Hotărârea nr. 102/2020

Hotãrârea nr. 102 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 102 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare nr. 133/07.04.2020 al domnului primar Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 612/02.04.2020 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 78/07.04.2020 și raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 124/07.04.2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 07.04.2020;

În temeiul art. 19, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

In temeiul Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1661 bis/2003 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

În temeiul art. 129, alin. 4, litera „a” și art. 139, alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă programul minimal al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 07 aprilie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

FILARMONICA "PAUL CONSTANTINESCU" PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020Cod indicator

Prevederi conform

Execuție la 31.03.2020

Infltiesl, e +/-

>§>^ere

DENUMIREA INDICATORILOR

HCL nr. 70/17.03.2020

'^conform rectificare

TOTAL VENITURI - din care:

15.068,00

3.351,00

-100,00

14.968,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total -din care:

14.838,00

3.351,00

-100,00

14.738,00

Venituri din concesiuni si chirii

30.10.05.

30

35,00

35,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

30 00

2,00

30 00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale artistice sportive

33.10.19

430,00

122,00

-18,00

412,00

Alte venituri

36.50.00

0,00

3,00

3,00

3,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

24.00

39,00

15.00

39 00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

14.319,00

3.185,00

-100,00

14.219,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total -din care:___________________________

230,00

0,00

0,00

230,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

230,00

0,00

230,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

15068,00

2708,00

-100,00

14968,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

14838.00

2708,00

-100,00

14738,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5

01

14838,00

2708.00

-100,00

14738J0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

12694,00

2708,00

-80,00

12614,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +1

10.01

11950.00

2708,00

-80,00

11870,00

Salarii de baza

10.01.01

10626 00

2423 00

10626 00

Scoruri pentru condiții de munca

10.01.05

725 00

152.00

-58 00

667 00

Alte sporuri

10.01.06

000

Fond centru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

000

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

000

ndemnizatji plătite unor oersoane din afara unitatii

■ 0.0'

2

0 00

ndemnizatii de delegare

■0.0-

3

000

nde'mnizatii de detașare

■ .

4

0 00

AoCatii centru transportul la si de la locul de munca

•0.0'

5

0 00

A ocalii oenlru locuințe

10.0-

6

0 00

Indemnizații de hrană

10.01.'

7

564 00

133,00

-22 00

542 00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

35 00

35 00

ICheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+

199.00

0.00

Tichete de masa *)

Norme de hrana

iO 02 02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0 00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.06

0,00

Vouchere de vacanta

10.02.06

199,00

199,00

C<

mtributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

545.00

0 00

0.00

545,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

268 00

268 00

Contribuții de asigurări de somai

10.03.02

2 00

2 00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

2 00

2 00

Contribuții de asiaurari centru accidente de munca si

10.03.04

2 00

2 00

Prime de asigurare de viată clătite de angajator pentru

10.03.05

0 00

0 00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2 00

2 00

Contributia asiauratorie de munca

100307

269 00

269.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1989,00

0,00

-20,00

1969,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2Q.01

1308.00

0 QLQ

-20.00

Furnituride birou

20 01 01

900

1288.1$

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12 00

12 00

încălzit Iluminat si forța motrica

20.01.03

105 00I

105.00

Apa'-canal si salubritate

20.01.04

5 00

500,

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

35 00

35 00

Piese de schimb

20.01.06

0 00

Transport

20.01.07

0,00

Posta telecomunicații radio tv internet

20.01.08

20 00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

200,00

200,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

922 00

-2000

902 00

Reparații curente

20.02

90.00

90,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0.00

0.00


20.03.01


Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale __ _        ____ ___

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.C 20.04

I Medicamente_______Z_____________Z______20.04.


20.03.02


Bfiiailteuugni


Materiale sanitare

Reactivi__


________iectanti _______ _     ________ _______

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01

'Uniforme și echipament

Lenjerie si accesorii de pat __________

Alte obiecte de inventar _____


20.0432

20.04.03


iemkpe


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02

__Deplasări interne detașări, transferări

Deplasări în străinătate


20.05

20.0531 20.05.03 20.0530

20.06

20.06.01 20.06.02


0.00


145 00


145 00 210,00

10 00 200 00
Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profeșionala


20.09

20.10

20.11


i jjrornir 111111 <

BI;ETqklnkHI»!l|î]l iaw ■izfilîrcrf:


, , licitate_________

I si reprezentare—___

e asigurare non-viata


.aurii________„___,______.________

presțari_gervic)| pentru. transmiterea drepturilor20.12

20.13


IWflkW


...... iw*fti»ra

--MK—


20.30.3.0.031


TITLUL X ALTE CHELTUIELII cod 59 __Sume aferente ersoanelor cu handicap neincadrate TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


59

59.40


84


155 00

155,00

0,00


0,00


0,00


030


0,00


Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul c 85.01


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

IIIlOl VI 1 HANbl-tKUKI IN I Kt UNT I A11 ALt

AflMlNl^TRATIFI PURI 1CF frnri Al 021

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

5v nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)    

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03 71


23030


Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)__

[Construcții ____ ____

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active cor orale Alte active fixe


Stocuri (cod 71,02.01)

[Rezerve de stat r i de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 7231)

Active financiare (cod 72.0131)

Participare la capitalul social al societăților comerciale


TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

I z

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT _______


71.01

71.0131 71.01.02 71.01.03 71.01.30


71.02

71.0231

71.03


72

72.01

72.01.01


75


84


Plaț[ efectuate in anii precedenti si recuperate inanul c 85.01


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


MATEESgjJJ


230 00 230,00 230,00


130,00

10030

0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


030

0,00

030


0.00

0,00

0,00


__030

0,00

0,00

030    0,00


0,00     0,00


0,00     0,00

0,00    030


CONTABIL SEF,

TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA DELIA


< 0 00 JLQ0 14530 7030 030 145 00 210,00 10 00 200 00 _poo .00 2 00 030 2 00


■M'Iij

-JMOIil bmh«]

►JtltUl


Mi»)

MUU UIMI

moi


155,00


155,00


0,00


0,00


230,00 230,00 230,00

0,00 130,00 100,00

0,00

0,00

0,00

030

_ 0,00

0,00 030 030

0,00 0,00 _ Q3Q


0,00          0,00


3,00

0,00


JUDEȚUL: PRAHOVA

Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești

ANEXA 2 t A

KCC th • loajmw

• <f\           '•/


Plan minimal


| Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare

Posibili parteneri

Deviz estimativ

1

2

3

4

5

1. Stagiunea de concerte simfonice 67 si 68

ianuarie -iunie

septembrie-decembrie

Filamonica "Paul Constantnescu" Ploiești, alte locații

Primăria

Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

297,00

2. Manifestări dedicate jazz-ului

  • 2.1 Festivalul International de Jazz-Plbiești Jazz festival

  • 2.2 Festivalul Jazz on the Rooftop

  • 2.3 Spectacole de jazz

  • 2.4 Participarea formației Ploiești Jazz Trio la diferite festivaluri, concerte, spectacole in tara si

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiul Ploiești, tara si străinătate

Primăria

Municipiului

Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, altele.

280,00

3. Manifestări dedicate folclorului

  • 3.1 Spectacole de folclor

  • 3.2 Participarea Orchestrei Populare "Flacara Prahovei" la diferite manifestări in tara si străinătate

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiul Ploiești, tara si străinătate

Primăria

Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

30,00

4. Pregătirea și participarea Corului Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploiești la diferite manifestări culturale (spectacole, festivaluri, concursuri etc) îh țară și străinătate

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Primăria

Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

200,00

5. Manifestări organizate împreună cu Colegiul de Artă "Carmen Sylva" Ploiești

Tot timpul anului

Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești, Colegiul de Arta "Carmen Sylva" Ploiești, altele.

Colegiul de Artă "Carmen Sylva" Ploiești, altele.

10,00

6. Balul Filarmonicii

Decembrie

Palatul Culturii Ploiești

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

30,00

7. Proiecte educative: lecții concert de muzică simfonică, populară, jazz, ateliere de muzică etc.

Tot timpul anului

Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești, instituții de învățământ, altele.

Instituții de învățământ, firme private, ONG-uri etc.

5,00

8.. Diferite alte manifestări culturale organizate pe plan național și internațional (Zilele Ploieștiului, Festivalul International de Poezie "Nichita Stanescu", Târgul de Crăciun, manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri, spectacole pe plan local sau in străinătate, concerte, concursuri, ateliere de lucru,susținerea elevilor si studenților talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

50,00

TOTAL BUGET ESTIMAT

902,00

CONTABIL ȘEF,

TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA DELIA