Proces verbal din 31.01.2019

Proces verbal din 31 ianuarie 2019


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 31 ianuarie 2019

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 340/25.01.2019.

La ședință au participat un număr de 27 de consilieri din 27 în funcție.

La ședință au mai participat:

Domnul Bogdan-Andrei Toader

  • - Președinte Consiliul Județean Prahova

9                                                              »

  • - Primar

  • - Secretar


Domnul Adrian-Florin Dobre

Domnul Laurentiu Ditu

5                 5

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez.

Dl George Botez

Bună Ziua!

a

începem ședința. Suntem prezenți un număr de 27 de consilieri din totalul de 27 în funcție.

9

a

începem cu Imnul de stat al României.

*

Avem ordinea de zi. Există mai multe puncte suplimentare. Le voi da citire pentru introducerea pe ordinea de zi:

- Proiect de hotărâre privind propunerea autorității publice tutelare locale pentru ocuparea funcției de administrator - reprezentant al autorității publice tutelare locale în cadrul Consiliului de Administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești.

9                                                 A

Dacă sunt comentarii? înțeleg că nu. Supun la vot:

Cine este pentru?                 10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             17 abțineri

3                                                                                                    »

10 voturi pentru, grupul PNL și restul consiliului abțineri, nu intră pe ordinea de zi.

*

- Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al municipiului Ploiești, constituit la data de 31.12.2018, în anul 20!6\

Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

10 voturi                           '4

Dacă se abține cineva?            17 abțineri                         V

10 voturi pentru, grupul PNL și restul consiliului abțineri.               ■'

*

- Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 188.712.306 lei

Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

10 voturi

17 abțineri

10 voturi pentru, grupul PNL și restul consiliului abțineri.

*

- Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2019 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

10 voturi

17 abțineri

»

10 voturi pentru, grupul PNL și 17 abțineri, restul consiliului.

*

- Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare transport și transfer a deșeurilor municipale.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 27 de voturi pentru.

27 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Romană, nr. 41.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi

1 abținere

1 abținere, dl Bolocan și 26 de voturi pentru.

- Proiect de hotărâre privind modificarea HotărâriiCCfinfiLt^lfii jtocal nr.248/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului^filoiești^h^ Ctidrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuzeelectCicf', a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de autobuze electrice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 501/16.11.2018

27 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

s

27 de voturi pentru.

- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.249/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de tramvaie, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 502/16.11.2018.

Cine este pentru?               27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

*

  • - Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești.

Cine este pentru?                 10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             17 abțineri

»                                                                                                    J

10 voturi pentru, grupul PNL și 17 abțineri, restul consiliului.

*

  • - Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, din Spitalul de Pediatrie Ploiești, instituție publică din subordinea Consiliul Local Ploiești.

Cine este pentru?                 10 voturi

...       + A      . .  _

Cine este împotriva?             -                        A

Dacă se abține cineva?            17 abțineri

10 voturi pentru, grupul PNL și 17 abțineri, restul consiliului.

-i

■A

Pil


\/ k/
- Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, din Spitalul Municipal Ploiești, instituție publică din subordinea Consiliul Local Ploiești.

Cine este pentru?                 10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?            17 abțineri

9                                                                                                    9

10 voturi pentru, grupul PNL și 17 abțineri, restul consiliului.

- Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 298/12.09.2016privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Hale și

Piețe S.A. Ploiești.

9                            9

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

17 voturi

10 abțineri

9

17 voturi pentru și 10 abțineri, grupul PNL.

*

- Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 299/12.09.2016privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

17 voturi

10 abțineri

9

17 voturi pentru și 10 abțineri, grupul PNL.

*

Față de ordinea de zi inițială înțeleg că nu sunt modificări, drept pentru care, cele pe care le-am votat a fi incluse fac parte din ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost ea completată:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi

27 de voturi pentru, ordinea de zi adoptată.

r*/

n** o/

Sv > -

'Președintele

- - A/


•*ife


Vreau să salut prezența la lucrări a domnului Bogdan Consiliului Județean. Bine ați venit dl președinte!                      . _ w ;

Și să-i urez astăzi „La mulți ani!” domnului primar întrucât face o^vârată^frumoasă dar care, între noi bărbații nu se mai devoalează, ca să spunem așa. La mulți ani dl primar!

Dl primar Adrian-FIorin Do bre

Mulțumesc!

Dl George Botez

Mai ales dacă vin din partea mea cred că are o încărcătură emoțională deosebită.

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Am simțit această încărcătură emoțională deosebită. Mulțumesc tuturor pentru urări și sănătate pentru toată lumea și mulți de aici înainte.

Dl George Botez

Mulțumesc!

5

Trebuie să fim operativi, avem și invitați. Vă salut doamnelor și domnilor. Aș vrea, dat fiind faptul că suntem foarte mulți și probabil că sunt foarte multe lucruri de spus, să convenim și o să supun la vot ca cuvântul pe fiecare problemă să fie unic și să aibă fiecare consilier pentru expunerea punctului de vedere, inclusiv invitații, câte 2 minute. Sunteți de acord?

Cine este pentru?            27 de voturi

27 de voturi pentru această propunere.

Dl primar voiați să spuneți ceva. Vă rog frumos, aveți 2 minute. S-a votat în consiliu.

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

îmi pare rău dl președinte dar eu nu sunt invitat la ședințele de consiliu.

Dl George Botez

Am spus membrii. Aveți 2 minute.

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Ceea ce faceți la nivel național, restrângeți dreptul la opinie...

Dl George Botez

Mai aveți 1 minut jumătate.

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Dl președinte terminați cu chestiunile de genul acesta. Sunt chestiuni importante pe care trebuie să le dezbatem, de aceea este ședință publică și trebuie fiecare dintre noi să-și expună punctul de vedere.

în primul rând, constat faptul că pe ordinea de zi, pe lista suplimentară, nu a fost introdus proiectul de hotărâre privind transferarea terenului de pe strada Torcători de la MApN la Consiliul Local, la municipiul Ploiești și în administrarea Consiliului Local. Eu nu înțeleg această permanentă tergiversare, pe care dumneavoastră o faceți. Am înțeles că nu l-ați luat în dezbatere, în discuție în comisia 2, comisia de patrimoniu sau că ați solicitat o serie de documente în plus. Eu nu înțeleg aceste solicitări pe care le faceți și faptul că, pe lângă alte lucruri, aceste documente v-au fost puse la dispoziție de-a lungul timpului.

Ați venit să spuneți că nu știți dacă balanța dintre ceea ce ne obligăm noi față de MApN și ceea ce ne transferă nouă MApN-ul este una în favoarea municjpiti'krLJ/loiești. Dați-mi voie să vă spun că și la ședințele trecute când a mai fost în dezbjfte|e^5gst pftăject de hotărâre, pe masa dumneavoastră, atât a comisiei cât și a consiliufn^p-fo^ev^lri făcute atât pentru terenul respectiv, dacă vă aduceți bine aminte era ovj. alipire unde^ la 67 euro/mp versus acele spații locative, 80 de spații locative pentru afle^a'ffi^iN-uk/i a căror valoarea era, conform a două estimări făcute de către 2 societmlf^.merciai^Sntre 400 și 700 euro/mp. Indiferent de situație, nicidecum valoarea acestor apaftâmente nu ar fi putut depăși valoarea terenului respectiv.

Mai mult decât atât, există o adresă care a fost anexă și este anexă la proiect, o adresă venită din partea ANL-ului care spune că-și asumă ca, într-un termen de 10 ani de zile, în colaborare cu Primăria municipiului Ploiești să realizeze, pe lângă alte edificii în zonă și aceste spații locative pentru MApN.

S-a mai spus că a existat o nouă discuție cu cei de la MApN și s-a obținut ceva mai avantajos pentru Primăria municipiului Ploiești. încă de la început, și în hotărârea prezentă, există un termen de 5 ani de zile după care noi trebuie să facem primele spații locative, aproximativ 20 și acest termen este până la 9 ani de zile. Noi trebuie să edificăm aceste 80 de spații locative între anul 5 și anul 9 de la transferarea acestui teren în domeniul privat al municipiului Ploiești.

Mai mult decât atât, pentru acest lucru, pentru aceste spații, așa cum spuneam mai devreme, există și acea adresă venită din partea ANL-ului. Putem să facem aceste lucruri fără să avem o presiune bugetară suplimentară pentru realizarea acestor spații.

Eu nu înțeleg un lucru. Zilele trecute un cetățean m-a întrebat și v-aș întreba pe dumneavoastră, dl Botez, de exemplu - dacă v-ați prezenta la acest spital și cei care sunt acolo de gardă ar spune „vă prorogăm”, cam cum v-ați simți?

Noi tot prorogăm, tot amânăm, tot întârziem acest proiect, un proiect care este de absolută necesitate pentru municipiul Ploiești, construirea unui nou spital pe acest teren. Ne-am lămurit cu toții de-a lungul timpului că nu se poate edifica un alt spital pe un alt teren, teren care să îndeplinească niște condiții stabilite prin legea sănătății.

Toate aceste documente de care vă spuneam mai devreme au fost puse la mapă, acordul dat de către MApN este din iulie 2018, nici în ianuarie, nici în decembrie, nici în octombrie. Nu înțeleg de ce tergiversați adoptarea acestei hotărâri urmând ca această hotărâre să fie transmisă către minister pentru a face toate formalitățile necesare finalizării acestui proiect.

Dl George Botez

Mulțumesc!

Primul punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 3 decembrie 2018”.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Aceasta este atitudinea dumneavoastră de interferență, am înțeles. Mulțumesc mult.

Dl George Botez

Să fiți sănătos. La mulți ani!

Dl Florin Sicoie

Am eu o problemă dl președinte.

Dl Georțfe Botez


Numai un pic, stați că nu intrăm pe dezbateri pe cuvântul domnulirLp'rjmar, intram pe dezbateri pe aceste puncte. Aveți întrebări, interpelări, puteți să vă înscriehrfft'olo.

DI Florin Sicoie

Mă refer la procesul verbal.

Dl George Botez

A, bun. Haideți.

Dl Florin Sicoie

Materialele, atunci când le consultăm sunt pe site-ul primăriei. în materialele pentru ședința de față nici un proces verbal nu era pe site. Ce votăm noi? Poate sunt erori, poate sunt nume greșite. De ce nu există pe site?

Dl Georee Botez

Aparatul de specialitate al domnului primar.

Dl Florin Sicoie

Și mai am o observație care se referă și la proiectele care urmează - pe site găsesc proiectul de hotărâre, nu mai găsesc rapoartele, nu mai găsesc expunerea de motive. Sunt la al 4-lea mandat, am văzut că erau de-a lungul timpului, erau foarte stufoase și într-adevăr te documentai complet. Dacă eu nu am decât proiectul de hotărâre în sine scanat, ce secrete, ce lege de protecție a datelor personale poate să explice lipsa unor documente absolut necesare?

Și la procesele verbale este aceeași situație. Doamne ferește, nu cred că sunt probleme dar este vorba de ideea de a fi informat.

Dl George Botez

Dl consilier pentru că orice condamnat trebuie să fie ascultat înainte de a fi executat (și aici mă refer la colegii din dreapta) răspunsul este în sensul că toate materialele vă sunt trimise pe e-mail. Mă gândesc că, dacă dumneavoastră veți avea amabilitatea să consultați mail-ul veți găsi și toate aceste materiale dacă nu, sau aveți probleme cu mail-ul, știu că am primit cu toții o tabletă.

Deci, 23 de consilieri au fost, au lipsit 4 - Andrei Gheorghe, Hodorog, Sălceanu și Staicu care probabil că nu vor participa la vot.

Supun la vot:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

s

23 de voturi pentru. Adoptat.

Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 10 decembrie 2018

Au lipsit domnii: Dinu, Mateescu, Sălceanu, Sicoie și Tudor. 5 consilieri nu participă la vot, restul de 22, supun la vot:

Cine este pentru?                  22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

22 de voturi pentru.

***


Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 13 decembrie 2018.

Au fost prezenți 24. Au lipsit: Mateescu, Dănescu, Tudor. 24 de participanți acum.

Cine este pentru?                  24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi pentru.

Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 20 decembrie 2018.

Au fost toți 27. Supun la vot:

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 21 decembrie 2018.

Au lipsit: Cosma, Marcu, Mateescu, Sălceanu, Tudor, Văduva.

Cine este pentru?                21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

21 de voturi pentru. Adoptat.

întrebări și interpelări.

Vă reamintesc că am stabilit 2 minute. Dl Sicoie, dl Ganea, dl Dănescu, dl Vîscan, dl Pană, mai vrea cineva?

Dl Sicoie, vă rog 2 minute.

Dl Florin Sicoie

Mulțumesc dl președinte.

Am făcut o interpelare în ședința ordinară din decembrie pentru că, la Casa de Cultură s-au fost la concurs 3 posturi de referent IA care este gradul cel mai înalt într-o instituție și cerea o vechime de 6 luni. Ceea ce este ridicol. Asta denotă o crasă necunoaștere a legislației din domeniu de către inspectoarea de personal.

în urma demersurilor mele, concursul a fost anulat și am primit'stupefiant răspuns de la doamna inspectoare în care-mi spune că, pentru cîOj^eluJbDe^cu, directorul Casei de Cultură, este interimar nu ar avea voie să angajeze șysFconcefiâze personal deși, în Ordonanța 189/2008, care guvernează domeniul cujt|r/i, șe arat'iă foarte clar că un interimar are toate drepturile unui titular. însuși faptul Că*un funStLoiiar se îndoiește de capacitatea de administrare a directorului este caraghios îfrȘ^^Eș-ri’ ț.-

Doamna nu-mi răspunde însă la ce am întrebat eu atunci, ceea ce șera de personal a consiliului a confirmat - vechimea minimă pentru asemenea posturi era de 7 ani. Cum poți să ții un concurs cu o vechime de 6 luni? Este caraghios.

Mai mult decât atât, aici este o minciună ordinară care spune că totul a fost publicat în Monitorul Oficial, pus pe site, ș.a.m.d. în ziua respectivă, cu jumătate de oră înainte de ședință nu era pe site-ul Casei de Cultură...

Dl George Botez

Vă rog să concluzionați.

Dl Florin Sicoie

Concluzionez: de atunci inspectoarea de personal refuză reluarea concursului, ceea ce este iarăși caraghios. Solicit conducerii primăriei să urgenteze demararea concursului și solicit rezolvarea interimatului la Casa de Cultură, pentru că durează de mai bine de 1 an, prin reluarea concursului. Acea încercare de a ocupa postul în ianuarie trecut folosindu-se o hotărâre de consiliu care se referă strict la funcționarii publici, nu este valabilă în domeniul culturii unde guvernează Ordonanța 189/2008.

Mulțumesc!

Dl George Botez

Dl Sîrbu, vă rog.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl președinte.

Pe ordinea de zi, la suplimentare, s-a aflat un proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții realizat din fondul de lucrări de către Apa Nova. în Comitetul de Coordonare, care a avut loc cu 10 zile în urmă, toți membri din Comitetul de Coordonare din cadrul consiliului local au fost de acord să înaintăm către consiliul local acest proiect de hotărâre. Mai mult decât atât, la propunerea domnului consilier Botez care le-a făcut câteva observații celor de la Apa Nova și anume să înceapă aceste lucrări cât mai repede și cât mai eficient pe loturi de lucrări.

Rămân pur și simplu stupefiat având în vedere că 4 din cei 6 consilieri care fac parte din Comitetul de Coordonare au votat împotriva introducerii pe ordinea de zi a acestui proiect care este într-adevăr o urgență, să înceapă lucrările de apă, de canalizare, de extindere de apă și alte investiții făcute din fondul de lucrări la Apa Nova din banii ploieștenilor, făcute pentru ploieșteni.

Mulțumesc dl președinte.

Dl George Botez

O să vă dau răspunsul întrucât sunt unul dintre cei 4 - există suspiciuni întemeiate că programul de lucrări, pe care noi l-am fi făcut și l-am aprobat nu ar fi identic sută la sută fiind făcute mici modificări. Pentru a putea să fim certificați asupra identității între 9

ceea ce am votat și ceea ce se propunea la acest moment (am înțeleș^SJ^&ronâi .11 fost făcute și alte discuții) am spus să-l amânăm, să verificăm asta și s^W'mtâlniin C^tj-o extraordinară pentru a rezolva problema așa după cum am stabilit împreună, in baza fe&țte bunei relații pe care o avem între noi, membrii Comitetului de Cooi^djț/ațS^S^ine^a? Mulțumesc!                                                          /'a*

Dna Zoia Staicu.                                              eEȘT1.*

Dna Zoia Staicu

Tocmai pentru că timpul este prețios, mi-am notat câteva idei ca să mă încadrez în cele 2 minute votate de către noi.

Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, constat că unul dintre cele mai importante proiecte ale ploieștenilor și nu numai nu este nici astăzi pe ordinea de zi. Dacă nu aș fi tristă, aș fi revoltată. Fiecare dintre noi știe că Prahova și Ploieștiul au un deficit uriaș de imagine al politicii de sănătate. De multe ori, fiecare dintre noi, cei din această sală, am fost nemulțumiți de actul de sănătate. Oare este un efort foarte mare să trecem peste orgoliile politice?

Când vorbeam de nevoia de spital dl Botez, dl Ganea, colegul meu, dl Pană, dl Minea și nu mai dau nume eram în aceeași sală, eram la aceeași masă și au fost de acord cu noi. Absolut toți.

Spuneați că Ploieștiul merită și are nevoie de un spital. Vă întreb ce s-a întâmplat cu modul dumneavoastră de apreciere în ierarhia valorilor dumneavoastră dar mai ales dacă ceva a modificat între timp nevoile ploieștenilor.

Pentru că astăzi gândiți altfel. Modificarea alianțelor ori schimbarea partidelor nu trebuie să afecteze poziționarea față de nevoia de sănătate a ploieștenilor. Suntem aici să avem grijă de sănătatea oamenilor, a locuitorilor orașului nostru și nu de sănătatea intereselor noastre.

Domnule președinte Botez ați propus, în decembrie anul trecut, prorogarea proiectului ca un bun creștin, la final de an dar știți bine că ai noștri copii ne vor respecta mai mult dacă votăm pentru spital.

Venim cu justificări false, pline de cuvinte mari, adică minciuni.

Domnule Botez, domnule Ganea, domnilor și doamnelor consilieri haideți să dăm ploieștenilor un loc de care nimeni nu ar vrea să aibă nevoie dar care ne este necesar tuturor. Este poate singurul loc pe care nu ni-1 dorim dar de care toți avem nevoie.

Vă mulțumesc și sper că împreună vom da un spital modem județului și orașului nostru. îl merită. Vă mulțumesc!

»

Dl George Botez

Si eu mulțumesc!

î                             9

Nu o să intru în discuții, mi-ați evocat numele de 4 ori, nu pot să spun decât că sunt mândru.

Dl Popa.

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc dl președinte. Nu voiam să iau cuvântul astăzi dar...

Dl George Botez

Păi se rezolvă, gata.

Dl Gheorghe Popa

La începutul ședinței.

Dar, văzând modul cum au votat colegii mei de la PSD, ALDE și a nu introduce pe ordinea de zi acest proiect privind contractarea unui valoare de 188 de milioane de lei pentru finanțarea proiectelor pe care cu toți în consiliul local, documentațiile le-am depus la instituțiile abilitate, uneld?l|n^ricontractare și trebuia asigurată sursa de finanțare pentru aceste proiecte de dezvoltarea^/ municipiului Ploiești.                                                              **

în luna decembrie, când a intrat acest proiect pe ordinea de zi, s-a motfw^wrfci să avem puțină răbdare, să așteptăm, să vedem că, poate Guvernul României va acorda niște cote pe IVG și defalcate din TVA mai mari decât anul trecut și vom avea posibilități mai bune de finanțare pentru aceste proiecte și atunci colegii mei au prorogat acest proiect de hotărâre să vedem, la începutul lunii ianuarie, care este atitudinea Guvernului.

Am văzut ieri în discuțiile pe care primarii de municipii, de autorități locale prezente la întâlnirea de la București solicitând atât primului ministru și Ministerului de Finanțe care este acea cotă care revine municipiilor pentru dezvoltare și ați văzut cu toții în prezentările publice și în mass media care este atitudinea acestui Guvern față de autoritățile publice locale. Adică, undeva zero pentru investiții și nici măcar pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare a primăriilor.

De aceea mă surprinde această atitudine a colegilor mei pentru că, în lipsa acestei surse care putea să vină de la Guvern și care nu există și previziunile sunt foarte clare, dânșii nu sunt de acord de a finanța aceste proiecte pe care cu toții le-am votat în consiliul local și cu care am fost de acord în consiliul local și am fost de acord cu modernizarea acestui oraș.

5

De aceea mă surprinde această atitudine a colegilor mei. Mulțumesc!

J

DI George Botez

Si eu mulțumesc!

5                             9

Văd că sunteți cu toții surprinși. Sper să vă treacă.

Pe de altă parte, când vorbiți de Guvern, este același Guvern care, având în vedere incapacitatea acestui executiv de a obține finanțările necesare pentru autobuze și pentru toate celelalte, ne trimite autobuze electrice, trolee, tramvaie și toate chestiile acestea.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl Botez nu mai aruncați cu minciuni...

Dl George Botez

Nu v-am dat cuvântul.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dați-mi voie...

Dl George Botez

Nu vă dau voie.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu trebuie să-mi dați dumneavoastră voie, este în virtutea Legii 215. în primul rând că aruncați niște minciuni în spațiul public fără să aveți o argumentare solidă. Știți foarte bine că acest protocol s-a făcut cu ministerul tocmai ca să folosim sumele care ne-au fost alocate de către AMR, 45 de milioane de euro pentru infrastructură doar. în felul acesta noi beneficiem de aproximativ 60 de milioane de euro achiziții pe mijloace de transport electrice, tramvaie, troleibuze și autobuze electrice fără să peri^tffiT^iayestițiile pe infrastructură.

După ce că Guvernul, pe lângă faptul că ne tratează cu totala^tro lei investiții din bugetul propriu anul acesta în municipiul Ploiești, găsmi variante, de lucru să aducem bani în plus la bugetul local, dumneavoastră veniți și spuneți'ca îiu am avut capacitate. înseamnă că marea majoritate a primăriilor PSD din această^r^. cartau făcut același parteneriat cu Ministerul Dezvoltării se află în aceeași...

Dl George Botez

Mai ușor.

9

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl Botez, vă rog frumos.

... au avut aceeași incapacitate, au făcut parteneriat, vreți să spuneți că toți primarii sunt niște incapabili? La nivel național, primari de municipii, sunt 20 de municipii care au făcut parteneriat cu ministerul.

Dl Robert Vîscan

Nu ați ținut ședință la partid?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Vedeți să sunteți un pic impertinent.

Nu ați spus de incapacitatea autorității?

Dl Ștefan Dănescu

Dl primar, este conferință de presă? Vă ascultăm atunci.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Aici se discută chestiuni fundamentale pentru Ploiești. Dumneavoastră luați numai în derizoriu de fiecare dată.

Dl. George Botez

Liniște vă rog.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Treceți la ce ne interesează ca să scăpați de noi.

Dl George Botez

Vă rog să terminați...

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari Păi terminați odată...

9

Dl George Botez

Domnule acum ați venit să ne faceți și programul?

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Nu vă fac dar nici dumneavoastră...

Dl George Botez

Atunci, vă rog să păstrați liniștea.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Stăm să așteptăm să vă certați unii cu alți aici.

Dl George Botez

Dl Dănescu.

Liniște. Așteptăm să faceți liniște.


Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asdciațiilor de Proprietari o _

Am fost disciplinat 2 ani si jumătate, am vorbit frumos, am resp^efi^regulil^ până

-'        ■J.....’........... '    '......1 r

acum am fost disciplinat dar acum nu mai sunt disciplinat. Vreau să ne nu să vă suiți în capul nostru. Să fie foarte clar.                     H

V \ V

IPi'. I IQ1 4I rJ n 1 I ! " r» «“A UI Ax* TD)r.a zx ,rJI ■ M               z~» w» zNilaialxâ TT n n z-B               îTi m*-*. TU>Dl Bogdan Toader- Președintele Consiliului Județean PrahtwaA-oiEș^ * Ati venit ca invitați la ședință....

9                                              9            5             9

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Am venit ca invitați și am respectat regulile până acum.

DI Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Respectați-le ședința.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Degeaba le-am respectat pentru totdeauna s-a făcut împotriva noastră.

Voci din sală

Respectați-ne și pe noi dl președinte.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Nu pot să intervin peste o ședință de consiliu local. Nici dumneavoastră.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Treceți la proiectul acela care ne interesează sau scoateți-1 de pe ordinea de zi.

DI Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Când o să ajungem la acel proiect.

Voce din sală

Avem o rugăminte la dumneavoastră - vă rugăm frumos să dați curs celor cerute de Uniunea Asociațiilor de Proprietari.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Și dumneavoastră vă rog să dați curs ședinței. Așteptați.

Voce din sală

Nu faceți numai ce vreți dumneavoastră aici, în orașul acesta, sunteți plătiți de noi.

Dl George Botez

Dl Dănescu mai luați cuvântul sau nu? Vă rog.

Dl Ștefan Dănescu

Dl Cristescu, cu tot respectul, 2 minute dacă-mi permiteți și mie.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Dar, după aceea, treceți vă rog frumos să rezolvăm să nu stăm ca proștii de pomană aici.

Dl Ștefan Dănescu

Puteți afla lucruri importante...

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Scoateți de pe ordinea de zi proiectul.

Dl Ștefan Dănescu

De exemplu, puteți afla cum Guvernul este de vină, consiliul local este de vină... Nu vă interesează asta?

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Nu ne interesează asta. S-o scoateți de pe ordinea de zi. După aceea vă certați, faceți ce vreți dumneavoastră.

9                         9

Dl Ștefan Dănescu


Am înțeles. De fapt nu vă interesează cine este de vină pentru jj Dl Euuen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari^» Nu, mă interesează să-l scoateți de pe ordinea de zi.        '

Dl Ștefan Dănescu

Dl Cristescu pot vorbi? Vă rog frumos.

Dl Lu.cn Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Vă rugăm frumos, dacă ne permiteți, să scăpați de noi.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Dacă ne permiteți nouă să ajungem la acel punct.

Dl Georue Botez

Vorbiți dl Dănescu.

»

Dl Ștefan Dănescu

Eu aș vrea să vorbesc dl președinte dar nu pot.

Dl Geor^e Botez

Vorbiți oricum.

9

Dl Ștefan Dănescu

Am înțeles.

Dl primar, dna consilier Zoia, nu sunt convins că vă doriți un spital, deși ar trebui. De ce spun asta? Pentru a face un spital nu avem nevoie numai de vorbe sau de copy-paste. Avem nevoie de acțiune. Din câte știu acel proiect s-a prorogat o singură dată din cauza unor diferențe de suprafețe în expunerea de motive. Cine l-a pregătit l-a pregătit superficial.

A

In afară de acest lucru noi, la comisia 2 de miercurea trecută, nu am văzut acel protocol semnat cu ANL-ul dl primar. Dacă dumneavoastră l-ați văzut, trebuia să ni-1 puneți și nouă la dispoziție. Ați declarat că au fost puse. Eu vă spun că nu a fost pus la dispoziția noastră protocolul cu ANL-ul. Ca să nu vă spun că acel contract cu MApN-ul a fost refăcut de vreo 2, 3 ori. Nu știm dacă este într-o formă finală, bună sau nu.

Dar, protocolul cu ANL-ul noi nu l-am văzut. Dacă o să ni-1 prezentați cât mai repede, probabil că vom vota și acest spital. Noi ne dorim un spital, cu siguranță vă spun. Noi ne dorim un spital. Urmează să ne convingeți că și dumneavoastră vă doriți acest lucru.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Având în vedere că mi-ați pus niște întrebări, o să vă dau niște răspunsuri.

Dl Ștefan Dănescu

Nu v-am întrebat nimic.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dacă nu m-ați întrebat, atunci dați-mi voie să vă spun câteva lucruri - această adresă despre care dumneavoastră știți foarte bine pentru că inclusiv dl Ganea a spus că s-a dus si a discutat cu ANL-ul s.am.d.

9                                                                    9

Această adresă, prin care ANL-ul spune foarte clar...

DI Cristian Ganea

Nu spune clar deloc. Prezentați-o dacă o aveți.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Asta este în primul rând.


Dacă vreți v-o prezint imediat.

Dl Ștefan Dănescu în comisie dl primar.

Dl George Botez

Numai un pic. Stop.                                                  z

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Citesc cum am citit și la ședința când ați aprobat...

Dl George Botez

Dl primar...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

...9 hectare - drept urmare, vă precizăm că ANL-ul, poate prelua astfel de obiective de investirii...

Dl Ștefan Dănescu

Nici microfonul nu mai vrea dl primar.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Pentru că apasă dl Botez într-o nesimțire crasă.

.....cu respectarea prevederilor legale în vigoare și în limita sumelor alocate de la bugetul de stat. Totodată, menționăm că edificarea a 80 de unități locative este realizabilă în termenul stabilit, respectiv 10 ani de zile de la intrarea în vigoare.

Aceasta este prima adresă. Mai mult decât atât...

Dl Ștefan Dănescu

Aveți o promisiune...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Mai mult decât atât...

Dl George Botez

Supun la vot să trecem la următorul punct.

Cine este pentru?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Ce faceți domnule, faceți cenzură cumva?

Dl George Botez

Da. Supun la vot să trecem la următorul punct.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Mai mult decât atât, valoarea apartamentelor este mai mică decât valoarea terenului...

Dl George Botez

Avem 17 voturi. Abțineri?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Mințiți. Asta a fost prezentată și la ședința când erau aprobate 9 hectare...

Dl George Botez

Dl Dănescu, opriți-vă. Liniște.

Am supus la vot...

Dl George Pană

PSD-ALDE a votat un proiect în noiembrie 2017 dl președinte. Asta nu spune dl primar, a uitat...

DI primar Adrian-FIorin Dobre


Și a venit MApN-ul și a luat 2 hectare, acum când avem 7 aprobați...

Dl George Pană

Nu mai țipați la mine.

Noi, PSD-ALDE v-am votat proiectul. Acum spuneți că nu

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Și MApN-ul condus la PSD a spus că vrea 2 hectare înapoi.

DI George Botez

Sunt 2 variante, dacă lumea nu face liniște în momentul acesta și nu-și ia pastilele, sunt 2 variante: suspend ședința sau supun la vot....

Vă rog, liniște. Vă rog să nu mă jicniți

Voci din sală

Să vă fie rușine!

9

DI George Botez

Nu mie să-mi fie rușine ci acelui domn dintre dumneavoastră care m-a înjurat la modul cel mai josnic.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

îmi cer eu scuze.

Dl George Botez

Domnule Cristescu știți foarte bine că orice dispută are niște limite și am auzit chestia aceasta.

A

încercam să supun la vot dar nu pot în aceste condiții.

Vă stăpâniți oamenii sau...

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Oamenii sunt liniștiți dacă treceți la proiectul respectiv sau îl scoateți de pe ordinea de zi.

Dl George Botez

Nu-1 scoatem de pe ordinea de zi, trecem la următorul punct.

Supun la vot să luăm în dezbatere următorul punct:

Dl Gheorghe Sîrbu

Este la rând.

Dl George Botez

Nu este la rând pentru că nu s-au terminat luările de cuvânt și tocmai de aceea trebuie să vă cer încuviințarea.

9

Cine este pentru?                  26 de voturi

Cine este împotrivă?                1 vot

Dacă se abține cineva?

9

Avem 1 vot împotrivă, dl Vîscan.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahov Dl președinte de ședință îmi dați cuvântul?

Dl George Botezprețului de producere - transport - distribuție a energiei termice dSigur, doar să anunț proiectul: „Proiect de hotărâre_pr ivind aprobarea ajustării ^J^ÂCET, livrată de către operatorul Veolia Energie Prahova SRL în Municipiul Ploiești".

O să vă dau cuvântul după care s-au înscris doi domni.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

O să mă ridic în picioare că așa este frumos, întrucât sunt și eu invitat ca și dumneavoastră aici. Aș vrea 3 minute să mă ascultați până la capăt apoi puteți să spuneți că nu sunteti de acord sau ce vreți.

9                                                                                5

Consiliul Județean Prahova are CET-ul de la Brazi, acolo unde se produce energia termică. Primăria municipiului Ploiești are distribuția în tot orașul. Fără cele două instituții nu se poate furniza energie termică.

2 - în 2004, pe vremea domnului Calotă, a fost semnat un contract. în acel contract, erau stabiliți anumiți termeni și anumite condiții de livrare a energiei și un anumit calcul pentru tariful energiei termice.

Acele condiții nu au mai fost modificate din 2004 deși multe din datele problemei vă dați seama că au evoluat și s-au schimbat cu totul.

Eu cu dl Dobre, pe care-1 felicit și-i spun „la mulți ani!” cu ocazie zilei, am discutat de „n” ori cu Veolia. Contractul lor se termină anul acesta în luna aprilie.

Din 2004 până în 2016, când am ajuns noi doi să ocupăm temporar aceste funcții, nu s-a întâmplat absolut nimic. în sensul că sistemul a funcționat. Este un sistem din 1975-1977, multe rețele sunt deteriorate ca să nu spun altceva. Pierderi...

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Mă iertați că vă întrerup, spuneți de împrumutul de 17 milioane care s-a făcut în rețeaua respectivă de termofîcare pentru că spuneți că nu s-a schimbat nimic. Când a preluat Veolia, a preluat în 2004 cu acest împrumut.

Vreți să spuneți? Scuze dacă vreți să spuneți și chestia aceasta.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Lăsați-mă vă rog frumos.

Rețeaua primară este atât de degradată încât pierderile sunt 30% pe rețea. Din ce se produce până ajunge la dumneavoastră, consumatorul final, sunt 30% pierderi doar acolo și dl Dobre știe asta și eu știu asta, știm amândoi.

Am discutat cu Veolia care a spus în felul următor: dacă nu majorați tariful, noi închidem și plecăm. Nicio problemă.

Am spus 3 minute. Lăsați-mă să termin.

Am spus că este ziua domnului Dobre. Dacă nu era ziua dumnealui, credeți-mă 1-aș fi considerat un om duplicitar, parșiv și mincinos. Dar, întrucât este ziua lui, tind să-i dau bună-credință și să nu cred acest lucru pentru că și dumnealui este conștient să, dacă Veolia pleacă în 2019, în aprilie, noi nu știm ce să facem cu sistemul, nu știm să-l operăm, nu avem cum și în plus este un sistem învechit. S-ar putea să venim către dumneavoastră peste 2 luni să spunem: domnule, fără 400 de lei gigacaloria noi nu putem să operăm ....

Lăsați-mă 3 minute și termin și apoi puteți să ziceți ce vreți.

Lehliu Gara - 471 de lei costă gigacaloria; București - 43 Sighișoara - 379.

Tariful nu a fost modificat din 2011. Considerați că salariile, 2011 au evoluat? Eu sunt sigur că au crescut.

Nu contează nici acest lucru.


Acum sunt 2 variante:

1 - dacă nu vrem să plece Veolia și mergem pentru că, în 2 ani de zile noi trebuie să ne apucăm să reparăm, noi 2, cele două instituții nu noi ca persoane, să reparăm acea instalație, tot sistemul de termoficare și apoi să scoatem la concesiune și să vedem ce operator își dorește, la o procedură de licitație, să vină să-l opereze. Deci, varianta 1 - 2 ani de zile acceptăm prețul. Prețul este aprobat de ANRE care face echilibrul, s-au dus către ANRE și au aprobat prețul. Dacă nu aprobăm prețul ne dau în judecată pentru abuz.

Nici aceasta nu este o problemă.

DI Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

S-a întâmplat la Păulești.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Eu vă spun că putem subvenționa de la primărie iar cetățeanul nu trebuie să suporte nicio cheltuială în plus cum face Bucureștiul care are gigacalorie 430 de lei dar doamna Firea susține 300 de lei și bucureșteanul plătește 130 mai puțin ca la Ploiești.

Varianta 2 - eu am discutat și cu ai mei colegi din consiliul județean, predau CET-ul primăriei și primăria care este abilitată să vă reprezinte, pentru că nu este un sistem de interes județean ca să fie de interes județean trebuie să deservească 2 sau mai multe localități. Este o singură localitate, Ploieștiul iar primăria poate să gestioneze cum dorește sistemul.

Dar, din punctul meu de vedere și al domnului Dobre cu care am discutat, noi nu suntem în măsură să facem o societate, să ne luăm autorizație în 3 luni de zile.

Dacă vă convine variantă să rămâneți fără apă caldă, dl Dobre care ați zis că puteți să faceți, pe cuvântul meu de onoare, aici dau scris că toată lumea suntem de acord să predăm CET-ul de la Brazi cu toate pierderile și să vedem ce se întâmplă ulterior....

Dl Dobre a zis: PSD-ul vrea scumpire, noi oferim gratuitate la elevi și la pensionari, noi am aprobat, noi am venit cu propunerea. PSD-ul se luptă în Guvern cu multinaționalele să le impoziteze, să rămână profitul în țară. PSD-ul crește pensiile și salariile și tot noi am vrea să ajutăm noi Veolia, că iubim noi Veolia. Nu știm din ce cauză credeți că am iubi noi Veolia.

Voce din sală

Dar de ce Veolia nu-și plătește pierderile?

Unde-i auditul?

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Am realizat un audit. Putem să facem public. Știți ce reiese din audit? Că are pierderi Veolia și că merge în pierderi și că la tariful acesta ...

Eu vă spun sincer: eu nu vreau să cresc prețul la gigacalorie ca cetățeanul să resimtă vreo creștere.


V-am spus - prima variantă, să susținem de la primărie difer^lțpRRâ către cetățean 180 de lei. Dacă sunt bani. Mi s-a mai adresat între sincer și dl primar știe - avem variante pe ce să cheltuim.

Am o întrebare: ce considerați mai important, curățenie căi milioane de lei anual...

Voce din sală

Toate sunt importante.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

De ce nu faceți un referendum să ne cereți părerea: ce vreți voi măi tâmpiților în Ploieștiul acesta? Vrem aia, vrem aia, vrem aia. Puneți pe ordinea de zi și venim și votăm și atunci veți ști ce să faceți. De ce până acum, că pleacă Veolia peste 3 luni, de ce nu ați făcut nici un demers? Cu toții, împreună.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova De un an de zile negociem cu Veolia.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Nu să negociați, să faceți procedura de achiziție.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Nu puteam să demarăm o procedură de achiziție la ceva ce exista acum. Dacă ai un contract în derulare...

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Nu aveți nimic pregătit, mai sunt 3 luni. Asta este problema.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Am o întrebare: dumneavoastră vă adresați mie pentru că eu am cuvântul. Puteți să vă adresați celui care deține...

9                                               9

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Și domnului primar mă adresez.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

.. .Care spune că eu vreau să scumpesc, eu și colegii mei.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Dna Dragulea este subvenționată de Veolia în sensul că nu i se... nu spune nimeni despre dumneaei ce datorie are.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Intrați în ceva particular care eu nu cunosc.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

De 2 ani de zile cer să mi se spună.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Aici nu este o dezbatere despre dumneavoastră sau despre dna Sanda Dragulea. Este despre 55 de mii de cetățeni care beneficiază de furnizarea energiei termice, 55 de mii de apartamente, am văzut că ați vrut să mă corectați, care înseamnă mai mult, înseamnă 1 sută si ceva de mii.

3

Facem, dacă vreți, în felul următor - colegii mei nu vor, colegii mei au spus să-l împuternicim pe dl Dobre să decidă dumnealui. Este ales de către cetățenii Ploieștiului ca și primar...

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Acesta este un mod de lucru?


Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahov

Ascultați-mă până la capăt.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Să găsiți soluții, să faceți rost de bani, să subvenționați, lyd K^elonapța de urgentă 96/2018...

DI Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova        ■'*

Vreți să fiți primar? Vreți să fiți în locul nostru? Atunci v-aș ruga să candidați. Credeți-mă că am analizat toate posibilitățile.

Voce din sală

Dar cine vă reține să vă dați demisia domnule? Cine vă reține să plecați?

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova îmi cer scuze, eu sunt Bogdan Toader...

Voce din sală

Mi-e rușine să asist la asa ceva.

5                                             5

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Cu cine am plăcerea?

Voce din sală

Cum mă numesc eu, Pufulete.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova Eu sunt Bogdan Toader. Domnul Pufulete, cu mare plăcere... Voce din sală

Nu vă mai plângeți. Noi vrem soluții.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Eu nu mă plâng. Eu v-am oferit două soluții.

Voce din sală

Am văzut ce vrea PSD-ul.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova Ce vrea PSD-ul?

Voce din sală

Dacă dânșii sunt de acord, dânșii nu sunt de acord si tot asa.

5                                        7           5                                                  9               5

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Eu v-am expus problema la acest punct...

Voce din sală

Toți consilierii trebuie să vină cu idei, faceți ceva.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Stimate domn, v-am rugat să mă ascultați. V-am lăsat 2 variante, alegeți care variantă o preferați.

Dl George Botez

Dl președinte, în cât timp puteți să faceți hotărârea?

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova Preluarea CET-ului pot s-o fac într-o săptămâna, ca și hotărâre.

Dl George Botez


Dl primar dacă preluăm CET-ul și nu se mai implică consiliul j problema?

Voce din sală

Vă spun eu acum despre ce este vorba. Sunt înscris acolo la

DI George Botez

Veniți să luați cuvântul. Aveți 2 minute.

A

înainte de a vorbi dumneavoastră, am de făcut o precizare...

Vreau să vorbesc și eu, lăsați-mă și pe mine.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Dumneavoastră vorbiți de 2 ani și jumătate.

Dl George Botez

Nu eu am luat 2% la primărie, dumneavoastră ați luat.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Erau niște ani în urmă și nu mă interesează...

Dl George Botez

Lăsați-mă să vorbesc.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Ce să vă las dacă aberați. Ce vorbă este aia că nu eu am luat 2% la primărie? Nu înțeleg.

Dl George Botez

Vreau să-mi cer scuze pentru ieșirea mea de mai devreme. Am un cult pentru mama mea. Nu mi se pare normal ca cineva indiferent cât de tensionată este situația să apeleze la înjurături față de cea care mi-a dat viață. Nu-mi stă în caracter să fac lucruri de genul acesta si încă o dată îmi cer scuze.

Pe de altă parte, este o chestiune care m-a făcut să mă simt destul de nepotrivit.

Vă rog. Dumneavoastră sunteți înscris la cuvânt?

Voce din sală

Nu.

Dl George Botez

Atunci vă rog...

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Dar de ce nu vă duceți să-i dați o palmă domnule? Nu poate să vorbească? Suntem aici să rezolvăm problema. Poate vă dați demisia de onoare. Ce faceți dumneavoastră nu se poate aici.

Dl Constantin Georgescu

Sunt administrator de asociație. Vreau să vă relatez câteva aspecte pe care dumneavoastră probabil că nu le cunoașteți. De asociații mă ocup de 48 de ani, din 1977. Cunosc foarte bine tot ceea ce s-a întâmplat și pe vremurile dinainte și pe vremurile de astăzi.

A

La noi gigacaloria este 222,49 lei. In multe orașe, cum ați relatat și dumneavoastră, sunt prețuri peste 400, peste 700, Timișoara și mai mult, și altele. Bucureștenii au peste 400, plătesc 130 de lei, ploieștenii 222,49 și plătesc 222,49.

Primăria și-a permis, consiliul, începând cu luna noiembrie a anului trecut, să nu mai asigure acele subvenții cu care plăteam 188, 199 de lei, anul trecut cu TVA cu tot.

Am înțeles că majorați prețul la 237,35 cu TVA 280,54 lei.

Ce vreau să vă mai zic: suntem singurul oraș din Români la prețul integral. Bucureștenii plătesc 130 cum am zis mai devjfepie șlei. Suntem singurul oraș de pe vremea domnului fost primar căi^a zis: Jl^mpțȘile tăiați subvențiile care erau înainte la toată lumea, dăm numai celor care aiT^Lceș^m^bși drept, în funcție de posibilități. La noi s-a tăiat.                                 -4

începând cu luna noiembrie, nu s-a mai dat nici acea mică subvenție de la 188 la 222.

Mai vreau să vă zic ceva - orașul Ploiești, în 2009, primăria și consiliul au avut posibilitatea să mai aibă o concurență la livrarea agentului termic. La Brazi, OMV a construit un grup de cogenerare de 870 de megawați și a întrebat primăria, consiliul: vreți să vă dăm la preț pe jumătate agent termic? Nu s-a dorit. Am lucrat acolo, a fost această binefacere în 2009 când s-a pornit grupul de cogenerare care produce 870 de megawați, mau mult decât un reactor de la Cernavodă, 820, 830. Nu s-a dorit. Prețul era mai mic decât jumătate, acum. Nu a binevoit să facă. Se poate face, aveți alte posibilități, nu trebuie să stăm că Veolia își ia și pleacă.

Se pot construi, dacă vreți, conducte, rețele de termoficare, sunt inginer specialist, expert în acest domeniu. Se poate face oricând din banii primăriei, aproape de Ploiești să nu mai fie conductele acelea care vin prin spate pe la Gara de Vest.

Sau se poate face, cum am zis, dacă se dă posibilitatea celor de la OMV, parte energetică, să poată să producă agent termic cu prețul la jumătate.

V-am spus: nu s-a dorit.

Și încă ceva - de ce oare toate orașele din țară asigură subvenții? Suntem singurul oraș din România care nu mai asigurăm astfel de subvenții la gigacalorie. De ce? Nu vă întrebați si dumneavoastră?

Dl George Botez

Mulțumesc!

Dl Aurel Răileanu, vă rog.

Dl Aurel Răileanu

Bună ziua. Mă numesc Răileanu Aurel, sunt administrator la mai multe asociații în

7                                                                                                                9

municipiul Ploiești. Am fost la dezbaterea publică organizată de primăria Ploiești și am ascultat cu mare atenție ceea ce s-a spus acolo.

Da, sunt probleme mari privind contractul următor. Eu aș vrea ca, având un proiect, în următorii ani, nu spun acum, să facem o societate să depindem numai noi de ea. Nu să se ducă banii la francezi, cum se spune. Eu așa aș vrea.

Am văzut pe dl Bogdan Toader, președintele consiliului județean să preluăm noi CET-ul. Nu se poate pentru că și noi votăm consiliul județean în Ploiești, ar trebui să voteze cei din Brazi, din... deci, suntem votanții consiliului județean. Să ne ajute, să ne sprijine în acest proiect.

De 8 ani de zile această discuție pe care au facut-o toți primarii, că majoritatea consilierilor care sunteti acum ati fost si acum 8 ani si acum 10 ani.

9                         9                 5                                       9

Revin la acea dezbatere - eu am solicitat și solicit în continuare un proiect privind distribuția orizontală care să elimine foarte multe pierderi și la noi la asociație. De ce spun asta? Repartitoarele, conform legii, sunt obligatorii dar nu se respectă în municipiul


Ploiești, nu am văzut pe nimeni să spună chestia asta, să punem rep^fjftip costurile. Și este lege. Eu am zis cum este legal.

'W

Lăsați-mă să vă spun. Eu am zis doar legalitatea repartitoarelor nu fhodalitatea


asociațiilor, cum își repartizează.

Poate ne îndrumă dl președinte UAP în legătură cu aceste repartitoare. Să vadă că este legal.

Lăsați-mă să vorbesc. Dumneavoastră trimiteți mesaje anti PSD și anti PNL. Nu fac politică, eu fac politica cetățeanului. Și vin cu proiecte.

Lăsați-mă să vorbesc.

Aș vrea, cum a zis și dl Toader, am auzit acum, să inițiați un proiect, sper să nu măriți gigacaloria dar, dacă se va face acest lucru, să inițiați un proiect să subvenționați diferența cum ați zis, de la 189 la 280 și să reușiți s-o subvenționați pentru municipiul Ploiești.

s

Mulțumesc.

9

Dl George Botez

Mulțumesc!

5

Am înțeles cam ce se vrea.

S

Liniște vă rog. Dacă nu se face liniște nu putem să continuăm.......

Dl primar, vă rog. Eu am cam înțeles cam ce se vrea. Vă rog dl primar.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Doamnelor și domnilor, dacă-mi permiteți - s-a pus o întrebare legată de preluarea de către municipiul Ploiești a întregii structuri existente la Brazi. Problema este în felul următor: în momentul de față, întreaga instalație de la Brazi, conform unui studiu și unei strategii făcute de către o firmă de specialitate, acel sistem nu mai poate funcționa mai mult de 6 ani de zile.

Al doilea lucru: în contractul, pe care noi l-am avut și-l avem încă cu Veolia, sunt stipulate niște obligații și din partea autorităților locale și mă refer aici la o serie de obligații care erau obligații de mediu și care erau obligații legate de imobilele existente pe suprafața teritoriului pe care se află centrala. Obligații care nu au fost îndeplinite. Și aici, dacă greșesc cu ceva, vă rog să mă corectați.

In atare situație, eu consider că atât timp cât partenerii din contract ai municipiului Ploiești, pentru că este un acord tripartit, Veolia, Consiliul Local, Consiliul Județean, atât timp cât partenerii din contractul respectiv nu și-au îndeplinit condițiile, nu cred că municipiul Ploiești poate, și juridic și economic dar și moral, să preia în sarcină și aceste lucruri care erau stipulate în contract și erau obligații. în contract scrie foarte clar: obligațiile de mediu trebuie rezolvate de proprietarul CET-ului.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Aș vrea să înțelegeți - este vorba de 2 arzătoare care era obligația noastră să le schimbăm. Nu are nicio legătură cu gigacaloria, cu prețul. Da, trebuie să schimb 2 arzătoare. Trebuie să dau 7 milioane de lei. Dau oricând, am spus că trebuie să vedem ce să facem cu tot sistemul nu cu 2 arzătoare că nu este problema la 2 arzătoare.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

De cât timp știți că se termină contractul în 2019?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl Cristescu eu nu v-am întrerupt pe dumneavoastră.


La finalul lucrurilor pe care vreau să le spun...

Dl Cristescu o să vă las să puneți întrebări și o să vă răspund darWț^nii^bie să vă spun până la final. Dacă-mi dați voie.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari Ok.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Mulțumesc!

Legat de finanțare, să știți că a construi un CET nou, tot conform strategiei, înseamnă cel puțin 50 de milioane de euro.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Fonduri sunt, europene?

DI primar Adrian-Florin Dobre

Până în anul 2018, decembrie, nici municipiul Ploiești și nici Consiliul Județean nu puteau obține fonduri europene din cauza faptului că niște înaintași, pe care noi i-am avut (și nu că vreau să dau vina neapărat pe cineva, eu expun o situație și dumneavoastră puteți apoi să decideți și să verificați corectitudinea lucrurile pe care vi le spun) niște înaintași de-ai noștri (și am înțeles că a existat și un punct de vedere al Veolia atunci dacă greșesc, îl rog pe dl Toader să mă corecteze) nu au dorit să intre pe acel program care era pe Ministerul Mediului, pe fonduri europene, pe POS-ul de mediu care ulterior s-a transformat în POIM. Erau decât 7 localități aprobate încă din anul 2007 sau 2009. Era vorba de Oradea, era vorba de Bacău, era vorba de București, era vorba de Iași, era vorba de Arad și-mi mai scapă 2 localități acum. Ploieștiul nu era.

în urma demersurilor comune (acum și ne certăm dar trebuie să spunem și lucrurile pe care le-am făcut), Consiliul Local, Consiliul Județean, Primărie am obținut acordul Ministerului Mediului să se desființeze această listă de 7, mai ales că nu au avut acele 7 localități, în afară de Oradea și se pare că acum Iași, capacitatea administrativă de a depune proiecte și de a absorbi banii de pe POIM. încă nu există oficial un răspuns de la comisia europeană pentru că, fiind vorba de proiect peste 50 de milioane de euro îți trebuie aprobarea comisiei europene. încă nu avem oficial pe masă un răspuns. Dar, cei de la POIM ne-au asigurat că au făcut toate demersurile și cu siguranță se va deschide acest lucru și s-a și prelungit pentru că termenul de depunere era 31 decembrie.

Mai mult decât atât, noi am avut niște documente care ne-au lipsit și mă refer la strategie, în primul și-n primul rând, studii de fezabilitate pe baza strategiei și toate aceste lucruri. Lucruri care se puteau face și înainte pentru că, pe termie, vrei sau nu vrei să participi pe fonduri europene, trebuia să existe o strategie.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

De ce n-ati făcut.

J

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Acum există această strategie, nu mă întrebați pe mine ce nu au făcut alții înaintea mea.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari


De cine ziceți, de dl Cosma?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

De cine doriți dumneavoastră, nu vreau să influențez.

5

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul

Mihai Viteazul si Mircea cel Bătrân.

5

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Noi am făcut proiect, am pus în comun bani, am făcut această strategie. Pe baza ei, în momentul de față, noi licităm pe studii de fezabilitate, presupun că și Consiliul Județean face același lucru, noi pe rețele secundare și puncte termice, dânșii pe CET. Pe lângă cele 50 de milioane de euro, pe care le are Consiliul Județean, să spunem, ca finanțare numai pentru CET, atenție, numai pentru CET nu și conducta principală, mai înseamnă încă vrea 40, 50 de milioane de euro pentru rețelele secundare și modernizarea punctelor termice.

Problema este că, în momentul de față, pe POIM, pe acest program operațional infrastructură mare finanțat de comisia europeană, la fel, am făcut demersuri împreună cu dl președinte, nu avem posibilitatea, conform ghidurilor, să finanțăm în CET decât în rețeaua primară, rețeaua secundară și puncte termice. Facem demersuri în continuare ca, la nivel de comisie europeană să se reaccepte, pentru că s-a putut prin program până în 2014, să se reaccepte finanțarea din POIM și a CET-urilor.

Pentru că, dați-mi voie să vă spun: 50 de milioane de euro înseamnă 70% din tot bugetul municipiului Ploiești.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Și jumătate din al consiliului.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Și jumătate din al Consiliului Județean. Deci, este imposibil. Ar însemna să tăiem, nu știu la dl președinte, dar la noi, tot ce înseamnă transport și gratuitate, tot ce înseamnă salubritate, tot ce înseamnă spații verzi, absolut tot.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Dar parteneriat public-privat?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Parteneriat public-privat nu se poate face pentru că, atenție, și parteneriatul public-privat intră în acea cotă de îndatorare a statului român de 3%. Deci, nu numai că atunci când vrem să luăm credite (care sunt sau nu sunt aprobate, asta este o altă discuție), nu numai atunci noi mergem la CAIL și obținem acord. Și pentru parteneriatul public-privat care, prin legislația românească, a fost considerat tot ca o datorie, ca un fel de credit furnizor, ceva de genul acesta, ca să vorbim pe termeni mai cunoscuți, intră în datoria consolidată la nivel național și nu poate depăși 3%. Și, de aceea noi nu putem să facem parteneriat public-privat.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Să faceți altă firmă să rezolvați problema?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

în momentul de față, eu i-am spus domnului președinte, eu merg pe soluția constituirii societății, suntem în demersuri pentru constituirea ADI-ului și preluării


Și există speranțe să faceți chestia asta?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Noi lucrăm la acest proiect în momentul de față.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Aș vrea să-l completez...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Numai 2 secunde, vă rog.

Au mai fost niște discuții legate de subvenție și vreau să le clarific și pe acestea, după care, cu voia domnului președinte, îl lăsăm pe dl președinte și aștept și întrebări dacă aveți.

9

Legat de subvenție, bugetul este limitat, bugetul are o sumă de venituri. în anul 2018, în urma acelei decizii de reducere a impozitului pe venit, bugetul municipiului Ploiești a pierdut zeci de milioane de lei, peste 15 milioane de euro. Noi ne-am trezit la fârșitul lunii decembrie 2017 că apare pe sub masă, așa cum s-a discutat și acum de cotele pe care noi le avem și la Primărie și la Consiliul Județean că și ei sunt, poate nu poate dl președinte să recunoască acum pentru că Guvernul este de o anumită culoare, dl președinte de aceeași culoare dar ne-am trezit cu hârtiile pe sub nas. Noi am aflat din presă ce cote vom primi. Așa s-a întâmplat și la sfârșitul anului 2017 când, pur și simplu au venit de sus și au tăiat cele aproape 15 milioane de euro. în momentul respectiv numai cheltuielile pe funcționare, nu mai vorbesc de dezvoltare, doar pe funcționare, salarii, servicii publice, funcționarea primăriei, ș.a.m.d. depășeau veniturile pe care noi trebuia să le încasăm pe noua formulă. Norocul a fost că am avut excedent și din excedent am trecut o parte la funcționare, excedent care se folosește în mod normal doar pentru investiții, dar statul văzând problema la nivel național a dat voie să facem acest transfer, 30 de milioane de lei ca să putem să ne acoperim cheltuielile curente.

Din acest motiv, de asta vin și vă spun apropo de acea așa zisa majorare de până la 60% a banilor pe care noi trebuie să-i luăm din impozitul pe venit, banii celor care muncesc aici în oraș este insuficient, această sumă este insuficientă în condițiile în care Guvernul vine și ne va pune în sarcină să plătim și asistența socială care, atenție, însemnă aproape 50 de milioane de lei le nivel de municipiu Ploiești.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Dl primar, mă iertați că vă întrerup...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Asta este problema...

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Pe mine mă interesează să ...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

M-ați întrebat de subvenție și v-am răspuns.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Eu am spus de subvenție altceva, nu interpretați numai cum vreți dumneavoastră.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova


Pot să iau cuvântul ca să completez ceea ce a spus și apoi cuvântul decât dacă mă întrebați dumneavoastră.

5

Două lucruri aș vrea să menționez și mi-a plăcut domnul pe ceea ce s-a întâmplat.

Dar, aș vrea să vă completez în 2 lucruri:

Primul lucru - credeți că, în toate acele orașe, faptul că interesează) este undeva la 400, 500, 300 și ceva, este cumva anormal sau că, la noi este 180 față de ei este anormal?

Cred că înțelegeți ce vreau să spun.

Eu merg cu dl Dobre în parteneriat pentru că este normal ca două instituții publice, ca oameni ce ne-am asumat funcțiile acestea trebuie să mergem în parteneriat. Eu nu am văzut o societate gestionată de către consiliul local (și nu doar acesta, ca să nu zicem că suntem...) care să meargă bine.

Dl Primar Adrian-Florin Dobre

Ați spus bine - gestionată de consiliul local.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

TCE merge prost, este în pierdere, a trebuit să mărim tariful. SGU merge prost. Mă înșel stimați colegi? Acum să fim realiști. Ce mai avem aici la consiliul local? Hale și Piețe.

Problema mea știți care a fost la înființarea acestei societăți: dacă ne trezim, când o să operăm, că o să avem un preț mai mare decât al Veoliei? Poate de 300.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Si subvenții mai mari.

3                          5

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Vă spun sincer - dacă, la începutul anului, noi punem subvenția ca prioritară pentru gigacalorie și renunțăm la alte cheltuieli... fără supărare, acum toți colegii din consiliul local îmi sunt dragi dar avem cheltuieli cu funcționarea foarte mari și dl Dobre a spus asta si am discutat acest lucru anul trecut. Dar, ce înseamnă funcționare?

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Salarii.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Nu doar salarii. Eu înțeleg, sunteți puțin pe o poziție de forță, v-aș ruga frumos, pentru că ne cunoaștem de foarte multă vreme, să ne respectăm, cum eu vă respect...

DI Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Așa am făcut până acum.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Mulțumesc!

3

Ideea este - renunțarea la anumite servicii care pot fi diminuate ca și cantitate dacă prioritizăm gigacaloria la începutul anului.

Fără supărare, sunt colegii mei de la Teatru și Filarmonică și de la Poliția Locală, dacă vrem să punem toți osul la chestia aceasta, eu cred că putem să ne încropim.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Adică vreți să le luati din bani sau ce?

3                            3

DI Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova


Câte puțin de la fiecare astfel încât să putem să asigurăm gigac; poate nu 180, poate o dăm în jos la 150, dacă găsim bani în buget. D vreți să ne asumăm riscul înființării unei societăți, să ne trezim peste 4

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Da, puteți să faceți aceste demersuri, oricum va fi o sinecură dupâ^a^ast^ste foarte clar dar ideea este că trebuie s-o faceți în paralel, trebuia s-o faceți mărdenTtfu.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Stiti ce înseamnă sinecură în această situație? înseamnă că Prefectura va veni si va 5      3                                                                                                                               3                                                                                                                      5

declara situație de urgență dacă noi nu putem furniza apă caldă...

Dl Primar Adrian-Florin Dobre

-------------------------------------------------

înseamnă să punem politic un conducător, asta vrea să spună prin sinecură.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Ce ziceți dl Dobre?

9

DI Primar Adrian-Florin Dobre

Explicam cu sinecura.

Di Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Eu v-am explicat și dumneavoastră și dumneavoastră variantele. Sunteți reprezentanții cetățenilor cu toții. Eu, alte variante, împreună cu dl primar ați văzut că ne-a preocupat subiectul, în ultimul an de zile ne-am întâlnit cu toate instituțiile care puteau să ne sprijine. Nu suntem responsabili, cum nici dumneavoastră nu sunteți responsabili pentru ce măsuri a luat Cuza, bune spun eu. Nici noi suntem responsabili pentru Revoluția de la 1990, cum nu aveam cu să știm ce s-a semnat în 2004, în ce condiții iar, cum a spus domnul de acolo să știți că și de la Petrotel Lukoil s-a primit că poate furniza pentru Mihai Bravu. Știm. Eram sub un contract.

Eu v-am spus ce putem să facem. Mai departe, acest stimabil domn, care reprezintă cetățenii Ploieștiului, nu doar pe dumneavoastră ci pe marea lor majoritate, eu cred că sunt în măsură să decidă cum e mai bine pentru dumneavoastră.

Eu, cu scuzele de rigoare, am vrut să știți.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Cum e mai bine pentru noi, și cu asta închei...

DI Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Este punctul dumneavoastră de vedere, dacă și-l asumă și ceilalți, cu mare plăcere.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Da.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Spuneți.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Vă spun așa: faceți și dumneavoastră cum au făcut cei de la Păulești, asumați-vă riscul să fiți dați în judecată de Veolia. Ei au câștigat. S-ar putea să ajungeți la Curtea de Apel și să pierdeți pentru că sunt niște chestii pe acolo unde se pierd procesele. Dar, asta este o altă discuție.

9

Puteți să vă asumați în numele nostru, al proștilor ăștia care plătim la buget niște bani ca dumneavoastră să vorbiți că dați 7 milioane acolo, dați 7 milioane acolo sau ce faceți.

Asta trebuie să faceți în primul rând, dacă ne respectați și ne prețuj^i acest risc.                                                                          .


Dl Bogdan Toader-Președinte Consiliul Județean Prahovao^

Riscul care este?

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari         i^ / g ț

Am zis așa: ce au făcut cei de la Păulești? Au avut aviz A f^pț^ste^șitpație similară, conflict cu Jovila, a venit Jovila și a cerut un...                   ''

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Cu ANRSC. Jovila este la ANRSC nu este ANRE. ANRE-ul este pe electricitate...

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

*

Pe hotărârea de consiliu local scria ANRE. In fine, nu contează, cum ziceți dumneavoastră.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Au greșit.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Ok, nu-i o problemă. Vreți să duceți discuția în alt plan?

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Nu, vă rog.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Deci, asta este ideea - și-au asumat, au făcut majorare de tarif cu cât credeți? Cu 0,071ei. Faceți și dumneavoastră cu 0,07 lei, cu 1 leu, cu 2 lei, nu cu 50 de lei. Să vă atace în instanță Veolia și atunci vă apărăm și noi pe dumneavoastră, suntem alături de toți pentru că faceți ceva pentru noi. în condițiile în care majorați cu 50% să nu veniți să ziceți că faceți ceva pentru noi. Că este anormal.

Asta voiam să spun. Faceți cum doriți. Vă așteptăm să vedem cine ce votează.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Eu am o propunere pentru că am venit aici să vă propun - eu am spus în felul următor colegilor: să voteze majorarea dar să nu intre în aplicare până când nu vedem cât se susține....

5

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Asumați-vă riscul.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

V-am spus de la început - când dumneavoastră veți fi în postura noastră, să vă asumați dumneavoastră riscul. Fără supărare. Până atunci, eu nu-mi asum riscul să las 55 de mii de apartamente fără apă caldă.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Decât să plătim...

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Nu reprezentați majoritatea populației din Ploiești stimate domn.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

65 de mii de oameni.

Dl George Botez

Dați-mi voie - din câte înțeleg eu, subiectul acestei discuții....

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Faceți un referendum și vedeți ce-și doresc ceilalți.


Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Da.

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Și dumneavoastră formulați nu așa. Eu am zis că păstrez prețul de î®Qsdd le^ E^u  asta am propus: să păstrez prețul de 180 de lei, să le acord majorareatd^arid'în x^g'^are când vom putea s-o susținem din bugetul local. Deci, tariful către cetățeHj^W^la fel. Asta am propus eu.

Dl George Botez

Dați-mi voie...

Dl Bogdan Toader - Președinte Consiliul Județean Prahova

Dumneavoastră aveți o problemă cu firma Veolia înțeleg.

Dl George Botez

Dați-mi voie să propun...

Vă rog, liniște.

Vreau să formulez următoarele amendamente:

Dl Gheorghe Sîrbu

Noi nu am discutat nimic.

Dl George Botez

A discutat primarul.

Dl Gheorghe Sîrbu

Vreau să iau cuvântul.

Dl George Botez

Următorul amendament: „fără TVA.”. Vă rog să le scrieți cu roșu. îl tăiați, rămâne 237. Avem aliniatul 2 „Prețul aprobat intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare în care se aprobă bugetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2019, buget în care va fi stabilită și subvenția acordată pentru acest serviciu”.

Aliniatul următor: .Subvenția pentru anul 2019 va fi stabilită astfel încât prețul maxim local al energiei termice facturate populației să fie de 186,97 lei + TVA în perioada de iarnă, după intrarea în vigoare a alineatului precedent”.

Asta înseamnă că, o eventuală aprobare a prețului de 237 de lei nu va intra în vigoare până la momentul la care, noi dezbătând bugetul localității, nu vom putea asigura subvenția în așa fel încât dumneavoastră să nu plătiți 1 leu în plus.

Dl Gheorghe Sîrbu

De ce nu venim cu acest...

Dl George Botez

Numai o secundă, dați-mi voie...

Dl Gheorghe Sîrbu

De ce nu amânăm acest proiect de hotărâre și venim cu amândouă când aprobăm bugetul? De ce?

Dl Ștefan Dânescu

Ca dânșii să fie convinși că nu se mărește tariful.

5                                            î                                             5

Dl George Botez

A,

In acest fel...

Dl Gheorghe Sîrbu


Avem și noi dreptul la cuvânt?

Dl George Botez

Cine este pentru?

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Dar au fost niște luări la cuvânt.

Dl George Botez

Cu 17 voturi pentru...

Abțineri?

Dl Gheorghe Sîrbu

Dl președinte, la acest proiect avem dreptul și noi să vorbim.

Dl George Botez

Cele două amendamente au fost adoptate.

DI Gheorghe Sîrbu

Dl președinte avem și noi dreptul să vorbim la acest proiect.

Dl George Botez

Am adoptat amendamentele.

Dl Gheorghe Sîrbu

De ce să adoptați. Adoptați după ce vorbesc și eu.

Dl George Botez

Am adoptat. Vă rog.

Dl Gheorghe Sîrbu

De ce? Că asa vreți dumneavoastră?

5                 9

Prezența acestor oameni, aici, în sală, a președinților de asociații și administratori exprimă faptul că Veolia Energie are pretenții foarte mari.

De ce, acest proiect de hotărâre nu-1 amânăm și venim cu el când venim și cu bugetul și cu proiectul de subvenție? De ce? Vreți să duceți oamenii ăștia în eroare?

Dl Ștefan Dănescu

Cu ce-i ducem în eroare, că nu plătesc nimic în plus.

Dl Gheorghe Sîrbu

De ce să-l aprobăm?

Am și eu un amendament - vreau să fie acest proiect amânat.

Dl Ștefan Dănescu

Dumneavoastră nu sunteți de acord cu faptul că rămân la fel aceste tarife?

Dl Gheorghe Sîrbu

Eu am făcut un amendament să-1 amânăm până luna viitoare când venim cu toate. De ce să-1 aprobăm azi?

Dl George Botez

Dl Sîrbu, doamnele și domnii vor să plece cu o chestie în buzunar.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dacă-1 amânăm pe acesta, pleacă cu o chestie în buzunar.

Dl George Botez

Prin ceea ce am scris acum, aici, dumneavoastră sunteți asigurați Depinde ca noi să fim capabili să orientăm bugetul iar, prin aceste chestiuni, subvenției ca fiind...


Vă rog, liniște!

Iar, prin această situație, am declarat problema subvenției ta/căldură ,xc^;fiind problemă prioritară pe care o adoptăm acum.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Scoateți-1 de pe ordinea de zi.

Dl Gheorghe Sîrbu

Așa este normal, să venim cu toate la pachet.

Dl George Botez

Dumneavoastră propuneți prorogarea.

Dl Gheorghe Sîrbu

Da.

Dl George Botez

Cine este pentru?          10 voturi

Cine este împotrivă?       17 voturi

Dacă se abține cineva?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Vrem și noi să luăm cuvântul, vă bateți joc de noi?

Dl George Botez

Dumneavoastră numai asta faceți. Stăm aici de 1 oră jumătate ca să-1 ascultăm pe dl primar cum spune...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dumneavoastră nu mai respectați nimic.

Dl Ștefan Dănescu

Supuneți la vot proiectul.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Pot să iau cuvântul?

Dl George Botez

Supun la vot proiectul.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Domnule președinte vreau să iau cuvântul.

DI George Botez

Aveți 2 minute.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Am câte minute vreau eu.

Dl George Botez

Suspend ședința.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Suspendați-o.

Dl George Botez

Reluăm ședința. Vă rog să luați loc.

Vă rog să faceți prezența, câți consilieri sunt. Este toată lumea.

Sper să ne calmăm un pic și să discutăm corect.


Suntem în următoarea situație: s-au adoptat două amendamente^ această hotărâre. Suntem înainte de votul pe hotărâre. Dacă mai s făcut? înțeleg că nu mai sunt...

Dl Gheorghe Sîrbu

Ba da.

DI George Botez

Mă scuzați. Amendamente, da?

Dl Gheorghe Sîrbu

Cu aceste două amendamente, această hotărâre devine ilegală. Din discuțiile avute cu dl secretar în pauză și dumnealui spunea că nu se știe.

Problema este următoarea: când spui într-un amendament că cetățeanul nu va plăti mai mult de 187 de lei, trebuie să ai bugetul aprobat și suma de subvenție aprobată ca să fie legal acest amendament.

Propunerea mea este următoarea, și vin cu amendamentul: haideți să ne gândim bine, haideți să-l amânăm până luna viitoare și venim la pachet cu cele două proiecte și cu cel pentru subvenție...

Dl George Botez

Ați mai propus asta și cu 10 voturi pentru și 17 împotrivă nu s-a adoptat propunerea de prorogare.

Dl Gheorghe Sîrbu

Aprobați un proiect care este nelegal?

Dl George Botez

Dați-mi voie să-mi exprim votul. Supun la vot.

Dl Florin Sicoie

Mai aveam eu o problemă.

Dl George Botez

Vă rog.

Dl Florin Sicoie

Vreau să mă retrag de la inițiatori.

Dl George Botez

Erați inițiator?

Dl Florin Sicoie

Da.

Dl George Botez Ok.

Dl Valentin Marcu

Dl președinte, îmi cer scuze dar aș vrea să auzim și noi poziția oficială a domnului secretar referitor la aceste două amendamente.

Dl secretar Laurențiu Dițu

Domnule consilier înțeleg că vreți să mă întrebați dacă aceste amendamente sau dacă hotărârea va primi aviz de legalitate în urma celor două amendamente propuse.


Dl Valentin Marcu

Dacă avizul dumneavoastră de legalitate va fi dat sau dacă avi acest proiect va fi menținut având în vedere aceste două amendament??

Dl secretar Laurențiu Dițu

Am înțeles bine întrebarea dumneavoastră.

A ma pronunța acum, tranșant pe această chestiune este un pic c ajn irșeănt și neprofesionist din partea mea. Dacă așteptați acum un răspuns cu da sau nu, favorabil sau nefavorabil, să știți că nu vi-1 pot da în acest moment. Dacă mi-ați pus această întrebare, și eu trebuie să vă răspund că trebuie să mă consult cu Direcția Juridică și cu Direcția Economică pentru că implică cheltuieli din bugetul local, există o legislație, legea finanțelor publice locale, pe urmă, subvenția este reglementată și ea de o anumită legislație.

Verificarea legalității se face prin raportarea textului actului administrativ la prevederile legale. Asta înseamnă că trebuie să am, în dreapta, proiectul de hotărâre sau amendamentul în speță și, în stânga, legislația.

Eu am avizat favorabil proiectul de hotărâre inițial trecut pe ordinea de zi.

Dl Valentin Marcu

Aveți perfectă dreptate dl secretar și sunt de acord cu argumentele dumneavoastră. Problema este că noi acum trebuie să votăm. Deci nu după ce veți analiza dumneavoastră.

Dl George Botez

Viza de legalitate, se dă sau nu se dă, oricum este ulterioară.

Dl Valentin Marcu

Dar eu, înainte de a vota un anumit amendament...

Dl George Botez

S-au votat amendamentele.

Dl Valentin Marcu

înainte de a vota o hotărâre, vreau să știu, în cunoștință de cauză, care este poziția secretarului.

Dl George Botez

Și v-a spus-o care este.

Dl Valentin Marcu

Da dar noi suntem liniștiți? Sunteți liniștiți dragi colegi?

Dl George Botez

Da, suntem liniștiți pentru că, dacă dl secretar va constata că nu este legal, nu va da viza de legalitate și atunci intrăm într-o procedură specială și dumneavoastră nu aveți nicio problemă, votați oportunitatea.

Dl Ganea, vă rog.

Dl Cristian Ganea

Mulțumesc dl președinte.

Acum câteva clipe când am făcut o pauză dl Dobre a rămas aici în sală și a afirmat că noi, consilierii PSD-ALDE mințim cetățenii.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Păcăliți am spus.

Dl Cristian Ganea

Păcăliți, tot aia înseamnă.


Ideea este în felul următor: eu vreau să știu dl primar, dumn vreți să le dați subvenție oamenilor ca să-și păstreze prețul?

Vreau să-mi răspundeți exact la întrebarea asta.

Dl primar Adrian-FIorin Dobre                                   .

Dl viceprimar, așa cum colegii mei au propus amânarea aceâtu^prp^gt-până la momentul la care se aprobă bugetul și avem capacitatea de a decide dacă putem susține sau nu această subvenție. Asta este ideea.

Dl Cristian Ganea

Dacă noi amânăm...

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

In aceeași măsură, am spus foarte clar că nu sunt de acord cu acest tarif și am argumentat.

Dl Cristian Ganea

Eu am auzit altceva.

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

înseamnă că aveți surse proaste, mai verificați-le sau duceți-vă la un control ORL.

Dl George Botez

Dl primar dar văd că ați luat-o pe arătură, asta-i golăneală pe față.

Dl Cristian Ganea

Da sau nu?

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Am spus că nu sunt de acord cu această majorare și am susținut...

Dl Cristian Ganea

Și ne certați?

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Nu, poate că vorbesc mai tare în momentul de față...

Dl George Botez

Poate că nu v-a întrebat nimeni.

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Și am susținut-o și la dezbaterea publică și am susținut-o și aici. Consider că acest tarif pleacă de la niște principii eronate, prețul de la care trebuia să se plece din formula din contract nu este 90 de lei ci este 75 de lei. Aștept în continuare, că asta e, așa ne tratează pe noi autoritățile și Guvernul nu ne-a răspuns în termen de 1 lună de zile.

Dl Cristian Ganea

Mai schimbați placa.

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Nu am ce placă să schimb. Este o realitate și o vedem cu toții în momentul de față.

Și nu sunt de acord cu această majorare din aceste motive. Vin și spun că au făcut investiții dar, pe de altă parte, cu toții recunoaștem că au pierderi de peste 40%. Deci unde sunt investițiile care, apropo, se regăsesc în tarif?

Acestea sunt lucrurile pe care vreau să le știu până când se aprobă un astfel de proiect. Vreau o fundamentare corectă.

Dl George Botez

Supun la vot.

Dl Gheorghe Popa


Dl președinte...

Dl George Botez

Numai, gata. Supun la vot.

Luăm act că dna Sanda Dragulea nu participă la vot.

Dl Gheorghe Popa

Vreau să pun și eu o întrebare.

Dl George Botez

Nu mai puneți că am tot pus până acum. Supun la vot.

Dl Gheorghe Popa

Dumneavoastră ați făcut amendamentul, să înțelegem și noi.

Dl George Botez

Amendamentul a fost aprobat.

Dl Gheorghe Popa

Vă rog să afișați amendamentul făcut de dl consilier Botez pe ecran.

Dl George Botez

14 voturi pentru. Dna Dragulea nu a votat.

Dl Gheorghe Popa

Voiam să-l întreb pe dl președinte...

Dl George Botez

Abțineri?

5

Dl Gheorghe Popa

Dacă este corect ceea ce spune la alin. 2 că prețul acesta majorat...

Dl George Botez

Voturi împotrivă?

Dl Gheorghe Popa

Domnule, să știu si eu cum votez.

7          3           3

Dl George Botez

împotrivă?

Dl Gheorghe Popa

Nu-mi dati cuvântul domnule?

5

Dl George Botez

Nu, dumneavoastră aveți nevoie de clarificări...

7                                                          9

Dl Gheorghe Popa

Dumneavoastră ati făcut amendamentul.

9

Dl George Botez

Am făcut amendamentul și a fost adoptat.

Dl Gheorghe Popa

La alin 2 dumneavoastră spuneți că subvenția pentru anul 2019 va fi stabilită după aprobarea bugetului local, că așa scris acolo, pentru perioada de iarnă. Deci, undeva prin noiembrie, decembrie. Deci, dacă noi aprobăm bugetul local, ipotetic, în martie, prețul acesta majorat de 237 de lei intră la 1 martie sau 1 aprilie iar subvenția care dumneavoastră sugerați că va fi dată pentru cetățean, în condițiile în care cetățeanul va plăti prețul de acum, de 186 plus TVA, va fi dată acea subvenție de 50 de lei cu luna noiembrie-decembrie.

Dl George Botez


In perioada de iarnă.

Dl Gheorghe Popa

Va plăti același preț pe gigacalorie ca în prezent.

Dl George Botez

Am înțeles. Cum votati?

5                                                  S

Dl Gheorghe Popa împotrivă.

Dl George Botez

Deci, tot grupul PNL împotrivă. Vă rog să luați act. Și PMP-ul tot împotrivă.

Deci, 14 voturi pentru, 12 voturi împotrivă, proiect adoptat.

Dl Gheorghe Sîrbii

Face parte dintr-un contract de concesiune, nu vă exprimați dumneavoastră că este proiect adoptat. Actul adițional face parte dintr-un contract de concesiune. Concesiunea înseamnă două treimi...

Dl George Botez

Mai departe.

Dl Gheorghe Sîrbu

Lăsați-i pe cei în drept să hotărască dacă este aprobat sau nu.

***

Dl George Botez

Mai departe, punctul 8.

Dl Gheorghe Sîrbu

Așa v-ați așezat în capul mesei din 2016 și stați numai acolo.

DI George Botez

Punctul 8 „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu”Ploiești”.

Voce din sală

Rușine să vă fie.

Nu vă gândiți la cetățeni, vă gândiți numai la dumneavoastră și atât. Nu știți că, din .....de persoane care locuiesc la bloc nu au cu ce să plătească întreținerea.

Dl George Botez

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru.

27 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești”.

Discuții?

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru.

27 de voturi


..Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază a publici și ale personalului contractual din cadrul famili „Administrație” din Primăria Municipiului Ploiești și Consiliul Loca


Dl secretar Laurențiu Dițu

Si-au retras avizul.

5

Dl Paul Palaș

Este proiectul inițiat de dl primar?

Dl secretar Laurențiu Dițu

Da.

Dl Paul Palaș

Aviz negativ.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Doamnelor și domnilor consilieri, am văzut acest aviz negativ și voiam să vă atrag atenția asupra faptului că, dacă nu se aprobă acest proiect de hotărâre (și nu știu ce se va întâmpla cu proiectul de hotărâre nr. 11), salariile vor crește automat pentru că noi, prin hotărârea veche, dumneavoastră ați aprobat, pe lângă un cuantum de salarii, și un coeficient în dreptul fiecărui funcționar public sau în dreptul fiecărei persoane care este în cadrul primăriei și are calitatea de personal contractual.

De aceea trebuie adoptat acest proiect de hotărâre pentru menținerea nivelului salariilor netului în plată, de diminuare a acelor coeficienți și bineînțeles de păstrare a acestui cuantum de salarii pe care-1 avem în momentul de față. Mai mult decât atât, știți foarte bine că, prin efectul legii, prin ordonanța 114, salariile cresc cu aproape 10% pe medie, atât datorită acelor norme de hrană, cât și voucherului de vacanță.

De aceea vă atrag atenția că neadoptarea acestui proiect de hotărâre, nu știu ce se întâmplă cu proiectul de hotărâre, este decizia dumneavoastră, automat va duce la o creștere a salariilor păstrându-se coeficienții și bineînțeles creșterea va fi datorată salariului minim pe economie.

Rugămintea mea către dumneavoastră este aceea de a reanaliza toate aceste lucruri. După ce va fi adoptat bugetul la nivel național și știm exact care sunt sumele pe care noi le vom avea, mă refer dacă doriți o majorare, sumele pe care noi le vom avea aprobate prin cotele defalcate, prin taxele și impozitele locale sau prin alte venituri pe care municipalitatea le face.

Mulțumesc!

Dl George Botez

Vă rog dl Sîrbu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Aș dori să fac și eu un amendament: după art. 1 - „Stabilirea salariilor de baza ale funcționarilor publici si ale personalului contractual din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, conform anexei nr. 3, ce face parte din prezenta hotarare, incepand cu 01.01.2019”.

Anexăm și Anexa 3 cu salariile de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual de la SPFL.

Dl secretar Laurențiu Dițu


Este vorba de un alineat în cadrul aceluiași articol.

Dl Gheorghe Sîrbu

Da, este alineatul 2.

Dna Zoia Staicu

Vă rog să consemnați că nici la acest proiect, nici la

Dl George Botez

Dl Ganea, vă rog.

Dl Cristian Ganea

Mulțumesc dl președinte.

Pentru o lămurire mai bună a situației, o să pun o întrebare - dacă în anul 2017 au primit o hârtie în care Prefectul ne-a adresat o informare asupra unei decizii pe care am luat-o?

Este vorba de Hotărârea nr. 514/20.12 la care Prefectura a avut ceva de spus. Ați fost informați?

Dl George Botez

Nu.

Dl Cristian Ganea

O să-l întreb pe dl secretar, nu știu dacă era dânsul atunci secretar?

Dl secretar Laurențiu Dițu

Dea, eu eram în funcție la acea vreme.

Dl Cristian Ganea

Spune clar, la rubrica supliment individual, rubrică în afara cadrului legal.

Numai puțin că nu dau eu cuvântul dna Dolniceanu, da?

Eu pun o întrebare clară la care vreau să am un răspuns corect. De ce nu am fost anunțați, care a fost răspunsul? Că sunt aproape 2 ani.

Dl secretar Laurențiu Dițu

Această adresă...

Dl Cristian Ganea

Este adresată Consiliului Local Ploiești. Eu nu am primit-o, am luat-o din ziar.

Dl secretar Laurențiu Dițu

Dl Ganea, a fost comunicată către comisii.

Dl George Botez

Care comisii?

Dl Cristian Ganea

Faceți dovada.

Dl secretar Laurențiu Dițu

Toate comisiile de specialitate. Vom face dovada.

Dl George Botez

Și s-a răspuns la ea?

Dl secretar Laurențiu Dițu

Da, s-a răspuns, nu mai știu prin ce adresă.

Dl George Botez

De către cine?

Dl secretar Laurentiu Dițu


De către Direcția Juridică.

3

Dl George Botez

Păi, nu trebuia să adoptăm o hotărâre dacă era în atenția consilriSlui Juridică poate să răspundă în numele consiliului local? Era vorba°’^®pi hotărâri și știu că asta se pune în dezbaterea consiliului local. Și, dacă în'ti zile nu o revoci, este deschisă acțiune în instanță.

J                                                9                                       9

Dl secretar Laurentiu Ditu

A fost comunicată la comisie, consiliul local avea posibilitatea să inițieze...

Dl Cristian Ganea

La ce comisie? Că nici un coleg nu știe.

Dl secretar Laurentiu Dițu

Toate comisiile dl Ganea. A fost transmisă la toate comisiile.

Dl Gheorghe Andrei

Direcția Juridică trebuia să ia măsurile necesare, să analizeze si să transmită concret, în urma adresei Prefecturii, soluția care urma.

Dl secretar Laurentiu Dițu

Direcția Juridică, la fel ca și mine, nu are inițiativă în elaborarea proiectelor de hotărâri.

DI Cristian Ganea

Și care este răspunsul?

Dl secretar Laurențiu Dițu

Răspunsul nu-1 am acum.

Dl George Pană

Dacă nu aveți inițiativă domnule secretar, cum rămâne atunci cu solicitarea Prefecturii că înseamnă că a răspuns cineva care nu are inițiativă. Ca atare, solicitarea Prefecturii a rămas nesoluționată. Consiliul local era cel în măsură să modifice eventual, așa cum se solicită prin adresa Prefecturii. De ce nu a ajuns în atenția consiliului local pentru ca acest consiliu s-o modifice sau nu?

Cumva Direcția Juridică sau cine a semnat s-a substituit consiliului local?

Spuneți-mi.

Dl secretar Laurentiu Dițu

îmi cereți să răspund acum la o întrebare fără să...

Dl George Botez

Bun. Pentru a bună informare a participanților, pentru că toți cred că am fost luați un pic din oală, este vorba de o adresă prin care Prefectura sesizează nelegalitatea unei hotărâri adoptate de către consiliul local prin care, cu referire la SPFL, era menționată o anexă în mod nelegal, apreciază Prefectura. Și spune în felul următor: au fost încălcate prevederile Legii 153/2017, Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și prevederile Legii 24/2000 actualizată privind normele de tehnică legislativă, după cum urmează - la Anexa 3 din HCL 514, la capătul de tabel există rubrica suplimentar individual decembrie 2017, rubrică inserată în afara cadrului legal.

Pe urmă face o discuție pe actele emise de noi.

Numai o secundă doamnă, vă rog să mă lăsați. Dumneavoastră vr^igă că aveți dreptate. Pe noi ne interesează nu dreptatea dumneavoastră ci această chestie. Nu dumneavoastră ați răspuns și nu cred că dumneavt răspunsul. Dumneavoastră o să susțineți o altă problemă. Mulțumesc


espuneți îbtas la să>qați Autat/în consiliu chestia asta și de ce Direcția Juridică s-a substituit consiliului și y^CunȚaâ^jns, acela care l-a dat, că nu știm care-i răspunsul.

Vă rog dna, haideți.


rG

f Ll


î          1

A                                                                '       '                 -                                 ’                  wj’ I

întrebarea pe care dl Pană și dl Ganea au pus-o a fost de cej^ș


Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Domnilor consilieri vreau să vă precizez câteva lucruri - știți că ați avut întotdeauna tot respectul nostru...

Dl George Botez

Doamnă luați-o cu varianta finală. Și dumneavoastră l-ați avut pe al nostru, nu cred că sunt probleme. Haideți să discutăm pe legalitate.

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Da.

Prefectura, în luna decembrie a anului 2017, a fost dezinformată, așa cum sunteți și dumneavoastră la acest moment, de către primărie, că salariații SPFL au în continuare stimulente, lucru neadevărat. Inclusiv în temeiul hotărârii 514 se invocă acel articol care prevede că salariații finanțelor locale nu mai pot avea stimulente și că trebuie să fie ca toți ceilalți. Fapt pentru care, la art. 2 al Hotărârii 514, votată în unanimitate, scria clar „aprobă salariile de bază ale salariaților SPFL”.

Prefectura nu spune că este ilegală hotărârea. Spune să reanalizăm pentru că salariații SPFL nu mai au dreptul la stimulente. Asta s-a și făcut. Țin minte că am discutat (nu vreau să dau nume) cu consilieri locali care mi-au spus că s-a discutat în comisia de specialitate și că este un drept câștigat și din acest motiv nu se poate reanaliza hotărârea, nu există un temei.

Dl secretar Laurențiu Dițu

Doamnă dați nume pentru că aici se fac niște acuze.

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Nu știu dacă-și mai amintește. Nu vreau să se supere pe mine. Dar credeți-mă că au fost discuții.

»

Au fost discuții cu dl secretar, au fost discuții cu dna Angelescu, au fost discuții cu Direcția Juridică, cu directorul de la acel moment. S-a analizat hotărârea punct cu punct, literă cu literă, s-a ajuns la concluzia că nu sunt motive de ilegalitate.

S-a comunicat acest răspuns prefecturii iar prefectura care, conform legii, ar fi trebuit să atace hotărârea dacă erau motive de ilegalitate, în 6 luni sau 1 an, cum spune Legea nr. 544, în situații complexe, nu a facut-o.

Mai mult de atât, am fost reclamați si la Camera de Conturi stimati domni si doamne consilieri.

Dl George Botez De către cine doamnă?

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

De către aceleași persoane care au făcut adresa la prefectură dl președinte. Și Curtea de Conturi nu...

Dl primar Adrian-Florin Dobre


Vă rog să nu mai spuneți primărie. Ați zis că primăria a dezinfori

Dl George Botez

A zis acum, ce să zică.

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe

Am și eu emoții.

Nici măcar Curtea de Conturi nu a considerat că sunt ilegale.

Ce să înțelegem, că viza de legalitate pe Hotărârea 514, că faptul că noTam luat 1 an și 1 lună de zile salariile pe baza acestei hotărâri înseamnă că toată lumea a comis o ilegalitate?

Mai mult de atât, vreau să vă spun că adoptarea acestei hotărâri fără anexa noastră, inclusiv a celeilalte inițiate de domnii viceprimari înseamnă că acești oameni vor merge acasă cu salariile scăzute. In timp ce toată primăria se bucură și așteaptă cu sufletul la gură o mărire, noi vom merge acasă cu salarii micșorate. Pentru că am câștigat anul trecut procese de 14 milioane de lei?

Chiar cred că am făcut toate eforturile. Dumneavoastră ați stabilit salariile noastre. An de an suntem supuși acelorași situații. Cu tot respectul, nu înțeleg pentru ce?

DIStefan Dănescu

Doamna director, sincer, chiar vă bucurați de tot respectul nostru numai că nu era o problemă vizavi de dumneavoastră și de colegii dumneavoastră. Era o problemă de legalitate.

Dl secretar a afirmat că a trimis această notificare către toate comisiile consiliului local numai că îi aduc aminte domnului secretar - orice comisie nu este factor decizional. Consiliul local este for decizional drept pentru care răspunsul nu trebuia să-l dea Direcția Juridică fără a supune atenției consiliului local.

Este părerea mea. Vă rog frumos să mă contraziceți sau nu.

Doamna Dolniceanu, având în vedere că dna prefect nu este de față, eu urmăresc dar îmi este foarte greu să înțeleg ce a vrut dna prefect să spună.

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Să reanalizăm pentru că a primit o reclamație.

Dl Ștefan Dănescu

Să ne spună dna prefect. Prin acea notificare, acea adresă aș vrea s-o discutăm în consiliul local, așa mi s-ar părea corect, nu în comisii de specialitate.

Discutăm în comisia de patrimoniu acea notificare sau în comisia de învățământ?

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Prefectura nu a atacat. Acesta este instrumentul - atacarea hotărârii. Nu a fost atacată în contencios, nu este ilegală.

Dl secretar Laurențiu Dițu

Dacă-mi permiteți - noi dezbatem aici un proiect de hotărâre pentru care s-au făcut rapoarte de specialitate favorabile, s-a dat viză de legalitate favorabilă.

înțeleg că vreți să vă întoarceți la un proiect de hotărâre și la o hotărâre care a fost adoptată, neatacată în instanță de către Instituția Prefectului, asta însemnând că hotărârea a fost legală.

Nu înțeleg rostul, sincer să fiu, nici nu mă interesează de ce se fac ac Vreau să vă spun că adresa prefecturii este datată 12.02.2018 la Instituțj noi înregistrată tot la data de 12 februarie.


Repet - a fost transmisă la comisiile de specialitate ale consiliului 1 posibilitatea să inițiați proiecte de hotărâri, să chemați în comisii (înțeleg £&xs dar nu recunoașteți), să chemați în comisii funcționari...

Nu v-am întrerupt dl Dănescu.

Dl Ștefan Dănescu

Nu dar v-ați uitat la dna Dolniceanu, care a dat din cap. Să ne spună.

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale


Nu toată lumea. Știu că au fost consilieri. Nu am afirmat că toată lumea.

Dl secretar Laurențiu Dițu

Noi am răspuns Instituției Prefectului la data de 14 martie 2018. Adică, am căutat să ne încadrăm în termenul legal de 30 de zile în care dumneavoastră nu ați luat nicio inițiativă.

Dl Cristian Ganea

Dl secretar, îmi cer scuze, eu vorbesc de lucruri diferite. A fost adresată consiliului local, nu primarului, nu secretarului.

Dl secretar Laurențiu Dițu

Și comisiile ale cui sunt?

Dl Ganea, dați-mi voie să termin, vă rog frumos. Că vă fac o surpriză acum.

Dl Ștefan Dănescu

La comisia de patrimoniu, domnule secretar?

Dl secretar Laurențiu Dițu

A fost adusă la cunoștință. Puteați să inițiați proiect de hotărâre în orice domeniu nu neapărat pe comisie.

Dl Ștefan Dănescu

Și dumneavoastră răspundeți fără un proiect de hotărâre, fără poziția noastră? Răspundeți fără să ne întrebați?

Dl secretar Laurențiu Dițu

Dl Dănescu, dați-mi voie să termin. Vă rog frumos.

V-am spus că nu înțeleg demersul dumneavoastră, nici nu caut să-l înțelege până la urmă.

Adresa către Instituția Prefectului, v-am spus - a fost transmisă la 14 martie 2018 și a fost semnată de către dl viceprimar Ganea, care spune că nu știe de ea, de ce răspuns s-a dat, de către secretar, subsemnatul...

Dl Ștefan Dănescu

Nici dumneavoastră nu stiati.

Dl secretar Laurențiu Dițu

Știam foarte bine.

5

Dl Cristian Ganea

Când v-am întrebat, ați spus că nu știți.

Dl secretar Laurențiu Dițu

Știam foarte bine. Nu știu de conținutul ei, nu tin minte.

9                                                              9                             9                        7           5

Dl Cristian Ganea

Nici eu nu mai știu.

9

Dl George Pană

Dl secretar, ați băut apă după dl primar, ați început să aruncat Dumneavoastră ați emis actul acela. Dl viceprimar l-a semnat că domnului primar, trebuia să semneze să plece adresa.

Dl secretar Laurențiu Dițu


Eu reliefez niște evidențe. Nu pot să știu dacă a avut cunoștință sau nu. Este o semnătură, nu este a domnului primar, este semnată de dl Ganea, de către mine și de către directorul Direcției Juridice.

9

Hotărârea nu a fost atacată în instanță, ca atare Prefectura a considerat-o legală, ce vreți mai mult?

9

Dl Cristian Ganea

-----'--------------------'-------------

îmi dați și mie o copie să citesc ce am semnat? De 3 zile întreb și nu-mi răspunde.

Dl Gheorghe Sîrbu

Haide dl președinte să continuăm.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Intr-o astfel de situație, conform legii în vigoare, procedura prealabilă, pe care o poate exercita Instituția Prefectului, este opțională, nu este una obligatorie și termenul pentru o astfel de hotărâre, având în vedere impactul, era de 6 luni de zile pentru a o contesta în instanță, în contencios, dacă se considera că întrunește elemente de nelegalitate.

Instituția Prefectului niciodată nu stabilește legalitatea unui act administrativ ci doar, atunci când consideră că se întrunesc elemente de nelegalitate, transmite instanței ca să delibereze asupra legalității.

Stau și mă întreb ce se întâmpla dacă semnam eu hârtia aia?

Dl George Botez

Se numește tutelă administrativă.

9

Dl Vîscan vă rog.

Dl Robert Vîscan

Luna trecută am făcut o interpelare legată de locul din fața primăriei care nu are autorizație, nu are aviz de la Electrica, nu este racordat la curent. Nu am primit nici un răspuns domnule primar. Vă mulțumesc. Așteptați și dumneavoastră să primiți răspuns de la Guvern. Am făcut și anul trecut o interpelare legată de o persoană anume de la Urbanism, am făcut direct către dumneavoastră interpelarea, nu mi-ați răspuns nici la aceea.

înțeleg că azi vorbim despre salarii, salariile personalului.

In 2017 ați dat o Notă internă prin care doreați modificarea fișelor posturilor și cei care doresc să facă parte din administrația locală să fie profesioniști, foarte bine pregătiți, cu studii de lungă durată, doctorate dacă se poate.

In 2019 reveniți cu o altă Notă internă și încetați aplicabilitatea Notei interne date în 2017. Sunt foarte curios de ce ați făcut acest lucru. între 2017 și 2019 salariile au crescut. Mă gândesc că ar fi trebuit să le cereți mai mult, că vorbim despre productivitate. Dumneavoastră încetați aplicabilitatea unei Note interne date tot de către dumneavoastră.


Și încă un amănunt pentru că m-a amuzat -învețe pe de rost poezii, lecții, diverse lucruri. Noi v citim. Discursuri. Foarte frumos. Mă gândesc că aș hârtii în față să le citească și să ne spună părerile ori<

Vă mulțumesc.

Dl George Botez

Mulțumesc.

9

Dl Minea.

Dl Gabriel Minea

Vreau să anunț neparticiparea mea la vot la punctele 10 și 11.

Dl George Botez

Alte discuții mai sunt?

Doamna Angelescu, spuneți-ne și nouă cum este cu Anexa asta 3, că am înțeles că dumneavoastră aveți un alt punct de vedere?

Dna Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane și Administrativ

La momentul când a fost emisă Hotărârea 514, de fapt la începutul lunii decembrie, a fost abrogat art. 14 din Legea 285 unde erau acordate stimulentele. Normal ar fi trebuit modificat art. 3 din Hotărârea 253 prin care se acordau stimulentele. Numai că Hotărârea 514, întocmirea, discuțiile și tot ce a fost la momentul acela au fost până aproape de sfârșitul lunii decembrie ca urmare nu s-a modificat acel articol.

Pe legalitate nu pot eu să mă pronunț.

Dl George Botez

Nu pe legalitate. Dumneavoastră credeți că această anexă 3 este ok sau nu? Din punctul de vedere al serviciului pe care-1 conduceți.

Dna Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane și Administrativ

La SPFL întotdeauna au fost salariile mai mari.

Dl George Botez

Doamnă nu asta că am înțeles, să le dea Dumnezeu sănătate, să fie și mai mari. Nu asta este problema.

Dumneavoastră, în momentul în care s-a întocmit acest proiect, nu ați fost de acord cu o anexă 3 și nu vă spun că aveți dreptate sau nu.

Dna Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane și Administrativ

Legea 153 prevede 2 regulamente, unul pentru funcționarii publici și unul pentru personalul contractual. De aceea am întocmit doar 2 anexe. Știam de acea adresă că a venit dar...

Dl George Botez

Haideți să trecem peste adresa aia, lăsăm.

Dl Gheorghe Sîrbu

Doamna Angelescu eu am făcut acest amendament să nu existe discriminare în primăria municipiului Ploiești.

Dl președinte v-a întrebat clar - este legal sau nu?

Dna Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane și Administrativ

Asta vă spun, de legalitate nu răspund eu.

Dl Cristian Ganea


Am avut nenumărate discuții, împreună cu dl primar și cu dl \i.         yiqfî$teles

ț^eiNprțalul

|Wuri llfniihistraiiv


că sunt două regulamente unul pentru funcționari publici, urju^/p ~         ' 1 '


contractual. Prin ce este diferită această anexă 3? Are similare cu ceilalți funcționari publici?

Dna Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane și

S-a păstrat, la momentul...

Dl Cristian Ganea

Nu discutăm ce s-a păstrat. Un consilier gradul II, la Primărie, în clădirea asta are o sumă de bani iar unul de la SPFL are o altă sumă de bani...

Dna Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane și Administrativ Mai mare.

Dl Cristian Ganea

Bun. Atunci de ce nu-i facem pe toți la fel? Să-i mărim pe restul la nivelul SPFL-ului. Atunci unde este dreptatea? Că nu cred că un angajat de la SPFL lucrează mai mult decât un angajat de la Urbanism, Patrimoniu, Direcția Relații Internaționale, DTI și așa mai departe.

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Este vorba de un drept câștigat.

Dl Cristian Ganea

V-am spus ceva?

Dl George Botez

Doamnă nu ați înțeles esența. Ideea era să-i ridicăm pe ceilalți ia nivelul dumneavoastră.

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Dl președinte, puteți să le faceți și mai mari din punctul meu de vedere.

Dl George Botez

Din ce am înțeles de la doamna (eu cumpăr ce mi se vinde), nu se poate unul să fie verde si unul să fie roșu. Toți sunt albaștri.

9                                                 9                  9                                   J

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Dl președinte Legea 153...

Dl George Botez

Doamnă lăsati-mă să termin.

9

Atunci spunem așa: să nu existe discriminare, haideți să-i urcăm pe toți dl primar, îi aducem pe toți la nivelul anexei 3 și atunci, anexa 2, ca nivel, va deveni la nivel cu anexa 3.

Dumneavoastră ce credeți - ceilalți au dreptul la același nivel de salarizare?

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

întotdeauna, când legea le-a permis, ASSC-ul ia cei 20% sau nu știu cât pentru asistență socială, Poliției Locale pentru normă de hrană, niciodată nu am avut nimic de obiectat.

Ideea este următoarea: știți foarte bine că noi am fost întotdeauna asimilați nu primăriei ci finanțelor, ANAF-ului. ANAF care are 15% stimulente, care are salariile mai mari decât noi. Legiuitorul, până în 2017, inclusiv a considerat că fînanțiștii, pentru că au o muncă ingrată, nu este vorba de mai mare sau mai mică, mai complexă sau mai puțin 46


complexă, este vorba că te iei în piept cu toată lumea să le iei banii. As acest lucru s-au acordat acele stimulente până la un punct. în 2017, prii| consiliu succesive, dumneavoastră ați achiesat la acest punct de vedere emise în care noi aveam coeficienți diferentiati.

Eu nu vorbesc aici de altceva decât de faptul că, avem o hotărâre-M^^ons^îi^un vigoare, valabilă, 514, votată, neatacată de absolut nimeni, de Instituția PrefeWflui sau de altcineva, hotărâre la care se aplică un algoritm. în varianta domnului primar rămân în plată salariile, conform coeficienților votați în Hotărârea 514, varianta a doua...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu.

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Rămân în plată și...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Rămâne netul în plată.

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Netul, mă scuzați.

Și, în varianta celor 2 domni viceprimari, se aplică cei 2080, salariul minim pe economie la coeficienții aprobați prin Hotărârea 514.

Noi avem alți coeficienți aprobați prin Hotărârea 514. Că este moral, că nu-i moral, noi ne-am susținut atunci punctul de vedere și dumneavoastră ați considerat că așa este.

Dl George Botez

Acum nu ne dați cu firma-n cap.

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Dl președinte, eu nu vă dau cu firma-n cap.

Dl George Botez

Nu ne dați cu firma-n cap, adică să spuneți că dacă atunci ați fost de acord trebuie să fiți si acum.

9     9

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Nu dl președinte, nu-i dau nimănui cu firma-n cap, eu vreau doar să vă spun că există același cadru legal ca atunci, nu s-a schimbat absolut nimic între timp. Noi asta facem, ne apărăm drepturile.

Pentru că, repet (și cu asta chiar o să termin pentru că nu vreau să vă plictisesc) -în timp ce toată Primăria așteaptă măriri de salarii, noi trebuie să mergem acasă cu salarii micșorate, cu dreptul nostru câștigat. Pentru ce?

Atât. Mulțumesc.

Dl George Botez

Dl primar.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Eu sunt cel care am solicitat, prin proiectul de hotărâre, păstrarea netului în plată pentru toți salariații. La momentul respectiv, așa cum am solicitat, nu a ieșit așa cum am dorit pentru că nu a fost pusă acea anexă separată pentru cei de la SPFL. Ulterior am aflat că există o serie de modificări care permit celor de la Teatru și Filarmonică (și mă refer aici la TESA) și vreau s-o întreb pe dna Anca Angelescu dacă prin această modificare se reglementează acest lucru, au posibilitatea să aibă salariul la nivelul personalului contractual pe același nivel de vechime, pregătire, studii, ș.a.m.d.

în urma unor discuții pe care eu le-am purtat și au participat și \ fccpâfiAfi'ii. am înțeles că există o serie de diferențe destul de substanțiale între perspnuln! cvntrâctual si funcționarul public.

Și, ulterior, am înțeles că există totuși discrepanțe destul âșjnari și ip/rândul consilierilor și mă refer aici pe categorii de consilieri superior față de cb/ăijj^ri^^âtanți, asistenți și principali.                                                                 b

Văzând toate aceste lucruri, eu personal am dorit să corijez acea hotărâre de consiliu local și am solicitat, în aceeași măsură, să vedem care este impactul tuturor acestor decizii și am pus inclusiv hotărârea cu majorarea de 9,5% care se face pentru absolut toată lumea, de la un cap la altul, punctul 11 de pe ordinea de zi, către Direcția Economică. într-o bătaie de joc, șeful Direcției Economice (și-mi asum ceea ce spun) a prezentat de fiecare dată trunchiat această informație de față cu noi, conducerea, de față cu sindicatele, de față cu directorii instituțiilor. Și, ca să vă dau doar 2,3 exemple, varianta care trebuia să prezinte o diferență între funcționarul public și personalul contractual de 10%, ca valoare totală în buget este mai mare decât cea care trebuia să prezinte doar o diferență de 5%. Matematic discutând este imposibil.

Ca să nu spun că aceste două variante erau mai mari ca valoare decât varianta propusă cu 9,5% pentru că acea variantă nu conținea norma de hrană și voucherul de vacanță.

Noi, conducerea, oamenii care au participat, într-o bătaie de joc am fost manipulați și ni s-au adus informații total greșite.

Am avut ședințe repetate, am invitat sindicatele de fiecare dată. Nu ni s-a adus un document care să exprime realitatea, drept pentru care am decis ca, până când se aprobă bugetul, să nu avem o majorare de salarii decât cele care sunt prin virtutea legii. Asta e, trebuie s-o aplicăm, că ne place, că nu ne place, că suportă bugetul, că nu suportă bugetul.

De aceea am vrut să vă aduc la cunoștință pentru a ști în ce condiții am propus acest proiect de hotărâre și mi l-am menținut, cu aceste 3 amendamente. Ar fi trebuit să fie mai multe amendamente dar, pentru că am observat că 2 proiecte de hotărâri legate de Spitalul de Pediatrie și Spitalul Municipal, care ar fi permis, de asemenea, încadrarea personalului TESA din spitale la nivelul personalului contractual din primărie, au fost amânate sau ce s-a întâmplat cu ele, rămân cele 3 amendamente pentru a avea o acuratețe față de ceea ce a existat până la 31 decembrie 2018, atât pentru SPFL cât și pentru cele 2 instituții de cultură, personalul TESA.

Și revin la întrebare dna Angelescu - amendamentul, pe care l-a făcut dl consilier acoperă ceea ce am solicitat?

Mulțumesc!

9

Dna Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane și Administrativ

Se menține netul în pată.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Da. Și se mărește pentru personalul TESA de la instituțiile de cultură?

Dna Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane și Administrativ

Da, dar trebuie să facă amendament.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Bun, trebuie făcut amendament și pentru așa ceva.

DI George Botez

Supun la vot amendamentul domnului consilier Sîrbu:

Cine este pentru?               27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru amendament.


DI primar Adrian-Florin Dobre

Dar amendamentele celelalte nu sunt?

Dl George Botez

Mai sunt alte probleme?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Stați să ne lămurim - se rezolvă și problema Teatrului și Filarmonicii?

Dl secretar Laurențiu Diț»

Nu ați făcut amendament. Nu este amendamentul făcut.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Să propună cineva acest amendament.

Dl George Botez

Păi avem amendament?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Există.

Dl George Botez

Dacă nu-i amendament nu facem amendament. Dacă e amendament, facem amendament. Dacă nu este amendament, ne apucăm acum în ședință să-l scriem? Dl Sîrbu nu și-a făcut temele.

Dl Gheorghe Popa

Eu cred că trebuie rezolvată și această problemă.

La alin 2...

Dl George Botez

2 s-a rezolvat. Acela este 3.

Dl Gheorghe Popa

Se renumerotează. La art. 2 „Salariile de bază pentru funcțiile specifice domeniilor de activitate bugetară altele decât domeniul familiei ocupaționale “Administrație” prevăzute în statele de funcții ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești sunt cele prevăzute în anexele corespunzătoare acestor domenii prevăzute în Legea cadru nr. 153 din 28.06.2017 cu modificările și completările ulterioare și se acordă conform art. 38 din aceasta lege”.

Dl George Botez

Și acest text ce rezolvă? Dl Popa știți sau nu? Ca să nu o mai lungim. Dna Angelescu?

Dl Gheorghe Sîrbu

Reglementează situația și de la Teatru și de la Filarmonică.

Dna Mihaela Rus - Teatrul Toma Caragiu


Să nu se creeze o confuzie. La noi este vorba numai de perso

sunt pe grila culturii.                                                    /De personalul TESA. Rezolvă și la dumneavoastră situația.

Dl George Botez                                       ?

n-                  .      « a . r.                                                       .     .   .         ..       ..                            i i


Zice „altele decât familiile ocupaționale Administrație...”. Flautiștirau grifă1?

Am înțeles. Deci este bine-venit ăsta.

Este scrisul domnului vice. Dați un copy-paste că o să ne trebuiască și la următorul. Dl Gheorghe Popa

La alin. 2 „Salariile de bază pentru funcțiile de conducere contractuale specifice domeniului familiei ocupaționale Administrație din cadrul instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv ale conducătorilor acestora sunt stabilite conform art. 11 din Legea cadru nr. 153 din 28.06.2017 cu modificările și completările ulterioare potrivit anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre”.

Și la art. 4 aș vrea să fac o completare, după Centrul Creșe din municipiul Ploiești adăugăm „Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești”.

Dl George Botez

Am o rugăminte: tot ceea ce este cu roșu să dați copy pentru că o să mai avem nevoie, o să vedeți.

Dl Florin Sicoie

Corectați textul, tăiați „și”, puneți virgulă. Este vorba de limba română.

Dl George Botez

Și ce treabă avem noi, în consiliul local, cu limba română? Vi s-a părut, în cele 4 mandate, pe care le-ați evocat (adus aminte), că există vreo legătură cu limba română? Este pur tangențială.

Supun la vot amendamentele. Felicitări dl Ganea pentru redactare.

Cine este pentru?                9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           16 abțineri

5                                                                                   S

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                9 voturi

Cine este împotrivă?

16 abțineri

5


Dacă se abține cineva?           16 abtir

»                                                                                               5

9 voturi pentru, grupul PNL și 16 abțineri. Domnii consilieri Zoia Staicu și Gabriel Minea nu au participat la vot.

Dl Gheorghe Popa

Dl președinte, dacă-mi permiteți, înainte de votul final, mi-a scăpat...

Dl George Botez

Lăsați-1 așa, nu-1 mai punem, nu vă mai obosiți. Acum am dat votul final.


Dl Gheorghe Popa

Nu a fost votul final.

Dl George Botez

Ba da, ați votat pentru. Ați ridicat mâna.

Dl Gheorghe Popa

Am ridicat ca să fac o intervenție.

Dl George Botez

Dl este suficient că oricum...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dacă ia cuvântul și spune că nu a votat pentru, cum să-1 numărăm pentru?

Dl George Botez

Mai ziceți domnule, dacă-i circ, circ să fie.

Dl Gheorghe Popa

Mai ales că este amendamentul domnului viceprimar.

Dl George Botez

Spuneți-i și numele.

Dl Gheorghe Popa

Domnului viceprimar Ganea, a spus mai devreme și dânsul.

Dl George Botez

Nu este amendamentul dânsului, dumneavoastră faceți amendamente.

Dl Gheorghe Popa

La anexa nr. 2, salariile de bază stabilite...

Dl George Botez

Ce treabă avem noi cu anexele că anexele sunt alea de acolo, nu?

Dl Gheorghe Popa

Trebuie corectată anexa la funcții de conducere, personal contractual, acelea de pe ecran sunt corecturile.

Dl George Botez

Supun la vot corecturile.

Dl Cristian Ganea

Mai votăm încă o dată?

Dl George Botez

Lasă domnule să fie, nu vezi ce-i aici? Urlăm unul la altul, votăm, altul nu vrea, pleacă, se întoarce? S-or schimba lucrurile într-un an și jumătate.

Dna Adriana Cârstea - Serviciul Relația cu Consiliul Local, Reglementare

Amendamentul este cu 9 voturi pentru și restul...

Dl George Botez

Deci ultimul amendament?

Dna Adriana Cârstea - Serviciul Relația cu Consiliul Local, Reglementare

Cu 9 voturi pentru că dna Zoia nu participă la vot și 16 abțineri pentru că dl Minea nu participă la vot.

*

Dl George Botez

Supun la vot proiectul în integralitatea lui:

9 voturi


Cine este pentru?                9 voturi                      b 1A *

Cine este împotrivă?            -

Dacă se abține cineva?           16 abțineri

9 voturi pentru, grupul PNL, exceptând-o pe dna Zoia Stailuși 16 âbțmer^restul lumii. Domnii consilieri Zoia Staicu și Gabriel Minea nu au participai ^^^;Acestproiect nu a trecut.

„Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019”.

Dna Zoia Staicu nu participă la vot.

Dna Zoia Staicu

Vreau să fac o referire, dacă tot colegul meu, dl Vîscan, în cadrul proiectului anterior și-a permis să facă o referire la mine, că am citit, vreau să vă spun următorul lucru: și fără să citesc ceva pot să fac o interpelare. Mi-am și cerut scuze că citesc tocmai ca să mă încadrez în cele 2 minute. Una este să vorbești liber și alta este să citești de pe o pagină...

Dl George Botez

Și alta este să stai 5 minute și să explici că ai vorbit 2.

Dna Zoia Staicu

Și vreau să-i precizez domnului Vîscan că pot să susțin o interpelare și, mai mult de atât, îi amintesc că am 20 de ani de scoală si nu școala vieții.

7                                                                                            9                  5              5                           5

Dl George Botez

Da doamnă, foarte bine.

Dl Robert Vîscan

M-am referit la faptul că ați citit interpelarea făcută de dl Prună, o dată. Nu v-am menționat în nici un cuvânt numele, nu știu cum ați înțeles dumneavoastră că este vorba de dumneavoastră.

Dna Zoia Staicu

Pentru că am fost cea care a citit si am recunoscut.

5

Dl George Botez

Nu ași fost singura. Și dl primar are niște fotografii pe aici când are textul pe telefon și le citește. Vreți să vi le dau?

Dl Robert Vîscan

Dl președinte îmi permiteți?

Dl George Botez

Vă rog.

Dl Robert Vîscan

Eu am o curiozitate totuși - de fiecare dată ne referim la subvenționarea celor care stau la apartamente. Nu a venit nimeni niciodată cu nici un proiect să subvenționăm și pe cei care stau la case. Nu înțeleg care este diferența...

Dl Gheorghe Sîrbu


Nu sunteți bine informat...                                             -\

Dl Robert Vîscan

A fost un proiect pe care l-am depus tot noi în mandatul tr|cUt?E^mi m|gLine nimeni cu nici un proiect de genul acesta. Facem nenumărate lucruf^d^banii^țățehilor, tăiem gărdulețe la blocuri, foarte bine, nu zice nimeni să nu tăiem'g^tțr^țO’^^ocuri dar, în același timp haideți să facem și ceva pentru cei de la case dacaM^oVSâ' folosim aceeași monedă.

5

Dăm subvenție celor care folosesc energia termică, lemnele, cărbunii și ce mai folosesc oamenii să se încălzească pe la case. Că se folosesc și lemne și cărbuni și diferite alte surse.

Anvelopăm toate blocurile, foarte bine. Haideți să anvelopăm și 5 case în Ploiești. Pe banii municipalității pentru că și acei oameni contribuie la veniturile municipiului și niciodată nu ne referim la ei.

Mulțumesc.

Dl George Botez

Si eu mulțumesc.

3                             3

Vreau să vă spun atât: aveți în mine un partener, sunt convins că în toți colegii, atunci când vom veni să acordăm subvenția din buget, să căutăm suma necesară pentru a acorda subvenția și pentru cei de la case, echivalent cu cei de la blocuri, da?

Si eu îmi voi reafirma dorința ca atunci când se va discuta de subvenție, ea să se dea la o singură proprietate și nu așa cum se dă acum pe gigacalorie. Să se dea pe familie, pe persoană, pe apartament. Pentru că nu se poate ca unul să aibă 30 de apartamente și să mănânce subvenția în timp ce acela de la casă nu capătă absolut nimic. Vom gândi chestia asta, venim cu o chestie dar celor care vor să croiască bugetul le spun de acum că acel buget nu va fi votat dacă nu găsim o modalitate alternativă să-i satisfacem și pe concetățenii care stau la case.

Cum, cu cei de la bloc, spun eu că am rezolvat problema de o manieră onorabilă, să ne gândim și la cei de la case dar, valoric, să aveți în vedere chestia asta.

Dl primar, vă rog, să supun și eu la vot și să terminăm.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Referitor la subvenția la apartamente, să știți că există o lege în vigoare căreia i-a fost amânată aplicarea în anul 2018, o subvenționare a gigacaloriei. Vedeți că subvenționarea se poate face numai acolo unde există contorizare individuală și nu repartitoare sau alte sisteme de genul acesta.

Tăierea gărdulețelor se face pentru să sunt pe domeniul public și este dată în administrarea celor de la SGU, nu putem intervenii pe domeniul particular al unor cetățeni, știți foarte bine că legea nu ne permite...

Dl Robert Vîscan

Am dat un exemplu aleatoriu. Sunt făcute la cererile asociațiilor de proprietari.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Voiam să discut de preambulul hotărârii de consiliu care urmează, de majorare a salariilor cu 9,5%. Prin această majorare cresc și diferențele care sunt destul de semnificative între personalul contractual și funcționarul public. Aceasta ar fi o primă chestiune.


așa cum s-a solicitat, încercând să prindă în ea toate cheltuielii ge căi^ i'e-a^avut municipalitatea anul trecut pe baza execuției și să pună în plus impactW'^^ten^âiafiale și chiar dacă această simulare nu conține norma de hrană și voucherul, vr^Oă^a spun că, în ea avem diferențe în minus pentru subvenția la transportul public de călători, adică pentru pensionari; avem diferențe în minus pentru salubritate. Și, cu toate acestea, suma ajunge la 386 de milioane de lei.

Conform ultimei propuneri, pe care Guvernul a lansat-o către autoritățile publice locale, sumele pe care noi le vom avea la buget, vor fi de 356 de milioane de lei. Din această sumă va trebui să deducem, ținând cont de un IVG corespunzător celui de anul trecut, aproximativ 50 de milioane de lei, reprezentând asistența socială, așa cum este propunerea Guvernului de a fi suportată de către autoritatea publică locală.

Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că, în momentul de față, municipalitatea are în derulare o serie de contracte, contracte la care noi suntem obligați să majorăm devizele pe baza creșterii salariului minim pe economie, în special în zona construcțiilor, unde salariul este de 30%.

Mai mult decât atât, bugetul va avea o diminuare pe care n-o putem comensura în momentul de față din cauza faptului că, la fel de bine știți, că aceste salarii din sectorul construcțiilor, până la 3 mii de lei, sunt neimpozitabile timp de 10 ani de zile.

Toate societățile comerciale care au ca și obiect de activitate, în proporție de 80%, construcții, pentru toți salariații până în 3 mii de lei, nu vor mai plăti impozit pe venit. Cine este „beneficiarul” unei astfel de decizii? Nu spun că e rea pentru sectorul de construcții, Doamne ferește dar, ca de obicei, se decontează pe umerii autorității publice locale.

Și avem o diferență, dacă este să ne uităm pe cifre, deși încă o dată vin și vă spun - nu sunt fundamentate toate cheltuielile pe care noi le avem cu serviciile de utilitate publică. Avem o diferență de cel puțin 80 de milioane de lei.

A majora salariile, care oricum cresc, în virtutea legii, prin prisma voucherelor de vacanță și a normei de hrană, mai înseamnă o presiune în plus de aproximativ 11, 12 milioane de lei. Și, atenție, doar pentru posturile care sunt ocupate. Nu vorbim de posturile care nu sunt ocupate și pe care, conform legii, noi suntem obligați să le bugetăm.

Eu cred că trebuie să fim conștienți de aceste lucruri. Vreau să vă spun că acest buget, pe care Direcția Economică, prin vocea directorului economic, care astăzi, din păcate, nu este alături de noi pentru că are o problemă personală, conține zero investiții pe absolut toate capitolele.

Aceasta este realitatea bugetului. De aceea v-am spus și la intervenția trecută, la proiectul de hotărâre trecut, să amânăm această decizie până când vom vedea care sunt exact sumele, pe care autoritatea publică locală le va primi.

Să priviți cu foarte multă responsabilitate acest proiect și rugămintea mea către dumneavoastră este ca aceste majorări să le acordați doar după ce se va aproba bugetul național și vom ști care vor fi veniturile acordate din bugetul național. De fapt, sunt veniturile cetățenilor care muncesc în acest oraș dar pe care, prin diverse formule științifico-fantastice, Guvernul le modifică de la un an la altul și nu știm niciodată pe ce

venituri să ne bazăm. Anul trecut, prin scăderea acee acesta avem, la fel, o diferență de cel puțin 80 de mili


Dl George Botez

Și eu. Vă rog dl Ganea. Am înțeles că aveți niș

Dl Cristian Ganea

Dl primar ne-a ținut lecții de școală politică. Este adevărat, mare parte din ce a spus sunt adevărate, unele nu sunt chiar atât de adevărate. Cred că are ceva cu Guvernul, este A

foarte clar, normal că este de altă culoare. încercăm să acceptăm acest lucru...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Și cu consiliul care este majoritar de altă culoare.

Dl Cristian Ganea

Dl primar eu am tăcut mâlc ca un pisoiaș, nu v-am întrerupt.

Până la amendamente vreau să vă spun un banc - știți care este familia tradițională? Cea care este angajată la o direcție a primăriei, are o fiică în altă parte, are o nepoată șefa fiicei, are un soț la o firmă a primăriei și am tăcut.

La această hotărâre ar trebui să se adauge și Anexa 3 de la SPFL și la Anexa 2B, este înroșit deja, avem pompier, avem paznic, toți sunt pe muncitori necalificați. Eu mă refer că pompierul nu este un om necalificat. Dacă cineva poate să spună că nu este așa...

Acestea sunt cele 2 amendamente pe care le fac pe scurt și pe repede înainte fără să țin vreo lecție.

Le votați pe rând, în bloc, cum le votați dl președinte?

Dl George Botez

Aveți un amendament de făcut?

Dl Florin Sicoie

Am un comentariu.

Dl George Botez

Aș vrea să supun la vot amendamentele. Este aproape ora 4, suntem aici de la ora 12. Comentariul vizează ceva la amendament, limba română?

Dl Florin Sicoie

Atrag atenția că apare o situație foarte greu de gestionat.

Dl George Botez

Cum ar fi? Dar vă rog scurt.

Dl Florin Sicoie

Depășiți rolul acesta de președinte.

Dl George Botez

Nu domnule Sicoie pentru că, vă rog să mă credeți că, acordând cuvântul cuiva, dacă noi am stabilit de la început 2 minute, noi suntem fraierii care vorbim 2 minute și dl primar a vorbit 2 ore. Nu cred că eu îmi depășesc...

Dl Florin Sicoie

Nu este treaba mea.

Dl George Botez

Ba da, este treaba dumneavoastră pentru că sunteți membru al acestui consiliu. Și, dacă am votat 2 minute, am votat și pentru dumneavoastră, am votat și pentru dl primar, absolut pentru oricine. Nu depășesc deloc, eu pun în aplicare o decizie a consiliului.

DI Florin Sicoie

Mă refer la art. 6: spune așa la alin. 1 - „începând cu 1 ianuarie 2019. până la 31 decembrie 2019, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen aj^^rHdi^țcante...” La alin. 2 - „Prin excepție de la prevederile alin. (1), ordonatorii S^credile p^Daproba ocuparea posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 20|9. precum și paturile de conducere începând cu 1 ianuarie...”.                     I WSRp

Dau un exemplu simplu - Casa de Cultură, 14 inși, 13 inș^^geșfuEf vacante, concursul din decembrie a fost anulat. Potrivit acestui articol, alin. l ;€pâ^§^^nu se mai poate ține decât apelând la alin. 3 unde spune „prin excepție, în cazuri temeinic justificate, prin hotărâre a consiliului local, se pot organiza concursuri sau examene...”. în loc să reînceapă concursul într-o săptămână, să dureze o lună, să ocupe cele 3 posturi, cum poți într-o instituție să lipsească 30% din personal și să nu poți să ții concurs?

Dl George Botez

Dl consilier este o situație specifică privind această Casă de Cultură. Dacă este nevoie, se vine cu proiect, se aprobă. Dar ideea este că regula trebuie să fie strictă pentru toate organizațiile ca să știm foarte bine pentru că trebuie să conservăm efortul financiar.

Di George Pană

Mă iertați dl președinte. Acesta este sensul - în măsura în care într-adevăr este nevoie, consiliul local va hotărî asupra acelei nevoi, pe care respectiva instituție o va aduce în atentia consiliului local.

9

DI Constantin Grigore

Pentru colegul meu, dl Vîscan, referitor la anvelopare sau subvenție la case. De ce nu ați facut-o dumneavoastră până acum?

Referitor la acest proiect de majorare de salarii, din câte îmi aduc bine aminte și nu cred că mă înșală memoria, dl președinte al Consiliului Județean, dl Bogdan Toader specifica că, în cazul în care nu avem de unde să dăm subvenții, vom tăia de ici de acolo. Cred că am auzit bine. Noi ce facem acum, le ridicăm?

Eu nu văd baza legală pentru a aproba acest proiect pentru că nu avem buget. Prin urmare propun prorogarea.

DI George Botez

Supun la vot prorogarea:

Cine este pentru?              10 voturi

Cine este împotrivă?           17 voturi

Dacă se abține cineva?

9

10 voturi pentru prorogare, grupul PNL, 17 voturi împotrivă, prorogarea a picat.

*

Dl primar, vă rog mult să fiți scurt.

DI primar Adrian-Florin Dobre

Observ că, prin propunerea dumneavoastră constrângeți atribuțiile pe care le are primarul atunci când vorbim de modul în care își gestionează aparatul propriu cu privire la angajarea sau neangajarea în aparatul propriu. Nu este atribuția dumneavoastră să faceți acest lucru, vă spun din start, și este un caz similar, pe care l-am avut când ați încercat,


prin regulament, să impuneți o serie de reguli către doamna adrțji ulterior, Instituția Prefectului ati văzut că a transmis si...

2                     5                                             S                                                              5

Dl George Botez

Am înțeles.

9

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Asta este. în primul rând, nu aveți cum să restrângeți atribuțiile date--prin lege, primarului.

în al doilea rând, creșterea cu 9,5% pe lângă creșterea, care vine în virtutea legii pentru vouchere și pentru norma de hrană, este o decizie iresponsabilă pentru că așa cum am spus și am dat aceste cifre din buget, cifrele pe care le-am avut anul anterior și le-am analizat în profunzime. Bugetul nu poate suporta o astfel de creștere în condițiile în care ne sunt puse în sarcină și cheltuielile cu asistența socială. Este o totală iresponsabilitate acest lucru și vă rog frumos să luați o decizie prin care să amânați un astfel de vot, măcar până când Guvernul va stabili foarte clar care sunt sumele ce vor reveni autorităților publice locale.

Mulțumesc.

9

Dl George Botez

Supun la vot amendamentele.

Dl Cristian Ganea

Mai am și eu un amendament.

Dl Gheorghe Popa

Vreau să-1 întreb pe dl secretar dacă, în lumina celor spuse de dl primar și a amendamentelor care se fac la acest proiect, am înțeles că deja este o dimensionare a cheltuielii bugetare, așa cum am înțeles ieri la grupul operativ, prin această majorare de 9,5%, plus cea prin efectul legii, norma de hrană și voucherele de vacanță, de vreo 17, 18 milioane de lei. Așa am înțeles ieri la grupul operativ. Deci, această propunere de majorare cu 9,5% conduce la majorarea cestei cheltuieli pe bugetul municipiului Ploiești și voiam să vă întreb dacă ați analizat această speță și ați studiat impactul acestei cheltuieli asupra bugetului municipiului Ploiești, mai ales în contextul în care discutăm de 2, 3 zile acest lucru.

Dl secretar Laurențiu Dițu

Vă rog să-mi permiteți să răspund. Cred că această întrebare era mult mai bine s-o adresați Direcției Economice, în speță doamnei director. Eu am, la acest proiect de hotărâre, un raport favorabil din partea Direcției Economice.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Haideți să întrebăm atunci Direcția Economică.

Dl George Botez

Stați un pic. Vă rog dl Vîscan.

Dl Robert Vîscan

Ieri, la grupul operativ, o doamnă din partea Direcției Economice ne-a spus că dl primar i-a cerut să facă două simulări pe buget unde influențele, ambele erau aproape dublu față de proiectul la care ne referim.

Aș vrea să știu, că doamna este în sală, dacă este adevărat sau nu? Ca să înțelegem dacă, în fața consiliului punem și venim cu un proiect și, în spate umblăm cu simulări de

bugete, acordăm creșteri, acordăm beneficii? Eu înțeleg că o doamnă Direcția Economică a făcut două simulări pentru aceste creșteri.

Să ne spuneți și nouă dl primar, i-ați cerut să facă aceste sim
£Ut I în


_ Lucrează în M IA

singură, dacă ați avut un proiect care necesita aceste simulări? Când venjți cu consiliu? Să știm si noi ce facem.                                 T

Vemți cu un proiect în care spuneți că plafonăm dar, în acel^s^imp^ fes^ereți lucrătorilor din cadrul primăriei să facă simulări cu creșteri mai mahA^catMa' acest proiect, pe care-1 studiem acum. Unde este adevărul?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl consilier v-am explicat la începutul primului proiect privind salariile, la proiectul nr. 10, că aceste simulări sunt făcute în mod eronat. Da, am solicitat aceste simulări pentru a vedea ce înseamnă pe buget impactul acestor creșteri.

Și mă repet: diferență între personal contractual și funcționarul public de 10%, diferență de 5% între personalul contractual și funcționarul public și ce să vezi? Când ai diferența mai mică, suma salariilor este mai mică decât atunci când diferența este mai mare.

De asta vin și spun că s-a manipulat prin această informare făcută către noi, conducerea primăriei. Iar, atunci când s-a făcut simularea cu această creștere de 9,5%, în simulare nu s-au pus voucherele și norma de hrană. Este o chestie făcută în mod intenționat. Aceasta este una dintre probleme.

A doua problemă la care vreau să vă atrag atenția este că și așa, eu când am discutat acum de 386 de milioane, am luat valoarea cea mai mică pe care ne-au pus-o cei de la Direcția Economică, nu cea mai mare, fără să aibă vouchere, norma de hrană, subvenția în totalitate sau, cel puțin la nivelul anului 2018 pentru transportul public de călători, salubritate (apropo, la salubritate, pe partea de DDD avem jumătate din suma pe care am avut-o bugetată anul trecut deși anul trecut am avut contract din luna iunie) plus alte cheltuieli care au fost reduse fără să aibă o fundamentare. Eu, când am cerut această simulare, am cerut ca, acolo unde nu se poate fundamenta, să se pună execuția anului trecut.

Deci, cu alte cuvinte, noi trebuia să avem o simulare în care, pe lângă diversele variante pentru salarii, puneam cheltuielile anului trecut. Noi nu avem această realitate pusă aici în această situație.

Tocmai de aceea am solicitat să se rămână la netul în plată care oricum va crește cu aproape 10%, mai mult sau mai puțin, cei care au salarii mai mici, o creștere mai mare, cei care au salarii mai mari, o creștere mai mică datorită faptului că sumele sunt la fel pentru toți.

Pe de altă parte, pe mine mă surprinde un lucru: când am venit cu un proiect de hotărâre, și prin vocea domnului Palaș și a dumneavoastră câțiva alți consilieri, pentru a lua un credit ca să facem investiții (încă o dată vă spun că pe noul buget să ne ajute Dumnezeu să închidem bugetul de funcționare, avem zero investiții), când am venit cu un proiect de hotărâre prin care să facem un credit ca să facem investiții în municipiul Ploiești, propuse și de dumneavoastră o serie de investiții, nu numai de mine sau de colegii mei din consiliu, ați spus - domnule, trebuie să verificăm, să vedem care este impactul pe buget.

Unde este ipocrizia? Eu asta vreau să vă întreb. Atunci îmi ș vota că nu știți care este impactul pe buget dar votați o majorare o calculăm, luăm două credite?

Vă întreb - unde este ipocrizia?țî Âăjjnp puteți e cor\ dacă W Pi

va întrec - uncie este ipocrizia:                               Ww

Vreau s-o întreb pe dna director dacă, în lumina celor discu^^șflrarț^TUVern și propunerii Guvernului care a rămas în picioare, este suportabilă aceaȘta^fe^r^ Și vă rog să vă asumați acest răspuns pentru că, ulterior, cum a fost și anuî'trecut, vor veni consilieri care să spună că aparatul de specialitate, din care și dumneavoastră și eu facem parte, suntem de vină că nu știm să gestionăm bugetul. Dar, în momentul în care ne sunt puse castane fierbinți în față și se votează aici așa într-un ritm extraordinar, noi trebuie să răspundem la ele, noi trebuie să le punem în aplicare.

Deci revin - este sustenabilă o astfel de creștere doamna director?

Dna Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Eu doar țin locul doamnei director, am participat la întocmirea acestor situații... Dl secretar Laurențiu Dițu

Nu ține locul directorului.

Dna Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Situațiile sunt centralizate de la subordonați, sunt aici, puteți să-i întrebați cum și-au calculat.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Vi se pare normal ca atunci când ai o diferență mai mare față de o diferență mai mică, când ai diferența mai mare să fie total sumă mai mare decât atunci când ai o diferență mai mică? Ce Dumnezeu, este o chestiune matematică. Vorba unui coleg primar - se învață în clasa a IV-a să pui un procent la o sumă.

Dl George Botez

Mulțumesc!

5

Aș vrea să finalizăm acest proiect dl Ganea, vă rog amendamentul.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Vreau și eu să știu răspunsul pentru că este o chestiune extrem de importantă.

Dl George Botez

Până când doamna perfecționează răspunsul ca să vi-1 ofere, vreau amendamentul domnului Ganea, pe care l-a anunțat de 20 de minute.

Dl Cristian Ganea

La art. 5, HCL 2 din 2018 prin care personalul plătit din fondurile publice care beneficiază de scutire de impozit..., dacă vreți să mă ajutați doamna Angelescu? Aici mi-a scăpat. Era vorba de cei 7% la persoanele cu handicap.

Dna Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane și Administrativ încetează cu excepția art. 1.

Dl George Botez

La ce doamnă, cu excepția unde, spuneți vă rog eu.

Dna Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane și Administrativ

Cred că mai bine ar fi să scriem un alt articol...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Faceți un amendament cu mai bine ar fi.


Dl George Botez

Nu-1 citim pe a lui Ganea să zicem că-i al nostru.

Dna Zoia Staicu


______________ jfgk i.yîj


Vreau s-o întreb pe dna Gavrilă dacă are calitatea de înlocuiic^le ^tectk?Înțeleg că locul doamnei Crăciunoiu este ținut de dna Tărăcilă și nicidecii^^ș^^îiîeaei. O întreb în ce calitate vorbește.                                              * s 1

Dl George Botez

Este si ea cetățean.

3                            9

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Șef Serviciul Buget. Este cea care pregătește bugetele.

Dl George Pană

Doamna consilier, a avut atribuții de director la începutul anului 2018.

Dl George Botez

Gata cu amendamentul?

Dl Valentin Marcu

Sunteți șef serviciu, aveți salariu de 10.621 de lei și nu puteți să spuneți care este situația, dacă este bugetul sustenabil sau nu?

Dna Manuela Tărăcilă - Direcția Economică

Nu m-am ocupat de buget.

Dl Valentin Marcu

Dar cine se ocupă doamnă?

Dl George Botez

La ari. 5 „începând cu data de 01.01.2019 prevederile HCL 514/20.12.2017... precum și art. 2-4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 2/30.01.2018 își încetează aplicabilitatea”.

Supun la vot amendamentele:

Cine este pentru?            16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?       9 abțineri

16 voturi pentru și 9 abțineri, grupul PNL, amendamente adoptate. Domnii consilieri Zoia Staicu și Gabriel Minea nu participă la vot.

*

Vă rog dl Sicoie.

Dl Florin Sicoie

Repet observația la art. 6...

Dl George Botez

Am înțeles...

Dl Florin Sicoie

Numai o secundă, vorbesc strict juridic acum, nu am nici un parti-pris. Această formă trebuie să reglementeze toate situațiile. Nu aveți dreptate când spuneți că, pentru anumite lucruri, o să facem în hotărârile ulterioare.

Acel alineat 3, care spune - prin excepție de la 1 și 2, prin hotărâre de consiliu se reglementează situația posturi vacante de conducere interimară contrazice o lege organică 60

care este Ordonanța 189/2008 pentru domeniul culturii care spune că, în momentul în care există un post vacant de conducere într-o instituție de cultură are o unde lipsesc pașii legali dintr-o hotărâre de consiliu local ca să pern abuzivă, un consiliu poate amâna ani de zile un concurs pe un post de coi la Filarmonică, la Operă, ș.a.m.d.


Dl George Botez

Am înțeles.

Supun la vot proiectul:

16 voturi

9 voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

16 voturi pentru și 9 abțineri, grupul PNL, amendamente adoptate. Domnii consilieri Zoia Staicu și Gabriel Minea nu participă la vot.

Punctul 12 ..Proiect de hotărâre privind însușirea raportului “Analiză — diagnostic a eficienței activității de transport public local S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești”,

Lipsă aviz legalitate. Nu intră în dezbateri.

îjc

Punctul 13 ..Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Primar Adrian Florin Dobre să identifice și să prezinte Consiliului Local strategia de continuare a activității de termoficare în Municipiul Ploiești, începând cu luna mai 2019”.

Vreau să văd textul.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu intră în atribuțiile primarului așa ceva, conform Legii 215. Faceți ce vreți în consiliul local? Ce înseamnă asta?

Dl George Botez

Alin. 2 „Propunerile privind modalitățile concrete de continuare a furnizării serviciului public de termoficare menționat la art. 1 vor fi concretizate și prezentate Consiliului Local până la data de 30 martie 2019”.

Supun la vot amendamentul. Dl Puiu Neagu nu este în sală.

Cine este pentru?              17 voturi

Abțineri? Voturi împotrivă?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl președinte?

DI George Botez

Am înțeles că vreți să luați cuvântul. După ce votez amendamentul veți lua cuvântul.

Abțineri? Voturi împotrivă?


Dl Gheorghe Sîrbu

Incălcați Regulamentul Consiliului Local dl președinte.

Dl George Botez

Spuneți dl primar, luminați-ne.

Dl Gheorghe Sîrbu

V-ați așezat în capul mesei acolo din 2016 și faceți legea aici, încălcarea grosolană a Regulamentului Consiliului Local...

Dl Ștefan Dânescu

Aceste discuții le faceți în comisii nu în consiliul local. Sau la partid.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl președinte, să știți că nu puteți să aduceți sau să legiferați în plus decât legiferează Parlamentul sau decât, prin hotărâre sau ordonanță de Guvern, stabilește Guvernul.

Există o lege 51 care spune foarte clar care este parcursul unui astfel de demers -studiu de oportunitate elaborat de către o entitate independentă care vine și prezintă consiliului local variantele și consiliul local adoptă. Noi avem acest studiu de oportunitate care este public, este pe site-ul primăriei, îl poate citi toată lumea.

Mai mult decât atât, dați-mi voie să vă spun un lucru - atunci puneți și pe dl președinte al consiliului județean pentru că eu nu mă pot referii decât la rețeaua secundară și punctele termice. Dacă doriți să avem o strategie, sau ceea ce propuneți dumneavoastră acolo, solidă, haideți să vedem ce se întâmplă și cu producția energiei termice. Nu pot eu, de unul singur, să decid pe proprietatea altcuiva. A Consiliului Județean.

Mulțumesc.

9

Dl George Botez

Si eu.

5

Dl Gheorghe Popa

Voiam să-l întreb pe dl secretar dacă are viză de legalitate sau va avea viză de legalitate acest proiect de hotărâre în forma prezentată cu amendamentul domnului Botez?

Dl secretar Laurențiu Dițu

Nu pot să fac o observație pentru că toate neînțelegerile și disputele politice, până la urmă, ajung în sarcina domnului secretar.

Are viză de legalitate, nu are viză de legalitate, discuțiile puteau să se poarte și să mă întrebați acest lucru si înainte de ședința de consiliu local si mai ales când s-a initiat

9                                      9                                    9             9                                                        9                                                                 J

acest proiect de hotărâre. Și nu numai acesta, în legătură cu inițierea proiectelor de hotărâre.

Referitor la acest proiect de hotărâre, într-adevăr dl primar are dreptate - s-a realizat un studiu de oportunitate cu privire la modalitatea viitoare de gestiune a serviciului, acest studiu de oportunitate este recepționat, nu este aprobat în consiliul local, așa cum prevede Legea 51, deoarece trebuie să facă obiectul consultării asociațiilor beneficiarilor, în speță asociațiilor de proprietari. După aceea, trebuie să fie supus procedurii de transparență decizională. Mă refer la acel proiect de hotărâre care va propune aprobarea modalității.

Dacă acel proiect de hotărâre va fi aprobat și vom avea o hotărâre dc consiliu local, atunci această hotărâre de consiliu local rămâne caducă, nu mai produce efecte pentru că 62

deja s-a aprobat acea modalitate care prevede foarte clar cum se va g&mqite âcesț serviciu pe viitor.

Eu nu pot să mă pronunț cu privire la oportunitate, după c/wYșiiji. Ni; pc&Aentru că nu-mi permite legea. Ca cetățean pot să mă pronunț, ca pei^aniMiziM

pronunț dar ca secretar al municipiului nu pot să mă pronunț și sa^e^ific^D^âhalizez oportunitatea unui proiect de hotărâre.

Di Gheorghe Sîrbu

Nu este vorba de oportunitate. Pe legalitate.

Pun aceeași întrebare și doamnei director de la juridic - dacă acest proiect de hotărâre are viză de legalitate de la Direcția Juridică? Vreau să știu și eu cum votez. Dacă este legal sau nu este legal.

Dl George Botez

Are viză de legalitate...

Dl Gheorghe Sîrbu

Este o lege, 215 care stabilește clar atribuțiile primarului. Ce este asta? Facem fiecare ce vrea, stabilim pentru primar anumite sarcini, dăm cu termene?

Dl George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?                17 voturi

Cine este împotrivă?            9 voturi

Dacă se abține cineva?

5

17 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, grupul PNL, proiect adoptat. Dl Puiu Neagu a părăsit sala.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Ploiești și Comuna Brazi în vederea realizării Planului integrat de calitate a aerului”.

Discuții?

s

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocații lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, precum și pentru părinții ai căror copii beneficiază de măsura de protecție specială, pentru anul 2019”.

Discuții?

5

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

„Proiect de hotărâre privind includerea unei locuințe din


al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașupi^iiCvtâ^sdu care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilo^pj^ffețdri și repartizarea acesteia conform prevederilor legale”.

Discuții?

9

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol”.

Discuții?

9

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a două clădiri aferente Grădiniței cu program prelungit nr. 38, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora''.

Discuții?

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, Bl M5, M5A din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului”.

Discuții?

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5


•                        w                    ♦                                                                vi \               jf jT jP

„Proiect de hotărâre privind trecerea unor locuințe peffîrufifiefiffitdate în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, Bl. 33U1 din proprietatea publii^^lfnfimcipiului Ploiești în proprietatea publică a statului".

Discuții?

5

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

26 de voturi pentru.

26 de voturi


„Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform prevederilor legale".

Discuții? Vă rog.

Dl Florin Sicoie

Am observat că cel care obține locuință este pe locul 20 pe lista de priorități. Ceilalți 19 dinaintea lui au luat locuințe? Așa scrie în proiectul de hotărâre, că ocupă locul 20 pe lista de priorități pe anul 2018.

Dl Amedeo Tăbârcâ - Direcția Gestiune Patrimoniu

Listele de priorități au fost aprobate în anul 2018. Comisia nr. 5 a analizat ordinea de priorități aprobată de consiliul local. Până la poziția 20 s-au primit cel puțin propuneri. Nu știu dacă toate persoanele până la poziția 20 au și acceptat, au fost cazuri în care...

Dl Georue Botez

Dar este ok din punct de vedere al procedurii, da? Mulțumesc.

Supun la vot:

Cine este pentru?            25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?       1 abținere

?                                                                             5

25 de voturi pentru și 1 abținere, dna Zoia Staicu. Proiect adoptat.

„Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză și verificare în vederea reglementării situației imobilului situat în Ploiești, str. Democrației nr. 41A

Comisie. Propun 3 membri.

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

*

Dl Gheorghe Popa


Propun pe dna Zoia Staicu.

Dl Marius Mateescu

Dl Pană.

Dl George Pană

II propun pe dl viceprimar Ganea.

Dl George Botez

Avem 3 persoane propuse. Supun la vot votul deschis fiind vot de persoane: Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

Avem numai membri, nu avem președinte. Oricum este o femeie între 2 bărbați, o să fie președinte.

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

26 de voturi pentru. Adoptat.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din zonă gospodărie comunală și zonă unități industriale nepoluante în zonă mixtă: locuințe colective/instituții și servicii și atribuire indicatori urbanistici” Ploiești, str. Târgoviștei nr. 12”.

Vreau să vă spun că proiectul este foarte interesant alături de încă unul pentru care s-a dat aviz negativ. Vizează o zonă, Târgoviștei care este foarte ocupată și, în comisie, s-a stabilit la momentul respectiv să nu se dea aviz favorabil până când nu se reglementează situația descărcărilor pe căile publice întrucât este vorba de circa 1000 de apartamente care vor genera cel puțin 1000 de mașini ca să nu spunem mai mult, 1500 iar, intrarea/ieșirea în zonă se face pe o arteră care are o bandă pe sens, ceea ce este, după părerea mea, distrugător.

De aceea s-a vorbit cu proiectantul ca să vină și cu o propunere de sistematizare a zonei Târgoviște în așa fel încât să se asigure circulația. Acesta este motivul pentru care membrii comisiei de urbanism nu sunt inițiatori ai acestui proiect.

Dl primar, vă rog.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu trebuie să uităm faptul că accesul către zona respectivă se face și din Șoseaua Vestului, pe strada Târgoviștei care, pe porțiunea respectivă, permite realizarea unui traseu de 4 benzi și de asemenea se poate modifica zona Șoselei Vestului astfel încât accesul să se facă mult mai facil și ieșirea din zona respectivă și pe zona respectivă.


Pe de altă parte, Șoseaua Vestului, știți foarte bine, avem up          ^fonduri

europene, proiectul este depus, este deja în evaluare, proiect care$ realizează un sens giratoriu care este în apropiere, cetățenii caresi

5 -----------------„-------------------.........

respectivă putând merge spre partea dreaptă și apoi, pe sensul gWoriu^i^s^,întoarcă către oraș.

în același timp, acest PUZ a avut inclusiv studiu de circulație               acolo

unde sunt și consilieri și specialiști, arhitecți care au fost de acord cu acest proiect.

Mai mult decât atât, înseamnă investiție care va aduce noi imobile în municipiul Ploiești, imobile care apoi vor intra în zona de impozitare și care înseamnă, de fapt și de drept, venituri suplimentare aduse către bugetul municipiului Ploiești și, după cum am văzut cu toții, este o necesitate mare de creștere a acestor venituri. Nu cred că putem să amânăm un proiect pentru realizarea unei sistematizări a zonei care se poate realiza pe parcursul efectuării investiției respective, mai ales că, pe partea cu Târgoviște-Cantacuzino, există acel proiect care permite accesul facil și către oraș și către...

Dl George Botez

Am ascultat cu interes ceea ce mi-ați spus dumneavoastră.

Eu o să am o propunere de prorogare și dumneavoastră să aveți amabilitatea să faceți posibilă corelarea dintre proiectele, pe care dumneavoastră le-ați evocat aici și modul în care le veți face și ceea ce se vrea acolo.

în momentul în care veți face această corelare și avem certitudinea că totul este bine, (intenția noastră a fost să facem bine, nicidecum să nu facem bine) ideea este că trebuie să avem certitudinea că ceea ce spuneți dumneavoastră se poate corela exact cu ceea ce se vrea în zona respectivă. Moment în care, din punctul meu de vedere, totul este ok.

Dl Vîscan, vă rog.

Dl Robert Vîscan

Nu am participat la ședința CTUAT, am întârziat 25 de minute.

Tot ce ați spus dumneavoastră este notat în procesul-verbal al comisiei 4, absolut tot - sistematizarea zonei, că este trimis la Direcția Tehnic-Investiții să se mărească la 4 benzi, să se facă ieșirea spre Podul înalt, dacă se poate face sens unic să nu se mai intre decât dinspre Cantacuzino nu și dinspre Șoseaua Vestului.

Deci, tot ce ați spus dumneavoastră noi am citit deja în procesul-verbal al comisiei 4.

Așa că nu văd de ce să nu sistematizăm înainte zona iar, mai apoi, să facem 80 de blocuri acolo, 100 de blocuri, câte vrem. Dar haideți înainte să creăm premisele pentru ceilalți cetățeni care vor tranzita această zonă. Aceasta a fost singura mențiune.

Dl George Botez

Acesta este raționamentul.

Propunere de prorogare:

Cine este pentru?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu puteți opri o investiție pentru sistematizare...

Dl George Botez

Dl primar stați numai un pic, am suspus la vot.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Am ridicat mâna să iau cuvântul dar văd că nu mai domnule președinte. Nu aveți dreptul să opriți o investiție.

Dl George Botez


Eu înțeleg că este ziua dumneavoastră și încă o dată vă urez

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Mulțumesc mult domnule președinte. Nu are nicio legătură.

Dl Ștefan Dănescu

Pe ordinea de zi am votat astăzi un proiect cu grădinițele, nr. 18. Acest proiect a primit aviz favorabil miercurea trecută în ședința de patrimoniu, de comisie 2. Tot miercurea trecută am dat aviz favorabil unui proiect de hotărâre prin care îl mandatăm pe dl primar al municipiului Ploiești să înceapă negocierile privind rezilierea contractelor de concesiune a unor suprafețe pentru demararea unui proiect al firmei Adeplast.

Nu vreau să-i fac reclamă firmei Adeplast dar dl primar, în cadrul unei ședințe de consiliu de anul trecut, ne acuza pe noi, cei din comisia 2...

Dl primar eu v-am ascultat pe dumneavoastră.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Vorbeam cu colegul meu. Dumneavoastră vă adresați plenului.

Dl Ștefan Dănescu

... ne-au acuzat, pe cei din comisia 2, că ne opunem unor investiții majore în municipiu și dânsul atunci ne sugera nouă să reziliem contractul de arendă...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu v-am sugerat.

Dl Ștefan Dănescu

Ba așa ne-ați sugerat.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu v-am sugerat, v-am zis că puteați să votați, în condițiile în care...

Dl Ștefan Dănescu

Ok. V-am mandatat pe dumneavoastră....

Dl primar Adrian-Florin Dobre

... expiră în 2019.

Dl Ștefan Dănescu

Nu expiră în 2019, expiră în 2020 dar nu mai contează.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Asa a afirmat dna director.

Dl Ștefan Dănescu

Noi am venit cu o propunere de proiect de hotărâre în care trebuie să întreprindeți ceea ce depinde de dumneavoastră pentru a crește investițiile în municipiul nostru, fapt pentru care așa am considerat noi de cuviință dând aviz favorabil acestui proiect, neintrând pe ordinea de zi.

Acum nu știu de ce nu a intrat pe ordinea de zi pentru că văd că proiectul cu grădinițele din aceeași dată a intrat pe ordinea de zi.

Vă întreb, văd că sunteți atât de interesat de investiții, iar faptul că acest proiect este deținut de Adeplast, să fie doar coincidență?


Dl primar Adrian-Florin Dobre

Eu v-aș ruga să fiți atent la afirmațiile pe care le faceți...

DI Ștefan Dănescu

Am întrebat, nu am afirmat.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Sunt interesat de absolut orice investiție se face în aducătoare de venituri suplimentare și vreau să vă spun un lucru: vedeți, lucrurile se corelează, atât timp cât dumneavoastră votați aici creșteri nebănuite de cheltuieli și avem zero investiții...

Dl Ștefan Dănescu

Ce înseamnă nebănuite dl primar?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nebănuite, 20 de milioane...

Dl Ștefan Dănescu

Si sunt nebănuite?

5

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu v-am întrerupt. M-ați apostrofat că v-am întrerupt. Așteptați.

Dl Ștefan Dănescu

Limba română „nebănuite”, nu sunt nebănuite...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

In limba română, cuvântul „nebănuite” față de ce ați spus mai devreme, există cu sensul corect.

Deci dumneavoastră veniti cu tot felul de creșteri de cheltuieli fără să aveți o

5                                                             5                                                                                      5

fundamentare, fără să știți un buget și pe de altă parte veniți și spuneți să facă primăria nu știu ce lucruri ca să vă faceți investiția. Primăria pe ce să facă sistematizarea pe acest nenorocit de buget unde avem zero investiții? Și pentru motivul acesta...

Dl Ștefan Dănescu

Lăsați-mă să vă răspund.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Vreau să-mi duc ideea la bun sfârșit.

Asta este realitatea. Vrem investiții, nu aprobați credite. Ok. Felicitări. Vreți investiții dar, pe de altă parte majorați cheltuielile. Din ce vreți să facem? Numai din credite, fonduri europene? Să știți că nu ajung. Sunt și alte necesități ale municipiului care nu se pot face nici din credite și nici din fonduri europene.

Dl Ștefan Dănescu

Dl primar știți de câte apartamente vorbim?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Da.

Dl Ștefan Dănescu De câte?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

700.

Dl Ștefan Dănescu

Câte mașini sunt aferente celor 700?

Dl primar Adrian-Florin Dobre


1,1 parcări.

Dl Ștefan Dănescu

De câte mașini vorbim am întrebat.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

1,1 parcări înseamnă 770...

Dl Ștefan Dănescu

700 conform unui normativ dar în fapt pot fi 1000, 1500, 2 mașini pe apartament, pot fi.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu cred că vor putea pune pe bloc mașinile respective dacă vor 770 de locuri de parcare.

Dl Ștefan Dănescu

Noi nu vorbim de locuri de parcare, vorbim de accesul în Cantacuzino și Șoseaua Vestului. Nu vorbim de locuri de parcare.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu putem să blocăm o investiție în condițiile în care noi demonstrăm că nu avem capacitatea să facem acest lucru.

Dl George Botez

Este vorba, dimineața între ora 7 fără un sfert și 7 și un sfert poate să-ți iasă 2000 de mașini. Unde? Nu vă dați seama. V-a pus banii pe masă și v-a luat Dumnezeu mințile.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dumneavoastră trebuie să votați doar oportunitatea, nu să dați măsuri, conform regulamentului.

Dl George Botez

Dl Dănescu eu cred că, la ora aceasta...

O secundă.

Dl Constantin Grigore

Văd că mă tăiați tot timpul.

Dl George Botez

Nu vă tai tot timpul, în primul rând că nu sunteți foarte vorbăreț și în al doilea rând, țineți mâna mai în față și nu pe dl Sicoie că, la un moment dat am avut impresia că-1 luați în brațe si-1 iubiți.

>5      J

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu ne mai certați dl consilier....

Dl George Botez

Dl primar ați devenit golan.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dumneavoastră ați adus starea de golănie în consiliu.

Dl George Botez

Dumneavoastră sunteți golan pentru că așa vă este felul.

Dl Constantin Grigore

Dl Botez îmi dați și mie voie vă rog?

Dl George Botez

Vă rog.

Dl Constantin Grigore

Dl Dănescu, eu trec dimineața între ora 7 și un sfert și 8 pe strada Vornicel în spate la Registrul Comerțului, sunt sute de apartamente. Vreau să vă spun că strada $ât de îngustă și nu se blochează niciodată iar, dacă nu vreți să mă credeți, 1 ^n^kgăînteți cu mine mâine dimineață sau în orice zi a săptămânii să vedeți că nu s ®ocQe^ă traCcLfl.

Vă mulțumesc.

Dl George Botez

Bine. Am supus la vot prorogarea:

Cine este pentru?                  10 voturi

Cine este împotrivă?               9 voturi

Dacă se abține cineva?             6 abțineri

10 voturi pentru, 6 abțineri, grupul ALDE, dl Sîrbu și dna Dragulea și 9 voturi împotrivă, nu a trecut prorogarea.

Dl Hodorog a părăsit sala.

Supun la vot proiectul:

13 voturi

12 abțineri

9


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

13 voturi pentru și 12 abțineri.

Dl primar Adrian-Florin Do bre A trecut sau nu a trecut?

Dl George Botez

De ce mă întrebați pe mine?

Dl secretar Laurențiu Dițu

Atenție, avea nevoie de 14 voturi ca să treacă.

Dl George Botez

Deci nu a trecut.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din zonă rețele tehnico edilitare și căi de comunicație în zonă instituții publice și servicii, stabilire indicatori urbanistici” Centura de Est, nr. 23 A, Ploiești”.

Discuții?

9

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

A revenit în sală dl Hodorog.

26 de voturi

***


Dacă se abține cineva?               13 abțineri             ’

13 voturi pentru și 13 abțineri. Neadoptat.

Diverse nu este cazul.

Suplimentări: „Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare transport și transfer a deșeurilor municipale”.

Discuții?

a

Avem 2 variante „aprobare sau respingere”.

Supun la vot „aprobare”:

Cine este pentru?                    17 voturi

Dl primar Adrian-Florin Dobre

A trecut aprobarea tarifului la salubritate?

Dl Gheorghe Popa

Da, asta s-a aprobat.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

In condițiile mizerabile din municipiului Ploiești ale operatorului Rosal?

Dl George Botez

Cine este împotrivă?                9 voturi

Dacă se abține cineva?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dumneavoastră-i majorați tariful? Felicitări domnilor consilieri PSD-ALDE.

Dl George Botez

17 voturi pentru, adoptat. Restul sunt împotrivă.

„Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Romană, nr. 41”.

Supun la vot „neexercitarea”.

Cine este pentru?

26 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru „neexercitare”.


„Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C< nr.248/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobiT^             /}

indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asodierevptjyiiid realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de autobuze^electrice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 501/16.11.2018”.

Discuții?

9

Dl Georue Pană

Cine ne spune despre ce este vorba?

Dna Milena Perpelea - Direcția Relații Internaționale

Este vorba de solicitarea venită de la MDRAP referitoare la eliminarea numelui reprezentantului legal al ministerului, atât în Acordul de parteneriat cât și în Protocolul de asociere.

Dl Geor^e Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru.

.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.249/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de tramvaie, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 502/16.11.2018”.

Același lucru, este vorba de același lucru, pentru tramvaie. Aceeași situație.

Supun la vot:

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 298/12.09.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A.”.

Dl Dănescu Ștefan și-a depus demisia, a plecat după aceea. O propunere?


DI Geortie Pană

Propun pe dl Văduva.

Dl George Botez

Vot de persoane, vot deschis.

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abțin cineva?

Pentru vot deschis au votat toți consilierii. Dl Dănescu nu se află în sală.

*

Supun la vot nominalizarea făcută:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abțin cineva?

9

23 de voturi

2 abțineri

9

2 abțineri, dl Sîrbu și dna Staicu, 23 de voturi pentru, dl Dănescu nu se află în sală.

Supun la vot hotărârea în integralitatea ei:

Cine este pentru?              23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abțin cineva?          2 abțineri

9                                                                         3

Aceleași 2 abțineri, Staicu și Sîrbu și 23 de voturi pentru. Adoptat.

***

„Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 299/12.09.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Discuții? Dl Văduva Sorin înțeleg că și-a dat demisia. Cine are o propunere?

Dl Cristian Ganea

Dl Minea.

Dl Geor je Botez

Vot de persoane, vot deschis.

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abțin cineva?

26 de voturi pentru. Dl Dănescu a revenit în sală.

*

O singură propunere, dl Minea Gabriel. Supun la vot: 74

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abțin cineva?

5

26 de voturi pentru.

26 de voturi
Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abțin cineva?

5

26 de voturi pentru.

Declar ședința închisă. Vă mulțumesc!

5               3                                                           9

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.Verificat:

Director executiv, Ioana SERBINOV Șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, Consilier Elena Bucur              ,