Hotărârea nr. 106/2020

Hotãrârea nr. 106 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 106

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 81/05.03.2020 al Primarului Municipiului Ploiești - dl. Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești nr. 28638/02.03.2020 prin care se propune indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 75/07.04.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 134/21.04.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ”Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 28.04.2020;

Având în vedere adresa nr. 26770/26.02.2020 prin care Direcția Județeană de Statistică Prahova a comunicat rata inflației pentru anul 2019 față de anul 2018, precum și comunicatele date în acest sens atât pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației cât și de Ministerul Finanțelor Publice;

În conformitate cu prevederile art. 457, art. 465, art. 470, art. 474, art. 475, art. 478, art. 484, art. 486, art. 491 și ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997;

Având în vedere prevederile art. 5, alin. (1), lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1), lit. b), art. 27 și ale art. 30 din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (4) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului privind Codul Administrativ nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă indexarea cu rata inflației de 3,8% a sumelor aferente impozitelor și taxelor locale stabilite pe baza unei anumite sume în lei, pentru anul 2021, conform Anexei nr. 1 - parte integrantă la prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • a) impozitul pe clădiri:

 • - impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice - tabelul nr.1;

 • b) impozitul și taxa pe teren:

 • - impozitul și taxa pe teren datorate de persoane fizice - tabelele 2, 3, 4;

 • - impozitul și taxa pe teren datorate de persoanele juridice - tabelele 5, 6, 7 ;

 • c) impozitul pe mijloacele de transport:

 • - impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice si juridice -tabelele 8, 9, 10, 11, 12;

 • d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor: tabelele nr.

13 și 14;

 • e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama și publicitate:

 • - taxa pentru afisaj în scop de reclamă și publicitate - tabelul 15;

 • f) taxe speciale:

- taxe pentru prestarea serviciilor în regim de urgență,

în interesul persoanelor fizice și juridice;

 • g) alte taxe locale:

 • - taxe pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului în piețe, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu terase de vară, chioșcuri, tonete închise, suporți pentru obiecte de publicitate, pentru evenimente ocazionale ș.a.- tabelul 16;

-taxa pentru utilizarea domeniului public în vederea distribuirii de materiale publicitare se datorează de către contribuabilii persoane fizice/juridice, în funcție de numărul de zile pentru care se solicită și se aprobă ocuparea domeniului public;

 • - taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă;

Art. 2 Aprobă indexarea limitelor minime și maxime ale amenzilor acordate de organul fiscal, în cazul persoanelor fizice și juridice, după cum urmează :

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Art. 493 alin.

(3)

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 77 lei la 307 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 307 de lei la 765 lei.

Art. 493 alin.

(4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 357 de lei la 1.737 lei.

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice

Art. 493 alin.

(5)

- Contravenția prevazută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 308 lei la 1.228 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 1.228 lei la 3.063 lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.430 lei la 6.945 lei

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la 01.01.2021 și va completa Hotărârea de Consiliu Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.

Art. 4 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și celelalte instituții cu atribuții în aplicarea hotărârii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

 • a) impozitul și taxa pe clădiri

Anexa nr.l £

(tabelul nr.l)        Hq <     /

"        /fot*

- impozitul pe clădiri in cazul persoanelor fizice

Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă in cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,09% asupra valorii impozabile pe metru patrat de suprafața construita desfasurata a clădirii, determinata potrivit tabelului nr. 1:

Tabelul nr.l

VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată Ia clădiri, ___ _____________in cazul persoanelor fizice

Felul clădirilor și al altor construcții impozabile

NIVELURILE PT. ANUL 2020 conform HCL 514/2019

NIVELURILE PT. ANUL 2021 indexate cu rata inflației 3,8%

Valoarea impozabilă - lei/m2 -

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Clădire cu instalații, de apă, canalizare electrica si încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalații de apă, canalizare electrice sau de încălzire

Clădire cu instalații, de apă, canalizare electrica si încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalații de apă, canalizare electrice sau de încălzire

0

i

2

3

4

5

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă, arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

1060,02

636,01

1100,30

660,18

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

318

212

330,08

220,06

C.

Cladire-anexa cu cadre din beton armat cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

212

185.51

220,06

•1^2,56

D.

Cladire-anexa cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

132,51

79,51

137,55

82,53

E.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa încăperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa încăperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decât cel de locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Anexa nr.l

(tabelele nr.2,3,4,5, 6, 7)

 • b) impozitul si taxa pe teren

-imozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor fizice

 • (1) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.4:

Tabelul nr.l

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII in cazul persoanelor fizice -Iei / ha -

Nivelurile pentru anul 2020 conform HCL 514/2019

Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu rata inflației 3,8%

1

2

8201,35

8513

6200,04

6435,64

4242,19

4403,39

2016,15

2092,76

In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr. 3:

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN -ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII-in cazul persoanelor fizice

- lei / ha -

Zona /

Categorie de folosința

Nivelurile pentru anul 2020 conform HCL 514/2019 (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu rata inflației 3,8% (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Zona

A

Zona B

Zona C

Zona

D

Zona A

Zona

B

Zona C

Zona

D

0

i

2

3

4

5

6

7

8

Teren arabil

148,41

111,30

100,71

79,51

154,05

115,53

104,54

82,53

Pășune

111,30

100,71

79,51

68,91

115,53

104,54

82,53

71,53

Fâneața

111,30

100,71

79,51

68,91

115,53

104,54

82,53

71,53

Vie

243,81

185,51

148,41

100,71

253,07

192,56

154,05

104,54

Livada

280,91

243,81

185,51

148,41

291,58

253,07

192,56

154,05

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

148,41

111,30

100,71

79,51

154,05

115,53

104,54

82,53

Teren cu ape

79,51

68,91

42,40

X

82,53

71,53

44,01

X

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X


In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.4:IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN in cazul persoanelor fizice -lei / ha-

Nr.crt

Categorie de folosința/ Zona

Nivelurile pentru anul 2020 conform HCL 514/2019 (inclusiv coeficientul dc corecție)

Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu rata inflației 3,8% (inclusiv coeficientul de corecție- 5.00)

A

A

0

i

2

3

1.

Teren cu construcții

164,31

170,55

2.

Arabil

265

275,07

3.

Pășune

148,41

154,05

4.

Faneata

148,41

154,05

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută lanr.5.1.

291,51

302,59

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

0

0

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.6.1.

296,81

308,09

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la 7.1.

84,81

88,03

7.1.

Pădure in varsta de pana la 20 de ani si pădure cu rolde protecție

0

0

8.

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

31,81

33,02

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

180,20

187,05

9.

Drumuri si cai ferate

0

0

10.

Teren neproductiv

0

Nota : Hotararea Consiliului Local nr.553/2011 reglementează numai zona de fiscalitate a intravilanului municipiului Ploiești fara a face referire la terentîfîto pentru terenurile amplasate in extravilan, potrivit Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 prijir^^. singura zona de impozitare, respectiv zona A.- Impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor juridice

(1) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.5:

Tabelul nr.5

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII in cazul persoanelor juridice -lei / ha -

Zona în cadrul localității

Nivelurile pentru anul 2020 conform HCL 514/2019

Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu rata inflației 3,8%

0

i

2

A

9.838,02

10.211,86

B

7.437,08

7.719,69

C

5.089,15

5.282,54

D

2.418,96

2.510,88

 • (2) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.6, exprimate în lei pe hectar:

  IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN -ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII-in cazul persoanelor juridice

  - Iei / ha -

  Zona /

  Categorie de folosința

  Nivelurile pentru anul 2020 conform HCL 514/2019 (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

  Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu rata inflației 3,8% (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

  Zona

  A

  Zona B

  Zona C

  Zona

  D

  Zona

  A

  Zona B

  Zona C

  Zona

  D

  0

  0

  i

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Teren arabil

  148,41

  111,30

  100,71

  79,51

  154,05

  115,53

  104,54

  82,53

  Pășune

  111,30

  100,71

  79,51

  68,91

  115,53

  104,54

  82,53

  71,53

  Fâneața

  111,30

  100,71

  79,51

  68,91

  115,53

  104,54

  82,53

  71,53

  Vie

  243,81

  185,51

  148,41

  100,71

  253,07

  192,56

  154,05

  104,54

  Livada

  280,91

  243,81

  185,51

  148,41

  291,58

  253,07

  192,56

  154,05

  Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

  148,41

  111,30

  100,71

  79,51

  154,05

  115,53

  104,54

  82,53

  Teren cu ape

  79,51

  68,91

  42,40

  X

  82,53

  71,53

  44,01

  X

  Drumuri si cai ferate

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Teren neproductiv

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

 • (3) In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în

  hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.7:IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN in cazul persoanelor juridice -lei / ha-

Nr.crt.

Categorie de folosința/ Zona

Nivelurile pentru anul 2020 conform HCL 514/2019 (inclusiv coeficientul de corecție)

Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu rata inflației 3,8%

(inclusiv coeficientul de corecție- 5.00)

A

A

0

i

2

3

1.

Teren cu construcții

164,31

170,55

2.

Arabil

265

275,07

3.

Pășune

148,41

154,05

4.

Faneata

148,41

154,05

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.5.1.

291,51

302,59

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

0

0

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.6.1.

296,81

308,09

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la 7.1.

84,81

88,03

7.1.

Pădure in varsta de pana la 20 de ani si pădure cu rolde protecție

0

0

8.

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

31,81

33,02

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

180,20

187,05

9.

Drumuri si cai ferate

0

0

10.

Teren neproductiv

0

0

singura zona de impozitare, respectiv zona A.

Nota: Hotararea Consiliului Local nr.553/2011 reglementează numai zona de fiscalitate a intravilanului municipiului Ploiești fara a face referire la terenurile aflate in extravilan. Astfel, pentru terenurile amplasate in extravilan, potrivit Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul                  o

Anexa nr.l

(tabelele nr.8,9,10,11,12)

 • c) impozitul pe mijloacele de transport

- Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice si juridice:

în cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, care sunt înregistrate sau înmatriculate, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul nr.8.

Tabel nr.8

Tipul mijlocului de transport

Nivelurile pt. anul 2020 conform HCL 514/2019

Nivelurile pt anul 2021 indexate cu rata inflației 3,8%

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8,48

8,80

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9,54

9,90

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cm3 inclusiv

19,09

19,82

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cm3 inclusiv

76,33

79,23

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv

152,64

158,44

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc

307,41

319,09

Autobuze, autocare, microbuze

25,45

26,42

Alte autovehicule cu tracțiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

31,81

33,02

Tractoare înmatriculate

19,09

19,82

II.Vehicule înregistrate

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

X

X

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc

3,18

3,30

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

5,30

5,50

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

159

165,04

 • 2) In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr.9                                       /

Tabel nr.9

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maximă admisa

Impozitul pentru anul 2020 (in lei/an) conform HCL 514/2019

Impozitul pentru anul 2021 (in lei/an) indexate cu rata inflației 3,8%

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

0

i

2

3

4

I. două axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 13 tone

0

150,53

0

156,25

2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mica de 14 tone

150,53

418,71

156,25

434,62

3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 15 tone

418,71

588,31

434,62

610,67

4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 18 tone

588,31

1332,45

610,67

1383,08

5. Masa de cel puțin 18 tone

588,31

1332,45

610,67

1383,08

II. trei axe

1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 17 tone

150,53

262,89

156,25

272,88

2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mica de 19 tone

262,89

539,55

272,88

560,05

3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mica de 21 tone

539,55

700,67

560,05

727,30

4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mica de 23 tone

700,67

1080,16

727,30

1121,21

5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

1080,16

1678,01

1121,21

1741,77

6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

1080,16

1678,01

1121,21

1741,77

7. Masa de cel puțin 26 tone

1080,16

1678,01

1121,21

1741,77

III. patru axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

700,67

710,21

727,30

737,20

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 27 tone

710,21

1108,78

737,20

1150,91

3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mica de 29 tone

1108,78

1760,69

1150,91

4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1760,69

2611,88

1827,60

5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 32 tone

1760,69

2611,88

1827,60

,C°^<27to

6. . Masa de cel puțin 32 tone

1760,69

2611,88

1827,60

t 27il;i3 â 3


 • 3) în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maximă autorizata egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr. 10 :

Tabel nr.10

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Impozitul pentru anul 2020 (in lei/an) conform HCL nr.514/2019

Impozitul pentru anul 2021 (in lei/an) indexate cu rata inflației 3,8%

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. 2+1 axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mica de 18 tone

0

67,84

0

70,42

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mica de 20 tone

67,84

155,82

70,42

161,74

5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mica de 22 tone

155,82

364,65

161,74

378,51

6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mica de 23 tone

364,65

471,71

378,51

489,63

7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

471,71

851,19

489,63

883,54

8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 28 tone

851,19

1493,56

883,54

1550,32

9.Masa de cel puțin 28 tone

859,19

1493,56

891,84

1550,32

II. 2+2 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

146,28

340,27

151,84

353,20

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

340,27

559,69

353,20

580,96

3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mica de 28 tone

559,69

821,52

580,96

852,74

4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mica de 29 tone

821,52

992,18

852,74

1029,88

5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

992,18

1629,25

1029,88

1691,16

6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 33 tone

1629,25

2261,02

1691,16

 • 7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mica de 36 tone

 • 8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

2261,02

2261,02

3433,40

3433,40

2346,94        ;

2346,94       o

9. Masa de cel puțin 38 tone

III. 2+3 axe

2261,02

3433,40

2346,94

'w's7-m

l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1799,91

2503,76

1868,31

2598,90

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2503,76

3403,72

2598,90

3533,06

3.Masa de cel puțin 40 tone

2503,76

3403,72

2598,90

3533,06

IV. 3+2 axe

1 .Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1590,02

2208,02

1650,44

2291,92

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2208,02

3053,91

2291,92

3169,96

3.Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

3053,91

4517,79

3169,96

4689,47

4. Masa de cel puțin 44 tone

3053,91

4517,79

3169,96

4689,47

V. 3+3 axe

l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

904,19

1093,94

938,55

1135,51

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

1093,94

1634,55

1135,51

1696,66

3.Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

1634,55

2601,29

1696,66

2700,14

4. Masa de cel puțin 44 tone

1634,55

2601,29

1696,66

2700,14

 • 4) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la punctul 3, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul nr. 11:

Tabel nr. 11

Masa totala maxima autorizata

Nivelurile pentru anul 2020 conform HCL 514/2019

Nivelurile pt. anul 2021 indexate cu rata inflației 3,8%

a) Pana la 1 tona inclusiv

9,54

9,90

b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

36,05

37,42

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

55,12

57,21

d) Peste 5 tone

67,84

70,42

 • 5) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespupzătdârți^ip tabelul nr. 12

Tabel nr.12

Mijlocul de transport pe apa apartinand persoanelor fizice/ju ridice

Nivelurile pt. anul 2020 conform HCL 514/2019

Nivelurile

pt. anul 2021 indexate cu rata inflației 3,8%

Impozit - lei/an -

Impozit - lei/an -

0

i

2

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal

22,27

23,12

2. Bărci iară motor, folosite în alte scopuri

59,36

61,62

3. Bărci cu motor

222,61

231,07

4. Nave de sport si agrement

X

X

a) ambarcațiune de agrement deschisă fără punte

152,64

158,44

b) ambarcațiune de agrement cu punte fără cabină de locuit

228,97

237,67

c) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit până la 6 locuri inclusiv

274,54

284,97

d) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit între 7-13 locuri inclusiv

381,61

396,11

e) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit între 14-40 locuri inclusiv

610,57

633,77

f) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit peste 41 de locuri

1021,86

1060,69

5. Scutere de apa

222,61

231,07

6. Remorchere si impingatoare:

X

X

a) pana la 500 CP inclusiv

592,55

615,07

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP inclusiv

963,55

1000,16

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv

1481,91

1538,22

d) peste 4000 CP

2371,26

2461,37

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din aceasta

192,92

200,25

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

X

a) cu capacitatea de incarcare până la 1.500 tone inclusiv

192,92

200,25

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana la 3000 tone

296,81

308,09

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone

519,41

539,15

Anexa nr.l (tabelele nr. 13,14)

 • d) taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor

A. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor

 • 1) Taxele prevăzute in domeniul construcțiilor se stabilesc in funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestate conform tabelului nr.l3.

Tabelul nr.l 3

A. în domeniul construcțiilor taxele se stabilesc în funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestare, astfel:

Nivelurile

pt. anul 2020 conform HCL 514/2019

Nivelurile pt. anul 2021 indexate cu rata inflației 3,8%

- kî -

- lei -

1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcție de suprafața pentru care se solicită:

X

X

1.1. în mediul urban:

X

X

a) până la 150 m2 inclusiv

6,36

6,60

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

7,43

7,71

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

9,54

9,90

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

12,72

13,20

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

14,84

15,40

f) peste 1.000 m2

16,97+0,01 leu/ m2 pentru fiecare mp care depășește 1.000 m

17,61+0,01 leu/ m2 pentru fiecare mp care depășește 1.000 m

2. Pentru eliberarea autorizației de foraje și excavări,

9,54 inclusiv pentru fiecare mp afectat

9,90 inclusiv pentru fiecare mp afectat

3. Pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și in spațiile publice,, taxa datorată este:

9,54 inclusiv, pentru fiecare mp de suprafața ocupata de construcție

9,90 inclusiv, pentru fiecare mp de suprafața ocupata de construcție

4. Pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu taxa datorată pentru fiecare racord este

15,91 inclusiv, pentru fiecare racord

16,51 inclusiv, jșenfî'iițfidca re -5 OSA

5. Pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului de către primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliului județean, taxa datorată este cuprinsă între:

18,02

6. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

10,61

1

4

Xy c >

B.Taxe pentru eliberarea altor autorizații si certificate decât cele prevăzute la litera A, precum si pentru viza anuala sau trimestriala a acestora

Taxele pentru eliberarea altor autorizații si certificate decât cele prevăzute la litera A, se stabilesc conform tabelului nr.14.

Tabelul nr.14

B. Pentru eliberarea altor autorizații și certificate decât cele prevăzute la lit.A, se datorează următoarele taxe:

Nivelurile pt. anul 2020 conform HCL 514/2020

Nivelurile pt. anul 2021 indexate cu rata inflației 3,8%

Taxa - lei -

Taxa - lei -

0

1

2

1. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan

40,28 pe mp sau fracțiune de mp

41,81 pe mp sau fracțiune de mp

2. Pentru eliberarea atestatului de producător

52,30

54.29

3. Taxa pentru eliberarea Carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol

31,38

32,57

4. Taxa pentru completarea si vizarea anuala a atestatului de producător

10,46

10,86

5. Taxa pentru completarea si vizarea anuala a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

5,23

5,43

6.Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza legii fondului funciar, republicată nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere

15,69

16,29

7 . Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

0

0

 • 1). Agenții economici( II, IF, AF, SRL) a căror activitate este Înregistrata in grupele CAEN 5610- Restaurante si CAEN 5630- Baruri si alte activitati de servire a băuturilor, potrivit clasificării activitatilor din economia naționala - CAEN, actualizata prin Ordinul președintelui Institutului National de Statistica nr. 337/ 2007 privind actualizarea Clasificării activitatilor din economia naționala - CAEN datoreaza bugetului local o taxa de eliberare/viza anuala a autorizației privind desfasurarea activitatii de alimentație publica, in funcție de suprafața aferenta activitatilor respective, după cum urmeaza:

  Nivelurile pentru anul 2020 conform HCL 514/2019

  Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu rata inflatieHIelTM!p<>'>

  Suprafata/mp

  <25 mp

  25,1-50mp

  50,1- lOOmp

  100,1- 500 mp

  peste 500.1 mp

  <25 mp

  25,1- 50 mp

  50,1- 100 mp

  100,1- 500 mnf'r

  •peste 500.1 mp

  Taxa (lei)

  320

  480

  630

  1160

  4300

  332,16

  498,24

  653,94

  1204,08

  Q

  • <4463,4

''-1 ■

Pentru activitățile incadrate in clasa CAEN 5610-Restaurante si respectiv CAEN 5630- Baruri si alte activitati de servire a băuturilor desfășurate in perioada târgurilor, festivalurilor sau altor manifestări cu caracter temporar, pe raza municipiului Ploiești taxa aferenta va fi in cuantum de 332,16 lei pentru fiecare agent economic participant( individual sau sub tutela unui organizator).

 • 2) . Agenții economici(II, IF, AF, SRL ) a căror activitate este inregistrata in grupa 932 - Alte activitati recretive si distractive (clasele CAEN 9321- Bâlciuri si parcuri de distracții si CAEN 9329 - Alte activitati recreative si distractive) datoreaza o taxa de eliberare/ viza anuala a autorizației privind desfasurarea acestor activitati in cuantum de:

 • - pentru CAEN 9321- 108,99 lei.

 • - pentru CAEN 9329- 560,52 lei

 • 3) .Agentii economici care desfasoara activitati de alimentație publica incadrate in prevederile art. 475, alin 3, dar care nu depun documentația de autorizare si nu achita taxa stabilita de lege, urmeaza a fi impuși din oficiu cu o taxa al cărei cuantum va fi egala cu taxa maxima aprobata pentru desfasurarea activitatilor de alimentație publica de 4463,4 lei.

® Suprafața pentru care se va face calculul si implicit se va plăti taxa va fi cea din declarația pe propria răspundere data de fiecare comerciant odata cu depunerea documentației inițiale de eliberare/viza a autorizației privind desfasurarea activității de alimentație publica.

• Vizarea autorizațiilor se face pana la 31 DECEMBRIE anul curent, pentru anul următor, pentru activitatile inscrise la codurile CAEN 5610, 5630, 9321, 9329 fara penalitati si după, la data prezentării cu aplicarea penalitatilor/dobanzilor reglementate de legislația in vigoare.

Taxa de viza anuala are un cuantum egal cu al taxei de eliberare si se plătește anticipat eliberării autorizației, indiferent de perioada ramasa pana la sfârșitul anului pentru activitatile inscrise la codurile CAEN : 5610, 5630, 9321, 9329.

Serviciul Public Finanțe Locale asigură încasarea acestei taxe, ca urmare a plății benevole, a recuperării taxei prinexecutare silită, numai pe baza documentației transmise de Direcția Gestiune Patrimoniu care sa cuprindă toate ele identificare ale plătitorilor, inclusiv cuantumul taxei și accesoriile aferente.

Anexa nr.l (tabelul nr. 15) e taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Taxa se stabilește in funcție de dimensiunea acestora pentru fiecare metru patrat sau fracțiune de metru patrat a suprafeței afisajului pentru reclame, conform tabelului nr. 15 :

Tabelul nr.15

Categorie

NIVELURILE pt. anul 2020 conform HCL 514/2019

NIVELURILE PT. ANUL 2021 indexate cu rata inflației 3,8%

Afîsaj situat la locul in care persoana derulează o activitate economica

40,28

41,81

Orice alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

28,63

29,72

Anexa nr.l

f) taxe speciale

L PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI:

 • 1. în conformitate cu prevederile art.484 și art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local stabilește taxe speciale pentru următoarele servicii prestate în regim de urgență, în interesul persoanelor fizice și juridice de :

 • a) pentru certificate de atestare fiscala eliberate în cursul zilei de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești:

 • - 61 lei pentru persoane fizice;

 • - 127 lei pentru persoane juridice.

 • b) pentru efectuarea lucrărilor privind stabilirea impozitelor și taxelor în regim de urgență (clădiri, terenuri, mijloace de transport), in 48 de ore de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești:

 • - 93 lei pentru persoane fizice;

 • - 187 lei pentru persoane juridice.

 • c) servicii către contribuabili la cererea acestora:

c.l. - efectuarea de fotocopii de pe acte 0,5 lei pagina format A4 si 1 leu format A3;

c.2. - fotocopii după documentele din arhiva - 1 leu pagina;

c.3. - fotocopii procese-verbale de amenda - 1 leu pagina.

 • 2. Taxele speciale se datoreaza de către contribuabilii care solicita prestarea serviciilor prevăzute la pct. 1 .

 • 3. Taxele speciale se achita anticipat, în numerar, la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești sau prin virament in contul deschis la Trezoreria Ploiești -RO24TREZ52121360206XXXXX, beneficiar Municipiul Ploiești, CUI-2844855.^

 • 4. în caz de rezolvare peste termenele stabilite sau nerezolvare a cererii depuse de contribuabilii persoane fizice sau juridice, taxa achitată anticipat se restituie sau se compensează, după caz, cu alte obligații către bugetul local.

 • 5. Instituțiile publice sunt scutite de taxe speciale pentru servicii prestate în regim de urgență.             ,7 •

 • II. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI:

în conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, coroborate cu cele ale Hotărârii de Guvern nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015, actualizată.

în baza Ordonanței nr.84/2001 privind înființarea și organizarea serviciilor publice locale comunitare de evidență a persoanelor;

în conformitate cu prevederile Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, actualizată, coroborate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, actualizată;

 • 1) 110 lei - taxa pentru oficierea căsătoriei in zilele de sâmbătă si duminică la sediul SPCLEP Ploiești la ora preferențială, după orele de program (900-1200), între orele 1300-1600 sâmbăta și între orele 1300-1400 duminica, în funcție de numărul mare de căsătorii/solicitări.

 • 2) 55 lei - taxa oficiere căsătorie în zilele de sâmbătă.

 • 3) 165 lei - taxa oficiere căsătorie în zilele de duminică și sărbători legale;

 • 4) 110 lei - taxa oficiere căsătorie înaintea termenului legal de 11 zile (primele 6 luni de sarcină), cu excepția cazurilor: starea de sănătate a unuia dintre soți; sarcina avansată a viitoarei soții.

 • 5) 55 lei - taxa de eliberare a certificatelor duplicate sau extraselor multilingve în regim de urgență.

 • 6) 17 lei - taxa pentru operațiunile foto realizate de persoane din familie, rude sau alte persoane.

 • 7) 17 lei - taxa pentru operațiunile video realizate de persoane din familie, rude sau alte persoane.

 • 8) 0,5 lei - pagina format A4 si 1 leu pagina format A3 pentru efectuarea de copii xerox de pe acte.

Taxele speciale se datorează de către contribuabilii care solicită prestarea serviciilor prevăzute mai sus.

Taxele de urgență și tarifele instituite vor fi încasate, în numerar, la casieria Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești .

Taxele speciale și cele de urgență instituite potrivit prezentei hotărâri au ca destinație acoperirea cheltuirilor- de întreținere și funcționare a Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești și duc la o hiai.- bpnă/h autofinanțare și la limitarea subvențiilor provenite de la bugetul local.

 • III. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ PLOIEȘTI:

  Consiliul Local stabilește pentru serviciile prestate de către Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, in anul 2020, următoarele taxe speciale:__________ ___________ _________ ________


  Nr. crt.

  Tip taxa speciala

  Valoare (lei) indexata cu rata inflației 3,8%

  Termen de emitere

  1.

  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în regim de urgență pentru relații, informații, operațiuni notariale

  550

  5 zile lucratoare

  2.

  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în regim de urgență pentru construire

  1100

  10 zile lucratoare

  3.

  Taxa pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență

  1650 lei + 10% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de până la 1.000.000 lei

  7 zile lucratoare

  4.

  Taxa pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență

  1650 lei + 5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții cuprinse între 1.000.001 lei și 8.500.000 lei

  7 zile lucratoare

  5.

  Taxa pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență

  1650 lei + 2,5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de peste 8.500.000 lei

  7 zile lucratoare


TAXE S.D.U.M

Nr.

crt.

Tip taxa speciala

Valoare (lei) indexata cu rata inflației 3,8%

1.

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru studii de oportunitate

440

2

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru Plan Urbanistic Zonal

440

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Plan Urbanistic de Detaliu

385

3.

Taxă Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Documentații Tehnice pentru Autorizarea Construcțiilor

330

4.

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Consultare

550 lei(fară a fi valabijă și pentru avizarea efectiva,Ș"" documentarii

5.

Analizare documentație privind publicitatea stradală

5

6.

Analizare documentație privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat

,K V i «.'* W

■ț<\

©‘

Taxa speciala Serviciul Cadastru și GIS :

Taxa pentru eliberare copii pe suport electronic de pe planurile cadastrale sau alte asemenea planuri deținute de Consiliul Local al municipiului Ploiești, adică :

 • - 110 lei/mp de hartă format pdf, scara 1 :1000 (adică 120 lei /format hârtie A3, scara 1 :1000, echivalent pdf) ;

 • - 220 lei/ha teren format dxf, scara 1 :1000 (adică 2400 lei/format A3 harta dxf, scara 1 :1000, echivalent 12ha teren).

 • IV. Taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) și utilizatorii noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii:

Taxa specială de salubrizare este stabilită conform Hotărârii Consiliului Local nr.3 84/14 octombrie 2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii.

 • V. Pentru serviciile prestate de către Direcția Gestiune Patrimoniu -Compartimentul Autorizații si Programe de Funcționare:

Pentru agenții economici (II,IF,AF,SRL) care desfasoara activitatea prin puncte de lucru situate pe raza municipiului se eliberează Aviz de program:

• se va percepe o taxa de eliberare/ viza anuala Aviz de program in cuantum de 57 Iei.

Vizarea avizelor de program se face anual, la data expirării perioadei de valabilitate.

După expirarea termenului de valabilitate se aplica penalitatile/dobanzile reglementate de legislația in vigoare pentru neplata sumelor.

Anexa nr.l (tabelul nr.l6)

g) alte taxe locale

I. Taxe pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale ocuparea terenului cu terase de vara, chioșcuri, tonete inchise, suporți pentru obiecte de publicitate, pentru evenimente ocazionale s.a.

- Procedura de calcul si incasare -

 • 1) Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului pentru terase de vara, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a.ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru evenimente ocazionale (expoziții, târguri, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, ocuparea terenului cu corturi/pavilioane/standuri cu aspect promotional, in cadrul unor actiuni/campanii de informare sau promovare, impartire pliante promotionale, activitati socio-medicale/culturale/educative/sportive/ promotionale, care nu au caracter politic, ocuparea terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor campanii de informare sau promovare cu caracter politic, taxa pentru folosința căsuțelor din lemn pentru târguri și diverse evenimente organizate ocazional se stabilesc conform art. 486 alin.(l) din Legea nr. 227/2015 (Tabelul nr.l8)

 • 2) - Taxa pentru depozitarea de materiale se achita la data obținerii autorizației de la structura specializata in domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului, a cărei eliberare se face pe baza de cerere.

 • - Taxa pentru realizarea unor lucrări se achita la data obținerii autorizației de structura specializata in domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului, a cărei eliberare se face pe baza de cerere.

 • - Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului pentru terase de vara, ocuparea terenului pentru evenimente ocazionale (expoziții, târguri, specotacole in. aer liber etc.), taxa pentru ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, taxa pentru ocupareă^^iuliii pentru realizarea unor cai de acces, taxa pentru ocuparea terenului cu corturi/pavilioane/standuri cu aspect promot^ll^in . cacțnf TOaor actiuni/campanii de informare sau promovare, impartire pliante promotionale, tf^activitatj'^ '^.•P-medicale/culturale/educative/sportive/promotionale, care nu au caracter politic, taxa pentru ocuparea terenului^eUPortnri/pâviliQaiie in cadrul unor campanii de informare sau promovare cu caracter politic, taxa pentru folosința căsuțelor din lemn pentru târguri și diverse evenimente organizate ocazional, se achita zilnic sau pe baza de convenție sau contract pentru o perioada mai mare de o zi, caz in care taxa se achita la eliberarea convenției.

 • - Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a.) si suporți pentru obiecte de publicitate existente la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent se achita in condițiile si la termenele prevăzute pentru impozitul pe teren.

 • - Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a.) si suporți pentru obiecte de publicitate realizate in cursul anului fiscal se achita, pentru perioada cuprinsa intre data autorizării si finele anului fiscal curent, in condițiile si la termenele prevăzute pentru impozitul pe teren.

 • - Pentru sistemele publicitare cu structuri de susținere amplasate pe domeniul public al municipiului Ploiești, utilizatorul, respectiv prestatorul de servicii de reclama si publicitate va plăti pe langa taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate stabilite in conformitate cu legea si taxa aferenta utilizării domeniului public stabilita prin prezenta hotarare.

 • 3) Pentru zona B taxa se reduce cu 10%, pentru zona C taxa se reduce cu 20%, iar pentru zona D taxa se reduce cu 30%, in cazul desfacerii de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale Consiliului Local Ploiești (inclusiv aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocupării terenului pentru terase de vara, ocupării terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a., cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocupării terenului pentru evenimente ocazionale (expoziții, târguri, spectacole in aer liber etc.), ocupării terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocupării terenului pentru realizarea unor cai de acces, ocupării terenului cu corturi/pavilioane/standuri cu aspect promotional, in cadrul unor actiuni/campanii de informare sau promovare, impartire pliante promotionale, activitati socio-medicale/culturale/educative/sportive/promotionale, care nu au caracter politic, ocupării terenului cu

  corturi/pavilioane in cadrul unor campanii de informare sau promovare cu caracter politic.

  4) Taxele pentru depozitarea de materiale si realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului pentru terase de vara, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a., ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru evenimente ocazionale (expoziții, târguri, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, ocuparea terenului cu corturi/pavilioane/standuri cu aspect promotional, in cadrul unor actiuni/campanii de informare sau promovare, impartire pliante promotionale, acți^iț^ți^socio-medicale/culturale/educative/sportive/promotionale, care nu au caracter politic, ocuparea terenului cu corturi/pa^ț^^'nejin; cadrul unor campanii de informare sau promovare cu caracter politic, taxa pentru folosința căsuțelor din lemn pentm‘^^^^^Mive^e evenimente organizate ocazional_se stabilesc conform tabelului nr. 16 (mai jos):                                                   a».  Denumire taxă

  Taxa stabilită pentru anul 2020 conform HCL 514/2019 -lei/mp/zi-

  NIVELURILE TAXELOR PROPUSE PENTRU ANUL 2021 indexate cu rata inflației 3,8% - lei/mp/zi -

  it.domeniul public

  pt.domeniul privat

  pt.domeniul public

  ___________I

  it.domeniul privat

  1

  Depozitarea de materiale și realizarea unor lucrări

  Zona

  A

  • - pana la 100 mp - 1,57

  • - 100-1000 mp -0,73

  • - peste 1000 mp - 0,42

  Zona A

  • - pana la 100 mp - 1,57

  • - 100-1000 mp - 0,73

  • - peste 1000 mp - 0,63

  Zona A

  -panalalOOmp - 1.63

  • - 100- 1000 mp -0,76

  • - peste 1000 mp - 0,44

  Zona

  A

  • - pana la 100 mp - 1.63

  • - 100-1000 mp - 0.76

  • - peste 1000 mp - 0,65

  Zona

  B

  • - pana la 100 mp - 1,05

  • - 100-1000 mp - 0,52

  • - peste 1000 mp - 0,31

  Zona

  B

  -pana la 100 mp- 1,05 -100-1000 mp - 0,52 - peste 1000 mp - 0,31

  Zona B

  • - pana la 100 mp - 1,09

  • - 100-1000 mp - 0.54

  • - peste 1000 mp - 0,32

  Zona B

  -panalalOOmp- 1,09 -100-1000 mp - 0,54

  - peste 1000 mp - 0.32

  Zona

  C

  • - pana la 100 mp - 0,73

  • - 100-1000 mp - 0,31

  • - peste 1000 mp - 0,21

  Zona C

  -panala 100mp- 0,73 -100-1000 mp - 0,31 - peste 1000 mp - 0,21

  Zona C

  • - pana la 100 mp - 0,76

  • - 100-1000 mp - 0,32

  • - peste 1000 mp - 0,22

  Zona C

  • - pana la 100 mp - 0,76

  • - 100-1000 mp - 0,32

  • - peste 1000 mp - 0,22

  Zona D

  • - pana la 100 mp - 0,52 -100-1000 mp - 0,21

  • - peste 1000 mp - 0,10

  Zona

  D

  • - pana la 100 mp - 0,52

  • - 100-1000 mp - 0,21

  • - peste 1000 mp - 0,10

  Zona

  D

  • - pana la 100 mp - 0,54

  • - 100-1000 mp - 0.22

  • - peste 1000 mp - 0,10

  Zona

  D

  • - pana la 100 mp - 0,54

  • - 100-1000 mp - 0,22

  • - peste 1000 mp - 0.10

  2

  Desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, în piețe, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale (inclusiv aparate de înghețată, vitrine frigorifice s.a.)

  2,20

  2,20

  2,28

  2,28

  3

  Ocuparea terenului pentru terase de vară

  1,15

  1,15

  1,19

  1,19

  4

  Ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete închise, cabine telefonice s.a.

  2,20

  2,20

  2,28

  2,28

  5

  Ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate

  4,29

  4,29

  4,45

  4,45

  6

  Ocuparea      terenului      pentru

  evenimente ocazionale (expoziții, târguri, spectacole în aer liber etc.)

  16

  16

  16,61

  16,61

  7

  Ocuparea terenului     în scopul

  desfășurării unor activități de ecologizare

  0,31

  0,31

  0,32

  0,32

  8

  Ocuparea terenului pentru realizarea unor căi de acces

  -cale de acces pentru spațiu comercial

  4,29

  4,29

  4,45

  4,45

  9

  Ocuparea terenului pentru realizarea unor căi de acces

  -cale de acces pentru balcon construit aferent locuinței

  0,1

  0,1

  0,1

  A* x

  _

  24                        K

  VAV ‘TȘJ

  10

  Ocuparea       terenului        cu

  corturi/pavilioane/standuri cu aspect promotional, in cadrul unor actiuni/campanii de informare sau promovare, împărțire pliante promotionale, activitati socio-medicale/culturale/educative/ sportive/promotionale, care nu au

  caracter politic

  3,14

  3,14

  3,26

  3,26

  11

  Ocuparea       terenului        cu

  corturi/pavilioane in cadrul unor campanii de informare sau promovare

  cu caracter politic

  15,69

  15,69

  16,29

  16,29

  12

  Taxa pentru folosința căsuțelor din lemn pentru târguri și diverse evenimente organizate ocazional

  209,201ei/casuță/zi

  209,20 lei/casuță/zi

  217,15 lei/casuță/zi

  217,15 lei/casuță/zi

II. Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare si promotionale

Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza de către contribuabilii persoane fizice/juridice, in funcție de numărul de zile pentru care se solicita si se aproba ocuparea domeniului public.

Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare datorata de către persoanele fizice este in suma de 0,55 lei pe zi, iar in cazul persoanelor juridice taxa datorata este in suma de 1,11 leu/zi.

in. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă.

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa este în cuantum de 550 lei. Taxa se achita la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

IV. Taxa de reabilitare termică

Taxa de reabilitare termică este stabilită în conformitate cu prevederile art.486 alin.(6) - Cod fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

V.Taxele judiciare de timbru - sunt stabilite conform OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare.