Hotărârea nr. 101/2020

Hotãrârea nr. 101 privind măsuri referitoare la plata unor obligații către bugetul local al Municipiului Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 101 privind măsuri referitoare la plata unor obligații către bugetul local al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 131/31.03.2020 al consilierilor: Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Hodorog Bogdan, Popa Gheorghe, Răcășean Florica, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț și al domnilor Viceprimari Ganea Cristian Mihai, Pană George și Raportul comun de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.117/31.03.2020, al Direcției Economice nr. 65/30.03.2020, al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 96/30.03.2020 și al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr. 4790/30.03.2020 la proiectul de hotărâre privind măsuri referitoare la plata unor obligații către bugetul local al Municipiului Ploiești;

Având în vedere Avizul din data de 31.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale și Avizul din data de 30.03.2020 al Comisiei de specialitate nr.1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze;

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență și măsurile stabilite prin Ordonanțele militare nr.1, 2, 3 și 4 din 2020 emise de Ministrul Afacerilor Interne;

În contextul decretării stării de urgență în România începând cu 16 martie 2020, pentru a reduce aglomerarea de persoane la ghișeele Primăriei municipiului Ploiești, respectiv Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, determinate în principal de scadența de plată a sumelor datorate în baza formelor contractuale încheiate între Municipiul Ploiești și persoane fizice și juridice,

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, în contextul riscului de răspândire a epidemiei cu COVID - 19;

Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin (2) lit. c), alin. (4) lit c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Pe durata stării de urgență instituită pe teritoriul României, plata sumelor datorate către bugetul local al Municipiului Ploiești în baza formelor contractuale gestionate de către Direcția Gestiune Patrimoniu, încheiate între Municipiul Ploiești și persoane fizice și juridice, se vor efectua on-line, prin virament bancar sau prin mandat poștal în contul Municipiului Ploiești - cod de înregistrare fiscală (C.I.F.) 2844855, RO39TREZ52121A300530XXXX deschis la Trezoreria Ploiești.

Art. 2(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, nu vor fi calculate și percepute obligații de plată accesorii scadente în perioada stării de urgență, pentru sumele datorate bugetului local al Municipiului Ploiești, neachitate în termen de până la 30 de zile de la încetarea stării de urgență, în baza formelor contractuale gestionate de către Direcția Gestiune Patrimoniu sau de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, încheiate cu persoane fizice, cu excepția contractelor de închiriere încheiate în baza Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a contractelor de vânzare - cumpărare cu plata în rate.

  • (2)  Penalitățile stipulate pentru întârziere în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritatea publică locală de către întreprinderile mici și mijlocii prevăzute nu se datorează pentru durata stării de urgență, în condițiile Ordonanței de Urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.

  • (3) Măsurile prevăzute la alin. 1 și alin. 2 încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Art. 3 În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut în convenții ca termen scadent pentru plata taxei datorate pentru ocuparea temporară a terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete închise, cabine telefonice s.a.) menționată în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, litera h) "alte taxe locale", punctul I, paragraful 2), alineatul 4, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Serviciul Informatică, Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV