Hotărârea nr. 1/2020

Hotãrârea nr. 1 privind alegerea președintelui de ședinţă pentru ședinţa extraordinară din data de 22 ianuarie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

f

HOTĂRÂREA NR. 1

privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 22 ianuarie 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 20/22.01.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 11/22.01.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 22 ianuarie 2020;

Ținând cont de faptul că președintele de ședință ales prin Hotărârea Consiliului Local nr. 537/19.12.2019 se află în imposibilitatea de a participa la ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 22.01.2020;

Luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 22.01.2020;

în temeiul prevederilor art. 123, alin. 3 și art. 196, alin. 1, litera (a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Alegerea domnului consilier Gheorghe Sîrbu-Simion, în calitate de președinte de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 22.01.2020.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 ianuarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^OPc Gheorghe SIRBU-^MI^N4.


Gheorghe SContrasemnează: SECRETAR GENERAL, loana-Geanina SERBINOV