Hotărârea nr. 10/2020

Hotãrârea nr. 10 privind numirea candidatului selectat de către comisia de selecție din lista scurtă a candidaților pentru postul vacant de membru în cadrul Consiliului de administraţie la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti  

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 10 privind numirea candidatului selectat de către comisia de selecție din lista scurtă a candidaților pentru postul vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 15/17.01.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, precum și Raportul comun de specialitate nr.02/08.01.2020 al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și nr.4/22.01.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune numirea candidatului selectat de către comisia de selecție din lista scurtă a candidaților pentru postul vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.01.2020 și avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.01.2020;

În baza Raportului privind procedura de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, întocmit de comisia de selecție constituită conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 155/30.05.2019, înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr. 148/25.10.2019;

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. b), lit. c) și lit. d), art. 3A2 alin.(1) și alin. (2), art. 5, art. 8, art. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de art. 1 pct. 24 Anexa 1, Cap. I din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1), alin. (7), alin. (9) lit. a) sectiunea a 11-a „Crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte.

~~                                                                            5

Criterii de stabilire a clasamentului candidaților ” Anexa 1 Cap. I din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d), art. 139 alin.1),art.154 și art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă numirea domnului Bucur Adrian Ionuț, începând cu data prezentei hotărâri, ca membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, selectat în baza Raportului privind procedura de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, întocmit de comisia de selecție constituită conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.155/30.05.2019, înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr. 148/25.10.2019, care reprezintă anexa nr. 1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Mandatul administratorului numit la art. 1 este încredințat până la data de 31 decembrie 2021.

Art. 3 Se aprobă contractul de mandat pentru domnul Bucur Adrian Ionuț -membru al Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Mandatează primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de mandat al administratorului, aprobat la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 10 privind numirea candidatului selectat de către comisia de selecție din lista scurtă a candidaților pentru postul vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 15/17.01.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, precum și Raportul comun de specialitate nr.02/08.01.2020 al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și nr.4/22.01.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune numirea candidatului selectat de către comisia de selecție din lista scurtă a candidaților pentru postul vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.01.2020 și avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.01.2020;

În baza Raportului privind procedura de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, întocmit de comisia de selecție constituită conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 155/30.05.2019, înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr. 148/25.10.2019;

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. b), lit. c) și lit. d), art. 3A2 alin.(1) și alin. (2), art. 5, art. 8, art. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de art. 1 pct. 24 Anexa 1, Cap. I din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1), alin. (7), alin. (9) lit. a) sectiunea a 11-a „Crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte.

~~                                                                            5

Criterii de stabilire a clasamentului candidaților ” Anexa 1 Cap. I din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d), art. 139 alin.1),art.154 și art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă numirea domnului Bucur Adrian Ionuț, începând cu data prezentei hotărâri, ca membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, selectat în baza Raportului privind procedura de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, întocmit de comisia de selecție constituită conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.155/30.05.2019, înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr. 148/25.10.2019, care reprezintă anexa nr. 1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Mandatul administratorului numit la art. 1 este încredințat până la data de 31 decembrie 2021.

Art. 3 Se aprobă contractul de mandat pentru domnul Bucur Adrian Ionuț -membru al Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Mandatează primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de mandat al administratorului, aprobat la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 10 privind numirea candidatului selectat de către comisia de selecție din lista scurtă a candidaților pentru postul vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 15/17.01.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, precum și Raportul comun de specialitate nr.02/08.01.2020 al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și nr.4/22.01.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune numirea candidatului selectat de către comisia de selecție din lista scurtă a candidaților pentru postul vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.01.2020 și avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.01.2020;

În baza Raportului privind procedura de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, întocmit de comisia de selecție constituită conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 155/30.05.2019, înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr. 148/25.10.2019;

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. b), lit. c) și lit. d), art. 3A2 alin.(1) și alin. (2), art. 5, art. 8, art. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de art. 1 pct. 24 Anexa 1, Cap. I din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1), alin. (7), alin. (9) lit. a) sectiunea a 11-a „Crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte.

~~                                                                            5

Criterii de stabilire a clasamentului candidaților ” Anexa 1 Cap. I din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d), art. 139 alin.1),art.154 și art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă numirea domnului Bucur Adrian Ionuț, începând cu data prezentei hotărâri, ca membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, selectat în baza Raportului privind procedura de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, întocmit de comisia de selecție constituită conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.155/30.05.2019, înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr. 148/25.10.2019, care reprezintă anexa nr. 1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Mandatul administratorului numit la art. 1 este încredințat până la data de 31 decembrie 2021.

Art. 3 Se aprobă contractul de mandat pentru domnul Bucur Adrian Ionuț -membru al Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Mandatează primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de mandat al administratorului, aprobat la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 10 privind numirea candidatului selectat de către comisia de selecție din lista scurtă a candidaților pentru postul vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 15/17.01.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, precum și Raportul comun de specialitate nr.02/08.01.2020 al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și nr.4/22.01.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune numirea candidatului selectat de către comisia de selecție din lista scurtă a candidaților pentru postul vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.01.2020 și avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.01.2020;

În baza Raportului privind procedura de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, întocmit de comisia de selecție constituită conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 155/30.05.2019, înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr. 148/25.10.2019;

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. b), lit. c) și lit. d), art. 3A2 alin.(1) și alin. (2), art. 5, art. 8, art. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de art. 1 pct. 24 Anexa 1, Cap. I din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1), alin. (7), alin. (9) lit. a) sectiunea a 11-a „Crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte.

~~                                                                            5

Criterii de stabilire a clasamentului candidaților ” Anexa 1 Cap. I din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d), art. 139 alin.1),art.154 și art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă numirea domnului Bucur Adrian Ionuț, începând cu data prezentei hotărâri, ca membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, selectat în baza Raportului privind procedura de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, întocmit de comisia de selecție constituită conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.155/30.05.2019, înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr. 148/25.10.2019, care reprezintă anexa nr. 1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Mandatul administratorului numit la art. 1 este încredințat până la data de 31 decembrie 2021.

Art. 3 Se aprobă contractul de mandat pentru domnul Bucur Adrian Ionuț -membru al Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Mandatează primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de mandat al administratorului, aprobat la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 10 privind numirea candidatului selectat de către comisia de selecție din lista scurtă a candidaților pentru postul vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 15/17.01.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, precum și Raportul comun de specialitate nr.02/08.01.2020 al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și nr.4/22.01.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune numirea candidatului selectat de către comisia de selecție din lista scurtă a candidaților pentru postul vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.01.2020 și avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.01.2020;

În baza Raportului privind procedura de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, întocmit de comisia de selecție constituită conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 155/30.05.2019, înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr. 148/25.10.2019;

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. b), lit. c) și lit. d), art. 3A2 alin.(1) și alin. (2), art. 5, art. 8, art. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de art. 1 pct. 24 Anexa 1, Cap. I din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1), alin. (7), alin. (9) lit. a) sectiunea a 11-a „Crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte.

~~                                                                            5

Criterii de stabilire a clasamentului candidaților ” Anexa 1 Cap. I din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d), art. 139 alin.1),art.154 și art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă numirea domnului Bucur Adrian Ionuț, începând cu data prezentei hotărâri, ca membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, selectat în baza Raportului privind procedura de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, întocmit de comisia de selecție constituită conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.155/30.05.2019, înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr. 148/25.10.2019, care reprezintă anexa nr. 1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Mandatul administratorului numit la art. 1 este încredințat până la data de 31 decembrie 2021.

Art. 3 Se aprobă contractul de mandat pentru domnul Bucur Adrian Ionuț -membru al Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Mandatează primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de mandat al administratorului, aprobat la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV