

-14 744.00

446.0300

IMPOZIT AUTO TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

629.00

629.00

0.00

0.00

446.0400

TAXA FIRMA TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

63.00

63.00

0.00

0.00

446.1777

TX JUD DE TIMBRU -TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

414.00

414.00

0.00

0.00

446.4100

VĂRSĂM. DIN PROF. NET-TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

20 852.62

20 852.62

0£0

■’* •' O 4/Ng

446.4200

VĂRSĂM. DIN PROF. NET-SP

0.00

0.00

0.00

0.00

8 976.51

8 976.51

--'Âna

446.4300

VĂRSĂM DIN PROF. NET-STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

t27 838.87

127 838.87

446.7777

ALTE IMPOZ.TAXE SI

VARSAM.ASIMIL-TX.JUD.TIMBRU

0.00

0.00

1 069.50

1 069.50

5 563.50

5 563.50

h^mo

'Jir'*'

■ ' ă 4

446.9901

TAXA CLĂDIRI IN ADMINISTRARE SP

0.00

0.00

0.00

16 594.00

0.00

16 594.00

446.9902

TAXA TEREN SP

0.00

0.00

0.00

16 085.00

0.00

16 085.00

o.Sb

O'®?**™

446.9999

ALTE IMPOZITE,TX SI VARSAM.ASIMILTE-

0.00

0.00

0.00

0.00

570.00

570.00

000

0.00

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

TXJUD. TIMBRU SP

447

FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

5 070.48

7 255.30

7 331.04

81 391.60

88 722.64

0.00

7 331.04

447.7710

FONDURI SPECIALE - TAXE MEDIU

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

447.7720

FONDURI SPECIALE -CONTRIB ANRSC

0.00

434.48

412.30

405.04

4 911.60

5 316.64

0.00

405.04

447.7790

FONDURI SPECIALE - VARSAMINTE PERS. HANDICAP STEP

0.00

2 318.00

3 422.00

3 463.00

38 322.00

41 785.00

0.00

3 463.00

447.9990

FONDURI SPECIALE - VARSAMINTE PERS. HANDICAP SP

0.00

2 318.00

3 421.00

3 463.00

37 658.00

41 121.00

0.00

3 463.00

4481

ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI

0.00

0.00

0.00

0.00

25 125.00

25 125.00

0.00

0.00

4481.9910

AMENDA GARDA DE MEDIU PV 14905/05.19

0.00

0.00

0.00

0.00

25 000.00

25 000.00

0.00

0.00

4481.9911

AMENDA CNAIR PV 262082/05.19

0.00

0.00

0.00

0.00

125.00

125.00

0.00

0.00

461

DEBITORI DIVERȘI

8 034 824.44

0.00

4 829.79

66 530.65

8 040 420.99

67 297.41

7 973 123.58

0.00

461.1000

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

0.00

0.00

4 829.81

4 829.81

4 829.81

4 829.81

0.00

0.00

461.1100

DEBITORI DIVERȘI FLESH

12 133.40

0.00

-0.01

0.00

12 133.39

0.00

12 133.39

0.00

461.1600

DEBITORI DIVERȘI (BERD) - IN LITIGIU

7 823 301.24

0.00

0.00

0.00

7 823 301.24

0.00

7 823 301.24

0.00

461.3000

DEBITORI DIVERSI-COTIZATIE

CONSILIERI JURIDICI(CURTE CONTURI

1 860.00

0.00

0.00

0.00

1 860.00

0.00

1 860.00

0.00

461.7711

DEBITORI DIVERSI-CLIENTI

0.00

0.00

0.00

0.00

86.76

86.76

0.00

0.00

461.7740

DEBITORI DIVERȘI APA NOVA 2015, 2016, 2017 (CTRL CURTE CONT)

115 666.89

0.00

0.00

0.00

115 666.89

0.00

115666.89

0.00

461.7750

DEBITORI DIVERȘI APA NOVA 2013, 2014 (CONTROL ANAF)

18 177.24

0.00

0.00

0.00

18 177.24

0.00

18 177.24

0.00

461.7760

DEBITORI DIVERȘI (DUSTER)

61 700.84

0.00

0.00

61 700.84

61 700.84

61 700.84

o.gp

0.00

461.7770

DEBITORI DIVERSI-COTIZATIE

CONSILIERI JURIDICIțCURTE CONTURI

120.00

0.00

0.00

0.00

120.00

0.00

120$

A

461.9000

CREANȚA SOHO BUSINESS SRL

1 864.83

0.00

-0.0'1

0.00“

* 1 864.82

0.00

f§^2

461.9920

DEBITORI DIV-CASCO

0.00

0.00

0.00

0.00

680.00

680.00

<Q'.00

WF"’ 00°:

462

CREDITORI DIVERȘI

0.00

897 339.28

1 000.00

-698 873.28

192 854.66

217 004.67

BF/24 1^0.01

462.1000

CREDITORI DIVERȘI TERMIE- CHELT DE JUDECATA

0.00

0.00

0.00

0.00

2 000.00

2 000.00

000

462.2100

GARANȚIE PODEANU I. SORIN COSTIN LI.

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

....... ...... 0.00

1 000.00

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

462.2200

GARANȚIE FRIGEA D. ION LI.

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.2300

GARANȚIE BETTY ICE SRL

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.2400

GARANȚIE DAZO SERV SRL

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.2500

GARANȚIE DANREI INTERNATIONAL SRL

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.4300

GARANȚIE NEAGU ZANA

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

1 000.00

2 000.00

0.00

1 000.00

462.4700

GARANȚIE PĂUN ELENA GABRIELA

FLORICA

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.4800

GARANȚIE COANCA MACRINA-ROZETA-LUNA PARK AMBECEEA-ART LI.

0.00

10 000.00

0.00

10 000.00

10 000.00

20 000.00

0.00

10 000.00

462.4900

GARANȚIE STAN LUIZA

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

1 000.00

2 000.00

0.00

1 000.00

462.5100

GARANȚIE DANRIAN EXCELENT SRL

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.5200

GARANȚIE CRISTEA M0NICA

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

1 000.00

2 000.00

0.00

1 000.00

462.5300

GARANȚIE SKYLINE PRODUCTIONS SRL

0.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

0.00

0.00

462.5400

GARANȚIE MAGIC CORAL

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.5500

GARANȚIE GASABI COM

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.5600

GARANȚIE LI. DUMITRU A. MARIA

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.7700

CREDITORI DIVERȘI CHIRIE

0.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

12 000.00

13 000.00

0.00

1 000.00

462.7720

GARANȚIE UPC

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

462.7721

CREDITORI DIVERȘI PENALITATI DEP

CONCENTRAȚII AN 2016

0.00

14 183.00

0.00

0.00

14 183.00

14 183.00

0.00

0.00

462.7731

CREDITORI DIVERȘI PENALIT DEP

CONCENTRAȚII AN 2017

0.00

504 630.00

0.00

-358 497.00

146 133.00

146 133.00

0.00

0.00

462.7741

CREDITORI DIVERȘI PENALITATI

DEPĂȘIRE CONCENTRAȚII AN 2018

0.00

357 376.28

0.00

-357 376.28

0.00

0.00

0.00

0.00

462.8900

CREDITORI DIV-TX MEDIU

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

462.9970

CREDITORI DIVERȘI- DESPAG. CHELT.

DE JUD. CH. EXEC. SILITA S

0.00

0.00

0.00

0.00

4 538.66

4 538.66

A?/

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

41 082.04

0.00

2 702.89

-131.46

52 968.57

13 912.66

39fes£')1

471.1000

CHELT.IN AVANS-

MENTIN.AUTORIZ.EMISA DE ANRSC

3 178.96

0.00

0.00

93.34

3 178.96

1 120.00

2BX96

471.1400

CHELT.IN AVANS- COTIZAȚIE MEMB.

PATRON.SERV.PUBLICE 2019

0.00

0.00

0.00

100.00

1 000.00

1 000.00

o'bq

L_ O c

471.2000

CHELTUIELI IN AVANS -TICHETE DE

26 494.00

0.00

0.00

-1 533.18

26 494.00

-3304.34

29-798.34

0.00

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

MASA

471.2100

CHELT.IN AVANS - ABONAMENT REVISTA TRANZIT-TERMIE

40.47

0.00

0.00

0.00

40.47

40.47

0.00

0.00

471.7700

CHELTUIELI IN AVANS - GĂZDUIRE WEB STEP

466.20

0.00

0.00

47.50

1 036.23

561.20

475.03

0.00

471.7702

CHELT.IN AVANS -ANRSC LIC.CL2

PT.EVAC..TRAT., DEPOZIT, DEPOZ

750.01

0.00

0.00

83.33

916.68

916.68

0.00

0.00

471.7703

CHELT.IN AVANS -ANRSC LIC.CL.2

EPURARE APE UZATE

1 687.50

0.00

0.00

187.50

2 062.50

2 062.50

0.00

0.00

471.7740

CHELTUIELI AVANS -TELEFONIE STEP

409.93

0.00

233.44

20.33

692.87

244.04

448.83

0.00

471.7760

CHELTUIELI IN AVANS -ROVIGNETE STEP

940.19

0.00

0.00

239.90

3 579.14

2 619.51

959.63

0.00

471.7780

CHELTUIELI IN AVANS ASIGURĂRI RCA

786.66

0.00

0.00

102.25

2 013.66

991.16

1 022.50

0.00

471.7785

CHELT.IN AVANS - DOMENII INTERNET STEP

178.59

0.00

0.00

3.19

178.59

38.28

140.31

0.00

471.7790

CHELTUIELI IN AVANS ASIG-MF,OB, CALDIRE

259.32

0.00

0.00

35.53

685.64

436.97

248.67

0.00

471.9950

CHELT. IN AVANS - RCA AUTOTURISME SP

1 262.27

0.00

1 035.45

156.29

2 954.05

1 739.63

1 214.42

0.00

471.9960

CHELT. IN AVANS - ROVINIETE SP

82.25

0.00

0.00

27.99

390.08

306.09

83.99

0.00

471.9970

CHELT.IN AVANS - ASIG.DEPOZIT DES.

MUN.ECOLOGIZAT TELEAJEN

1 455.81

0.00

0.00

0.00

1 455.81

1 455.81

0.00

0.00

471.9971

CHELT.INREG.IN AVANS SP-ELIB. AUT

DE GOSP.A APELOR TELEAJEN

577.38

0.00

0.00

13.76

577.38

164.97

412.41

0.00

471.9980

CHELT.IN AVANS - CASCO

AUTOTURISME SP

1 988.74

0.00

1 434.00

216.44

4 296.32

2 624.10

1 672.22

0.00

471.9990

CHELT.IN AVANS ASIGURARE-CLADIRE, MF..OB

523.76

0.00

0.00

74.37

1 416.19

895.59

520.60

f*/"-

473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICARE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 360.00

1 360.00

O.od

i ♦]

473.1100

DECT.DIN OP.IN CURS DE CLARIF.-INC.FC.

0.00

0.00

0.00

0.00

235.00

235.00

o4

£

473.7710

OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICARE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

0.00

473.9912

OP IN CURS DE CLARIF-DIV

0.00

0.00

0.00

0.00

125.00

125.00

0.00

4758

ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE

0.00

2 960 001.54

0.00

0.00

0.00

2 960 001.54

, 0.00

2 960 001.54

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII

4758.0000

ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENȚII

0.00

2 960 001.54

0.00

0.00

0.00

2 960 001.54

0.00

2 960 001.54

491

ajustări - deprecierea creanțelor

- CLIENTI

0.00

14 612.13

124.00

4 430.18

3 683.53

19 042.31

0.00

15 358.78

491.3000

AJUSTĂRI PT DEPRECIEREA

CREANȚELOR CLIENTI TERMIE

0.00

14 612.13

124.00

4 430.18

3 683.53

19 042.31

0.00

15 358.78

496

AJUSTĂRI - DEPRECIEREA CREANȚELOR

- DEBITORI DIVERȘI

0.00

32 175.46

0.00

-0.01

0.00

32 175.45

0.00

32 175.45

496.3100

AJUSTĂRI DEPREC CREANȚE DEB DIV SOHO SI FLESH

0.00

13 998.22

0.00

-0.01

0.00

13 998.21

0.00

13 998.21

496.7740

ajustări pt deprecierea

CREANȚELOR DEBITORI DIVERȘI STEP

0.00

18 177.24

0.00

0.00

0.00

18 177.24

0.00

18 177.24

Total sume clasa 4          9 718 851.62     5 108 200.65     3 288 226.56     2 789 693.42     43 018 284.46    35 440 321.53   12 333 486.97    4 755 524.04

5081

ALTE TITLURI DE PLASAMENT

1 663 775.66

0.00

511 981.83

551 097.00

8 804 044.92

7 991 340.43

812 704.49

0.00

5081.1100

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP TERMIE

292 350.00

0.00

297 344.00

296 816.00

3 536 066.00

3 238 722.00

297 344.00

0.00

5081.2000

ALTE TITLURI DE PLASAMENT -DEP ISP TERMIE

277 511.13

o. oo

214 433.13

254 281.00

2 386 423.91

2 222 177.09

164 246.82

0.00

5081.7100

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP CURENTE STEP

811 048.00

0.00

0.00

0.00

2 436 426.00

2 436 426.00

0.00

0.00

5081.7200

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP ISP STEP

241 104.15

0.00

142.66

0.00

323 156.68

78 464.90

244 691.78

0.00

5081.9100

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP AMORTIZARE SP

26 269.38

0.00

52.87

0.00

90 690.37

0.00

90 690.37

.0.00

..    - -        * L

5081.9200

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP ISP SP

15 493.00

0.00

9.17

0.00

31 281.96

15 550.44

15 731.52

o.oq;

\V-,

5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

1 958 863.30

0.00

2 268 127.15

2 238 301.74

31 478 333.30

30 145 549.23

1 332 784.07

5/      ' .0.00

îp

5121.1000

CONT CURENT BANCA LEI - RO05...1

86 984.30

0.00

601 176.22

581 118.54

6 447 452.20

6 326 821.57

120 630.6Ș

........

. e

^7

5121.7710

CONT CURENT BCR STEP - RO77...63

710 710.80

0.00

349 942.32

320 555.95

8 510 223.21

7 831 079.81

679 143.401

5121.7720

CONTURI LA BĂNCI IN LEI-GAR CASIER

2 219.97

0.00

0.00

0.00

2 219.97

0.00

2 219.97

5121.9910

CONT CURENT LA BĂNCI IN LEI -

RO80....9

313 594.32

0.00

345 000.00

389 909.25

6 047 854.55

5 983 475.81

64 378.74

5121.9920

CONTURI LA BĂNCI -GAR CASIER

902.94

0.00

2.85

0.00

905.79

0.00

905.79

0.00

5121.9960

OPERAȚIUNI TREZ CT 5069-SERV

844 450.97

0.00

654 588.76

629 301.00

7 417 261.58

6 951 756.04

' *-465505.54

0.00

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

PUBLIC (REL. PRIMĂRIE)

5121.9970

CONTURI LA BĂNCI IN LEI - BT

0.00

0.00

39 309.00

39 309.00

85 669.00

85 669.00

0.00

0.00

5121.9980

CONTURI LA BANCI-GARANTI

0.00

0.00

23 559.00

23 559.00

161 292.00

161 292.00

0.00

0.00

5121.9999

CONTURI LA BĂNCI IN LEI-RAIFF.SAL.

0.00

0.00

254 549.00

254 549.00

2 805 455.00

2 805 455.00

0.00

0.00

5124

CONTURI LA BANCA IN VALUTA

233.75

0.00

0.03

22.67

3 290.72

3 051.10

239.62

0.00

5124.1000

CONTURI LA BĂNCI IN VALUTA-EUR TERMIE

233.75

0.00

0.03

9.99

2 413.36

2 309.79

103.57

0.00

5124.2000

CONTURI LA BĂNCI IN VALUTA-USD-TERMIE

0.00

0.00

0.00

12.68

877.36

741.31

136.05

0.00

5311

CASA IN LEI

13 504.65

0.00

72 660.40

73 434.96

673 404.38

659 655.52

13 748.86

0.00

5311.1000

CASA IN LEI TERMIE

7 674.60

0.00

42 690.41

41 167.19

310 341.70

299 279.67

11 062.03

0.00

5311.7710

CASA IN LEI STEP

3 959.84

0.00

6 192.99

8 114.50

74 467.82

73 458.87

1 008.95

0.00

5311.9900

CASA IN LEI SP

1 870.21

0.00

23 777.00

24 153.27

288 594.86

286 916.98

1 677.88

0.00

5314

CASA IN VALUTA

0.00

0.00

0.21

1 172.21

2 839.33

2 537.75

301.58

0.00

5314.2000

CASA IN VALUTA (USD)

0.00

0.00

0.00

1.43

689.50

614.94

74.56

0.00

5314.3000

CASA IN VALUTA-EUR TERMIE

0.00

0.00

0.21

1 170.78

2 149.83

1 922.81

227.02

0.00

5328

ALTE VALORI

11 092.49

0.00

30 474.10

32 574.94

555 957.40

552 293.54

3 663.86

0.00

5328.7710

ALTE VALORI BONURI BENZINA STEP

4 537.84

0.00

0.00

0.00

10 924.42

8 403.41

2 521.01

0.00

5328.7740

ALTE VALORI- TICHETE MASA STEP

0.00

0.00

8 880.30

8 880.30

85 825.88

85 825.88

0.00

0.00

5328.7741

ALTE VALORI - VOUCHERE VACANTA STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

43 750.00

43 750.00

0.00

0.00

5328.7750

ALTE VALORI - BILETE DE CĂLĂTORIE STEP

504.20

0.00

302.52

302.52

5 137.81

4 835.29

302.52

0.00

5328.9910

ALTE VALORI BONURI BENZINA SP

6 050.45

0.00

0.00

2 100.84

26 974.79

26 134.46

840.33

0.00

5328.9940

ALTE VALORI-TICHETE MASA SP

0.00

0.00

21 191.28

21 191.28

263 694.50

263 694.50

0.00

____   0.00

5328.9941

ALTE VALORI - VOUCHERE VACANTA SP

0.00

0.00

100.00

100.00

119 650.00

119 650.00

o.ap

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0.00

0.00

11 112.40

11 112.40

37 324.87

37 324.87

542.1000

AVANSURI DE TREZORERIE TERMIE

0.00

0.00

9 312.40

9 312.40

22 593.74

22 593.74

542.7710

AVANSURI DE TREZ IN LEI STEP

0.00

0.00

1 800.00

1 800.00

10 187.18

10 187.18

542.9910

AVANS DE TREZ IN LEI - SP

0.00

0.00

0.00

0.00

4 543.95

4 543.95

W

581

VIRAMENTE INTERNE

0.00

0.00

726 139.00

726 139.00

10 462 479.12

10 462 479.12

______0^

Pu, ____

Total sume clasa 5          3 647 469.85             0.00     3 620 495.12     3 633 854.92     52 017 674.04    49 854 231.56    2 163 442.48            ' .00

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6021

CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE

0.00

0.00

2 184.62

2 184.62

16 196.29

16 196.29

0.00

0.00

6021.1000

CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE TERMIE

0.00

0.00

38.66

38.66

4 719.66

4 719.66

0.00

0.00

6021.7710

CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE STEF

0.00

0.00

2 145.96

2 145.96

9 486.37

9 486.37

0.00

0.00

6021.9910

CHELT.MATER.AUXILIARE SP

0.00

0.00

0.00

0.00

1 990.26

1 990.26

0.00

0.00

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

3 244.53

3 244.53

35 924.29

35 924.29

0.00

0.00

6022.7710

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL

STEP

0.00

0.00

359.99

359.99

8 837.05

8 837.05

0.00

0.00

6022.7720

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL -ULEI STATIA DE EPURARE

0.00

0.00

327.73

327.73

690.13

690.13

0.00

0.00

6022.7730

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL -ULEI

0.00

0.00

0.00

0.00

53.78

53.78

0.00

0.00

6022.9910

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL SP

0.00

0.00

2 556.81

2 556.81

26 305.51

26 305.51

0.00

0.00

6022.9930

CHELT.PRIV.COMBUSTIBILUL SP - ULEI

0.00

0.00

0.00

0.00

37.82

37.82

0.00

0.00

6024

CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

0.00

0.00

3 653.63

3 653.63

16 096.57

16 096.57

0.00

0.00

6024.1120

CHELTUIELI CU PIESELE DE SCHIMB (BIROTICA) TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

215.00

215.00

0.00

0.00

6024.7720

CHELT.CU PIESE DE SCHIMB (BIROTICA)

STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

250.00

0.00

0.00

6024.7730

CHELTUIELI PIESE SCHIMB

CALCULATOARE STEP

0.00

0.00

1 856.09

1 856.09

2 896.05

2 896.05

0.00

0.00

6024.7740

CHELT.CU PIESE DE SCHIMB - VIDANJA

0.00

0.00

0.00

0.00

1 429.00

1 429.00

0.00

0.00

6024.8300

CHELTUIELI PIESE SCHIMB REPARTITOARE, BATERII

0.00

0.00

1 797.54

1 797.54

10 783.41

10 783.41

0.00

0.00

6024.9920

CHELT.CU PIESE DE SCHIM (BIROTICA) SP

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

250.00

0.00

0.00

6024.9930

PIESE DE SCHIMB AUTO SP

0.00

0.00

0.00

0.00

273.11

273.11

0.00

0.00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

0.00

0.00

5 825.33

5 825.33

29 993.62

29 993.62

0 00

6028.2000

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE TERMIE

0.00

0.00

1 688.89

1 688.89'

8 669.98

8 669.98

/

J X/ÎX000

6028.3000

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE

TONERE, CARTUȘ TERMIE

0.00

0.00

3 068.00

3 068.00

12 151.00

12151.00

i

■s fui. <

O K

.00

6028.7720

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

1 406.14

1 406.14

00

ncw/n nu i ujvuiwn uc OEMVILII PUULIOE PLOIEȘTI R.A. C.f. RO13431 PLOIEȘTI str. PIAȚA VICTORIEI nr. 17 jud. PRAHOVA tel. 0244-541071

r.c. J29/378/1991


Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6028.7730

CHELT. MATER.CONSUMAB.TONERE STEP

0.00

0.00

783.00

783.00

1 854.00

1 854.00

0.00

0.00

6028.7750

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE -APA SALARIATI STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

257.45

257.45

0.00

0.00

6028.9920

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE SP

0.00

0.00

280.40

280.40

2 746.54

2 746.54

0.00

0.00

6028.9921

ALTE MATER.CONSUMAB.RECHIZITE SP

- RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

5.04

5.04

207.51

207.51

0.00

0.00

6028.9930

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE

TONERE, CARTUȘ SP

0.00

0.00

0.00

0.00

2 701.00

2 701.00

0.00

0.00

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00

0.00

9 068.04

9 068.04

34 315.03

34 315.03

0.00

0.00

603.1000

CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 969.19

1 969.19

0.00

0.00

603.2000

CHELTUIELI CU ECHIPAMENT DE PROTECȚIE TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

288.24

288.24

0.00

0.00

603.7710

CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR STEP

0.00

0.00

4 827.71

4 827.71

7 795.73

7 795.73

0.00

0.00

603.7720

CHELTUIELI CU ECHIPAMENT DE PROTECȚIE STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

12 340.88

12 340.88

0.00

0.00

603.9910

CHELT.CU OBIECTE DE INVENTAR SP

0.00

0.00

4 240.33

4 240.33

11 728.99

11 728.99

0.00

0.00

603.9920

CHELT ECHIPAMENT PROT SP

0.00

0.00

0.00

0.00

192.00

192.00

0.00

0.00

604

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

0.00

0.00

15.97

15.97

15.97

15.97

0.00

0.00

604.2000

CHELTUIELI MATERIALE NESTOCATE

DIV. TERMIE

0.00

0.00

15.97

15.97

15.97

15.97

0.00

0.00

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

0.00

0.00

15 064.68

15 064.68

108 950.78

108 950.78

0.00

0.00

605.3300

CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA DEEE TERMIE

0.00

0.00

158.33

158.33

1 355.75

1 355.75

0.00

0.00

6057730

CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA STEP

0.00

0.00

5 870.53

5 870.53

55 027.95

55 027.95

0.00

0.00

* 1

605.7740

CHELTUIELI APA CANALIZARE STEP

0.00

0.00.

..        58.20

58.20

1 523.49

1 523.49

o.oâ'

605.9910

CHELTUIELI ENERGIE TERMICA SP

0.00

0.00

6 725.11

6 725.11

21 612.00

•     21 612.00

- -

605.9930

CHELT.ENERGIE ELECTRICA SP(SEDIU)

0.00

0.00

1 897.27

1 897.27

25 551.20

25 551.20

605.9940

CHELT. CU APA POTABILA+CANALIZARE

SEDIlH>ȘgESP

0.00

0.00

183.98

183.98

2 180.93

2180.93

- W?

■-----7

605.9960

C.HELTSNERGIE ELECTRICA - RAMPA TELEA3EN

0.00

0.00

171.26

171.26

1 699.46

1 699.46 ___

£

muU-*g S^boo

L O

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. c.f. RO1343872 r.c. J29/378/1991

PLOIEȘTI str. PIAȚA VICTORIEI nr. 17Jud. PRAHOVA tel. 0244-541071

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE

0.00

0.00

77 875.26

77 875.26

179 792.99

179 792.99

0.00

0.00

611.7710

CHELTUIELI ÎNTREȚINERE AUTO STEP

0.00

0.00

-2 335.33

-2 335.33

386.55

386.55

0.00

0.00

611.7740

CHELT.INTRETIN.SI REPARAȚII VIDANJA

STEP

0.00

0.00

1 849.31

1 849.31

2 518.18

2 518.18

0.00

0.00

611.7750

CHELT.INTRETINERE SI REPARAȚII -MOTOCOASA STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

466.39

466.39

0.00

0.00

611.7760

CHELT.INTRETINERE ,VERIF.,CALIBRARE DREGER

0.00

0.00

0.00

0.00

386.55

386.55

0.00

0.00

611.7770

CHELT.REPARATII CANAL DESCHIS DE

OCOLIRE STATIA DE EPURARE

0.00

0.00

70 526.09

70 526.09

70 526.09

70 526.09

0.00

0.00

611.9900

CHELTUIELI ÎNTREȚINERE APARATE AER CONDIȚIONAT SP

0.00

0.00

0.00

0.00

1 500.00

1 500.00

0.00

0.00

611.9910

CHELT.INTRET.RAMPA TELEAJEN SP -TAIAT MECANIZAT IARBA

0.00

0.00

0.00

0.00

86 710.00

86 710.00

0.00

0.00

611.9912

CHELT.REPARATII ANEXA BIROU SALUBRITATE

0.00

0.00

5 125.92

5 125.92

5 125.92

5 125.92

0.00

0.00

611.9920

CHELT.CU INTRETIN.SI REPARAȚIILE

AUTO SP

0.00

0.00

2 709.27

2 709.27

12 173.31

12 173.31

0.00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

0.00

0.00

2 262.25

2 262.25

27 075.87

27 075.87

0.00

0.00

612.3320

CHELTUIELI CHIRIE APARATE APA TERMIE

0.00

0.00

-3 540.06

-3 540.06

0.00

0.00

0.00

0.00

612.7700

CHELTUIELI CHIRIE MIJLOACE FIXE STEP

0.00

0.00

933.96

933.96

11 207.52

11 207.52

0.00

0.00

612.7730

CHELTUIELI CHIRIE UTILAJE DIVERSE STEP

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

12 000.00

12 000.00

0.00

0.00

612.9920

CHELTUIELI CHIRIE APARATE APA SP

0.00

0.00

3 868.35

3 868.35

3 868.35

3 868.35

Si ©     >,0.00

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

0.00

0.00

584.88

584.88

8 282.35

8 282.35

613.7720

CHELTUIELI CU PRIME DE ASIGURARE STEP

0.00

0.00

137.78

137.78

1 428.13

1 428.13

/c'r.b.oo.

613.9920

CHELT.CU PRIME DE ASIGURARE SP

0.00

0.00

447.10

447.10

5 398.41

5 398.41

0K)0

613.9921

CHELT.CU PRIME DE ASIGURARE SP -RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

0.00

0.00

1 455.81

1 455.81

vjw

>' ^'g^o

615

CHELT. CU PREGĂTIREA PERSONALULU

0.00

0.00

2 000.00

2 000.00

6 383.45

6 383.45

o.bo

0.00

615.3300

CHELTUIELI CU PREGĂTIREA

0.00

0.00

-3 683.45

-3 683.45

0.00

0.00

0.00

0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri i

Debitoare

nitiale an

Creditoare

Rulaje p

Debitoare

ierioada

Creditoare

Sume

Debitoare

totale

Creditoare

Soldur

Debitoare

finale

Creditoare

PERSONALULUI TERMIE

615.7700

CHELTUIELI CU PREGĂTIREA PERSONALULUI STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

615.9900

CHELTUIELI CU PREGĂTIREA PERSONALULUI SP

0.00

0.00

5 683.45

5 683.45

5 683.45

5 683.45

0.00

aob

621

CHELT. CU COLABORATORII

0.00

0.00

17 955.00

17 955.00

215 460.00

215 460.00

0.00

0.00

621.7710

CHELT. CU COLABORATORII CA STEP

0.00

0.00

71 820.00

71 820.00

71 820.00

71 820.00

0.00

0.00

621.9910

CHELTUIELI CU COLABORATORII CA

0.00

0.00

-53 865.00

-53 865.00

143 640.00

143 640.00

0.00

0.00

622

CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

622.2000

CHELT.PRIV.COMIS.SI ONORARIU

TERMIE-PROCES B.E.R.D.

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

6231

CHELTUIELI DE PROTOCOL

0.00

0.00

6 850.03

6 850.03

15 445.78

15 445.78

0.00

0.00

6231.1000

CHELTUIELI DE PROTOCOL TERMIE

0.00

0.00

-8 090.74

-8 090.74

0.00

0.00

0.00

0.00

6231.7710

CHELTUIELI DE PROTOCOL STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

505.01

505.01

0.00

0.00

6231.9910

CHELTUIELI DE PROTOCOL SP

0.00

0.00

14 940.77

14 940.77

14 940.77

14 940.77

0.00

0.00

6232

CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE

0.00

0.00

5 000.00

5 000.00

7 960.00

7 960.00

0.00

0.00

6232.3000

CHELT.RECLAMA SI PUBLICITATE TERMIE

0.00

0.00

2 040.00

2 040.00

5 000.00

5 000.00

0.00

0.00

6232.9930

CHELTUIELI DE RECLAMA SI

PUBLICITATE SP

0.00

0.00

2 960.00

2 960.00

2 960.00

2 960.00

0.00

0.00

624

CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI S PERSONAL

0.00

0.00

331.27

331.27

4 885.89

4 885.89

0.00

0.00

624.1000

CHELT CU TRANSP BUNURI

0.00

0.00

0.00

0.00

11.77

11.77

0.00

0.00

624.7730

CHELTUIELI ABONAMENT TRANSPORT STEP

0.00

0.00

-4 504.02

-4 504.02

28.75

28.75

0.00

0.00

624.9910

CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

10.08

10.08

0.00

£'r

624.9930

CHELTUIELI ABONAMENT TRANSPORT SP

0.00

0.00

4 835.29

4 835:29'

4 835.29

4 835.29

iK

625

CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARI SI TRANSFERĂRI

0.00

0.00

1 977.58

1 977.58

50 552.64

50 552.64

te) c

o c

>i

*

625.1000

CHELTUIELI CU DEPLASĂRILE -TRANSPORT

0.00

0.00

134.83

134.83

1 307.83

1 307.83

i____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

o.ob

X o o *-

ncuiH mu i unumm ut: stKV/GT/ PUBLICE PLOIEȘTI R.A. c.f. RO1343872 r.c. J29/378/1991

PLOIEȘTI str. PIAȚA VICTORIEI nr._17 jud. PRAHOVA tel. 0244-541071

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri i

Debitoare

nitiale an

Creditoare

Rulaje p

Debitoare

erioada

Creditoare

Sume

Debitoare

totale

Creditoare

Soldur

Debitoare

finale

Creditoare

625.2000

CHELT.CU DEPLAS.,DETAȘARE, TRANSFER TERMIE

0.00

0.00

-3 732.38

-3 732.38

41 746.77

41 746.77

0.00

0.00

625.3000

CH DIURNA EXT EUR

0.00

0.00

1 170.78

1 170.78

1 921.28

1 921.28

0.00

0.00

625.4000

CH DIURNA EXTERNA - USD

0.00

0.00

0.00

0.00

611.98

611.98

0.00

0.00

625.9910

CHELT CU DEPLASĂRILE - TRANSP

0.00

0.00

4 404.35

4 404.35

4 964.78

4 964.78

0.00

0.00

626

CHELT. POȘTALE SI TAXE DE TELECOMUNICAȚII

0.00

0.00

5 978.34

5 978.34

27 229.62

27 229.62

0.00

0.00

626.1000

CHELTUIELI TELEFOANE, POSTA TERMIE

0.00

0.00

-11 002.70

-11 002.70

0.00

0.00

0.00

0.00

626.7700

CHELTUIELI POȘTALE - TIMBRE

POȘTALE STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

85.00

85.00

0.00

0.00

626.7720

CHELTUIELI POȘTALE STEP

0.00

0.00

30.91

30.91

1 591.46

1 591.46

0.00

0.00

626.9910

CHELTUIELI TELEFONIE SP

0.00

0.00

12 849.20

12 849.20

21 452.23

21 452.23

0.00

0.00

626.9920

CHELTUIELI POȘTALE SP

0.00

0.00

4 100.93

4 100.93

4 100.93

4 100.93

0.00

0.00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

0.00

0.00

1 057.99

1 057.99

10 396.13

10 396.13

0.00

0.00

627.1000

COMISION TERMIE-CONT CURENT

0.00

0.00

147.71

147.71

1 312.68

1 312.68

0.00

0.00

627.2000

COMISION POS-NEUTILIZ

0.00

0.00

55.00

55.00

550.00

550.00

0.00

0.00

627.3000

COMIS BCR EUR TERMIE

0.00

0.00

9.99

9.99

134.99

134.99

0.00

0.00

627.4000

COMIS BCR-UTILIZ POS

0.00

0.00

45.59

45.59

177.27

177.27

0.00

0.00

627.5000

COMIS BCR USD TERMIE

0.00

0.00

10.01

10.01

34.81

34.81

0.00

0.00

627.7710

COMISION BCR PLOIEȘTI

0.00

0.00

269.61

269.61

2 458.91

2 458.91

0.00

0.00

627.9910

COMISION BANCA

0.00

0.00

509.08

509.08

5 597.94

5 597.94

0.00

0.00

627.9930

COMISION TREZORERIE

0.00

0.00

11.00

11.00

129.53

129.53

0.00

0.00

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

0.00

0.00

141 918.03

141 918.03

1 457 289.06

1 457 289.06

0.00

0.00

628.0200

CHELTUIELI SERVICII TERTI TERMIE -XEROX

0.00

0.00

0.00

0.00

39.50

39.50

o:og.

« shU00

628.1000

CHELTUIELI SERVICII

TERTI-REANC.TONERE/REVIZII IMPRIM

TERMIE

0.00

0.00

49.00

48:06.

.     189.00

189.00

0.-

A

Ud

pp

l

bob

L

628.1103

CHELT.SERV.EXEC.TERTI-

OF.NAT.REG.COMERT.-TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

45.00

45.00

-o’

bo

0.0®,

628.1106

CHELT.SERV.TERTI -

MONIT.+SERV.ANTIEFRAC.+

0.00

0.00

0.00

0.00

240.00

240.00

*0.00

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

INCENDIU-TERMIE

628.1108

CHELT.SERV.EXEC.DE TERTI - TX INSCR.

MEMB. PATRON.SERV.PUBL.

0.00

0.00

-1 000.00

-1 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

628.1109

CHELT.SERV.EXEC.DE TERTI-COTIZATIE

MEMBRU PATRON.SERV.PUBL.

0.00

0.00

100.00

100.00

1 200.00

1 200.00

0.00

0.00

628.1113

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SERVICII

AUDIT TERMIE

0.00

0.00

-4 260.00

-4 260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

628.1114

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - CALIBRARE CANTAR

0.00

0.00

0.00

0.00

472.49

472.49

0.00

0.00

628.1116

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - LEGIS

TERMIE

0.00

0.00

-1 041.89

-1 041.89

0.41

0.41

0.00

0.00

628.1120

CHELT.SERV.EXEC.DE TERTI -

SERV.SALUBRITATE TERMIE

0.00

0.00

-2 229.68

-2 229.68

393.68

393.68

0.00

0.00

628.1146

CHELT.SERV.EXEC.TERTI- PRELUNGIRE

LICENȚA SAGA

0.00

0.00

0.00

0.00

265.54

265.54

0.00

0.00

628.1151

CHELT.SERV.EXEXC.TERTI - DOSAR EXECUTARE B.E.R.D.

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

628.1157

CHELT.SERV.EXEC.TERTI- SERVICII VULCANIZARE

0.00

0.00

0.00

0.00

42.02

42.02

0.00

0.00

628.1165

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SPĂLĂTORIE AUTO AUTO

0.00

0.00

-184.91

-184.91

0.00

0.00

0.00

0.00

628.2100

ALTE CHELT.EXEC.DE TERTI -ABONAMENTE TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

40.47

40.47

0.00

0.00

628.3300

CHELT.SERV.TERTI - VERIFICARE CANTAR

0.00

0.00

167.72

167.72

167.72

167.72

0.00

0.00

628.3310

CHELTUIELI SERVICII TERTI - PRESTAȚII VEOLIA

0.00

0.00

310.00

310.00

3 720.00

3 720.00

0.00

0.00

628.3330

CHELT.SERV.TERTI - SERVICII

TRANSPORT EXPEDIȚII

0.00

0.00

0.00

0.00

178.34

178.34

0.00

0.00

628.3340

CHELT.SERV.TERTI - SERVICE CASA FISCALA DE MARCAT TERMIE

0.00

0.00

20.0a

20.00.

..... ..... ,. 240.00

240.00

&

628.3350

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - TAXA

EXAMINARE AUDITOR TERMIE

0.00

0.00

-140.00

-140.00

0.00

0.00

„w

628.3380

CHELT.SERV.TERTI - MANOPERA

SERVICII TERTI TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

154.66

154.66

•oiob

pfofr/

628.3390

CHELT.SERV.TERTI TERMIE -

0.00

0.00

90.78

90.78

631:44

631.44

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

ABONAMENT UPC

628.7700

CHELTUIELI SERVICII TERTI-ANALIZE

FIZICO-CHIMICE STEP

0.00

0.00

10 047.00

10 047.00

126 188.00

126 188.00

0.00

0.00

628.7701

CHELT.SERVICII TERTI - ITP

0.00

0.00

0.00

0.00

159.66

159.66

0.00

0.00

628.7704

CHELTUIELI SERVICII TERTI-IMPRIM.

TICHETE STEP

0.00

0.00

235.56

235.56

2 898.24

2 898.24

0.00

0.00

628.7706

CHELT.SERVICII TERTI - MONIT.+SERV.

SIST.ANTIEFR. SI INCEND.

0.00

0.00

325.00

325.00

2 150.00

2 150.00

0.00

0.00

628.7707

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - MĂSURĂTOR!

PRIZA DE IMPAMANTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

628.7708

CHELT.SERVICII TERTI - SERVICII VULCANIZARE

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

628.7709

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SERVICII

XEROX/PLOTARE STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

906.64

906.64

0.00

0.00

628.7714

CHELTUIELI SERVICII TERTI - TAXA COPIE CF.LICENTA TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

0.00

260.00

260.00

0.00

0.00

628.7715

CHELTUIELI SERVICII TERTI-TARIF ROVIGNETA STEP

0.00

0.00

239.90

239.90

2 859.41

2 859.41

0.00

0.00

628.7730

CHELT.SERV.TERTI- VERIFICAT STINGATOARE

0.00

0.00

310.64

310.64

379.54

379.54

0.00

0.00

628.7740

CHELTUIELI SERVICII TERTI-SERVICII

CURIER STEP

0.00

0.00

36.13

36.13

130.85

130.85

0.00

0.00

628.7750

CHELTUIELI SERVICII TERTI-PAZA STEP

0.00

0.00

27 900.00

27 900.00

350 654.40

350 654.40

0.00

0.00

628.7751

CHELTUIELI SERVICII TERTI - MANOPERA SERVICII TERTI STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

21.85

21.85

0.00

0.00

628.7777

CHELTUIELI SERVICII TERTI-SERVICII

MEDICALE STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

1 395.76

1 395.76

0.00

0.00

628.7781

CHELT.SERVICII TERTI - SERVICII TERTI

STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

68.91

68.91

0.00

0.00

628.7785

CHELT.SERVICII TERTI-INREG.DOMENII NET

0.00

0.00

47.50

47:50

*           '■■■ 561.20

561.20

A 1 rl

628.7786

CHELT.SERV.EXEC.TERTI-DOMENII

INTERNET

0.00

0.00

3.19

3.19

38.28

38.28

“I>0

628.7790

CHELTUIELI SERVICII

TERTI-CONTRIBUTIE APE UZATE STEP

0.00

0.00

60 157.12

60 157.12

610 490.34

610 490.34

628.7791

CHELTUIELI SERVICII TERTI-PRESTARl

0.00

0.00

742.00

742.00

12 198.12

12 198.12

-...

0.00

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

DECOLMATARE STEP

628.7798

SERVCII TERTI - SERVICII IMPRIMARE BCF STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

17.20

17.20

0.00

0.00

628.7799

CHELTUIELI SERVICII TERTI-VERIFICARI

REVIZII DIVERSE

0.00

0.00

0.00

0.00

716.13

716.13

0.00

0.00

628.8300

CHELTUIELI SERVICII TERTI-PRESTARI

SERVICII SOFT CONTORIZARE

0.00

0.00

4 757.85

4 757.85

17 241.96

17 241.96

0.00

0.00

628.9904

CHELTUIELI SERVICII TERTI-IMPRIM.

TICHETE SP

0.00

0.00

2.16

2.16

7.32

7.32

0.00

0.00

628.9906

CHELT.SERV.EXEC.TERTI -

MONIT.+SERV.ANTIEFRAC.+INCENDIU SP

0.00

0.00

445.00

445.00

1 850.00

1 850.00

0.00

0.00

628.9909

CHELT.SERV.EXEC.TERTI-TAXA

ÎNSCRIERE MEMBRU P.S.P.

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

0.00

0.00

628.9910

CHELT.SERV.TERTI SP - (UPC, TAXA RADIO TV ELECTRICA)

0.00

0.00

0.00

0.00

323.59

323.59

0.00

0.00

628.9911

CHELT.SERV.TERTI - RECRUTARE PERSONAL SP

0.00

0.00

150.00

150.00

532.43

532.43

0.00

0.00

628.9912

CHELT.SERV.TERTI - AUDIT

CERTIFICARE QSCERT -SP

0.00

0.00

0.00

0.00

6 568.13

6 568.13

0.00

0.00

628.9913

CHELT.SERVICII TERTI -SERVICII AUDIT SP

0.00

0.00

5 680.00

5 680.00

5 680.00

5 680.00

0.00

0.00

628.9915

CHELT.SERV.TERTI - ROVINIETA SP

0.00

0.00

27.99

27.99

334.07

334.07

0.00

0.00

628.9916

CHELT.SERV.TERTI - LEGIS SP

0.00

0.00

1 137.45

1 137.45

1 137.45

1 137.45

0.00

0.00

628.9918

CHELT.SERV.TERTI - MANOPERA

SERVICII TERTI

0.00

0.00

0.00

0.00

47.64

47.64

0.00

0.00

628.9921

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - PLAN

TOPOGRAFIC RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

0.00

0.00

7 000.00

7 000.00

0.00

0.00

628.9922

CHELT.SERV.TERTI - SERVICII LIVRARE SP

0.00

0.00

0.00

0.00

50.42

50.42

0.00

628.9926

CHELT.EXEC.TERTI-ACTUALIZ PLAN PREV.SI COMBAT.A POLUAR.ACCID

0.00

0.00

ow

@;OO

r 1 000.00

.1 000.00

.■/Oflb

628.9934

CHELT.SERV.TERTI - SERVICII

METEOROLOGIE RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

331.93

331.93

3 983.16

. 3,983.16

o,Qo ■

628.9936

CHELT.SERV.TERTI - ANALIZE

INDICATORI MEDIU - RAMPA ECOLOGIC

0.00

0.00

2 702.00

2 702.00

5 732.00

5 732.00

628.9937

CHELT.SERV. TERTI - SERVICII

0.00

0.00

0.00

0.00

2.S8X6Ș

o.OC

0.00

r      nw i WJ wr/WI LZt; ocn vt^tl rUDLI^C rtU/EO / I /X./i.

C.r.               r.C. J29/378/1991


PLOIEȘTI str. PIAȚA VICTORIEI nr. 17jud. PRAHOVA tel. 0244-541071

Balanța de verificare

01.12,2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

MEDICALE SP

628.9950

CHELT.SERV.TERTI SP- PAZA RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

18 600.00

18 600.00

233 769.60

233 769.60

0.00

0.00

628.9951

CHELT.SERV.TERTI SP - PAZA SEDIU

0.00

0.00

2 000.00

2 000.00

26 731.65

26 731.65

0.00

0.00

628.9965

CHELT.SERV.TERTI - SERVICII

SPĂLĂTORIE AUTO SP

0.00

0.00

859.91

859.91

859.91

859.91

0.00

0.00

628.9970

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SERVICII

ARHIVARE SP

0.00

0.00

9 234.66

9 234.66

17 686.70

17 686.70

0.00

0.00

628.9971

CHELT.SERV.EXEC.TERTI-

AUTORIZ.GOSPOD.APELOR RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

13.76

13.76

164.97

164.97

0.00

0.00

628.9972

CHELT.SERV.EXEC.TERTI-SERV.SALUBR

ITATE SP

0.00

0.00

2 910.26

2 910.26

2 910.26

2 910.26

0.00

0.00

628.9973

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - TAXA

EXAMINARE AUDITOR SP

0.00

0.00

140.00

140.00

140.00

140.00

0.00

0.00

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

11 544.58

11 544.58

129 236.47

129 236.47

0.00

0.00

635.0100

CHELTUIELI CU IMP. SI TAXE CLĂDIRE TERMIE

0.00

0.00

-15 213.00

-15 213.00

0.00

0.00

0.00

0.00

635.0200

CHELTUIELI CU TAXE TEREN TERMIE

0.00

0.00

-14 744.00

-14 744.00

0.00

0.00

0.00

0.00

635.0300

CHELTUIELI IMPOZIT AUTO TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

629.00

629.00

0.00

0.00

635.0400

CHELTUIELI CU TAXA FIRMA TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

63.00

63.00

0.00

0.00

635.1000

TAXA AUTORIZARE ANRSC CONTORIZARE

0.00

0.00

93.34

93.34

1 120.00

1 120.00

0.00

0.00

635.2000

CHELTUIELI CU TAXE - TAXA JUDICIARA

DE TIMBRU TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

414.00

414.00

0.00

0.00

635.4000

CHELTUIELI CU FOND MEDIU

0.00

0.00

17.25

17.25

43.80

43.80

0.00

JJ.00

635.6000

CH TAXA TIMBRU VERDE

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.09

635.7701

CHELTUIELI CU TAXE- TAXA JUDICIARA DE TIMBRU

0.00

0.00

1 069.50

1 069.50

5 563.50

5 563.50

o/o

Un

*

635.7740

CHELT.TAXA AUTORIZAȚIE MEDIU ST.EPURARE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 701.48

1 701.48

■> / „

635.7745

CHELTUIELI CU TAXA ANRSC-SERVICII

EPURARE APE UZATE

0.00

0.00

405.04

405.04

4 882.16

4 882.16

635.7746

CHELTUIELI CU TAXA TIMBRU VERDE

0.00

0.00

0.00

0.00

7.90

7.90

0.00

rtcisMi hui uwuirn uc OEKWU7/ rutiL/ut rLUIES 11 K.A. c.t. HUI343872 r.c. J29/378/1991

PLOIEȘTI str. PIATAVICTORIEI nr. 17 jud. PRAHOVA tel. 0244-541071 /

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

635.7770

CHELTUIELI TAXA LICENȚA ACTIV.EPURARE APE UZATE

0.00

0.00

187.50

187.50

2 250.00

2 250.00

0.00

0.00

635.7780

CHELTUIELI TAXA LICENȚA ACTIV.EVAC, TRATARE SI DEPOZ.NAMOLUR

0.00

0.00

83.33

83.33

1 000.01

1 000.01

0.00

0.00

635.7790

ALTE CH.CU

IMP.TX. VĂRSĂM .ASIM.-(P.HANDIC)

0.00

0.00

3 463.00

3 463.00

39 467.00

39 467.00

0.00

0.00

635.9000

AUTOFACTURARE

0.00

0.00

40.62

40.62

40.62

40.62

0.00

0.00

635.9901

CHELTUIELI CU IMP.SI TAXE CLĂDIRE SP

0.00

0.00

16 594.00

16 594.00

16 594.00

16 594.00

0.00

0.00

635.9902

CHELTUIELI CU TAXE TEREN SP

0.00

0.00

16 085.00

16 085.00

16 085.00

16 085.00

0.00

0.00

635.9910

CHELTUIELI TAXA TIMBRU VERDE

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

635.9990

CHELTUIELI VĂRS. PERS. HANDICAP NEINCADRATE

0.00

0.00

3 463.00

3 463.00

38 803.00

38 803.00

0.00

0.00

635.9999

CHELT.CU TAXE - TAXA JUDICIARA DE TIMBRU

0.00

0.00

0.00

0.00

570.00

570.00

0.00

0.00

641

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

875 782.00

875 782.00

7 683 640.00

7 683 640.00

0.00

0.00

641.7710

CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

93 114.00

93 114.00

1 477 656.00

1 477 656.00

0.00

0.00

641.9910

CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

782 668.00

782 668.00

6 205 984.00

6 205 984.00

0.00

0.00

6422

CHELT. CU TICHETEA/OUCHERE ACORDATE SALARIATILOR

0.00

0.00

28 638.40

28 638.40

509 616.04

509 616.04

0.00

0.00

6422.7740

CHELT.CU TICHETE MASA ACORDATE

SALAR.STEP

0.00

0.00

7 787.34

7 787.34

82 727.20

82 727.20

0.00

0.00

6422.7741

CHELT. CU VOUCHERE VACANTA ACORDATE SALARIATILOR STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

43 750.00

43 750.00

0.00

0.00

6422.9940

CHELT.CU TICHETE MASA ACORDATE

SALAR.SP

0.00

0.00

20 751.06

20 751.06

263 488.84

263 488.84

O.Qff

A-n

6422.9941

CHELT. CU VOUCHERE VACANTA ACORDATE SALARIATILOR SP

0.00

0.00

100.00

100.00

119 650.00

119 650.00

/^P0

643

CHELT. CU REMUNERAREA IN INSTRUMENTE DE CAPITALURI PROPRII

0.00

0.00

0.00

0.00

17 922.00

17 922.00

1 f

643.7700

CHELTUIELI CU PRIMELE REPR. PART.

SAL. IA PROFIT - STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

17 922.00

17 922.00

TV ___

b AoiEșt'

6458

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

0.00

0.00

14 414.00

14 414.00

101 982.00

101 982.00

0.00

0.00

.........- .                      ruouiuc ri-viezii K./4. c.T. HUI343872 r.c. J29/378/1991

PLOIEȘTI str. PIAȚA VICTORIEI nr. 17jud. PRAHOVA tel. 0244-541071 /

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6458.7740

CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT. SOC. -

AJ. DECES

0.00

0.00

0.00

0.00

15 700.00

15 700.00

0.00

0.00

6458.7750

CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT.

SOCIALA-AJ. MAT. STEP

0.00

0.00

450.00

450.00

4 300.00

4 300.00

0.00

0.00

6458.9940

CHELTUIELI PRIV ASIG. SI PROT.

SOC-AJ. DECES

0.00

0.00

0.00

0.00

15 616.00

15 616.00

0.00

0.00

6458.9950

CHELTUIELI PRIVIND ASIGURĂRILE SI

PROTECȚIA SOCIALA

0.00

0.00

8 700.00

8 700.00

45 419.00

45 419.00

0.00

0.00

6458.9970

CHELTUIELI PRIVIND AJ.NASTERE

0.00

0.00

5 264.00

5 264.00

20 947.00

20 947.00

0.00

0.00

646

CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

0.00

0.00

20 122.00

20 122.00

178 197.00

178 197.00

0.00

0.00

646.7700

CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA STEP

0.00

0.00

2 095.00

2 095.00

33 651.00

33 651.00

0.00

0.00

646.7710

CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA CA STEP

0.00

0.00

1 616.00

1 616.00

1 616.00

1 616.00

0.00

0.00

646.9900

CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA SP

0.00

0.00

17 623.00

17 623.00

139 698.00

139 698.00

0.00

0.00

646.9910

CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE DE

MUNCA CA

0.00

0.00

-1 212.00

-1 212.00

3 232.00

3 232.00

0.00

0.00

654

PIERDERI DIN CREANȚE SI DEBITORI DIVERȘI

0.00

0.00

124.00

124.00

124.00

124.00

0.00

0.00

654.1002

PIERDERI DIN CREANȚE SI DEBITORI DIVERȘI TERMIE

0.00

0.00

124.00

124.00

124.00

124.00

0.00

0.00

6581

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

0.00

0.00

0.00

0.00

31 710.27

31 710.27

0.00

0.00

6581.1170

ALTE CHELT. DE EXPL - DESPĂGUBIRI CHELTUIELI DE JUDECATA TER

0.00

0.00

-2 000.00

-2 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6581.2200

PENALITATI FURNIZORI TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

12.20

12.20

0.00

0.00

6581.9900

PENALITATI FURNIZORI SP

0.00

0.00

0.00

0.00

34.41

34.41

0.00

0.00

6581.9910

CH AMENDA GARDA DE MEDIU PV 14905/05.19

0.00

0.00

0.00

0.00

25 000.00

25 000.00

0.0Q

0.00

6581.9911

CH. AMENDA CNAIR PV 262082/05.19

0.00

0.00

0.00

0.00

125.00

125.00

A 0,00

@>Mo

6581.9970

ALTE CHELT. DE EXPL.- DESPĂGUBIRI

CHELTUIELI DE JUDECATA SP

0.00

0.00

2 000.00

2 000.00

6 538.66

6 538.66

/■—--’d.cîo

1c

6583

CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERAȚIUNI DE CAPITAL

0.00

0.00

0.00

0.00

181.00

181.00

_

;   >   ^00

hcuih ziu< <_iivu/wm ut: stKVO HUBL/Ut HLOffci //R.A. c.t. RO1343872 r.c. J29/378/1991

PLOIEȘTI str. PIAȚA VICTORIEI nr. 17 juțL PRAHOVA tel. 0244-541071

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6583.7700

CHELT.ACTIVE CEDATE STEP SI ALTE

OP. CAPITAL

0.00

0.00

0.00

0.00

181.00

181.00

0.00

0.00

6588

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

0.00

0.00

-894.50

-894.50

28 939.27

28 939.27

0.00

0.00

6588.2000

ALTE CHELT.DE EXPLOATARE -CHELT.NEDEDUCTIBILE

0.00

0.00

0.00

0.00

11.00

11.00

0.00

0.00

6588.3300

ALTE CHELTUIELI DE EXPL. EN. EL.

CONVENȚIE IL. TERMIE

0.00

0.00

-1 289.88

-1 289.88

23 353.71

23 353.71

0.00

0.00

6588.4000

ALTE CHELTUIELI ROTUNJIRI TVA, IMPOZIT

0.00

0.00

0.58

0.58

4.59

4.59

0.00

0.00

6588.7720

ALTE CHELTUIELI DE EXPL-LAPTE PRAF STEP

0.00

0.00

394.80

394.80

5 569.97

5 569.97

0.00

0.00

665

CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

4.10

4.10

56.91

56.91

0.00

0.00

665.1000

CH DIF CURS VALUTAR-EUR TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

32.94

32.94

0.00

0.00

665.3000

CH DIN DIF DE CURS VALUTAR - USD TERMIE

0.00

0.00

4.10

4.10

23.97

23.97

0.00

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

0.00

0.00

6 153.94

6 153.94

64 281.47

64 281.47

0.00

0.00

6811.9901

CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZAREA SP

0.00

0.00

6 153.94

6 153.94

64 281.47

64 281.47

0.00

0.00

6812

CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE

0.00

0.00

141 200.00

141 200.00

548 503.00

548 503.00

0.00

0.00

6812.7710

CHELT. DE EXPL. CU PROVIZIOANE CO NEEFECT. STEP

0.00

0.00

10 183.00

10 183.00

10 183.00

10 183.00

0.00

0.00

6812.7711

CHELT.CU

PROVIZ.PRIV.PARTICIP.SALAR.PROFIT

0.00

0.00

54 394.00

54 394.00

54 394.00

54 394.00

0.00

0.00

6812.7750

CHELT CU PROVIZ PENALIT DEP CONCENTR STATIE EPUR AN 2019

0.00

0.00

0.00

0.00

407 303.00

407 303.00

0.00

0.00

6812.9910

CHELT. DE EXPL. CU PROVIZIOANE CO NEEFECTUAT SP

0.00

0.00

51 337.00

51 337.00

51 337.00

51 337.00

laflnr *^g>.oo

6812.9920

CHELTUIELI PROVIZIOANE ANGHEL

SUME AN 2018

0.00

0.00

25'286.06

'■ ' " 25286:00-

25 286.00

25 286.00

Q

//OVA

6814

CHELT. CU AJUSTĂRILE PT. DEPREC.

ACTIVE CIRCULANTE

0.00

0.00

4 430.17

4 430.17

4 430.17

4 430.17

/

6814.3000

CHELT PROVIZIOANE CLIENTIINCERTI TERMIE

0.00

0.00

4 430.18

4 430.18

4 430.18

4 430.18

ești

6814.3100

AJUSTĂRI DEBITORI DIVERȘI SOHO SI

0.00

0.00

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01-

.             0.00

0.00

u.<. rsu/j^ja/z r.c. yzy/j/a/ryyr

PLOIEȘTI str. PIAȚA VICTORIEI nr. 17 jud. PRAHOVA tel. 0244-541071

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

FLESH

691

CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

0.00

-33 405.00

-33 405.00

200 275.00

200 275.00

0.00

0.00

691.1000

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT TERMIE

0.00

0.00

14 012.00

14 012.00

22 873.00

22 873.00

0.00

0.00

691.2000

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SP

0.00

0.00

-43 100.00

-43 100.00

20 768.00

20 768.00

0.00

0.00

691.7700

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT STEP

0.00

0.00

-4 317.00

-4 317.00

156 634.00

156 634.00

0.00

0.00

Total sume clasa 6                  0.00             0.00     1 370961.12     1 370961.12      11 751 360.93    11 751 360.93            0.00            0.00

704

VEN. DIN SERVICII PRESTATE

0.00

0.00

1 038 425.93

1 038 425.93

12 068 980.38

12 068 980.38

0.00

0.00

704.2600

VENITURI DIN COLECTARE SELECTIVA DEEE

0.00

0.00

0.00

0.00

2 275.75

2 275.75

0.00

0.00

704.2601

VENITURI DIN COLECTARE SELECTIVA ULEI

0.00

0.00

771.90

771.90

771.90

771.90

0.00

0.00

704.7700

VENITURI PRESTĂRI SERVICII APA NOVA

0.00

0.00

337 536.00

337 536.00

4 068 465.84

4 068 465.84

0.00

0.00

704.7710

VENITURI DIN VIDANJARE

0.00

0.00

907.56

907.56

29 664.01

29 664.01

0.00

0.00

704.8100

VENITURI SERVICE REPARTITOARE

0.00

0.00

1 337.79

1 337.79

6 057.22

6 057.22

0.00

0.00

704.8200

VENITURI CALCUL REPARTIZARE ENERGIE TERMICA

0.00

0.00

18 339.56

18 339.56

128 671.40

128 671.40

0.00

0.00

704.8300

VENITURI VANZARl REPARTITOARE

0.00

0.00

1 597.84

1 597.84

11 114.66

11 114.66

0.00

0.00

704.8400

VENITURI VANZARl BATERII

0.00

0.00

719.07

719.07

2 877.83

2 877.83

0.00

0.00

704.8510

VENITURI DIN SERVICII BRANSARE

0.00

0.00

350.00

350.00

800.00

800.00

0.00

0.00

704.8520

VENITURI DIN SERVICII DEBRANSARE

0.00

0.00

350.00

350.00

800.00

800.00

0.00

0.00

704.9910

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII PMP

0.00

0.00

658 663.61

658 663.61

7 453 966.98

7 453 966.98

0.00

0.00

704.9920

VEN MONITORIZ DEPOZIT ECOLOGIZAT DE DEȘEURI

0.00

0.00

17 852.60

17 852.60

363 514.79

363 514.79

0.00

0.00 ,<Ts W

706

VEN. DIN REDEVENTESI CHIRII

0.00

0.00

268.91

268.91

3 226.92

3 226.92

0J30

706.3000

VENITURI DIN CHIRII

0.00

0.00

26&31.

268,91.

3 226.92

3 226.92

o:oo

Oipo.

708

VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE

0.00

0.00

3 569.78

3 569.78

87 763.33

87 763.33

0,00

Ls, \s’:WQcfe

708.8800

VENITURI TAXA AVIZ ILUMINAT

0.00

0.00

400.00

400.00

8 800.00

8 800.00

0 00,

0 00

708.8900

VENITURI TAXA MEDIU

0.00

0.00

3 169.78

3 169.78

78 963.33

78 963.33

0/9

0.00

754

VEN. DIN CREANȚE REACTIVATE SI DEBITORI DIVERȘI

0.00

0.00

-0.02

-0.02

-0.02

-0.02

o        0.00

«VI ^-° 00

ritzuttri mu/ u/vu/wa uc         ru&LlOE PLOIEȘTI R.A. c.f. R01343872 r.c. J29/378/1991

PLOIEȘTIjtr. PIAȚA VICTORIEI nr.JȚjud. PRAHOVA tel. 0244-541071       

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

754.1100

VENITURI DIN CREANȚE REACTIVATE FLESH

0.00

0.00

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

0.00

0.00

754.9000

VENITURI DIN CREANȚE REACTIVATE SOHO

0.00

0.00

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

0.00

0.00

7581

VEN. DIN DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

0.00

0.00

5 128.5?

5 128.52

7 019.42

7 019.42

0.00

0.00

7581.1000

ALTE VEN DIN EXPL-DAUNE ASOC

0.00

0.00

4 829.81

4 829.81

4 829.81

4 829.81

0.00

0.00

7581.2000

VENITURI DIN PENALIT ÎNTÂRZIERE ASOCIAȚII

0.00

0.00

298.71

298.71

1 531.42

1 531.42

0.00

0.00

7581.7713

VENITURI DIN CH JUDEC CLIENT!

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

7581.7714

VENITURI DIN DOB PENALIZ CLIENTI

0.00

0.00

0.00

0.00

36.76

36.76

0.00

0.00

7581.9920

VENITURI DIN DESPĂGUBIRI (CASCO)

0.00

0.00

0.00

0.00

571.43

571.43

0.00

0.00

7588

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

0.00

0.00

1 628.79

1 628.79

28 408.16

28 408.16

O        o.oo

0.00

7588.4000

ALTE VENITURI ROTUNJIRI TVA, IMPOZIT

0.00

0.00

0.00

0.00

2.29

2.29

0.00

0.00

7588.5000

VENITURI DIN VANZARI DEȘEURI FEROASE

0.00

0.00

0.00

0.00

885.00

885.00

0.00

0.00

7588.5100

VENITURI DIN VANZARE DEEE

0.00

0.00

0.00

0.00

3 671.16

3 671.16

0.00

0.00

7588.7730

ALTE VENITURI DIN EXPL.-COMISION

REȚINERE SALARII

0.00

0.00

6.00

6.00

188.00

188.00

0.00

0.00

7588.9100

VENITURI DIN CONSUM ENERGIE ELECTRICA TERTI

0.00

0.00

1 574.79

1 574.79

23 353.71

23 353.71

0.00

0.00

7588.9930

VENITURI DIN COMISION BANCAR

0.00

0.00

48.00

48.00

308.00

308.00

0.00

0.00

765

VEN. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

0.24

0.24

18.99

18.99

0.00

0.00

765.1000

VEN DIF CURS VALUTAR-EUR TERMIE

0.00

0.00

0.24

0.24

12.08

12.08

0.00

0.00

765.3000

VEN DIN DIF DE CURS VALUTAR-USD TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

6.91

6.91

0.00

0.00

766

VEN. DIN DOBINZI

0.00

0.00

1 051.99

1 051.99

14 362.25

14 362.25

0.00

766.4000

VENITURI DIN DOBANZI-FD. PROPRII INVESTIȚII

0.00

0.00

288.86

288.86

3 667.30

3 667.30

0.00

£

766.7750

VENITURI DIN DOBANDA DEPOZIT

AFERENT ISP STEP

0.00

0.00

142.66

142.66

1 749.53

1 749.53

0.0?

766.7760

VENITURI DIN DOBÂNZI DEPOZITE AF.

CONT CURENT STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

2 954.28

2 954.28

KTO

766.8100

VENITURI DIN DOBÂNZI DEPOZIT 12.12

0.00

0.00

527.67

527.67

4 992.82

4.992.82

0.0&

Sg y I țjW

.                   lzl- «jcrs v/vfj ru/Duuc r'LU/co /1 c.î. KO1343872 CC. J29/378/1991

PLOIEȘTI str. PIAȚA VICTORIE[nr. 17jud. PRAHOVA tel. 0244-541071

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

766.9900

VENITURI DIN DOBÂNZI

0.00

0.00

30.76

30.76

336.37

336.37

0.00

0.00

766.9910

VENITURI DIN DOBÂNZI DEP. SP-AMORTIZARE

0.00

0.00

52.87

52.87

556.99

556.99

0.00

0.00

766.9920

VENITURI DIN DOBÂNZI DEP. ISP-SP

0.00

0.00

9.17

9.17

104.96

104.96

0.00

0.00

7812

VEN. DIN PROVIZIOANE

0.00

0.00

1 017.00

1 017.00

77 206.00

77 206.00

0.00

0.00

7812.7710

VENIT. DIN PROVIZIOANE CO NEEFECT. STEP

0.00

0.00

1 017.00

1 017.00

1 717.00

1 717.00

0.00

0.00

7812.7711

VENITURI DIN PROVIZIOANE -BENEFICIU -STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

17 922.00

17 922.00

0.00

0.00

7812.9910

VENIT. DIN PROVIZIOANE CO NEEFECT. SP

0.00

0.00

0.00

0.00

41 064.00

41 064.00

0.00

0.00

7812.9920

VENITURI DIN PROVIZIOANE SENTINȚA CIVILA

0.00

0.00

0.00

0.00

16 503.00

16 503.00

0.00

0.00

7814

VEN. DIN AJUSTĂRI PT. DEPR. ACTIVELOR CIRCCULANTE

0.00

0.00

124.00

124.00

3 683.53

3 683.53

0.00

0.00

7814.3000

VENITURI DIN AJUSTĂRI DEPRECIERE CREANȚE CLIENTI

0.00

0.00

124.00

124.00

3 683.53

3 683.53

0.00

0.00

Total sume clasa 7                 0.00             0.00     1 051 215.14     1 051 215.14     12 290 668.96    12 290 668.96            0.00            0.00

8018

ALTE ANGAJAMENTE ACORDATE

1 137.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8018.1000

ALTE ANGAJAMENTE ACORDATE -PROC

A.A.

1 137.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8021

GIRURI SI GARANȚII PRIMITE

10 156.50

0.00

12 722.96

0.00

22 879.46

10 156.50

12 722.96

0.00

8021.1200

ANGAJAMENTE PRIMITE GARANȚIE FGH

10 156.50

0.00

0.00

0.00

10 156.50

10 156.50

0.00

0.00

8021.7701

ANGAJAMENTE PRIMITE GARANȚIE

CONDO 2005 SRL

0.00

0.00

12 722.96

0.00

12 722.96

0.00

12 722.96

0.00

8031

IMOBILIZĂRI CORPORALE LUATE CU CHIRIE

128 090.43

0.00

0.00

0.00

128090.43

0.00

128 090.43

0.00

8031.7700

IMOBILIZĂRI CORPORALE LUATE CU CHIRIE

128 090.43

0.00

0.00

0.00

128 090.43

0.00

128 090.43

z

0.00

8035

STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE ÎN FOLOSINȚA

245 002.52

0.00

9 068.04

0.00

279 317.55

4 701.23

274 616.^

VX^M-o'o

8035.1000

STOCURI DE NATURA DE NAT. OB.

INVENTAR IN FOLOSINȚA

29 246.26

0.00

0.00

0.00

31 339.66

129.03

31 21063

8035.2000

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE TERMIE

7 650.54

0.00

0.00

0.00

7 794.66

0.00

7 794.66

- jw

8035.7700

STOCURI DE NAT. OB. INVENTAR IN

166 597.88

0.00

4 827.71

0.00

174 393.61

2 647.40

- -   .1-74»Ț46.21

x        vo.orb

_________ __________r        rtuico/l rf.A. c.r. KU7343B/2 CC. J29/378/1991

PLOIEȘTI str. PIAȚA VICTORIEI nr. 17 jud. PRAHOVA tel. 0244-541071

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

FOLOSINȚA

8035.7720

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE

33 342.62

0.00

0.00

0.00

45 827.62

1 732.00

44 095.62

0.00

8035.9900

STOCURI DE NAT. OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINȚA

6 761.12

0.00

4 240.33

0.00

18 490.11

0.00

18 490.11

0.00

8035.9920

ECHIP PROT SP

1 279.89

0.00

0.00

0.00

1 471.89

192.80

1 279.09

0.00

8038

BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE

30 366 690.44

0.00

1 988 058.01

0.00

32 367 468.36

0.00

32 367 468.36

■A-         o.oo

8038.2000

BUNURI PUBLICE DOMENIUL PUBLIC PMP

23 700 073.88

0.00

1 984 845.53

0.00

25697 639.32

0.00

25 697 639.32

0.00

8038.3000

BUNURI PUBLICE DOMENIUL PRIVAT PMP

6 666 616.56

0.00

3 212.48

0.00

6 669 829.04

0.00

6 669 829.04

0.00

808

DATORII CONTINGENTE

9 012.21

0.00

533.61

0.00

14 721.01

0.00

14 721.01

-H      0.00

808.3000

DATORII CONTINGENTE FACTURI NEVIZATE

9 012.21

0.00

533.61

0.00

14 721.01

0.00

14 721.01

0.00

899.0000

CONT INTERMEDIAR PENTRU OPERAȚII

IN CLASA 8

0.00

10 586 938.50

0.00

0.00

0.00

10 586 938.50

0.00

10 586 938.50

Total sume clasa 8         30 760 089.85             0.00     2 010 382.62             0.00     32 812 476.81        14 857.73   32 797 619.08            0.00

999

CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANȚULUI

0.00

20 173 151.35

0.00

2 010 382.62

14 857.73

I

22 225 538.31

0.00

22 210 680.58

Total sume clasa 9

0.00

20 173 151.35

0.00

2 010 382.62

14 857.73

22 225 538.31

0.00

22 210 680.58

Total uri:

45 229 399.36

34 642 460.86

11 362 779.17

11 362 779.17

164 052 796.24

153 465 857.74

48 508 433.74

37 921 495.24

întocmit,


imentului financiar-contabil,

:aharia

REGIA AUTONpMA DE ȘERMlCțl RțBLIpE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipubltce@rasp.ro


Web: www.rasp.ro


SITUAȚII FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019
NOTE EXPLICATIVE

DATE GENERALE                              V'V

Descrierea activitatii

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, cu sediul in Ploiești, Str.Piata Victoriei, nr.17, județul Prahova, avand numărul de ordine la registrul comerțului: J29/378/1991 si cod unic de înregistrare : RO1343872 a luat ființa prin Decizia nr. 125/1991 a Prefecturii Județului Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale si a fost reorganizata prin Hotararea nr. 13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in conformitate cu Legea nr.135/1994 pentru aprobarea O.G. nr. 69/1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, structura de personal, atribuții si obiectul de activitate au fost stabilite prin H.C.L. nr.114/28.06.2002, nr. 77/27.05.2005, nr.161/29.09.2005, nr.302/18.12.2006, nr.314/21.12.2007, nr.82/28.03.2008, nr. 179/28.05.2009, nr. 371/24.11.2009, nr. 78/28.02.2011, nr. 156/31.05.2011, nr. 504/19.12.2013, nr.135/23.04.2015, nr.265/06.08.2015,nr. 126/26.04.2016, nr.36/26.02.2018 si nr.265/31.07.2018 emise de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In baza unui contract de prestări servicii încheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, regia asigura monitorizarea, urmărirea si controlul calitatii serviciilor publice ce fac obiectul contractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice si electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

In anul 2019 s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 4456/13043/28.06.2019 intre U.A.T. - Municipiul Ploiești si R.A.S.P. R.A. Ploiești, clauzele modificandu-se in sensul ducerii la îndeplinire a masurilor dispuse de Curtea de Conturi, respectiv “ stabilirea de clauze care sa respecte regulile economiei de piața, decurgând din caracterul oneros al contractelor comerciale, respectând cerințele de performanta si eficienta economica, pentru cate finalitatea este profitul”. Astfel in contractul semnat de parti, prețul prestației serviciilor efectuate de către R.A.S.P. R.A Ploiești are aplicata o cota de profit de 1%.

In perioada mai - septembrie R.A.S.P. R.A. Ploiești a facturat către U.A.T.- Municipiul Ploiești sumele prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, conform documentelor (expunere de motive, raport de specialitate, anexele 1,2 buget de venituri si cheltuieli), facturi care au fost returnate de Direcția Economica a U.A.T. - Municipiul Ploiești, pe motivul ca facturile au fost emise in baza contractului mai sus menționat, pe care Direcția Economica il considera ilegal, cu toate ca Direcția Economica l-a semnat, iar pe cale de consecința si-a insusit toate prevederile stipulate in respectivul contract. Astfel, R.A.S.P. R.A. Ploiești, a fost obligata sa factureze in perioada mai-septembrie 1/12 din prevederea anului precedent, sursa inferioara nivelului de cheltuieli.

4\

Ulterior prin reîntregirea sumelor necesare derulării contracțQMf prih^HC.^ nr.335/27.09.2019, H.C.L. nr.400/31.10.2019 si H.C.L. nr. 547/19.12.2019, sumele alocate pentru contractul nr.4456/13043/28.06.2019, iar R.A.S.P. a’fa^ruratTdif reprezentând deficit in perioada mai-septembrie 2019, octombrie, noiembrie, '^ecembrie'2CL   “

In calitate de împuternicit al Consiliului Local, in conformitate cu prevedenl^lesii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, urmărește si monitorizealenh aceste sectoare programul de modernizare si investiții in relația cu operatorii selectați in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat, administrare a domeniului public si privat respectiv transport public local.

R.A.S.P. Ploiești desfasoara activitatea de vidanjare pentru persoane fizice si persoane juridice.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar, specifica serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale in vigoare.

In perioada 2016-2018, precizăm că prin Autorizațiile de gospodărire a apelor nr. 5/2016, 34/2017, 32/2018 emise de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.


Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor, respectiv prevederile HG nr. 352/2005- NTPA 001.

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa, inscrise in anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.1111/2016, in perioada 2016-2019 R.A.S.P. R.A. Ploiești a fost penalizata de Administrația bazinala de Apa Buzau-lalomita S.G.A. Prahova.

In perioada 2016-2019, valoarea penalităților este in suma de 3.276.316,28 lei, respectiv, 731.605 lei in anul 2016, 1.187.231 lei in anul 2017, 950.177 lei in anul 2018 si 407.303,00 lei in anul 2019.

Pentru fiecare Proces verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa, regia a formulat Plângere la Judecătoria Ploiești, pe rolul instanței de judecata aflandu-se un număr de 40 dosare, aflate in diverse stadii procesuale, din care 21 suspendate si 16 achitate, după anularea autorizațiilor de gospodărire a apelor nr. 34/2017 si 32/2018 in dosarul nr.6999/180/2017, hotarare ramasa definitiva.

In perioada 2016-2019 R.A.S.P. a achitat penalitati pentru depășirea concentrațiilor maxime admise la Statia de epurare, in suma totala de 1.164.806,00 lei, respectiv aferente anului 2016-717.422 lei si aferente anului 2017-433.201,00 lei.

Regia funcționează ca persoana juridica pe baza de gestiune economica si autonomie financiara aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Conducerea regiei a fost asigurata in anul 2019 de Consiliul de Administrație, numit de autoritatea publica tutelara prin Hotarare de Consiliu Local si de Directorul General- Râul

'« 1 ®

Petrescu numit conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a-Țntr /' publice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv H.C.A nr.21/13.11.'

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești incheiat^a>,3^^201^ ■ au fost intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1802/2014

Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situ/tiNâ fiȘ^jiare anuale consolidate,cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile Ordinului nr. 3781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Adresa sediului social al R.A.S.P. Ploiești:

Ploiești, Str. Piața Victoriei, nr.17, județul Prahova

Denumirea elementului

Sold la 1 ianaurie 2019

Creșteri

Reduceri

Sold la 31 decembrie 2019

Total,

Prin

Total,

Prin

din care:

transfer

din care:

transfer

Capital subscris

Patrimoniul regiei

1,006,592

1,006,592

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

201,318

201,318

Rezerve statutare sau contractual

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Alte rezerve din profitul net

6.069.385

3.629

3.629

6,073,014

Alte rezerve

Acțiuni proprii

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita din anul 2018

Sold D

3.647

0

0

3.647

3.647

0

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

SoldC

Sold D

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29

SoldC

Sold D

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

Sold C

(49.759)

Sold D

(666.115)

(666.115)

(666.115)

(666.115)

49.759

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene

SoldC

Sold D

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

SoldC

164.944

539.308

539.308

164.944

164.944

539.308

Sold D

Repartizarea profitului

Total capitaluri proprii

7.438.592

(123.177)

(123.177)

(455.059)

(455.059)

7,770,473

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Situația fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/12/2019


Denumirea indicatorului

Nr.rd.

Exercițiu

financiar

Precedent

încheiat

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

Lei

Lei

Profit înainte de impozitare

1

392.300

392.300

Ajustări pentru reconciliere profit cu numerarul utilizat in activitățile de exploatare

Amortizare si subvenții si profit/pierdere vanzare active

2

63.864

63.864

Provizioane pentru riscuri

3

260.952

260.952

Venituri din dobânzi

4

(18.693)

(18.693)

Venituri/cheltuieli privind diferentele de curs valutar

5

(62)

(62)

Alte ajustări (corectare erori-rezultat reportat

6

Profit din exploatare înainte de modificările capitalului circulant

7

698.361

698.361

Creșteri Stocuri

8

(1.779)

(1.779)

Creșteri Creanțe comerciale

9

998.412

998.412

Cresterea/descresterea cheltuielilor in avans

10

8.647

8.647

Creșteri Datorii comerciale

11

(26.484)

(26.484)

Impozit pe profit plătit

12

(227.357)

(227.357)

Dobânzi plătite

13

Numerar net provenit din activitati de exploatare

14

1.449.800

1.449.800

Fluxuri de numerar din activitati de investiții

Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale

15

(56.380)

(56.380)

Plăti pentru achiziționarea de imobilizări necorporale

16

(25.437)

(25.437)

Total numerar utilizat in activitati de investiții

17

(81.817)

(81.817)

Fluxuri de numerar din activitati de finanțare

Incasari din împrumuturi bancare si leasing

18

Varsaminte din profitul net

19

Plăti rambursare împrumuturi bancare si leasing

20

Plăti pentru finanțarea societăților din grup

21

Numerar net din activitati de finanțare

22

Fluxuri de numerar-total

23

1.367.983

3.709.223

Numerar la începutul perioadei

24

3.850.250

3.636.144

Numerar la finele perioadei

25

3.636.144

2.159.539

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Active imobilizate la 31 decembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

NOTA 1: Active imobilizate

In perioada 01.01.2019-31.12.2019 imobilizările necorporale si corporale au evoluat astfel:

Denumirea elementului de imobilizare

Valoare bruta

Ajustări de valoare

Valoare contabila neta

(amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la 1 ian 2019

Creșteri

Casari

Reduceri

Sold la 31 dec 2019

Sold la 1 ian 2019

Amortizare in cursul anului

Casari

Transfer

Sold la

31 dec 2019

Sold la 1 ian 2019

Sold la

31 dec 2019

0

1

2

3

4

5=1+2-3-4

6

7

8

9

10=6 + 7-8-9

11=1-6

12=5-10

a) Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete, concesiuni, fond comercial

0

0

0

0

Alte imobilizări necorporale

106,845

15,811

11,994

110,662

70,630

22,099

11,994

80,735

36,215

29,927

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

0

0

0

0

Total imobilizări necorporale

106,845

15,811

11,994

0

110,662

70,630

22,099

11,994

0

80,735

36,215

29,297

b) Imobilizări corporale

Terenuri si amenajari teren

0

0

0

0

Construcții

343,560

2.639

346,199

208,083

10,156

218.239

135,477

127,960

Echipamente tehnologice si mașini

581,370

64,784

23,269

23.269

622,885

531,434

24,844

23,270

533,008

49,937

89,877

Alte imobilizări corporale

61,214

12.849

74,063

43,184

7,183

50,367

18,030

23,696

Avansuri si imobilizări in curs

0

0

0

0

Total imobilizări corporale

986.144

80,272

23,269

23.269

1.043,147

782,701

42,183

23,270

801,614

203,444

241.533

c) Imobilizări financiare

1138

1.138

0

1.138

<>1.138

Total

1,094,127

96,083

35,263

23.269

1,154,947

853,331

64,282

35,264

882,349

240,796

272,598

/fF'-.Wa

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Active imobilizate la 31 decembrie 2019 - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)                                                      ',   _

 • 1.1    Imobilizări necorporale

La data de 31 decembrie 2019, regia inregistreaza imobilizări necorporale nete in suma de 29.927 lei, reprezentând in principal licențe, programe informatice.

Licențele, programele informatice se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor in cadrul regiei.

 • 1.2    Imobilizări corporale

Regia nu deține in proprietate construcții.Sumele înregistrate in conturi de imobilizări corporale-constructii-reprezinta investiții efectuate in legătură cu imobilizările corporale utilizate in baza contractului de administrare nr.14729/12.08.2014 incheiat intre Municipiul Ploiești si R.A.S.P. R.A. Ploiești. Cheltuielile efectuate in legătură cu imobilizările corporale se incadreaza in prevederile pct.4.4.3, (191-2-,227,228,229) din Ordinul 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.Aceste 'heltuieli ulterioare au fost recunoscute ca o componenta a activului, deoarece îndeplinesc criteriile de ecunoastere ca activ imobilizat in baza principiului ca aceste cheltuieli determina reducerea cheltuielilor de intretinere si funcționare a activului.Amortizarea fiscala se recuperează in conformitate cu art.28 din Legea 227/2015-privind Codul Fiscal, alin (12), litera b) “pentru cheltuielile cu investițiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normala de utilizare ramasa sau pe perioada contractului, după caz”.

Investitiie efectuate in legătură cu imobilizările corporale utilizate in baza contractului de administrare sunt in suma de:

01 ianuarie 2019

31 decembrie 2019

Cost

343.559

346.198

Ajustări de valoare cumulate

208.083

218.239

Valoarea contabila neta

135.476

127.959

Regia nu deține active achiziționate in leasing financiar.

 • 1.3 Imobilizări financiare

R.A.S.P. R.A. Ploiești inregistreaza in creanțe imobilizate suma de 1 137,75 lei, reprezentând valoarea unei cauțiuni fixata de instanța de judecata in dosarul nr.350/2017, ce are ca obiect plata unor drepturi salariale.

Regia a analizat in contextul crizei financiare, ca si alti factori interni si externi, valoarea contabila neta înregistrata la data bilanțului pentru imobilizările corporale depreciabile. A evaluat posibilitatea existentei unei deprecieri a acestora ce ar putea atrage înregistrarea unei ajustări pentru depreciere. Luând in considerare rezultatele operaționale obținute si gradul de utilizare a capacitatilor de producție pe parcursul anului 2019, RASP nu a decis înregistrarea la data bilanțului a vreunei ajustări pentru deprecierea echipamentelor de producție.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Provizioane pentru deprecieri creanțe si debitori


(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

NOTA 2: Provizioane pentru deprecieri creanțe si debitori


Denumirea provizionului

Sold la 1 ianuarie 2019

T ransfer in cont

Transfer din cont

Sold la431 c decembrie 2019

Provizioane pentru premii reprezentând participarea personalului la profit

17.922

54.394

17.922

54.394

Provizioane pentru concedii de odihna neefectuate

42,781

61,520

42,781

61,520

Provizioane pentru penalitati privind depășirea concentrațiilor maxime admise in Statia de epurare Ploiesti-an 2018

592,801

-357,376

950,177

Provizioane pentru penalitati privind depășirea concentrațiilor maxime admise in Statia de epurare Ploiesti-an 2019

407.303

407,303

Alte provizioane- drepturi de personal in baza unor sentințe judecătorești (neachitate in anul 2019)

16.503

25.286

16.503

25.286

Total provizioane

1.065,540

548,503

-638,667

2.252,710

La 31 decembrie 2019 regia a constituit provizion pentru penalitati privind depășirea concentrațiilor maxime admise in Autorizația de gospodărire aferente Stafiei de epurare Ploiestisi, pentru concedii de odihna neefectuate in anul 2019 si pentru plata unor drepturi de personal in baza unor sentințe judecătorești.

Provizionul pentru participarea personalului la profit se constituie in conformitate cu prevederile din ordonanța nr. 64 din 30 aug 2001 si prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli al regiei, din profitul contabil ramas după deducerea impozitului pe profit si acoperirea pierderii contabile din ani precedenti. Ordonanța nr. 64 din 30 aug 2001 stabilește ca profitul contabil ramas după deducerea impozitului pe profit la societățile comerciale cu capital integral de stat sau majoritar de stat sa se repartizeze in cota maxima de 10% pentru participarea salariatilor la profit. La data de 31.12.2019 acesta este in valoare de 54.394 lei.

Provizionul constituit la 31.12.2019 pentru penalitățile privind depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa este in suma de 407.303 lei.

In sumele constituite aferente provizioanelor înregistrate in anii 2017 si 2018 s-au reinclus sumele aferente sentințelor definitive la fond (existente in conturile de datorii, deoarece R.A.S.P. R.A. Ploiești a anulat autorizațiile nr.34/2017 si 32/2018- hotarare definitive, pe cale de consecința plata contravalorii penalităților aferente unui număr de 25 de dosare au fost suspendate).

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Provizioane pentru deprecieri creanțe si debitori                                       X'

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

A//; .■.?>•

Provizionul pentru participarea personalului la profit aflat in sold la 01.01.2019iMconstifuit la repartizarea profitului aferent anului 2018, in suma de 17.922 lei a fost reluat venituri la data plătii fondului constituit către personalul regiei.

Provizionul pentru concedii de odihna neefectuate de salariati in anul 2019 este in suma de 42.781 lei.

Provizionul pentru concedii de odihna neefectuate de salariati in anul 2018 aflat in sold la 01.01.2019, in suma de 42.781 a fost reluat la venituri la data plătii concediilor de odihna.

Provizionul constituit pentru plata unor cheltuieli de personal in baza sentințelor judecătorești, respectiv 16.503 lei, aflat in sold la 01.01.2019 a fost reluat la venituri in anul 2019 si s-a constituit provizion in suma de 25.286 lei, reprezentând drepturi de personal neachitate in anul 2019, in baza aceleiași sentințe judecătorești.

RASP a analizat si nu a considerat necesar sa înregistreze alte categorii de provizioane.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI                        >

Rezultatul exercițiului, Propunerea de repartizare a profitului

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)                                                                    : '/ \

NOTA 3: Repartizarea profitului                                      M

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind rșpartizâ^^^rofituljiii la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral șaumajc^arâl/stat, precum si la regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare, membrii Consiliți^^e'^dr^inistratie supun aprobării repartizarea profitului in suma de 593.702 lei după cum urmeaza:

Propunerea de repartizare a profitului

Total profit                                                             593.702 lei

-Acoperirea rezultatului nefavorabil provenit din

repunerea in cheltuieli a unor sume, reprezentând

măsură Decizie Curte Conturi nr.114/2013- ramasa

fara obiect (sentința definitiva) -Participarea salariatilor la profit -Varsaminte din profitul net -Alte rezerve

49.758 lei

54.394 lei

462.352 lei


(sursa proprie de finanțare)                                                 27.198 lei

Referior la rezultatul nefavorabil in suma de 49.758 lei, reprezintă măsură Curții de Conturi, Decizia nr.114/2013 .respectiv obligarea in solidar a sumei de 61.700 lei cu TVA, 49.758 lei fara TVA , reprezentând plăti nelegale pentru bunuri de natura activelor fixe, Dacia Duster Laureate, a căror achiziție a fost interzisa irin O.UG. nr34/2009.

R.A.S.P. a acționat in judecata pentru recuperarea prejudiciului, prin sentința civila nr.5159/2017, dosar nr.2870/281/215, instanța de fond a respins cererea ca fiind neintemeiata.S-a făcut apel in cauza, prin decizia civila nr.1972/2017 apelul a fost respins ca nefondat.

R.A.S.P. a atacat cu recurs la Curtea de Apel Ploiești, iar prin decizia nr.724/2019, Curtea de Apel Ploiești a constatat nulitatea recursului declarat.

Potrivit aceleiași reglementari, in termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea regiei are obligația înștiințării autoritatilor publice sub autoritatea carora funcționează asupra cuantumului varsamintelor la bugetul de stat sau local, după caz, in vederea înregistrării acestor creanțe in contabilitatea autoritatilor respective.Pana la data de 25 a lunii următoare aprobării repartiției profitului, conducerea regiei autonome va declara sumele de mai sus la organul teritorial fiscal, respectiv Serviciul Public Finanțe Locale in vederea urmăririi incasarii varsamintelor la bugetul local.

NOTA 4: Analiza rezultatului din exploatare

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2019

1. Cifra de afaceri netă

11,515,286

12,159,971

2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate, din care (3 + 4 + 5)

11,178,439

11,470,139

3. Cheltuielile activitatii de baza

11,178,439

11,470,139

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

5. Cheltuieli indirecte de producție

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

336,847

689,832

7. Cheltuieli de desfacere

8. Cheltuieli generale si de administrație

9. Alte venituri din exploatare

33,607

35,427

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

370,454

725,259

Cifra de afaceri neta a avut o evoluție in creștere cu 5,60% in anul 2019 fata de 2018.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


Rezultatul exercițiului, Propunerea de repartizare a profitului-Continuare

Situația creanțelor si datoriilor

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

In anul 2019 R.A.S.P. a obtinut din activitatea de exploatare profit in suma de 7 95,78% lei fata de profitul inregistrat in anul 2018.Profitul operațional a avut o evoB JffiT’ct£Stefe cu 104,79% in anul 2019 fata de 2018.

In anul 2019 R.A.S.P. R.A. Ploiești a fost penalizata de Administrația Bazinală de Apă Buzău -Ialomița S.G.A. Prahova, valoarea penalităților fiind de 407.303,00 lei.

NOTA 5: Situația creanțelor si datoriilor

 • 5.1. Creanțe

La 31 decembrie 2019 creanțele Regiei sunt după cum urmeaza:

Creanțe

1 ianuarie

2019

31 decembrie 2019

Termen de lichiditate pentru soldul de la 31 decembrie 2019

Sub 1 an

Peste 1 an

Creanțe comerciale

1

Creanțe comerciale - cu entitatile afiliate / alte part! legate

0

0

0

2

Clienti facturi de intocmit- entitati afiliate

-313,428

-249,506

-249,506

3

Creanțe comerciale —terii

1.459,490

4.114,269

4.114,269

4

Clienti facturi de intocmit

396,613

367,914

367,914

5

Total creanțe comerciale

1.542,675

4.232,677

4.232,677

0

6

Ajustări de depreciere pentru creanțe comerciale

0

0

0

7=5-6

Creanțe comerciale, net

1.542,675

4.232,677

4.232,677

0

Alte creanțe si debite

8

Sume de incasat de la entitatile afiliate

9

Sume de incasat de la entitati cu interese de participare si alte parti legate

10

Alte creanțe si debite

8.225,348

8092,528

8 092,528

11

Total alte creanțe

8.225,348

8,092,528

8,092,528

0

12

Ajustări de valoare pentru alte creanțe

13=11-

12

Alte creanțe, net

8.225,348

8,092,528

8,092,528

0

14

Capital subscris si nevarsat

0

0

0

15

Total creanțe comerciale si alte creanțe

9.768,024

12,325 205

12,325,205

0

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Situația creanțelor si datoriilor-Continuare


(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

In baza contractului de prestări servicii nr. 1/01.07.2002, respectiv nr.4456/13

intre încheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, respectiv

Municipiul Ploiești si R.A.S.P. R.A. Ploiești, regia asigura monitorizarea, urmărirea si controlul calitatii serviciilor publice, inclusiv a programelor de modernizare si investiții, ce fac obiectul contractelor încheiate de


Municipiul Ploiești cu cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice si electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistentă tehnică si service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

In cadrul contractului mai sus menționat R.A.S.P. R.A. Ploiești facturează lunar Primăriei Municipiului

Ploiești suma prevăzută in anexele la contract/ acte adiționale si prevăzută in BVC pentru aceasta activitate si regularizează anual la nivelul cheltuielii efective. cu o cota de profit de 1% (contract nr.4456/13043/28.06.2019).


Creanțele comerciale nu sunt purtătoare de dobanda si au, in general, un termen contractual de încasare intre 30-90 de zile.

In soldul contului 461 “Debitori diverși”, regia a înregistrat suma de 7.973.123,58 lei, reprezentând sume aferente derulării creditului BERD, care a făcut obiectul unei masuri din Decizia nr.114/2013 emisa de Curtea de Conturi, dusa la îndeplinire de regie (sentința definitiva la fond nr.962/12.05.2016). La 31.12.2019 regia respecta procedura legala in vederea stingerii creanței, respective a înaintat către executorul judecătoresc cererea pentru punerea in aplicare a dispozitivului sentinței.

Majorarea sumelor aflate in sold - creante-clienti- se datoreaza in principal facturilor emise de regie pentru U.A.T.-Municipiul Ploiești in baza contractului nr.4456/13043/28.06.2019, respectiv contravaloarea prestațiilor aferente trimestrului IV (oct., nov., dec.), facturate pe data de 23.12.2019 in suma de 2.641.935 lei servicii publice si 117.267 lei monitorizare depozit ecologizat Rampa Teleajen.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

A®?

©

&

Situația creanțelor si datoriilor-Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Creanțe

1-Jan-19

31-Dec-19

Termele Jicni®

Sub 1 an

w?

1

s

Avansuri acordate personalului

0

0

0

Contribuții și indemnizații

56,677

36,591

36,591

Impozit pe profit de recuperat Buget Stat

57,355

0

0

Impozit pe profit de recuperat Buget Local

0

0

0

Tva de recuperat

0

0

0

TVA neexigibil facturi nesosite

0

0

0

TVA neexigibil facturi de intocmit

76,311

81,032

81,032

Alte creanțe cu bugetul statului

0

0

Alte creanțe cu bugetul local

0

0

Alte creanțe - debitori

8.035,005

7,974,905

7,974,905

Total alte creanțe

8.225,348

8,092.528

8,092,528

0

0

Ajustări de valoare pentru alte creanțe

0

0

0

Alte creanțe, net

8.225,348

8,092,528

8,092,528

0

0

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


Situația creanțelor si datoriilor - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)


5.3. Datorii


La 31 Decembrie 2019 datoriile Societății sunt după cum urmeaza:Datorii

Sold la 1 ianuarie 2019

Sold la 31 decembrie 2019

Termen de exigibilitate pentru soldul la 31 decembrie 2019

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

1

împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

0

0

0

2

Sume datorate instituțiilor de credit

0

0

0

3

Avansuri incasate in contul comenzilor

0

0

0

4

Datorii comerciale -furnizori entitati afiliate si alte parti legate

0

0

0

5

Datorii comerciale -furnizori terti, din care:

265,305^

356,115

356,115

Furnizori

132,674

186,766

186,766

Furnizori facturi nesosite

132,631

169,350

169,350

6=3+4+5

Total datorii comerciale

265,305

356,115

356,115

0

0

7

Efecte de comerț de plătit

0

0

0

8

Sume datorate entităților afiliate

0

0

0

9

Sume datorate entităților cu interese de participare si alte parti legate

0

0

0

10

Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurări sociale

1.926,361

1,422,647

1,422,647

11

Total

2.191,666

1,778,762

1,778,762

0

0

Datoriile comerciale reprezintă: datorii curente obișnuite pentru desfasurarea activitatii.


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Situația creanțelor si datoriilor - Continuare


(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Alte datorii sunt datorii curente pentru desfasurarea activitatii. Ele se situează hr cadrul plata si nu exced scadentei de plata.

Datorii

Sold la 1 ianuarie 2019

Sold la 31 decembrie 2019

Termen de exigibilitate

Sub 1 an

1 -5 ani

Peste 5 ani

Salarii si datorii asimilate

405,041

447,606

447,606

Rețineri din salarii

7,087

11,775

11,775

Alte datorii in legătură cu personalul

3,123

3,126

3,126

Contribuții sociale

376,679

335,719

335,719

TVA de plata

131,296

428,642

428,642

TVA neexigibila facturi de întocmit

32,899

30,774

30,774

Impozit pe salarii

67,826

61,098

61,098

Alte datorii fata de bugetul statului

4,636

6,926

6,926

Alte taxe

434

3.127

3.127

Creditori diverși

897,339

24,150

24,150

Fond de risc pentru creditul extern

0

0

0

Impozit pe profit de plata

0

69,704

69,704

TOTAL

1,926,361

1,422,647

1,422,647

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


Principii, politici si metode contabile

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

NOTA 6: Principii, politici si metode contabile

 • 6.1. Principii contabile semnificative

Situațiile financiare pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 au fost întocmite in conformitate

cu următoarele principii contabile:


Princip iul continuității activitatii

Regia isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor

Regia va aplica aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

Principiul prudentei

La intocmirea situațiilor finaciare s-a tinut seama de:

 • •  toate ajustările de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor;

 • •  toate obligațiile previzibile si pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar incheiat.

Principiul independentei exercițiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercițiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuării plătii.

Principiul intanqibilitatii exercițiului

Rilantul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de datorie/capitaluri proprii.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii/capitaluri proprii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiu I prac u I u ide sem n if i cat ie

Elementele care au o valoare semnificativa sunt prezentate distinct in cadrul situațiilor financiare.

Valoarea elementelor de bilanț si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinata daca:

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Principii, politici si metode contabile - Continuare


 • (a) acestea reprezintă o suma nesemnificativa

 • (b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiția ca sa fie prezentate separat in notele explicative.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor,

nu numai forma lor juridica.


 • 6.2. Moneda de raportare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda naționala („RON” sau „LEI”). Elementele incluse in aceste situații sunt prezentate in lei romanești.

Tranzacțiile Societății in moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Naționala a României („BNR”) pentru data tranzacțiilor. Soldurile in moneda străină sunt convertite in LEI la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului. Câștigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor intr-o moneda străină si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda străină sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in cadrul rezultatului financiar

 • 6.3. Bazele întocmirii situațiilor financiare

Acestea sunt situațiile financiare individuale ale RASP Ploiești, întocmite in conformitate cu:

• Legea contabilității 82/1991 (republicata 2008), cu modificările ulterioare;

Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Aceste situații financiare cuprind:

 • •   Bilanț;

 • •  Cont de profit si pierdere;

 • •   Situația fluxurilor de numerar;

 • •   Situația modificării capitalurilor proprii;

 • •   Note explicative la situațiile financiare.

Situațiile financiare se refera doar la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești.

Regia nu are filiale care sa faca necesara consolidarea.

înregistrările contabile pe baza carora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate in lei (“RON”) la cost istoric, cu excepția situațiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor contabile ale Societății si conform OMFP 1802/2014.

Situațiile financiare nu sunt menite sa prezinte poziția financiara in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decât Romania. De asemenea, situațiile financiare nu sunt menite sa prezinte rezultatul operațiunilor si un set complet de note la situațiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decât Romania. De aceea, situațiile

financiare nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile si îb din Romania, inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarfteîiiltefi6arbM\ )

 • 6.3. Situații comparative

Situațiile financiare intocmite la 31 decembrie 2019 prezintă comparabilitate cu situațiile financiare intocmite la 31 decembrie 2018.

 • 6.4. Utilizarea estimărilor contabile

întocmirea situațiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificările ulterioare, presupune efectuarea de către conducere a unor estimări si supoziții care influențează valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situațiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimări sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustări, acestea sunt înregistrate in contul de profit si pierdere in perioada când acestea devin cunoscute.

 • 6.5. Continuitatea activitatii

Prezentele situații financiare au fost intocmite in baza principilui continuității activitatii, care presupune ca regia isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca regia va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si, prin urmare, aplicarea principiului continuității activitatii in intocmirea situațiilor financiare este justificata.

 • 6.6. Conversii valutare

Tranzacțiile realizate in valuta sunt transformate in RON la rata de schimb valabila la data tranzacției.

Tranzacțiile in valuta se exprima in RON prin aplicarea cursului de schimb comunicat de BNR si valabil la data tranzacției. Activele si pasivele exprimate in valuta la sfarsit de an sunt exprimate in RON la cursul de schimb la data situațiilor financiare.

Câștigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, sunt înregistrate in contul de profit si pierdere al exercițiului financiar respectiv. Ratele de schimb RON/USD si RON/EUR la 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2019 au fost după cum urmeaza:

Moneda

31 decembrie 2018

31 decembrie 2019

LEU/EUR

4,6639

4,7793

LEU/USD

4,0736

4,2608

 • 6.7. Imobilizări necorporale

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare

Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile si activele similare se înregistrează in conturile de imobilizări necorporale la valoarea de aport sau costul de achiziție, după caz. In aceasta situație valoarea de aport se asimilează valorii juste.

Concesiunile primite se reflecta ca imobilizări necorporale atunci când contractul de cofe^id^f§ț0bilestf'o durata si o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaza^â'-ft; înregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului.

Brevetele, licențele si alte imobilizări necorporale sunt amortizate folosind metoda de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz.

 • 6.8. Imobilizări corporale

Costul / Evaluarea

Costul inițial al imobilizărilor corporale consta in prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizării corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in condițiile de funcționare.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale se recunosc, de regula, drept cheltuieli in perioada i care au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investițiile efectuate la imobilizările corporale care au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora si care conduc la obținerea de beneficii economice viitoare suplimentare fata de cele estimate inițial. Obținerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creșterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si funcționare.

Cheltuielile efectuate in legătură cu imobilizările corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locație de gestiune sau alte contracte similare se evidențiază la imobilizări corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in funcție de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legătură cu imobilizările corporale proprii.

Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale in scopul asigurării utilizării continue a acestora este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care aceste costuri sunt efectuate.

Imobilizările corporale in curs de execuție reprezintă investițiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de producție sau costul de achiziție, după caz. Imobilizările corporale in curs de execuție se trec in categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea in folosința sau punerea in funcțiune a acestora, după caz.

‘'-ostul unei imobilizări corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleași principii ca si "pentru un activ achiziționat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul comercializării, in cadrul unor tranzacții normale, atunci costul activului este de obicei același cu costul de construire a acelui activ destinat vanzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. In mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul construcției in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului.

In costul inițial al unei imobilizări corporale pot fi incluse si costurile estimate inițial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil si regia are o obligație legata de demontare, mutare a imobilizării corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizării corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.


In cazul înlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, regia recunoaște valoarea contabila a pârtii înlocuite fiind scoasa din evidenta, cu amortizarea afef necesare sunt disponibile.

Când regia stabilește ca o imobilizare corporala este destinata vanzarii sau se efectuează imbunatatiri ale acesteia in perspectiva vanzarii, la momentul luării deciziei privind modificarea destinației, activul este transferat din categoria imobilizărilor corporale in cea de stocuri.Valoarea de transfer este valoarea neamortizata la data transferului. Daca imobilizarea corporala a fost reevaluata, concomitent cu reclasificarea activului se procedează la închiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

Daca un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu excepția situației când nu exista nicio piața activa pentru acel activ. O grupa de imobilizări corporale cuprinde active de aceeași natura si utilizări similare, aflate in exploatarea unei entitati. Daca valoarea justa a unei imobilizări corporale nu mai poate fi determinata prin referința la o piața activa, valoarea activului prezentata in bilanț trebuie sa fie valoarea sa reevaluata la data ultimei reevaluări, din care se scad ajustările cumulate de valoare.

Amortizarea

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezintă alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe Întreaga durata de utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluata).

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii in funcțiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si condițiile de utilizare a acestora.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizării liniare pe intreaga durata de viata a activelor.

Terenurile si imobilizările in curs nu se amortizeaza. Investițiile in curs se amortizează incepand cu momentul punerii in funcțiune.

Cedarea si casarea

O imobilizare corporala este scoasa din evidenta la cedare sau casare atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioara.

In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizări corporale sunt evidențiate distinct veniturile din vanzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizata a imobilizării si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

In scopul prezentării in contul de profit si pierdere, câștigurile sau pierderile obținute in urma casarii sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferența intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta, si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, după caz, in contul de profit si pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", după caz.

 • 6.9. Imobilizări financiare

  Imobilizările financiare cuprind acțiunile deținute la entitatile afiliate, împrumuturile afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entităților de care compani e


entităților care companisteste legata in virtutea intereselor de participare, precum si alte investiții deținute ca imobilizări si alte imprumuturi.

Imobilizările financiare achiziționate in principal in scopul de a genera un profit ca rezultat al fluctuațiilor de preț pe termen scurt sunt clasificate ca active financiare deținute in scopul tranzacționării si incluse in active circulante. Investițiile cu scadenta fixa pe care conducerea are intenția si posibilitatea de a le păstră pana la scadenta sunt clasificate ca investiții păstrate pana la scadenta si sunt incluse in active imobilizate.

Imobilizările financiare se înregistrează inițial la costul de achiziție sau valoarea determinata prin contractul de dobândire a acestora. Imobilizările financiare se inregistreaza ulterior la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

 • 6.10. Deprecierea activelor imobilizate

Valoarea contabila a activelor Societății, altele decât stocurile, este analizata la data fiecărui bilanț pentru a determina daca exista scăderi de valoare. Daca o asemenea scădere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Corectarea valorii imobilizărilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectuează, in funcție de tipul de depreciere existenta, fie prin înregistrarea unei amortizări suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.

Imobilizările necorporale trebuie sa faca obiectul ajustărilor de valoare, indiferent daca duratele lor de utilizare economica sunt limitate sau nu, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuibila acestora la data bilanțului, daca se estimează ca reducerea valorii acestora este permanenta.

Reluarea provizioanelor i entru depreciere

Pierderea din depreciere aferenta unei investiții făcute de către Societate in instrumente financiare sau unei creanțe este reluata daca creșterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut loc după ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta.

In cazul altor active, un provizion pentru depreciere este reluat in cazul in care s-a produs o schimbare a estimărilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabila.

O ajustare pentru depreciere poate fi reluata in măsură in care valoarea contabila a activului nu depășește valoarea recuperabila, mai puțin amortizarea, care ar fi fost determinata daca provizionul pentru depreciere nu ar fi fost recunoscut.

 • 6.12 Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime, materialele consumabile si piesele de schimb, materialele de natura obiectelor de inventar

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziției si prelucrării, prea pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se găsesc.

portate


I                 I-* a

La ieșirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei primului intrat, pKmtll ieșit (FlEO). T?

'•

La data bilanțului, stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta. Valoarea realizabila neta este prețul de vanzare estimat a fi obtinut pe parcursul desfășurării normale a activitatii, mai puțin costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii.

Acolo unde este cazul se constituie ajustări de valoare pentru stocuri Învechite, cu mișcare lenta sau cu defecte.

 • 6.13  Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt recunoscute si Înregistrate la suma inițiala a facturilor, minus ajustările pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creanțele la scadenta inițial agreata. Creanțele neincasabile sunt Înregistrate pe cheltuieli când sunt identificate.

 • 6.14   Investiții financiare pe termen scurt

Investițiile financiare pe termen scurt sunt active deținute de către regie in vederea realizării unui profit intr-o perioada de timp mai mica decât un an. Acestea constau in depozite pe termen scurt si dobanda de incasat la 31 decembrie 2018.

 • 6.15 Numerar si echivalente numerar

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar, conturi la banei, depozite bancare pe termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banei fiind înregistrate la cost.

Pentru situația fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banei, investiții financiare pe termen scurt, avansuri de trezorerie, net de descoperitul de cont.

 • 6.16 împrumuturi

împrumuturile pe termen scurt si lung sunt Înregistrate la suma primita. Costurile aferente obținerii imprumuturilor sunt Înregistrate ca si cheltuieli in avans si amortizate pe perioada Împrumutului atunci când sunt semnificative.

Porțiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung este clasificată in „Datorii: Sumele care trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an" si inclusa impreuna cu dobanda preliminată la data bilanțului contabil in „Sume datorate instituțiilor de credit” din cadrul datoriilor curente.

 • 6.17 Datorii

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate către regie.

fi V-*

Pentru datoriile exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul qr^i valute. eventualele diferente favorabile sau nefavorabile ce rezulta din evaluarea acestora se inreg • veaza'Jâ-'venit. au cheltuieli financiare, după caz

 • 6.18 Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci când regia are o obligație curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o ieșire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligația, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare la data bilanțului a costurilor necesare stingerii obligației curente.

Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care regia ar plati-o, in mod rațional, pentru stingerea obligației la data bilanțului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la acel moment.

In cazul in care efectul valorii-timp al banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezintă valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligației. Rata de actualizare utilizata reflecta evaluările curente pe piața ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice datoriei.

Câștigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor nu trebuie luate in considerare in evaluarea unui provizion.

Daca se estimează ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de către o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care este sigur ca va fi primita. Rambursarea este considerata ca un activ separat.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecărui bilanț si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligații nu mai este probabila o ieșire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

Provizioane pentru restructurare

Provizioanele pentru restructurare se pot constitui in următoarele situații:

 • a) vanzarea sau încetarea activitatii unei parti a afacerii;

 • b) închiderea unor sedii ale entitatii;

 • c) modificări in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;

 • d)  reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii.

Regia recunoaște in contabilitate un provizion pentru restructurare in măsură in care următoarele condiții sunt îndeplinite cumulativ:

 • a) Regia dispune de un plan oficial detaliat de restructurare care stipulează activitatea sau partea de activitate la care se refera, principalele locații afectate de planul de restructurare, numărul aproximativ de angajați care vor primi compensații pentru incetarea activitatii, distribuția si posturile acestora, cheltuielile implicate si data de la care se va implementa planul de restructurare;

 • b) Regia a determinat apariția unei așteptări privind realizarea restructurării prin începerea implementării acelui plan sau prin anunțarea principalelor sale caracteristici celor afectați de acesta.

  In cazul in care restructurarea este la nivelul grupului, provizionul pentru restructurare se-tecuilcțaște situațiile financiare anuale individuale ale entitatii din grup afectate de restructi' consolidate.


«•4 Un provizion aferent restructurării va include numai costurile directe generate de resfhist cele care - sunt generate in mod necesar de procesul de restructurare si nu sunt lega activitatii entitatii. Pierderile operaționale viitoare nu sunt provizionate.

 • 6.19 Pensii si beneficii ulterioare angajarii

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, regia efectuează plăti către statul roman in beneficiul angajatilor sai. Toți salariatii regiei sunt incluși in planul de pensii al Statului Roman. Regia nu operează nicio alta schema de pensii sau plan de beneficii post-pensionare si, in consecința, nu are nicio obligație in ceea ce privește pensiile. In plus, regia nu are obligația de a furniza beneficii suplimentare foștilor sau actualilor salariati.

 • 6.20 Subvenții

Subvențiile pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justa, se înregistrează in contabilitate ca subvenții pentru investiții si se recunosc in bilanț ca venit amanat. Venitul amanat se înregistrează in contul de profit si pierdere pe măsură înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Subvențiile care compensează regia pentru cheltuielile efectuate sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere in mod sistematic in aceleași perioade in care sunt recunoscute cheltuielile.

 • 6.22. Varsaminte din profit

Varsamintele din profitul net sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor Repartizarea varsamintelor din profitul net se face ulterior aprobării situațiilor financiare.

 • 6.23.   Rezultat reportat

Profitul contabil ramas după repartizarea cotei de rezerva legala realizata, in limita a 20% din capitalul social, se preia in cadrul rezultatului reportat la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se ntocmesc situațiile financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinații legale.

Evidențierea in contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează in anul următor după aprobarea situațiilor financiare anuale de Consiliul Local Ploiești, prin înregistrarea sumelor reprezentând varsaminte la bugetul local, rezerve si alte destinații, potrivit legii. Asupra înregistrărilor efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni.

 • 6.24.  Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de regie sunt formate in principal din numerar, depozite la termen, creanțe, datorii si sumele datorate instituțiilor de credit. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu politicile contabile specifice prezentate in cadrul Notei 6 „Principii, politici si metode contabile”.

In conformitate cu OMFP 1802/2014, instrumentele financiare pot fi înregistrate la valoarea justa numai in situațiile financiare consolidate.

 • 6.25. Venituri

Venituri din prestarea serviciilor                                                                     •

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespondenta

cu stadiul de execuție.


Venituri din redevente, chirii, dobânzi si dividende Acestea se recunosc astfel:

 • a) dobânzile se recunosc periodic, in mod proporțional, pe măsură generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente

 • b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilității de angajamente, conform contractului

 • c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acționarului de a le incasa.

 • 6.26.  Impozite si taxe

“Regia înregistrează impozit pe profit curent in conformitate cu legislația romana in vigoare la data situațiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt înregistrate in perioada la care se refera.

 • 6.27.   Erori contabile

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercițiul financiar curent, fie la exercițiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declarații eronate cuprinse in situațiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare, rezultând din greșeala de a utiliza sau de a nu utiliza informații credibile care:

 • a) erau disponibile la momentul la care situațiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;

 • b) ar fi putut fi obținute in mod rezonabil si luate in considerare la întocmirea si prezentarea acelor situații financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exercițiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit si ierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totuși, pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere erorile nesemnificative.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informațiilor comparative prezentate in situațiile financiare. Informații comparative referitoare la poziția financiara si performanta financiara, respectiv modificarea poziției financiare, sunt prezentate in notele explicative.

 • 6.28. Parti afiliate si alte parti legate                                               »

In conformitate cu OMFP 1802/2014, o entitate este afiliata unei societăți daca\^ societăți.

Controlul exista atunci când societatea - mama Îndeplinește unul din următoarele criterii:

 • a) deține majoritatea drepturilor de vot asupra unei societăți;

 • b) este acționar sau asociat al unei societăți iar majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere ale societății in cauza, care au îndeplinit aceste funcții in cursul exercițiului financiar, in cursul exercițiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situațiilor financiare anuale, au fost numiți doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot;

 • c) este acționar sau asociat al societății si deține singura controlul asupra majorității drepturilor de vot ale acționarilor, ca urmare a unui acord incheiat cu alti acționari sau asociati;

 • d) este acționar sau asociat al unei societăți si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei societăți, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislația aplicabila societății permite astfel de contracte sau clauze;

 • e) Societatea-mama deține puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta sau control asupra Societății;

 • f) este acționar sau asociat al societății si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, de conducere si de supraveghere ale Societății;

 • g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de către Societatea-mama.

O entitate este „legata” de o alta entitate daca:

 • a) direct sau indirect, prin una sau mai multe entitati:

 • •  controlează sau este controlata de cealalta entitate ori se afla sub controlul comun al celeilalte entitati (aceasta include societatile-mama. filialele sau filialele membre);

 • •  are un interes in respectiva entitate, care ii oferă influenta semnificativa asupra acesteia; sau

 • •  deține controlul comun asupra celeilalte entitati;

 • b) reprezintă o entitate asociata a celeilalte entitati;

 • c) reprezintă o asociere in participatie in care cealalta entitate este asociat;

 • d) reprezintă un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al societatii-mama a acesteia;

ș) reprezintă un membru apropiat al familiei persoanei menționate la lit. a) sau d);

 • f) reprezintă o entitate care este controlata, controlata in comun sau influențată semnificativ ori pentru care puterea semnificativa de vot intr-o asemenea entitate este data, direct sau indirect, de orice persoana menționata la lit. d) sau e); sau

 • g) entitatea reprezintă un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor celeilalte entitati sau sau pentru angajatii oricărei entitati legata de o asemenea societate.

Personalul-cheie din conducere reprezintă acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica, de a conduce si de a controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al entitatii.

Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei de la care se poate aștepta sa influențeze sau sa fie influențați de respectiva persoana in relația lor cu entitatea si includ:

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Principii, politici si metode contabile - Continuare

Participați! si surse de finanțare

Informații privind salariatii, administratorii si directorii

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

 • a) copiii și soția sau partenerul de viața al persoanei respective;

 • b) copiii soției sau ai partenerului de viața al persoanei respective; si


  c) persoanele aflate in întreținerea persoanei respective sau a soției ori a partenerului de viața al acestei


  persoane.


NOTA 7: Participată si surse de finanțare

Patrimoniul regiei

Sold la 1 ianuarie 2018

Sold la 31 decembrie 2019

Valoarea patrimoniului regiei

1,006,592

1,006,592

Total

1,006,592

1,006,592

NOTA 8: Informații privind salariatii, administratorii si directorii

SALARIATI

Numărul mediu de salariati calculat pentru anul 2019 este de 117 de persoane. Numărul efectiv de salariati la 31 decembrie 2019 este de 117 de persoane.

CONDUCERE

R.A.S.P. R.A. Ploiești este administrata de către Consiliul de Administrație, compus din 7 membri. In perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 Consiliul de Administrație a avut următoarea componenta:

-Gheorghe loan (01.01.2019-31.12.2019);

 • - Izvoran Camelia Mihaela (19.07.2018-26.12.2019);

Ristulescu Gheorghe (01.01.2019- 14.12.2019);

 • - Scarlat Maria Manuela (01.01.2019-31.12.2019);

 • - Cretu lonut (01.01.2019-31.12.2019);

 • - Gogu Maria (01.01.2019- 31.12.2019);

 • - lamandi Mihaela (01.01.2019- 31.12.2019).

Președintele Consiliului de Administrație nu este si Directorul General al R.A.S.P.

Conducerea executiva a R.A.S.P. a fost asigurata de Directorul General- Râul Petrescu numit conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv H.C.A nr.21/13.11.2017

v-w °

In anul 2019 Regia a plătit următoarele indemnizații membrilor Consiliului de Admin^ăti^j^^57 („C.A.”) si conducerii executive (contract de mandat):

Xu

- _________ ________ _____ _________________ _________ _____ »•

2018

2019

Membri ai C.A. -componenta fixa

223.090

215.460

Director -componenta fixa

165.600

165.820

Director-componenta variabila

21.410

Total

388.690

402.690


La 31 decembrie 2019, Regia nu avea nicio obligație privind plata pensiilor către foștii membri ai C.A, si conducerii executive.

La sfârșitul anului 2019, Regia nu avea inregistrate avansuri spre decontare către membrii conducerii executive.

La Încheierea exercițiului financiar nu exista garanții sau obligații viitoare preluate de Regie in numele administratorilor sau directorilor.

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anilor 2018 si 2019 sunt următoarele:

2018

2019

Cheltuieli de natura salariala (cheltuieli cu salariile: salarii de baza, sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza), bonusuri: tichete de masa, ajutoare sociale, participarea salariatilor la profit, alte cheltuieli CCM), alte cheltuieli cu personalul (cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești).

7,720,404

8,110,560

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale

286,488

256,470

Administratorii si directorii

91,420

418,060

Total cheltuieli cu personalul

8,098,312

8,785,090

Regia efectuează plăti către Statul Roman in favoarea angajatilor sai. Toți angajatii sunt membri ai fondului de pensii al Statului Roman si ai fondurilor private de pensii pentru cota de 2% (cei care îndeplineau condițiile de aderare la acel moment), sistem de pensii care funcționează in Romania incepand cu 1 ianuarie 2007.

Angajatii regiei beneficiază de următoarele drepturi prevăzute in Contractul Colectiv de Munca:

 • -  Sporul de conducere;

 • -  Sporul pentru vechime in munca;

 • -   Spor de confidențialitate;

 • -  Sporul pentru munca desfasurata in timpul nopții;

 • -  Spor de week-end;

 • -  Sporuri ocazionale, pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru, la solicitarea scrisa a conducerii si cu acordul salariatului, precum si in zilele libere sau sărbători

  legale, care nu au putut fi compensate in termen de 60 de zile calendaristi^Teu^ corespunzător, se acorda un spor de 100% din salariul de baza;             ^*<7

  Ajutoare de deces, naștere, boala, prima căsătorie;

  Indemnizație de pensionare;Prima cu ocazia sărbătorilor de Paste/Craciun;

Cadouri in bani/tichete cadou/in natura salariatelor regiei cu ocazia zilei de 8 martie;

Cadouri in bani/tichete cadou/in natura acordate copiilor salariatilor cu varsta cuprinsa sub 18 ani cu ocazia zilei de 1 iunie, Paste si Crăciun.

Alte prime acordate salariatilor; Tichete de masa;


 • -  Voucherul de vacanta;

 • -  Decontarea cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului.

 • -   Participarea salariatilor la profit.

Cheltuielile cu personalul înregistrează in anul 2019 o creștere de 8,48% fata de anul 2018, reprezentând reintregirea cheltuielilor aferente majorării numărului de personal in anul 2018, majorarea tichetului de masa de la 13,00 lei la 15,18 lei si acordarea voucherului de vacanta.

Drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești plătite in anul 2019 de R.A.S.P. sunt in suma de 78.730 lei.

NOTA 9: Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

INDICATORUL

AN 2018

AN 2019

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

1.1 Lichiditatea curenta

Active curente (A)

13.373.923

14.450.293

Datorii curente (B)

2.191.666

1.778.762

A/B

6.10

8.12

1.2 Lichiditatea imediata

Active circulante -(minus) stoc de materii prime si materiale (A)

13.373.923

14.450.293

Datorii curente (B)

5.217

9.182

A/B

2.191.666

1.778.762

\ INDICATORI DE RISC

6.10

8.12

2.1 Gradul de Îndatorare pe termen mediu si lung

Capital Împrumutat (A)

0

0

Capital angajat (B)

7.438.593

7.770.474

A/B

0.00

0.00

2.2 Gradul de îndatorare curent

Datorii curente (A)

2.191.666

1.778.762

Active curente (B)

13.373.923

14.450.293

A/B

16.39

12.31

2.3 Riscul financiar

Datorii totale (A)

2.191.666

1.778.762

Capital propriu

7.438.593

7.770.474

A/B* 100

29.46

22.89

2.4 Acoperirea dobânzilor

Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profiți A)

392.300

739.583

Cheltuiala cu dobanda (B)

0.00

0.00

A/B

0.00

0.00

3. INDICATORI DE GESTIUNE

3.1 Viteza de rotatie a stocurilor

Stocul materii prime si materiale (B)

5.217

9.182

Cheltuieli cu materiile prime si materialele (A)

151.501

98.211

A/B*365

13

34

3.2 Viteza de rotatie a clientilor

Sold mediu clienti (A)

1.038.491

2.887.677

Cifra de afaceri netă (B)

11.515.287

12.159.971

A/B *365

33

87

3.3 Viteza de rotatie a creditelor - furnizor

Sold mediu furnizori (A)

252.063

310.710


Achiziții de bunuri si servicii (B)

1.788.881

1.927®

A/B *365

51

*

59

3. 4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri (A)

11.515.287

12.159.97 T'

Active imobilizate (B)

240.795

272^&ă

A/B

48

3.5 Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri (A)

11.515.287

12.159.971

Total active (B )

13.614.718

14.722.891

A/B

1

1

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

4.1 Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profiți A)

392.300

739.583

Capital angajat (B)

7.438.593

7.770.474

A/B*100

0.05

0.10

4.2 Marja bruta din vanzari - rata profitului

Profit brut(+)/pierdere (-) din exploatare (A)

370.454

725.260

Cifra de afaceri (B)

11.515.287

12.159.971

A/B*100

3.22

5.96

5.ANALIZA TREZORERIEI NETE

5.1 Fond de rulment (FR)

8.263.338

9.750.586

Capitaluri proprii

7.438.593

7.770.474

Datorii financiare pe termen lung

0

0

Provizioane

1.065.540

2.252.710

Active imobilizate nete

240.795

272.598

5.2 Fond de rulment propriu

8.263.338

9.750.586

Capitaluri proprii

7.438.593

7.770.474

Provizioane

1.065.540

2.252.710

Active imobilizate nete

240.795

272.598

5.3 Necesar de fond de rulment(NFR)

7.575.866

10.547.147

Stocuri

5.217

9.182

Creanțe

9.721.236

12.277.671

Cheltuieli în avans

41.082

39.056

Datorii de exploatare

2.191.669

1.778.762

Venituri in avans

0

0

5.4 Trezorerie netă

FR - NFR

687.472

-796.561

Casch-flow

-1.484.033

Indicatorii economici sunt calculați pe baza datelor înscrise in bilanț si in contul de profit si pierdere .

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari- Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)


 • 1.1.Lichiditatea curenta

Reprezintă indicatorul standard pentru masurarea lichidității si reflecta măsură in care activele curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente.Reflecta capacitatea regiei de a satisface obligațiile de plata exigibile pe termen scurt, utilizând activele pe termen scurt din bilanț. Se calculează ca raport intre activele circulante si totalul datoriilor pe termen scurt.Marimea lui reflecta capacitatea regiei de a-si plăti datoriile curente fara sa apeleze la resurse pe termen lung, marimea lui oferind garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarile obținute se incadreaza in limite

normale (mai mare de 2) reflectând o capacitate acceptabila de acoperire a datoriilor curente din activele curente, in principal din creanțe, lichiditățile in anul 2019 au o dinamica lenta fata de anul precedent, respectiv încasarea debitelor clienti intr-un număr de 87 de zile, fata de 33 zile in anul precedent. Nivelul indicatorului Înregistrat in anul 2019 este de 8,12, fata de 6,10, nivelul înregistrat in anul 2018.


 • 1.2.Lichiditatea imediata

Indica măsură in care regia are capacitatea de a satisface plățile scadente din fluxul de numerar existent si cel obtinut din recuperarea creanțelor .Nivelul indicatorului Înregistrat in anul 2019 este de 8,12, fata de 6,10, nivelul înregistrat in anul 2018.

 • 2.1. Gradul de îndatorare pe termen mediu si lung

Gradul de indatorare al capitalului propriu exprima de cate ori se cuprinde capitalul împrumutat in capitalurile angajate si reflecta structura de finanțare a societății la închiderea exercițiului financiar La finele anului 2019 regia nu înregistrează împrumuturi pe termen mediu si lung.

 • 2.2. Gradul de indatorare curent

Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor curente ale regiei pe seama activelor curente. Nivelul optim se situează cu valori mai mici sau cel puțin egale cu 50.

Regia isi asigura sursele necesare desfășurării activitatii, indicatorul inregistrand o valoare de 12,31 in anul 2019 fata de 16,39 valoare înregistrata in anul 2018.

 • 2.3 Riscul financiar

Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor totale ale regiei pe seama capitalului propriu. Atât rata indatorarii cat si riscul financiar inregistreaza valori in limite normale (mai mici sau cel puțin jgale cu 50). Se observa insa in anul 2019 o pondere diminuata a datoriilor totale in capitalul propriu (22,89 an 2018 fata de 29,46 an 2018).

 • 2.4. Acoperirea dobânzilor

Reflecta de cate ori regia poate achita cheltuielile cu dobânzile. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atat poziția societății este considerară mai riscanta . R.A.S.P. nu inregistreaza imprumuturi pe termen mediu si lung.

 • 3.1. Viteza de rotatie a stocurilor

Indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate in regie.Acesta se majoreaza in anul 2019, 34 zile, fata de anul 2018, 13 zile.


REGIAAUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari- Continuare

(Toate sumele sunt expnmate in LEI, daca nu este indicat altfel)                                                     /                 |

 • 3.2. Viteza de rotatie a clientilor

Reflecta numărul de zile in care Regia isi recuperează creanțele. Acesta a cresc\^tnanbl'20^^Wzile, fata de anul 2018-33 zile, majorarea idicatorului reflecta intarzierile debitorului Primăria l^nlcipiuli^foiesti.

 • 3.3. Viteza de rotatie a furnizorilor

Exprima numărul de zile creditare pe care regia il obține de la furnizorii sai. Durata de creditare este de 59 de zile in anul 2019, fata de 51 de zile in anul 2018.

Numărul de zilepentru recuperarea creanțelor este mai mare decât numărul de zile in care se achita o datorie, indicator care influențează negativ casch-flow-ul perioadei.

Regia nu beneficiază de credit furnizori.

 • 3.5.Viteza de rotatie a activelor totale

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora si este relativ constanta ’ata de anul precedent.

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele regiei.Exprima ca indicator economic eficienta utilizării activelor pentru a asigura vanzari , respectiv venituri .Valoarea indicatorului este constanta fata de anul 2018.

 • 4.1. Rentabilitatea capitalului angajat

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care il obține regia din capitalul investit.Se observa o majorare a rentabilității capitalului angajat, profitul brut obtinut in anul 2019 este majorat cu 95,78% fata de profitul brut obtinut in anul 2018.

 • 4.2. Marja bruta din vanzari - rata profitului

Exprima partea din profit sau pierdere pe care o aduce fiecare unitate monetara a cifrei de afaceri.Marja bruta din vanzari prezintă deasemenea o majorare in anul 2019, fata de anul 2018, respectiv un nivel de 5,96, fata de 3,22.

 • 5.1 Fond de rulment

Fondul de rulment reprezintă execedentul rezultat atunci când resursele permanente depasesc lecesarul permanent de finanțat al regiei.Rezultatul negativ semnifica un dezechilibru financiar provenit din neincasarea la termenul stability a debitelor clienti.

 • 5.2 Fond de rulment propriu

Fondul de rulment propriu reprezintă autonomia regiei in finanțarea investițiilor proprii. Fondul de rulment propriu este in valoare de 9.750.586.

 • 5.3 Necesarul de fond de rulment (NFR)

Reprezintă acele capitaluri pe care regia trebuie sa le dețină pentru finanțarea stocurilor si a decalajelor temporare dintre plata furnizorilor si a altor datorii de exploatare si incasarea creanțelor de la clienti.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari- Continuare;Nota 1O:Aft€

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

 • 5.4 Trezoreria neta

  este , respectiv


Reprezintă diferența dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment, negative ceea ce reflecta un dezechilibru financiar care se datoreaza lipsei de intrări de nuni incasari cu intarziere de la beneficiar Municipiul Ploiești, in suma de 3.330.945,00 lei la 31.12.2019, indicând faptul ca valoarea fondului de rulment financiar este inferioara valorii nevoii de fond de rulment, respectiv deficitul de finanțare se reflecta in intarzierea incasarilor menționate menționate.

 • 5.5 Cash-flow

Cash-flowul perioadei reprezintă creșterea trezoreriei nete pe perioada exercițiului contabil analizat, adica fluxul de numerar.Cash-flowul răspunde intrebarilor privind solvabilitatea si lichiditatea si este o expresie a derulării fluxurilor comerciale.

Se observa in anul 2019 fata de 2018 o diminuare a trezoreriei nete, ca urmare a incasarilor cu intarziere a debitelor clienti.

NOTA 10: Alte informații

NR.

CRT.

DENUMIRE INDICATORI

SUME

1

Rezultatul exercițiului

539,308

2

Impozit pe profit

200,275

3

Profit contabil (1+2)

739,583

4

Alte venituri neimpozabile

80,409

5

Cheltuieli nedeductibile din care :

592,545

Alte cheltuieli (provizioane)

551,604

6

Rezerve legale 5 %

7

Total profit impozabil ( 3-4 + 5)

1,251,720

8

Cota de impozit

16%

9

Impozit pe profit

200,275

10.2. Riscuri financiare

Riscul de creditare

Riscul de creditare înregistrat in relațiile cu clientii este diminuat printr-o atenta monitorizare a acestora. Termenele si condițiile de plata sunt stabilite prin contracte comerciale.

Riscul ratei dobânzii

Regia nu are contractate imprumuturi

Riscul valutar

La încheierea contractelor in moneda străină, Regia evalueaza riscul valutar in funcție de poziția contractuala (beneficiar sau plătitor).

 • 10.3. Alte investiții pe termen scurt

  Nr.

  Explicații

  Exercițiul încheiat la 31.12.2018

  Exercițiul încheiat la 31.12.2019

  1.

  Depozite bancare pe termen scurt

  1,663,776

  812,704

Depozitele bancare pe termen scurt includ numerarul pentru plata penalităților aferente depășirii concentrațiilor maxime admise ale poluantilor in Statia de epurare a Municipiului Ploiești, aferente anilor 2016

2017, 2018 si 2019, datorii pentru care R.A.S.P. a constituit provision pentru riscuri si cheltuieli si depozitele reprezentând sursa proprie de investiții.

 • 10.4. Casa si conturi Ia banei

Conturile de trezorerie la 31 decembrie 2019 prezintă următoarele solduri:

Conturi la banei in lei

Conturi la banei in valuta*

Casa in lei

Casa in valuta

Alte valori

TOTAL

1,332,784

240

13,749 302 3,664

1350,738

Conturile la banei nu includ numerar restricționat pentru diverse executări silite.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Alte informații - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

 • 10.5. Cheltuieli anticipate

Regia înregistrează in categoria cheltuielilor anticipate :


Nr.

Crt.

Natura cheltuielilor

Suma, din care:

Termen de eșalonare sub un an

Termen de eșalonare peste un an

1.

Tichete de masa

29.798

29.798

0

2.

Asigurări

769

769

0

/

3.

Rovignete, RCA, CASCO, publicații, telefonie, menținere autorizație,, tichete de masa, reclama si publicitate

5.877

5.877

0

4.

Domenii internet

140

102

38

5.

Autorizația pentru gospodărire a apelor Rampa Teleajen

412

247

165

6.

Autorizație A.N.R.S.C. - tarif menținere licența autorizare calcul repartizare energie termica

2,059

939

1,120

TOTAL

39,056

37,733

1.323

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Alte informații - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

10.6 Alte cheltuieli de exploatare

In tabelul de mai jos sunt detaliate alte cheltuieli de exploatare, după natura acestora:

-        -'x X

!                       j ifc-T

Nr.

Crt.

.L*

1

Cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

16,913

179,793

2

Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune si chiriile

25,710

27,076

3

Cheltuieli cu primele de asigurare

9,220

8,282

4

Cheltuieli cu pregătirea personalului

6,574

6,383

5

Cheltuieli cu comisioanele si onorariile

2,914

20

6

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

20,936

7,960

7

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

3,908

4,886

8

Cheltuieli cu deplasări, detaseri, si transferuri

48,133

50,553

9

Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

18,828

27,230

10

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

12,313

10,396

11

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

54,411

50,441

Total

219,860

373,020

Din Care:

Cheltuieli cu alte servicii de la terti:

2018

2019

1

Cheltuieli cu eliberare autorizații si licențe

5,884

425

2

Servicii de analize fizico-chimice apa Statie epurare

123,808

126,188

3

Cheltuieli cu ridicare topo Rampa Teleajen

4,000

7,000

4

Cheltuieli cu servicii metrolofgie Rampa Teleaien

3,882

3,983

5

Cheltuieli cu actualizarea planului de prevenire si combatere a poluărilor accidentale

0

1,000

6

Cheltuieli cu analize indicatori de mediu Rampa Teleaien

7,422

5,732

7

Servicii intretinere programe contabilitate

266

266

8

Prestări servicii folosire program calculator de defalcare a consumurilor si cheltuielilor de Încălzire

16,664

17,242

9

Servicii de audit

5,680

5,680

10

Servicii de paza

527,289

611,156

11

Servicii de arhivare

972

17.687

12

Costuri cu serviciile de evacuare ape uzate

676,413

610,490

Total

1,372,280

1,406,848

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Alte informații - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

10.7 Stocuri

Nr.

Crt.

Materii prime si materiale consumabile

Producție in curs de execuție

Produse finite si mărfuri

Avansuri pentru cumpărări de stocuri

Total

1

01 ianuarie 2019

5,217

5,217

2

Cost

3

Ajustări pentru depreciere: stocuri depreciate si cu mișcare lenta

Total

5,217

5,217

1

31 decembrie 2019

9,182

9,182

2

Cost

3

Ajustări pentru depreciere: stocuri depreciate si cu mișcare lenta

Total

9,182

9,182

 • 10.8. Auditul financiar

Auditul situațiilor financiare Încheiate la 31 decembrie 2019 s-a efectuat de către SC PRIMAUDIT SRL -București, auditor financiar, inscris la Camera Auditorilor Financiari din Romania sub numărul 968/2010.

 • 10.9. Datorii contingente

Regia, a inregistrat in datorii contingente facturile nevizate, in suma de 14.721,01 lei, reprezentând contravaloarea depozitarii deșeurilor la rampa ecologica, produse in Statia de epurare, aferente perioadei nov.2017-dec.2019, ce fac obiectul sentinței civile nr 7697/105/2016 (definitiva).

10.10 Active contingente

Regia nu înregistrează active contingente la 31 12.2019.

10.11 Angajamente in afara bilanțului

Nr. Cit.

Sold     la

01.01.2019

Creșteri

Reduceri

Sold la

31.12.2019

1.

Alte angajamente acordate (cauțiune)

1.138

-1.138

-

-

2.

Giruri si garanții primite

10.156

12.723

10.157

12.723

3.

Imobilizări corporale luate cu chirie

128.090

-

-

128.091

4.

Debitori scosi din activ urmăriți in continuare

-

-

-

-

5.

Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosința

245.003

34.315

4.701

274.617

6.

Bunuri primite in administrare, concesiune si cu chirie

30.366.690

2.000.778

-

32.367.467

7.

Active contingente

-

-

-

-

8.

Datorii contingente

9.012

5.709

-

14.721

Total

30.760.089

2.052.387

14.858

32.797.619

10.12 Aspecte legate de mediu

a) Reglementări din punct de vedere al protecției mediului și gospodăririi apelor

Din punct de vedere a protecției mediului si al calitatii apelor uzate evacuate in emisar, activitatea RASP RA se autorizează in conformitate cu prevederile Ordinului 1798/2007- privind procedura de emitere a autorizației de mediu si a Ordinului nr. 891/2019 privind procedura si competentele de emitere a avizului si a autorizației de gospodărire a apelor, cu modificările si completările ulterioare. In prezent RASP RA deține autorizații de mediu pentru centrul municipal de colectare DEEE si pentru statia de epurare , respectiv autorizația de gospodărire a apelor privind ,, Epurarea si evacuarea apelor uzate din Municipiul Ploiești - Statia de epurare a municipiului Ploiești,, pentru Statia de epurare .

b) Identificarea aspectelor de mediu și evaluarea impactului asupra mediului

Activitatea de evaluare a impactului asupra mediului se realizează in sectoarele de producție ori de cate ori apar modificări in sistem care presupun activitati cu impact asupra mediului, lista aspectelor cu impact semnificativ identificate la nivelul regiei aflandu-se la baza elaborării Programului de management de mediu si a Planului de acțiuni pentru Îndeplinirea obiectivelor de mediu. In cursul anului 2019 au fost revizuite tintele de mediu, indicatorii de monitorizare a progresului, si s-au reidentificat aspectele de mediu la nivelul locațiilor, aspectele de mediu semnificative fiind cuprinse in noul Plan de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu. Stadiul realizării obiectivelor si țintelor stabilite este analizat periodic in analiza efectuata de management.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


Alte informații - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

 • c) Evaluări ale conformării cu cerințele legale

R.A.S.P. R.A. Ploiești a stabilit, implementat si menținut procesele necesare pentr'u^y obligațiilor sale de conformare.

Evaluarea conformării cu cerințele legale a fost asigurata prin audituri interne la intervale planificate si efectuate de către auditorii interni din cadrul Compartimentului Management Integrat, inspecții pe amplasament la statia de epurare ape uzate si centrul de colectare DEEE , efectuate de autoritatile de mediu / gospodărirea apelor si de către responsabili din cadrul compartimentului de mediu . Autoritatile de mediu si de gospodărire a apelor au efectuat in locațiile RASP RA , in cursul anului 2019, un număr de patru inspecții cu privire la respectarea cerințelor legale si altor reglementari de mediu.

Totodată precizăm că prin autorizațiile de gospodărire a apelor nr. 32,34 si 32/2016,2017,2018 emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Menționam ca in anul 2019 R.A.S.P. R.A. Ploiești a obtinut anularea autorizațiilor nr.34/2017 si 32/2018-hotarare definitive, pe cale de consecința plata contravalorii penalităților aferente unui număr de 25 de dosare au fost suspendate.

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor nr. 34/17.03.2017 respectiv prevederile HG nr 352/2005-NTPA001.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


Alte informații - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

I O v -

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evâd&ăte/ui r apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/expioatare nr. 1111/2016 in

-2019


R.A.S.P. R.A. Ploiești este penalizată de Administrația Bazinală de Apă Buzău - 6 mița S.GA. Prahova, valoarea totala a penalităților fiind de 3.276.316,28 lei, după cum urmeaza: an 2016-731.605,00 lei, an 2017-1.187.231,00 lei, an 2018-950.177,28 lei, an 2019-407.303,00 lei. Cumulat in perioada 2016-2018 valoarea penalităților este de 2.869.013,28 lei.

In perioada 2016-2019 R.A.S.P. R.A. Ploiești a achitat penalitati pentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate in resursele de apa, in suma de 1.164.806,00 lei, după cum urmeaza: aferente anului 2016-731.605,00 lei si aferente anului 2017-433.201,00 lei.

Pentru fiecare Proces verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, regia a formulat Plângere la Judecătoria Ploiești, pe rolul instanței de judecată aflându-se un număr de 40 aflate în diverse stadii procesuale, din care 16 achitate si 21 suspendate, urmând a fi repuse pe rol după anularea autorizațiilor de gospodărire a apelor nr.34/2017 si 32/2018 in dosarul nr.6999/180/2017, hotarare ramasa definitiva.

 • d) Poluări cu impact semnificativ asupra mediului Nu s-au inregistrat.

Contabil sef,

Prim-Audit

MM WSSUW. - rt JffiStWE • SfflMW


Adresa : Calea Rshcvai 266-268 Corp 2, Etaj 2, girau 128. Sector 5 050912. București

Telefon: 031.425.70.30

Mobil: 0720.64.00.77

Reg.Com.: J4Q/11798/2004 CIF: RO 14479923

Web: www, prinvauditra

wav. pnm-audit corn

Email: of«ce®j3rtm •ausit,ro
Raportul auditorului independent

Către Acționarii societății

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE R.A PLOIEȘTI

Raport cu privire ia auditul situațiilor financiare

Opinie

 • 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societarii REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE R.A PLOIEȘTI ("Societatea’*) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019. contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si sihiatia fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative .

 • 2 Situațiile financiare la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:

 • •  Activ net/Total capitaluri proprii;

  7,770,474 lei

  539,308 lei

  (49.759) lei


 • •  Profitul net al/ pierderea neta a exercițiului financiar:

 • •  Rezultat reportat

 • 3 In opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societarii Ia data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

 • 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele International^ de C^^di^y h (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului Europe^finc'eled&^y^ urmează „Regulamentul”) si Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitatile^i&aștre baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile audife&iL^ intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru

  Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESB A), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.


Aspecte cheie de audit

 • 5 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie. Aceste aspecte avute in vedere se refera la indicatoriifinanciari, riscuri privind lichiditatea si solvabilitatea, creanțe, datorii și aspecte juridice de legalitate si conformitate. Nu am identificat aspecte care sa influențeze semnificativ situațiile financiare astfel ca opinia noastra sa fie modificata.

Alte informații - Raportul administratorilor

 • 6  Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru Întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 13 si nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situațiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activității desfășurate, raportam ca:

a) în Raportul administratorilor nu am identificat informații care sa nu fie ii in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situat anexate;

b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semmfi^SWe,' informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si intelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 7  Conducerea Societății este responsabila pentru intocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

 • 8  In intocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

 • 9  Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 10 Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

 • 11 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • •  Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiiforȘnad^fc^ i

cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam procedurii:           hfd

răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si ad'^We

a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei^rnunari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectafMUâfiâ^'^ denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

 • •  înțelegem controlul intem relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intem al Societății.

 • •  Evaluam' gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

 • •  Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societarii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu iși mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

 • •  Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 12 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

 • 13 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

 • 14 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările împiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări


  Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare


wW? F

 • 15 Am fost numiți de Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor nr 6 la data de^2^Q3.2(|î^/

sa auditam situațiile financiare ale Societății REGIA AUTONOMĂ DE

PUBLICE R.A PLOIEȘTI pentru exercițiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019x~ ~

Confirmam ca:

 • •  Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.

 • •  Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele PRIM-AUDIT SRL

Înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 968/12.03.2010

Auditor partener/Administrator

Tanase Luminița Marinela

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 2818/24.02.2009

// fa

Bucure 24.03.2020


HOTARAREA NR.6 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din data de 02.04.2020 ora 10.00

AVIZARI/APROBARI :

 • 1.Avizarea situațiilor financiare la 31.12.2019.


 • 2.Avizarea completării rezultatelor inventarierii anuale (an 2019) a patrimoniului Regiei Autonome de Servicii Publice.

INFORMĂRI:

 • 1. Discuție privind gradul de indeplinire a indicatorilor economici de către directorul regiei pentru luna ianuarie 2020.

 • 2. Informare economico-financiara pentru luna ianuarie 2020.

 • 3. Informări privind: balanța de verificare, încadrarea in buget, scadentar clienti, raport CFP si analiza gradului de realizare a programului de investiții pentru luna ianuarie 2020.

 • 4. Informare referitor Citatie din data de 06 martie 2020 pentru Dosar nr. 4796/105/2019.

  Pentru desfasurarea ședinței Consiliului urgenta, pentru combaterea răspândirii noului mijloace electronice.

  S-a creat platforma electronica, la care Adminstratie, prin video ședința.


  de Administrație, pe perioada stării de coronavirus, ședința s-a desfasurat prin

  au participat toti membri Consiliului. de

  â


După ce Ordinea de zi a fost prezentata Consiliul de Administrație

HOTĂRĂȘTE:

1 .Consiliul de Administrație, in unanimitate, avizeaza situațiile financiare la 31.12.2019

 • 2. Referitor la pct.2 Avizări - in unanimitate, Consiliul de Administrație, avizeaza completarea rezultatelor inventarierii anuale (2019) a patrimoniului RASP;

-s-a propus renegocierea contractelor de închiriere nr.3361/2004 si nr.83/18.06.2004.

 • 3. Referitor la pct.1 Informări - Consiliul de Administrație si conducerea regiei vor transmite către Primăria Municpiului Ploiești (PMP), Notificare privind blocajul financiar generat de nesemnarea Actelor adiționale nr.4 si nr.5 la Contractul de prestări servicii incheiat intre RASP si PMP.

Consiliul de Administrație a luat act de pct.2,3 Informări.

Pct. 4 - Informări - se proroga.

PREȘEDINTE, L DE ADMINISTRAȚIE

,, Re ° auto * De S£| 5, PuBl_icPrezenta hotarare a fost intocmita in conformitate cu procesul verbal nr.6/02.04.2020, semnata de membrii Consiliului de Administrație Secretar -ec. - Mirea Ecaterina


REGIA AUTONOMA DE SERVICII RUSULE Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071 Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web: www.rasp.ro


RAPORT ANUAL
AL ADMINISTRATORILOR
REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

pentru exercițiul financiar încheiat la

31 decembrie 2019

Jw;

hi'\«w R U \      . # .

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, cu sediul in Ploiești, Str.Piața^i^^

Prahova, avand numărul de ordine la registrul comerțului: J29/378/1991 si cod/unic^de> înregistrare: R01343872 a luat ființa prin Decizia nr. 125/1991 a Prefecturii Județului Prahova (sub’denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale si a fost reorganizata prin Hotararea nr. 13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in conformitate cu Legea nr. 135/1994 pentru aprobarea O.G. nr. 69/1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, structura de personal, atribuții si obiectul de activitate au fost stabilite prin H.C.L. nr. 114/28.06.2002, nr. 77/27.05.2005, nr.161/29.09.2005, nr.302/18.12.2006, nr.314/21.12.2007, nr.82/28.03.2008, nr. 179/28.05.2009, nr. 371/24.11.2009, nr. 78/28.02.2011, nr. 156/31.05.2011, nr. 504/19.12.2013,       nr. 135/23.04.2015,

nr.265/06.08.2015,nr.126/26.04.2016, nr.36/26.02.2018 si nr.265/31.07.2018 emise de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In baza unui contract de prestări servicii incheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, regia asigura monitorizarea, urmărirea si controlul calitatii serviciilor publice ce fac obiectul antractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice si electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

In anul 2019 s-a incheiat contractul de prestări servicii nr. 4456/13043/28.06.2019 intre U.A.T. -Municipiul Ploiești si R.A.S.P. R.A. Ploiești, clauzele modificandu-se in sensul ducerii la îndeplinire a masurilor dispuse de Curtea de Conturi, respectiv “ stabilirea de clauze care sa respecte regulile economiei de piața, decurgând din caracterul oneros al contractelor comerciale, respectând cerințele de performanta si eficienta economica, pentru cate finalitatea este profitul”. Astfel in contractul semnat de parti, prețul prestației serviciilor efectuate de către R.A.S.P. R.A Ploiești are aplicata o cota de profit de 1%.

In perioada mai - septembrie R.A.S.P. R.A. Ploiești a facturat către U.A.T.- Municipiul Ploiești sumele prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, conform documentelor (expunere de motive, raport de ;pecialitate, anexele 1,2 buget de venituri si cheltuieli), facturi care au fost returnate de Direcția Economica a U.A.T. - Municipiul Ploiești, pe motivul ca facturile au fost emise in baza contractului mai sus menționat, pe care Direcția Economica il considera ilegal, cu toate ca Direcția Economica l-a semnat, iar pe cale de consecința si-a insusit toate prevederile stipulate in respectivul contract. Astfel, R.A.S.P. R.A. Ploiești, a fost obligata sa factureze in perioada mai-septembrie 1/12 din prevederea anului precedent, sursa inferioara nivelului de cheltuieli.

Ulterior prin reîntregirea sumelor necesare derulării contractului prin H.C.L. nr.335/27.09.2019, H.C.L. nr.400/31.10.2019 si H.C.L. nr. 547/19.12.2019, U.A.T. a suplimentat sumele alocate pentru contractul nr.4456/13043/28.06.2019, iar R.A.S.P. a facturat: diferentele reprezentând deficit in perioada mai-septembrie 2019, octombrie, noiembrie, decembrie 2019.

In calitate de imputernicit al Consiliului Local, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, urmărește si monitorizează in aceste sectoare programul de modernizare si investiții in relația cu operatorii selectați in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat, administrare a domeniului public si privat respectiv transport public local.

R.A.S.P. Ploiești desfasoara activitatea de vidanjare pentru persoane fizice si persoane juridice.

R.A.S.P Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzatei           apei

epurate in emisar, specifica serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale in vk^ îrlr'---\

In perioada 2016-2018, precizăm că prin Autorizațiile de gospodărire a apelojph/57201,,6t 3 2017, 32/2018 emise de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazji^al

Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform Nțl^OO^far^a j^Jne cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de        PublicefP'loJști,

este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunza^^^^pel^vfeate municipale.                                                                                        i

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor, respectiv prevederile HG nr. 352/2005- NTPA 001.

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa, inscrise in anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.1111/2016, in perioada 2016-2019 R.A.S.P. R.A. Ploiești a fost penalizata de Administrația bazinala de Apa Buzau-lalomita S.G.A. Prahova.

In perioada 2016-2019, valoarea penalităților este in suma de 3.276.316,28 lei, respectiv, 731.605 lei in anul 2016, 1.187.231 lei in anul 2017, 950.177 lei in anul 2018 si 407.303,00 lei in anul 2019.

Pentru fiecare Proces verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa, regia a formulat Plângere la Judecătoria Ploiești, pe rolul instanței de judecata aflandu-se un număr de 40 dosare, aflate in diverse stadii procesuale, din care 21 suspendate si 16 achitate, după anularea autorizațiilor de gospodărire a apelor nr. 34/2017 si 32/2018 in dosarul nr.6999/180/2017, hotarare ramasa definitiva.

In perioada 2016-2019 R.A.S.P. a achitat penalitati pentru depășirea concentrațiilor maxime admise la Statia de epurare, in suma totala de 1.164.806,00 lei, respectiv aferente anului 2016-717.422 lei si aferente anului 2017-433.201,00 lei.

Regia funcționează ca persoana juridica pe baza de gestiune economica si autonomie financiara aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Conducerea regiei a fost asigurata in anul 2019 de Consiliul de Administrație, numit de autoritatea publica tutelara prin Hotarare de Consiliu Local si de Directorul General- Râul Petrescu numit conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv H.C.A nr.21/13.11.2017.

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești încheiate la 31.12.2019 au fost ’ntocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile Ordinului nr. 3781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Situațiile financiar contabile la data de 31.12.2019 se refera la ;

 • - patrimoniul regiei:                                            1.006.592 lei

 • - rezultatul net al exercițiului financiar ( profit):                 593.702 lei

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

O             ,

(«*■ wlL Ia Activitatea economico-financiara a RASP in perioada 01 01.2019-31 12.201^ s-^^ș.fasur^Mn baza indicatorilor cuprinși in bugetul de venituri si cheltuieli anual, aprobat de Consiliul L^c^al l^t^ipimbj Ploiești.

Principalii indicatori economico-financiari realizați in anul 2018, comparativxcujb<ygețhU svizat de Cosiliul de Administrație si aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului PloiestrnTr144/07.05.2019 si rectificat prin Hotărârile Consiliului Local nr.335/27.09.2019, 400/31.10.2019, si nr.547/19.12.2019, sunt prezentat! in tabelul urmat:

Indicator [lei]

BVC mii lei

Realizat mii lei

Grad de realizare [%]

Cifra de afaceri neta

12.575,45

12.159,97

96,70

Venituri exploatare

12.597,44

12.195,40

96,81

Cheltuieli exploatare

12.396,68

11.470,14

92,53

Profit operațional brut

200,76

725,26

261,27

Venituri financiare

17,98

14,38

79,98

Cheltuieli financiare

0,15

0,06

40,00

Profit financiar brut

17,83

14,32

80,32

Venituri totale

12.615,42

12.209,78

96,79

Cheltuieli totale

12.396,83

11.470,20

92,53

Profit brut

218,59

739,58

238,35

Evoluția acestor indicatori in ultimii doi ani se prezintă astfel:

Indicator [lei]

2019

2018

2019/2018 [%]

Cifra de afaceri neta

12.159,97

11.515,28

105,60

Venituri exploatare

12.195,40

11.562,89

105,47

Cheltuieli exploatare

11.470,14

11.192,44

102,49

Profit operațional brut

725,26

370,45

195,78

Venituri financiare

14,38

21,92

65,82

Cheltuieli financiare

0,06

0,07

85,72

Profit financiar brut

14,32

21,85

65,54

Venituri totale

12.209,78

11.584,81

105,40

Cheltuieli totale

11.470,20

11.192,51

102,49

Profit brut

739,58

392,30

188,53

L Profit net

593.70

164.94

359,95

Cifra de afaceri neta a avut o evoluție in creștere cu 5,60% in anul 2019 fata de 2018 urmare a majorării veniturilor realizate din servicii prestate pentru Primăria Municipiului Ploiești.

Profitul operațional a avut o evoluție in creștere cu 95,78% in anul 2019 fața,dg^018, evoluție influențată de nivelul redus a penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale: poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa la Statia de epurare a Municipiului Ploiești^ *- ’5

Veniturile financiare au înregistrat o scădere cu 20,02 % față de nivelul din BMC si o^rhâjdrare cu 34,18 % fata de anul 2018, deoarece valoarea depozitelor constituite aferente proviziorwlW^de.^chjăO^li^jpănalitati maxime admise in statia de epurare pentru anii precedenti a fost diminuata, in ved^rpB asigurării,p^î-flowlui necesar pentru activitatea curenta a regiei, avand in vedere întârzierea incasarii^debiteldr^clieni^Primaria Municipiului Ploiești, respectiv întârzieri de 120 zile.

Regia a înregistrat profit in anul 2019 in suma bruta de 739.580,00 lei, respectiv net de 593.702 lei.

R.A.S.P. R.A. Ploiești a fost penalizata de Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița S.G.A. Prahova, valoarea penalităților in anul 2019 este de 407.303,00 lei.

VENITURI

Veniturile din exploatare au înregistrat o scădere de 3,19% față de prevederile BVC urmare diminuării veniturilor realizate din servicii prestate pentru Primăria Municipiului Ploiești, respectiv a emiterii facturii de regularizare finala anuala care vizeaza acoperirea costurilor generate de desfasurarea obiectului contractului de prestări servicii, cu o cota de profit de 1% (Trim IV), conform clauzelor contractuale.

Evoluția in ultimii doi ani a veniturilor totale ale activitatii operaționale se prezintă astfel:

Indicator

2019 Mii lei

Pondere [%]

2018 Mii iei

Pondere [%]

2019/2018 [%]

Venituri din prestări servicii epurare ape uzate (Beneficiar -Apa Nova)

4.068 46

33 35

4.435 04

38,35

91,74

Venituri din prestări servicii (Beneficiar-Consiliul Local al Municipiului Ploiești)

7.453,97

61,12

6.445,23

55,73

115,65

Venituri din prestări servicii -administrare Rampa Teleajen (Beneficiar-Consiliul Local al Municipiului Ploiești)

363,51

2,97

308,36

2,66

117 89

Venituri din vanzari si service repartitoare, baterii

20,05

0,17

47,68

0,42

42,06

Venituri din calcul repartizare energie termica

128,67

1,06

124,36

1,08

103,47

Venituri din chirii

3,23

0,03

3,23

0,03

100,00

Venituri din vidanjate

29,66

0,25

46,74

0,41

63,46

Venituri din colectare selectiva DEEE

3,05

0,03

6,25

0,06

48,80

Venituri din servicii bransare/debransare

1,60

0,02

1,20

0,01

133,34

Venituri din taxa aviz iluminat

8,80

0,08

12,60

0,11

69,85

Venituri din taxa mediu (colectare, transport valorificare deșeuri)

78,96

0,64

94,22

0,82

83,81

Alte venituri din exploatare

35,44

0,28

37,98

0,32

93,32

Total venituri din exploatare

12.195,40

11.562,89

105,47


In anul 2019 veniturile din prestări servicii epurare ape uzate au înregistrat o


prestate aferente contractului de prestări servicii încheiat intre Consiliul Local al


In anul 2019 veniturile din prestări servicii epurare ape uzate au înregistrat o fflfnini f^fâtâ de^ajul 2018 in suma de 366,58 mii lei (8,26%) (volum diminuat de apa uzata epurata), iar t^nit®^dj4 servicii prestate aferente contractului de prestări servicii încheiat intre Consiliul Local al wp^ipîul^PIpjeW si R.A.S.P. Ploiești au înregistrat o majorare fata de anul 2018 in suma de 1.008,74 mii lei ( f5,7^).-^-^JO'

Majorarea valorii serviciilor in anul 2019 a fost generata in principal, de majorarea venitjnjc^rerente contractului de prestări servicii nr. 1/2002, 4456/13043/28.06.2019, încheiat intre U.A.T.- Municipiul Ploiești si Regia de Servicii Publice R.A.

CHELTUIELI

Comparativ cu bugetul aprobat, cheltuielile totale ale activitatii operaționale in anul 2018 se prezintă stfel:

Indicator

BVC mii lei

Realizat mii lei

Grad de realizare

[mii lei]

2019

2019

[%]

Cheltuieli materiale, din care:

248,57

132,53

53,32

-cheltuieli cu materialele consumabile

195,62

98,21

50,21

-cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventor, mat. nestocate

52,95

34,32

64,82

Alte cheltuieli externe ( cu energia si apa )

118,48

108,95

91,96

Cheltuieli cu personalul, din care:

9.303,03

8.785,09

94,44

-cheltuieli de natura salariata

8.526,27

8.031,84

94,21

-cheltuieli cu asig., prot. sociala si alte obligații legale

258,69

256,47

99,15

-alte cheltuieli cu personalul (contract mandat si administrare)

418,06

418.06

100,00

-alte cheltuieli cu personalul (drepturi in baza hot. Judecat)

100,00

78,73

78,73

Chelt cu amortizarea imobil, corp, si necorporale

104,38

64,28

61,59

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

64,50

50,97

79,03

Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:

2.180,97

1.795,33

82,32

-mentenanta (întreținere, reparații curente si capitale)

299,93

179,79

59,95

-cheltuieli cu chiriile

27,73

27,08

97,66

-cheltuieli cu primele de asigurare

13,68

8,28

60,53

-cheltuieli cu paza

616,00

611,16

99,22

-alte servicii executate de terti

1.223,63

969,02

79,20

Alte cheltuieli de exploatare

1.036.88

61.96

5,88

Ajustări privind provizioanele, ajustări de valoare privind activele circulante, din care:

(660,12)

472,04

Cheltuieli

407.91

552.93

135.56

Venituri

1.068.03

80.89

7.58

Total cheltuieli de exploatare

12.396,69

11.470,20

92,53

Din analiza cheltuielilor activitatii operaționale pe anul 2019 rezulta o major provizioanele, reprezentând concedii de odihna neefectuate, aferente anului 2019 si unei sentințe judecătorești, neachitate in anul 2019.

r^a 6hei^|e1rloȘ' privind kepturKsJfefnale^xn' baza


Evoluția in ultimii doi ani a cheltuielilor totale ale activitatii operaționale se prezintă astfel:

Indicator

2019 Mii lei

Pondere

2018 Mii lei

Pondere

2019/2018

Cheltuieli materiale, din care:

132,53

1,16

195,86

1,75

67,67

-cheltuieli cu materialele consumabile

98,21

151,50

-cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar

34,32

44,36

Xlte cheltuieli externe ( cu energia si apa )

108,95

0,95

85,56

0,76

127,34

Cheltuieli cu personalul, din care:

8.785,09

76,58

8.146,65

72,80

107,84

-cheltuieli cu salariile

8.031,83

7.475,66

-cheltuieli cu asig., prot. sociala si alte obligații legale

256,47

217,42

-alte cheltuieli cu personalul (contract mandat si administrare)

418,06

388,69

-alte cheltuieli cu personalul (drepturi in baza hot. Judecat)

78,73

64,87

Chelt. cu amortizarea imobil, corp, si necorporale

64,28

0,56

63,86

0,57

100,66

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

50,97

0,45

47,78

0,43

106,68

Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:

1.795,33

15,64

1.593,01

14,23

112,70

-mentenanta (intretinere, reparații curente si capitale)

179,79

16,91

-cheltuieli cu chiriile

27,08

25,71

- cheltuieli cu primele de asigurare

8,28

9,22

-cheltuieli cu paza

611,16

527,29

-alte servicii executate de terti

969,02

1.013,88

Alte cheltuieli de exploatare

61,96

0,54

774,76

6,92

8,00

Ajustări privind provizioanele, ajustări de valoare privind activele circulante

472,04

4,12

284,96

2,54

165.66

Cheltuieli

552.93

1.052.97

Venituri

80.89

768.01

Total cheltuieli de exploatare

11.470,20

100,00

11.192,44

100,00

102,49

Cheltuielile de exploatare realizate la finele anului sunt în sumă de 11.470,20 mii lei, înregistrând o creștere de 2,49% fata de anul 2018, poderea semnificativa fiind reprezentata de:

 • -  majorarea cheltuielilor cu personalul, respectiv reîntregirea sumelor aferente influentelor din anul precedent (majorarea numărului de personal in anul 2018).

 • - majorarea cheltuielilor cu prestațiile externe (semnificative:reparații in statia de epurare, majorarea tarifului privind paza obiectivelor).

Rezultatul exercițiului financiar incheiat la 31.12.2019

Venituri din exploatare Cheltuieli din exploatare Profit din exploatare


12.195.399

11.470.139

725.260


Venituri financiare                                 14.380

Cheltuieli financiare                                    57

Profit financiar                                      14.323

Venituri Totale

12.209.779

Cheltuieli totale

11.470.196

Profit brut

739.583

Impozit pe profit

200.275

Profit net

539.308

Profit net de repartizat inaintea constituirii provizionului privind participarea salariatilor la profit 593.702

PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI EXERCIȚIULUI FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2019

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare, a BVC aprobat pentru anul 2019, membrii Consiliului de Administrație propun repartizarea profitului in suma de 593.702 lei după cum urmeaza:

Acoperirea rezultatului nefavorabil

Măsură Decizie Curte Conturi nr.114/2013

(fara obiect/sentinta definitiva)                                                49.758

Parti ciparea salariatilor la profit                                                 54.394

Varsaminte din profitul net                                                462.352

Alte rezerve                                                                27.198

Total profit repartizat                                                    593.702

EVALUĂRI ALE CONFORMĂRII CU CERINȚELE LEGALE


R.A.S.P. R.A. Ploiești a stabilit, implementat si menținut procesele necesare pentru obligațiilor sale de conformare.

Evaluarea conformării cu cerințele legale a fost asigurata prin audituri interne la îți                   psi

efectuate de către auditorii interni din cadrul Compartimentului Management ir            , pe

amplasament la statia de epurare ape uzate si centrul de colectare DEEE , efectuat^e[âj^jfătiie de mediu / gospodărirea apelor si de către responsabili din cadrul compartimentului de mediu .'Autoritățile de mediu si de gospodărire a apelor au efectuat in locațiile RASP RA , in cursul anului 2019, un număr de patru inspecții cu privire la respectarea cerințelor legale si altor reglementari de mediu.

Totodată precizăm că prin autorizațiile de gospodărire a apelor nr. 32,34 si 32/2016,2017,2018 emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Menționam ca in anul 2019 R.A.S.P. R.A. Ploiești a obtinut anularea autorizațiilor nr.34/2017 si 32/2018-hotarare definitive, pe cale de consecința plata contravalorii penalităților aferente unui număr de 25 de dosare au fost suspendate.

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor nr. 34/17.03.2017 respectiv prevederile HG nr. 352/2005-NTPA001.

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr. 1111/2016 in perioada 2016-2019 R.A.S.P. R.A. Ploiești este penalizată de Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița S.G.A. Prahova, valoarea totala a penalităților fiind de 3.276.316,28 lei, după cum urmeaza: an 2016-731.605,00 lei, an 2017-1.187.231,00 lei, an 2018-950.177,28 lei, an 2019-407.303,00 lei. Cumulat in perioada 2016-2018 valoarea penalităților este de 2.869.013,28 lei.

In perioada 2016-2019 R.A.S.P. R.A. Ploiești a achitat penalitati pentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate in resursele de apa, in suma de 1.164.806,00 lei, după cum urmeaza: aferente anului 2016-731.605,00 lei si aferente anului 2017-433.201,00 lei.

Pentru fiecare Proces verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, regia a formulat Plângere la Judecătoria Ploiești, pe rolul instanței de judecată aflându-se un număr de 40 aflate în diverse stadii procesuale, din care 16 achitate si 21 suspendate, urmând a fi repuse pe rol după anularea autorizațiilor de gospodărire a apelor nr.34/2017 si 32/2018 in dosarul nr.6999/180/2017, hotarare ramasa definitiva.

Nu s-au inregistrat poluări cu impact semnificativ asupra mediului Nu s-au inregistrat.


CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATORUL

AN 2018

AN 26#/

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

1.1 Lichiditatea curenta

Active curente (A)

13.373.923

14.450.293

Datorii curente (B >

2.191.666

1.778.762

A/B

6.10

8.12

1.2 Lichiditatea imediata

Active circulante -(minus) stoc de materii prime si materiale (A)

13.373.923

14.450.293

Datorii curente (B)

5.217

9.182

A/B

2.191.666

1.778.762

2. INDICATORI DE RISC

6.10

8.12

2.1 Gradul de indatorare pe termen mediu si lung

Capital imprumutat (A)

0

0

Capital angajat (B)

7.438.593

7.770.474

A/B

0.00

0.00

2.2 Gradul de indatorare curent

Datorii curente (A)

2.191.666

1.778.762

Active curente (B)

13.373.923

14.450.293

A/B

16.39

12.31

2.3 Riscul financiar

Datorii totale (A)

2.191.666

1.778.762

Capital propriu

7.438.593

7.770.474

A/B*100

29.46

22.89

2.4 Acoperirea dobânzilor

Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit( A)

392.300

739.583

Cheltuiala cu dobanda (B)

0.00

0.00

A/B

0.00

0.00

L INDICATORI DE GESTIUNE

3.1 Viteza de rotatie a stocurilor

Stocul materii prime si materiale (B)

5.217

9.182

Cheltuieli cu materiile prime si materialele (A)

151.501

98.211

A/B*365

13

34

3.2 Viteza de rotatie a clientilor

Sold mediu client! (A)

1.038.491

2.887.677

Cifra de afaceri netă (B)

11.515.287^

12.159.971

A/B *365

33

87

3.3 Viteza de rotatie a creditelor - furnizor

Sold mediu furnizori (A)

252.063

310.710

(Achiziții de bunuri si servicii (B)

1.788.881

1.927.855

A/B *365

51

59

3. 4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri (A)

11.515.287

12.159.971


Active imobilizate (B)

240.795

272.598

A/B

48

3.5 Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri (A)

11.515.287

12.159.97-1

Total active (B)

13.614.718

14.722.891

A/B

1

Vi

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

4.1 Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit( A)

392.300

739.583

Capital angajat (B)

7.438.593

7.770.474

A/B*100

0.05

0.10

4.2 Marja bruta din vanzari - rata profitului

Profit brut(+)/pierdere (-) din exploatare (A)

370.454

725.260

Cifra de afaceri (B)

11.515.287

12.159.971

A/B*100

3.22

5.96

5.ANALIZA TREZORERIEI NETE

5.1 Fond de rulment (FR)

8.263.338

9.750.586

Capitaluri proprii

7.438.593

7.770.474

atorii financiare pe termen lung

0

0

Provizioane

1.065.540

2.252.710

Active imobilizate nete

240.795

272.598

5.2 Fond de rulment propriu

8.263.338

9.750.586

Capitaluri proprii

7.438.593

7.770.474

Provizioane

1.065.540

2.252.710

Active imobilizate nete

240.795

272.598

5.3 Necesar de fond de rulment(NFR)

7.575.866

10.547.147

Stocuri

5.217

9.182

Creanțe

9.721.236

12.277.671

Cheltuieli în avans

41.082

39.056

Datorii de exploatare

2.191.669

1.778.762

Venituri in avans

0

0

5.4 Trezorerie netă

FR - NFR

687.472

-796.561

Țasch-flow

-1.484.033Indicatorii economici sunt calculați pe baza datelor inscrise in bilanț si in contul de profit si pierdere .


1.1.Lichiditatea curenta

Reprezintă indicatorul standard pentru masurarea lichidității si reflecta măsură in care activele curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente.Reflecta capacitatea regiei de a satisface obligațiile de plata exigibile pe termen scurt, utilizând activele pe termen scurt din bilanț. Se calculează ca raport intre activele circulante si totalul datoriilor pe termen scurt.Marimea lui reflecta capacitatea regiei de a-si plăti datoriile curente fara sa apeleze la resurse pe termen lung, marimea lui oferind garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarile obținute se incadreaza in limite normale (mai mare de 2) reflectând o capacitate acceptabila de acoperire a datoriilor curente din activele curente, in principal din creanțe, lichiditățile in anul 2019 au o dinamica lenta fata de anul precedent, respectiv încasarea debitelor clienti intr-un număr de 87 de zile, fata de 33 zile in anul precedent. Nivelul indicatorului înregistrat in anul 2019 este de 8,12, fata de 6,10, nivelul înregistrat in anul 2018.


 • 1.2.Lichiditatea imediata


Indica măsură in care regia are capacitatea de a satisface plățile scadente din existent si cel obtinut din recuperarea creanțelor .Nivelul indicatorului înregistrat i 8,12, fata de 6,10, nivelul înregistrat in anul 2018.

$ 2019 est^gb


 • 2.1. Gradul de îndatorare pe termen mediu si lung                         . z


Gradul de îndatorare al capitalului propriu exprima de cate ori se cuprinde c^italuLimpru^yt in capitalurile angajate si reflecta structura de finanțare a societății la închiderea exerdifi^ftu La finele anului 2019 regia nu înregistrează Împrumuturi pe termen mediu si lung.

 • 2.2. Gradul de îndatorare curent

Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor curente ale regiei pe seama activelor curente. Nivelul optim se situează cu valori mai mici sau cel puțin egale cu 50.

Regia isi asigura sursele necesare desfășurării activitatii, indicatorul înregistrând o valoare de 12,31 in anul 2019 fata de 16,39 valoare înregistrata in anul 2018.

 • 2.3 Riscul financiar

Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor totale ale regiei pe seama capitalului propriu. Atât rata indatorarii cat si riscul financiar înregistrează valori in limite normale (mai mici sau cel puțin egale cu 50). Se observa insa in anul 2019 o pondere diminuata a datoriilor totale in capitalul propriu 22,89 an 2018 fata de 29,46 an 2018).

2.4. Acoperirea dobânzilor

Reflecta de cate ori regia poate achita cheltuielile cu dobânzile. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atat poziția societății este considerară mai riscanta . R.A.S.P. nu înregistrează împrumuturi pe termen mediu si lung.

 • 3.1. Viteza de rotatie a stocurilor

Indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate in regie.Acesta se majoreaza in anul 2019, 34 zile, fata de anul 2018, 13 zile.

 • 3.2. Viteza de rotatie a clientilor

Reflecta numărul de zile in care Regia isi recuperează creantele.Acesta a crescut in anul 2019-87 zile, fata de anul 2018-33 zile, majorarea idicatorului reflecta întârzierile debitorului Primăria Municipiului Ploiești.

 • 3.3. Viteza de rotatie a furnizorilor

Exprima numărul de zile creditare pe care regia il obține de la furnizorii sai. Durata de creditare este de 59 de zile in anul 2019, fata de 51 de zile in anul 2018.

Numărul de zilepentru recuperarea creanțelor este mai mare decât numărul de zile in care se achita o datorie, indicator care influențează negativ casch-flow-ul perioadei.

Regia nu beneficiază de credit furnizori.

 • 3.5.Viteza de rotatie a activelor totale

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora si este relativ constanta fata de anul precedent.

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele regiei.Exprima ca indicator economic eficienta utilizării activelor pentru a asigura vanzari , respectiv venituri .Valoarea indicatorului este constanta fata de anul 2018.

 • 4.1. Rentabilitatea capitalului angajat                                             ifaS/             ’z

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care il obține regiâ^dfn ■ ‘pi^^l investit.Se observa o majorare a rentabilității capitalului angajat, profitul brut obtinut in anul 2019/este J majorat cu 95,78% fata de profitul brut obtinut in anul 2018.                                           */

 • 4.2. Marja bruta din vanzari - rata profitului

  Exprima partea din profit sau pierdere pe care o aduce fiecare unitate monetara a cifrei de afaceri.Marja bruta din vanzari prezintă deasemenea o majorare in anul 2019, fata de anul 2018, respectiv un nivel de 5,96, fata de 3,22.


 • 5.1 Fond de rulment

Fondul de rulment reprezintă execedentul rezultat atunci când resursele permanente depasesc necesarul permanent de finanțat al regiei.Rezultatul negativ semnifica un dezechilibru financiar provenit din neincasarea la termenul stability a debitelor clienti.

 • 5.2 Fond de rulment propriu

Fondul de rulment propriu reprezintă autonomia regiei in finanțarea investițiilor proprii. Fondul de rulment ropriu este in valoare de 9.750.586.

 • 5.3 Necesarul de fond de rulment (NFR)

Reprezintă acele capitaluri pe care regia trebuie sa le dețină pentru finanțarea stocurilor si a decalajelor temporare dintre plata furnizorilor si a altor datorii de exploatare si încasarea creanțelor de la clienti.

 • 5.4 Trezoreria neta

Reprezintă diferența dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment. Trezoreria neta este negative ceea ce reflecta un dezechilibru financiar care se datoreaza lipsei de intrări de numerar, respectiv incasari cu intarziere de la beneficiar Municipiul Ploiești, in suma de 3.330.945,00 lei la 31.12.2019, indicând faptul ca valoarea fondului de rulment financiar este inferioara valorii nevoii de fond de rulment, respectiv deficitul de finanțare se reflecta in întârzierea încasărilor menționate menționate.

 • 5.5 Cash-flow

Cash-flowul perioadei reprezintă creșterea trezoreriei nete pe perioada exercițiului contabil analizat, adica fluxul de numerar.Cash-flowul răspunde intrebarilor privind solvabilitatea si lichiditatea si este o expresie a derulării fluxurilor comerciale.

Se observa in anul 2019 fata de 2018 o diminuare a trezoreriei nete, ca urmare a încasărilor cu intarziere a debitelor clienti.

Președintele


Admihtetiaftjn p AUTONOMA ''ț-* DE SERVICII * S. PUBLICE R.A.>./

1

A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").