Hotărârea nr. 107/2020

Hotãrârea nr. 107 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 107

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 130/31.03.2020 al domnului Primar Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de Specialitate nr. 467/25.03.2020 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 70/07.04.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.143/23.04.2020;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.04.2020;

În conformitate cu prevederile art. 19 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor banești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. „a” și art. 139, alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2020 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2020

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

JUDEȚUL: PRAHOVA                                         ANEXA.NR. 1

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: CASA DE CULTURA ’T.L. CARAGIALE"                  fi / "7

O[ 1W H

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE A</+^02b— _____________________________________________________idilei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2020

INFLUENTE

(+,-)

BUG RECTF

2020

Venituri proprii

33.10.17

23.00

0.00

23.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0.60

10.00

10.60

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1,575.00

0.00

1,575.00

Alte venituri

37.10.50

0.00

0.00

0.00

TOTAL VENITURI - din care:

1,598.60

10.00

1,608.60

Veniturile secțiunii de funcționare

1,598.60

10.00

1,608.60

Veniturile secțiunii de dezvoltare

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FT CȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,598.60

10.00

1,608.60

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,598.60

10.00

1,608.60

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+.

01

1,598.60

10.00

1,608.60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

883.00

0.00

883.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

847.00

0.00

847.00

Salarii de baza

10.01.01

800.00

0.00

800.00

Indemnizație de hrana

10.01.17

47.00

0.00

47.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

16.00

0.00

16.00

Tichete de vacanta

10.02.06

16.00

0.00

16.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

20.00

0.001

20.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

20.00

0.00

20.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

715.60

10.00

725.60

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

650.60

10.00

660.60

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

0.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

0.00

2.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

81.00

0.00

81.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2.00

0.00

2.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

3.00

0.00

3.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12.00

0.00

12.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

399.60

10.00

409.60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

146.00

0.00

146.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2020

INFLUENTt

.. (+, -)

BUG RECTF p-^2020

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+21

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Pr Xectia muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arm; Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes nublic local. în baza unor convenții sau Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati pub Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 1; Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.0‘

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

__Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Președintei ui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03 Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

20.03.01

20.03.02

20.04

20.05

20.05.01

20.05.03

20.05.30

20.06

20.06.01

20.06.02

20.09

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

20.25

20.27

20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04

20.30.06

20.30.07

20.30.09

20.30.30

30

30.01

30.02

30.03

40

40.03

oJoq

o.Oo

X

0.00

30.00

25.00

5.00

2.00

16.00

4.00

0.00

13.00

1.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

©

^7

,'T'

.CV!

'"'ni

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

^/o.oo 0.00 0.00 30.00 25.00

5.00

0.00

0.00

2.00

0.00

16.00 4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

0.00 oioo 1.00 12.00

0:00 0.00 0100 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

40.20

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

40.30

50

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2020

INFLU^H

•BLGRF.CTF

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod gini nij-si ni ni-usi ni i/i4.si ni is-i-si ni '>/1j.si ni 'jkj.si ni îi-u. TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

 • A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

Alte transferuri curente interne

 • B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționa

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

D ăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminări OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30) împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Alte active fixe

50.04

51

51.01

55

55.01

55.01.18

55.02

57

57.02

59

59.01

59.02

59.11

59.12

59.15

59.17

59.22

59.25

59.30

79

80

80.03

80.30

81

81.01

81.02

84

85.01

51

51.02

55

55.01

56

70

71

71.01

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00]

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

*1 (& ^^00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

, vin

0.00

ns^'0.00 r V

-*^0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.02.01

71.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2020

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

" £ 0.00 rao>

■ W*l

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

■ A:

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

L

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERjl IAR DE CREDITE,

fr»lVTARTT SW1?PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTURALț       &

ale                      bi

CASEI DE CULTURĂ "Ion Luca CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

2020

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestărilor

Responsabil proiect

2020 inițial (lei)

1

2

3

4

5

1. Ziua Culturii Naționale, 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a VlII-a, participări la alte manifestări in tara, alte colaborări cu instituții si asociații de cultura;

15-Jan

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Gelu Nicolae lonescu, Roxana

Bărduț

850.00

2. Program cultural "NICHITA STANESCU"

 • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STĂNESCU", ed.a XXXII-a

 • 2.2 Concursul interjudețean de recitare "Sub aripa lui Nichita", ed. a

XlII-a

 • 2.3 Târg de carte Ploieștiul citește

 • 2.4 Editare carte,catalog,

 • 2.5 Alte acțiuni culturale.

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

13000.00

3. Ziua Internaționala a Poeziei -Caravana Poeziei

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Roxana

Bărduț

1000.00

4.Expoziția SALONUL ARTELOR 2020

Aprilie-Mai /Octombrie-Noiembrie

Galeria de Artă,Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Roxana

Bărduț

4000.00

5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a XlV-a

Mai

Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Roxana

Bărduț

3000.00

6. Festivalul Național "I.L. CARAGIALE" ediția a XVII-a Concurs național de proza scurta Concurs național de teatru amator

Mai

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Centrul Civic Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Roxana

Bărduț

12200.00

7. Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală PLOIEȘTI 2020

lulie-septembrie

Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Roxana

Bărduț

56000.00

8. Tabăra Internațională de creație plastică "DAN PLATON"

- ediția a XlV-a

lulie-septembrie

Ploiești și alte localități din județul Prahova

Gelu Nicolae lonescu, Roxana Bărduț

'o O o

9. FESTIVALUL CASTANILOR - In memoriam Gabi Dobre, Concurs național de muzică folk, ediția a XXI-a.

Octombrie

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești și alte locații din Ploiești

Gelu Nicolae lonescu , Roxana

Bărduț

•'iSOIlît.BO >

/ o l v

10. CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IULIA HASDEU", ediția a XVII-a

Octombrie -Noiembrie

Casa de Cultură "I.L.Caragiale" , Muzeul "lulia Hasdeu” Câmpina

Gelu Nicolae lonescu, Roxana

Bărduț

8400.00

11. UNIVERSITATEA POPULARA "DIMITRIE GUȘTI" Organizarea de simpozioane, colocvii, prelegeri, conferințe etc.)

pe tot parcursul anului școlar

Municipiul Ploiești Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, Asociația Pensionarilor etc.

Gelu Nicolae lonescu, Roxana

Bărduț

22000.00

ll.Pregătirea și participarea Coralei Paul Constantinescu a Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate; Organizarea unor manifestări de gen în Municipiul Ploiești

Tot timpul anului

Ploiești sau alte localități din țară și din străinătate

Gelu Nicolae lonescu, Roxana

Bărduț

33550.00

13. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" (Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie, Participarea la ateliere, Excursii culturale, Editare cărți: Antologiei Cenaclului Atitudini 2020, Calendarului selectiv al evenimentelor culturale pentru anul 2021) și alte cărți. Alte

Tot timpul anului

Casa de Cultură "I.L.Caragiale", Muzeul de Artă "Ion lonescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale

Gelu Nicolae lonescu, Roxana Bărduț

37100.00

14. PROIECTE EDUCAȚIONALE

 • 1. Școala altfel -Sa știi mai multe, sa fii mai bun! - ateliere, colaborări cu instituții de învățământ;

 • 2. Atelierele lui Moș Crăciun

 • 3. Ateliere de Paște;

 • 4. Alte activități educaționale.

Tot timpul anului săptămânal (cercuri)

Grădinițe, școli, licee Casa de Cultură “I.L. Caragiale”, alte locații

Gelu Nicolae lonescu, Roxana

Bărduț

11000.00

15. PROGRAMUL CULTURAL FOLCLOR - anasamblu de dansuri populare Prahova

 • 15.1 FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a XV-a,

 • 15.2 Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare ^românești "Emilia Comișel", ediția all-a

 • 15.3 Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova la diferite manifestări în municipiul Ploiești, în țară și în străinătate 15.4.Tabără-cantonament

15.1 Decembrie 15.2 iulie-septembrie 15.3 Tot timpul anului 15.4. august-septembrie

Casa de Cultură a Sindicatelor, Filarmonica" Paul Constantinescu" și alte locații din municipiu, din țară sau din străinătate

Gelu Nicolae lonescu, Roxana/

Bărduț

*

16. Diferite alte manifestări culturale și activități educaționale organizate pe plan național și internațional (Târgul de Crăciun, spectacole pe plan local sau în străinătate, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții,ateliere de lucru, excursii culturale, achiziționare de cărți, editare carte, susținerea elevilor și studenților talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură "Ion Luca Caragiale" sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

Tot timpul anului

Ploiești sau alte localități din țară și din străinătate

Gelu Nicolae lonescu, Roxana

Bărduț

13500.00

TOTAL BUGET ESTIMAT

409600.00

DIRECTOR,


CONTABIL SEF,