Hotărârea nr. 104/2020

Hotãrârea nr. 104 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 104

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând referatul de aprobare nr. 135/07.04.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre și raportul de specialitate nr. 3423/06.04.2020 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.76/07.04.2020 și raportul de specialitate nr. 125/07.04.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 07.04.2020;

În conformitate cu prevederile:

  • •  Legii nr.5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;

  • •  Legii nr.6/2020 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

  • •  Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.19 și art.49;

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. (a) și art. 139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul Principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 07 aprilie 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETAR GENERAL,

George-Sorin-Niculae BOTEZ          Ioana-Geanina SERBINOV

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET APROBAT 2020 CONFORM H.C.L.76/31,03, 2020

Execuție la 31,03,2020

Influenta +/-

BugetroEtifâ aprilie zbițt

X.

TOTAL VENITURI - din care:

106629,00

25257,00

110,00

106739,00

VEF 1215

III URILE SEU 1IUNII UE FUNU1IUNAHE -- din care:

105609,00

25221,00

110,00

105719,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

21,00

5

21,00

Venituri din dobânzi

31.10.03

1,00

1.00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

824,00

171

824,00

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurați sociale de sanatate

33.10.21

73000,00

19363

73000,00

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

842,00

197

842,00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

10

10,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10,10

921,00

96

100

1021,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

0,00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salarlale

43.10.33

30000,00

5389

30000,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

1020,00

36,00

0,00

1020,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0.00

Subvenții crin bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital In domeniul sanatatii

43.10.14

1020,00

36

1020,00

Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echioamentelor de comunicații in sanatate

43.10.16.01

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0,00

Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații In urgenta In

43.10.17.01

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

111734,00

24889,00

110,00

111844,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

109081,00

24853,00

110,00

109191,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+'.

01

109160,00

24932,00

110,00

109270,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.

10

42533,00

8635,00

0,00

42533,00

Cheltuieli salarlale In bani (cod 10.01.01 Ia 10.0

10.01

40883,00

8424,00

0,00

40883,00

Salarii de baza

10.01.01

29930,00

6336

29930,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

6000,00

1158

6000,00

Alte sporuri

10.01.06

900,00

158

900,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

2160,00

427

2160,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara un

10.01.12

9,00

2

9,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de n

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Indemnizații de hrana

10,01,17

1800,00

343

1800,00

Alte drepturi salarlale in bani

10.01.30

84,00

84,00

Cheltuieli salarlale In natura (cod 10.02.01 la 10

10.02

620,00

0,00

0,00

620,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

0,00D

ENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET APROBAT 2020 CONFORM H.C.L.76/31,03, 2020

Execuție la 31,03,2020

Influenta +/-

Buget rectii> aprilie 20^0

57 _________ț.

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

WBh /£ 1

Locuința de serviciu folosita de salariat sl fami

10.02.04

• X»

ZwwWI &

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

620,00

62$$

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,(B

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

1030

211

0

1030,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

96,00

24

96,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

Prime de asigurare de viafă plătite de anaaiator centru anqaiati

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

934,00

187

934,00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

66365,00

16236,00

110,00

66475,00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

3670,00

835,00

0,00

3670,00

Furnituri de birou

20.01.01

100,00

22

100,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

400,00

54

400,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01,03

1300,00

372

1300,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

200,00

46

200,00

Carburant! sl lubrifiant!

20.01.05

30,00

4

30,00

Piese de schimb

20.01.06

100,00

4

100,00

Transport

20.01.07

70,00

9

70,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

70,00

14

70,00

Materiale sl prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

600,00

138

600,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funct

20.01.30

800,00

172

800,00

Reparații curente

20.02

1000,00

127

1000,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

701,00

146,00

0,00

701,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

701,00

146

701,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.0'

20.04

59445,00

14788,00

0,00

59445,00

Medicamente

20.04.01

57295,00

14320

57295,00

Materiale sanitare

20.04.02

800,00

157

800,00

Reactivi

20.04.03

1200,00

297

1200,00

Dezinfectant!

20.04.04

150,00

14

150,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 2

20.05

600,00

199,00

0,00

600,00

Uniforme si echipament

20.05.01

50,00

19

50,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50,00

50,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

500,00

180

500,00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01 +2<

20.06

70,00

0,00

0,00

70,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

70,00

70,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

30,00

5

30,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

5,00

1

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

60,00

1

60,00

Protecția muncii

20.14

520,00

93

110

630,00

Muniție, furnituri si armament de natura actlvelo

20.15

0,00

0,00

Studii sl cercetări

20.16

0,00

0,00

Plăti

pentru finanțarea patrimoniului genetic al a

20.18

0,00

0,00

Lontnouții aie aaministrauei puonce locaie ia realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local. în baza unor convenții sau contracta de asociere

20.19

0,00

Reabilitare Infrastructura program Inundații pen

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor sl Inghetu

20.23

0,00

Comisioane sl alte costuri aferente Imprumutur

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumutu

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumutu

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Che actlu ootrl

uieu judiciare si extrajudiciare derivate oin nl In reprezentarea Intereselor statului, vlt dispozițiilor leoale_______________________

20.25

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET APROBAT 2020 CONFORM H.C.L.76/31,03, 2020

Execuție la 31,03,2020

Influenta +/-

Buget rectif.-aprllle 2020'

JF . /

Tlchete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

264,00

41.00

0,00

^w.po

Reclama si publicitate

20.30.01

6,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

22,00

14

Chirii

20,30.04

36,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului in

20.30.07

o'.oofr

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

200,00

27

200,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 3O.O1 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

60

0,00

TITLUL VI tranSfERuRi INTRE UfJIYĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 61.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 5

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X~AL TE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+69.11+59.12+59.15+59.17+59.22+5

59

262,00

61

0

262,00

Burse

59.01

0 00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

59.40

262.00

61

262,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81 >

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8

81

0,00

TITLUL XVII PLAII fcFtCTDA lfc nv ano PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL C.URFNT

85

-79,00

-79

0

-79,00

Plăti efectuate In anii precedentl si recuperate Ir

85.01 01

-79,00

-79

-79,00

...

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

2653,00

36,00

0,00

2653,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

num viu proiecte cu finanțare cin honaun externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.181

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+76)

70

2653,00

36,00

0,00

2653,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 I

71

2653.00

36.00

0,00

2653,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2653,00

36 00

0.00

2653,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

Mașini echipamente si mi loace de transport

71.01.02

1208,00

1208,00

Mobilier aparatură birotică și alte active corpo

71.01.03

115,00

115,00

Alte active fixe

71.01.30

1330 00

36

1330,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților cor

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

NILUL XVII PLAII EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate In anii precedentl si recuperate Ir

85.01Pentru buget 2020: Excedentul din anii precedent! de 5105 mii lei va fi direcțional astfel: 1633 mii lei se directioneaza pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, iar diferența de 3472 mii lei, pentru acoperireș;gotOnlpr temporare de casa in secțiunea de funcționare.                 /r ■ L

Sponsorizări din anii precedenti:246075,11 lei     /■S-’Rdit. <"

.    '^LUl O\\

p         njj

’p pLOIErti "Oi ii


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, EC. IORDANESCU MARIA MIHAELA [.


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

EC. MUSCA MARILENA