Hotărârea nr. 105/2020

Hotãrârea nr. 105 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 105

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând referatul de aprobare nr. 134/07.04.2020 al domnului primar Adrian-Florin Dobre și Raportul de Specialitate nr. 2035/06.04.2020 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 77/07.04.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 126/07.04.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 07.04.2020;

În conformitate cu prevederile:

o Legii nr.5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;

o Legii nr.6/2020 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

o Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art. 19 și 49;

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. (a) și art. 139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 07 aprilie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : Consiliul Local Ploiesti-Primaria Municipiului Ploiești

Instituția publică: SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Formular: | moș |


BUGETUL PE ANUL 2020 PROPUNERE DE RECTIFICARE


mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL 100/31.03.202 0

Buget realizat 31.03.2020

Influente

BVC in urma rectificării

*/-

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17+43.10)

00.01

49683

10917

100

49783

I. VENITURI CURENTE

00.02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

33

8

0

33

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30,10.08+30.10.09+30.10.501

30.10

33

8

0

33

Venituri din concesiuni si închirieri cod 30.10.05.30'

30.10.05

33

8

0

33

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

33

8

0

33

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

C2. VANZAR1 DE BUNURI Si SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

26250

5708

0

26250

Venituri din prestări de servicii si alte actlvitatl (cod 33.10.06+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20*33.10.21 +33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

26250

5708

0

26250

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

22900

5014

0

22900

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

3000

605

0

3000

Venituri din contractele inchelate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatll

33.10.31

0

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitatl

33.10.50

350

89

0

350

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

0

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

0

0

0

0

Donații șl sponsorizări")

37.10.01

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0

0

0

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent

40.10.15.02

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare

41.10

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.10.06

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

23400

5201

100

23500

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

42.10

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN > rostaderare aferete perioadei de programare 2014-2020""

42.10.70

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 la 43.10.33+43.10.35+ 43.10.36)

43.10

23400

5201

100

23500

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

0

100

100

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

400

0

0

400

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

23000

5201

0

23000

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

64297

9943

100

64397

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

50097

9943

100

50197

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

50097

9943

100

50197

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

38710

7591

0

38710

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

37410

7426

0

37410

Salarii de baza

—--------■ - +---------

10.01.01

27000

4976

0

27000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL 100/31.03.202 0

Buget realizat, > 31.03.20^

Influente

1*0

BVC

reci

in urma ificarii

Indemnizație de conducere

10.01.03

X.1

0

Spor de vechime

10.01.04

if®’

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

5100

O 1?62

IIEE

5100

Alte sporuri

10.01.06

2200

' *99

2200

Ore suplimentare

10.01.07

W

0

Fond de premii

10.01.08

100

100

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1900

.6 n'S-Vo

1900

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

10

2

0

10

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

indemnizație de hrana

10.01.17

1100

260

0

1100

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0

0

0

0

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

500

0

0

500

Tichete de masa*)

10.02.01

0

0

0

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

Vouchere de vacanță

10.02.06

500

0

0

500

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

800

165

0

800

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

Fond de solidaritate

10.03.07

800

165

0

800

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

11267

2324

100

11367

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3997

891

0

3997

Furnituri de birou

20.01.01

60

6

0

60

Materiale pentru curățenie

20.01.02

270

54

0

270

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

423

175

0

423

Apa, canal sl salubritate

20.01.04

124

42

0

124

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

20

6

0

20

Piese de schimb

20.01.06

50

0

0

50

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

50

11

0

50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2000

404

0

2000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1000

193

0

1000

Reparații curente

20.02

400

5

0

400

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

400

84

0

400

Hrana pentru oameni

20.03.01

400

84

0

400

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

5750

1197

100

5850

Medicamente

20.04.01

3400

732

0

3400

Materiale sanitare

20.04.02

1000

237

50

1050

Reactivi

20.04.03

1200

191

50

1250

Dezinfectant!

20.04.04

150

37

0

150

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

380

111

0

380

Uniforme si echipament

20.05.01

50

1

0

50

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50

1

0

50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

280

109

0

280

Deplasări, detasarl. transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

80

0

0

80

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

80

0

0

80

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

10

10

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5

0

0

5

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

40

11

0

40

Protecția muncii

20.14

35

3

0

35

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes Public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare Infrastructura program Inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL 100/31.03.202 0

Buget realizat 31.03.2020

lnfluenț£__

.“■©VC in urma

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

7 0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

“Td

i

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

IA "

Tlchete cadou

20.27

\ o

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

170

22

C ® 0

170

Reclama si publicitate

20.30.01

20

2

0

20

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

10

10

Chirii

20.30.04

80

11

0

80

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

60

9

0

60

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

120

28

0

120

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

Sume aferente plătii creanțelor salariale

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

120

28

0

120

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

14200

0

0

14200

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

14200

0

0

14200

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

14200

0

0

14200

Activefixe (cod71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

14200

0

0

14200

Construcții

71.01.01

8233

0

0

8233

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

5795

0

0

5795

Mobilier aparatură birotică $i alte active corporale

71.01.03

172

0

0

172

Alte active fixe

71.01.30

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

0

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

0

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0

Excedent (92.01.97)

92.01

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

0

Deficit 93.01.97;

93.01

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

0


Directoț'f’inanciar Contabil


Ec. PeUe oria