Proces verbal din 28.03.2019

Proces verbal din 28 martie 2019


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

P ROCES - VE R B A L


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului PloîiștV din data de 28 martie 2019


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești,

Adrian-Florin Dobre nr. 1674/22.03.2019.

*

La ședință au participat un număr de 26 de consilieri din 27 în funcție, lipsind domnul consilier Ganea Cristian-Mihai.

La ședință au mai participat: Domnul Adrian-Florin Dobre Domnul Laurentiu Ditu

9                  5

Doamna Ioana Serbinov


  • - Primar

  • - Secretar

  • - Director - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

***

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 26 de consilieri dintr-un total de 27. Lipsește domnul consilier Ganea Cristian-Mihai. Constat îndeplinirea cvorumului pentru începerea ședinței. începem cu Imnul de Stat al României.

***

Suplimentar față de ordinea de zi anunțată avem următoarele proiecte pe care le supun la vot pe fiecare pentru a fi incluse pe ordinea de zi:

  • 1. "Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de administrare încheiate în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 233/25.12.2005 privind transmiterea în administrarea consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, a clădirilor și terenurilor în care aceștia își desfășoară activitatea, cu modificările și completările ulterioare - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu și Sorin Văduva.”

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

26 de voturi ”pentru” includerea pe ordinea de zi.

*

  • 2. "Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/^&izate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2019-2020: ihîtiat/de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei Î3>inu și Sorin Văduva.’’

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?    -                                                 ' '

Dacă se abține cineva? -

5

26 de voturi "pentru”.

*

  • 3. "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

26 de voturi "pentru”.

*

  • 4. "Proiect de hotărâre privind includerea unui bun în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog."

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi "pentru”.

*

La Diverse avem documente care v-au fost puse la dispoziție, sper. Nu cred că este necesar să le includem pe ordinea de zi sau dacă vreți haideți să le votăm și pe acestea:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 26 de voturi ”pentru” au fost incluse pe ordinea de zi.

*

Revenind la ordinea de zi, domnul Secretar vă rog să mă ajutați.

Avem proiectul de la numărul 9 care nu are aviz. Drept pentru care nu intră pe ordinea de zi.

Avem proiectul de la numărul 12 care nu are aviz. Vorbesc aviz de comisie.

DI Andrei Gheorghe

Nu are de la A.N.F.P. Nu are aviz de comisie.

Dl George Sorin Botez


12 se retrage. Adică nu intră pe ordinea de zi.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, dacă îmi permiteți!

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Proiectul de hotărâre nr. 16, inițiatorii îl retrag.

Dl George Sorin Botez

16 retras.

Domnul Dobre, la proiectul nr. 6 s-a stabilit la grup să se refundamenteze. Este vorba de acea gratuitate care să se acorde rețelarilor pentru ridicarea documentației, softului de la Urbanism, care se face contra cost. Ieri la grupul operativ am stabilit de acord cu toți colegii să-l refundamentăm, în sensul de a indica temeiul legal al acestei gratuități.

Dl Primar

Doamna Dolniceanu?

Dl George Sorin Botez

Doamna Dolniceanu a fost în acord cu noi la momentul acela.

Dumneavoastră sunteți inițiator, rămâne aprecierea dacă îl retragem sau nu?

Dl Primar

T------------

II retragem.

Dl George Sorin Botez

II retragem. Mulțumesc!

Am ajuns la 16 care s-a retras.

Dl Dițu Laurentiu

24 se retrage.

Dna Stanciu Marilena

24 domnul Președinte, îl retrag pentru că s-a achitat.

Dl George Sorin Botez

Se retrage.

Punctul 25 are aviz nefavorabil.

Dl Dițu Laurentiu

28 este nefavorabil.

Dl George Sorin Botez

De legalitate vorbiți, da?

Dl Dițu Laurentiu

Da. De legalitate.

Dl George Sorin Botez

La punctul 31 a apărut avizul. Deci intră pe listă. Mai aveți altă problemă la el?

Dl Dițu Laurentiu

Nu.

Dl George Sorin Botez

La punctul 33: lipsă aviz C2. Deci nu intră pe ordinea de zi.

Dl Primar

Nu ați dat aviz?

Dl Dânescu Ștefan


La care?

Dl Primar

La 33.

Dl George Sorin Botez

în rest nu mai am nicio mențiune. Dacă mai aveți

Dl Primar

33 are aviz sau nu are aviz?

Dl George Sorin Botez

Nu.

Dl Dănescu Ștefan

Nu o fi intrat pe ordinea de zi, nu l-om fi discutat, habar nu am.

Dl George Sorin Botez

Nu are nici un aviz.

Dl Dițu Laurențiu

Nu are aviz de comisie, 33.

Dl George Sorin Botez

Spuneți-mi la proiectul de pe suplimentare, al treilea, scrie ”lipsă viză legalitate”.

Dl Dițu Laurențiu

Da. Nu m-am pronunțat pe legalitate. De nici un fel deocamdată.

Dl George Sorin Botez

Și cum facem?

Dl Dițu Laurențiu

Nu m-am pronunțat cu privire la el pentru că nu am avut timp.

Dl George Sorin Botez

Șl când vă pronunțați? II las pe listă sau nu?

Dl Dițu Laurențiu

Cred că ar trebui să nu-1 lăsați, dar s-a aprobat includerea pe suplimentare. Lăsați-1 și eventual propuneți prorogarea.

Dl George Sorin Botez

Să recapitulăm:

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

La punctul 33 nu am înțeles.

Dl George Sorin Botez

Imediat. Se retrag punctele 6, 9, 12, 16, 24.

33 nu are aviz de comisie.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

A mai fost pe ordinea de zi și are aviz.

Dl George Sorin Botez

Are pentru ședința anterioară. Trebuie dat pentru ședința asta. Și cam atât.

Am luat act că se retrag aceste puncte, parte la solicitarea inițiatorilor și parte datorită lipsei de aviz. 25 rămâne. Are avize dar sunt negative. Eu am spus cele care nu au avize de comisii si cele care au fost retrase de către inițiatori.

5                                                                                                           9

Drept pentru care, având în vedere aceste lucruri, supunem la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

1

Romulus Vasil^fdp^WBZaHtu

l U L v


Cu 26 de voturi ”pentru” ordinea de zi a fost adoptată.

I q;

C'!

i


*

Avem 2 solicitări de a lua cuvântul, domnul Barac Gheorghe pentru sfârșitul ședinței.

Dl Dițu Laurentiu

Și eu să-mi prezint raportul

Dl George Sorin Botez

Și domnul Secretar să-și prezinte raportul.

A

începem ședința cu primul punct de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 27 februarie 2019.”

A lipsit domnul consilier Dinu Marius Andrei.

Vă rog, domnul Sico ie!

Dl Sicoie Florin

La acea ședință am ridicat problema cetățeniilor de onoare și văd că s-a și concretizat lucrul acesta, dar am citat între cei care nu au cetățenie de onoare pe Gheorghe Petrescu șeful P.N.Ț.-ului în perioada interbelică și pe Constantinescu Bordeni. Aici nu scrie decât Constantinescu. Cer rectificarea, pentru că este un personaj care a fost președintele P.N.L.-ului ani de zile: Constantinescu Bordeni.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! S-a luat act.

Vă rog să verificați și înregistrarea principală și cele care au dublat înregistrarea principală să-mi spuneți dacă este corect și dacă este corect să dăm curs solicitării domnului consilier.

Domnul consilier Dinu nu votează.

Supunem la vot:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru”, procesul-verbal a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 18 martie 2019.”

Au lipsit consilierii Marius-Andrei Dinu, Paul Palaș-Alexandru, Florin-Lucian Sicoie, Claudia-Oana Sălceanu și Cristian-Mihai Ganea.

Domnul Ganea nu este prezent. Ceilalți 4 nu participă la vot. Sunt 22 de voturi în discuție.

5

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi ”pentru”, procesul-verbal a fost adoptat.

*

Dl Marcu Valentin

Dacă îmi permiteți, este o eroare materială în ceea ce privește numele colegei


noastre Sălceanu, în loc de Claudia scrie altceva.

Dl George Sorin Botez

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi "întrebări și interpelări

Vă rog, înscrieri la cuvânt!

Domnul Pană, domnul Sicoie, domnul Vîscan, domnul Popa, domnul Marcu și domnul Hodorog.

Domnul Hodorog!

Dl Hodorog Bogdan

Mulțumesc domnul Președinte!

»                                                               5

Am primit un raport al Direcțiilor și Instiuțiilor subordonate primăriei și aș vrea să pun două întrebări dacă se poate sau câteva întrebări.

La Serviciul de Achiziții Publice și Contracte apare că au fost efectuate 389 de achiziții directe, dintre care au mai fost și achiziție de lucrări, de servicii, produse, etc. Iar la Biroul Achiziții Publice, m-ar interesa un punct de vedere scris, există o procedură simplificată unde au existat două prestări de servicii și de asemenea achiziții directe ce constau în furnizare produse, prestări servicii și execuție lucrări în valoare de 1.046.255 lei. Aș dori o informare scrisă privind aceste achiziții directe.

Punctul 2, la Resurse Umane în raportul pe anul 2018, s-au întocmit contracte individuale de muncă pe 2018, repet, 109. Aș vrea să știu și eu care au fost acele contracte și la ce servicii au fost întocmite.

De asemenea, vreau ca cine face această informare scrisă, să prezinte o declarație pe proprie răspundere că, despre ceea ce mă informează răspunde.

Mulțumesc!

»

*

DI Marcu Valentin

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                               9

La ședința care a vut loc sâmbătă, ședința extraordinară, am venit cu un amendament în sensul de a se proroga discuția sau votul pe proiectul respectiv până la ședința de luni când domnul Secretar va avea posibilitatea să analizeze proiectul și să dea viză de legalitate negativă sau pozitivă. Atunci, după ce am avut intervenția, un distins coleg din consiliul local s-a pronunțat că s-a săturat de acest ping-pong și a supus la vot...

Dl George Sorin Botez

Este vorba de mine.

Dl Marcu Valentin

Un distins coleg.

Dl George Sorin Botez

Păi eu sunt distinsul coleg.

Dl Marcu Valentin

Dumneavoastră sunteti Președinte de ședință.

9              9                              9             9

Dl George Sorin Botez

Nu, eu sunt doar coleg, dumneavoastră stabiliți dacă sunt distins sau nu.

Dl Marcu Valentin

Un distins coleg s-a pronunțat că acel amendament al meu a fost un ping-pong. Ieri la dezbaterea publică care a avut loc la Teatrul ”Toma Caragiu”, domnul Președinte al Consiliului Județean și-a asumat că în termen de 5 zile va rezolva situația terenurilor de

sub CET. Faptul că până la momentul de astăzi, inclusiv până la data de luițif^pa^a^vut loc ședința extraordinară, nu's-a întreprins nicio măsură și nu s-a făcut niciuriaet/'l dovada faptului că amendamentul meu a fost corect și nu un pin^>png^;^^mm exprimat distinsul coleg.                                               ‘Uși           Jl


(V4‘


Am vrut să fac această precizare pentru că nu vreau ca intențiil^J^eje^^e^a catalogate ca modalități de tergiversare a unor lucruri sau chiar ping-^oif^Mîa^^lite exprimări colegiale.                                                                  -

mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Si eu mulțumesc!

3                             5

Vreau să vă dau un răspuns, distinsul coleg apreciază în continuare că ceea ce a făcut a făcut bine și distinsul coleg spune că ceea ce spuneți dumneavoastră este o chestiune de predare a patrimoniului. în momentul în care eu am spus acolo că vreau să preiau libere de orice sarcini cu excepția celor care sunt generate de funcționare, care sunt normale, atunci mie aia trebuie să-mi dea. Dacă are ceva sarcini nu le iau. Da?

Dl Marcu Valentin

Ideea era, dacă îmi permiteți domnul Președinte, că de sâmbătă de când a avut loc ședința extraordinară până luni când a avut loc cealaltă ședință extraordinară, nu s-a întâmplat absolut nimic cu acea ..., astfel încât se putea amâna foarte bine ședința pentru a avea viză de legalitate.

A vota un proiect fără viză de legalitate, având în vedere că nu era practic nicio urgență, duminică nu se întâmpla nimic, face dovada, adică acest lucru arată că a fost o grabă nejustificată.

Dl George Sorin Botez

în opinia dumneavoastră.

Dl Marcu Valentin

Da, în opinia mea era o grabă nejustificată, se putea aștepta până luni când avea un aviz de legalitate și am fi votat un proiect cu viză de legalitate. Asta a fost remarca mea. Că dumneavoastră apreciați în continuare anumite aspecte, este problema dumneavoastră, vă respect punctul de vedere, dar asta nu înseamnă că amendamentul meu a fost un ping-pong sau o încercare de tergiversare. A fost un punct de vedere corect și vreau să fie tratat ca atare.

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Punctul dumneavoastră de vedere corect nu a fost însușit de consiliu. Cu drag! Mai departe. Domnul Sicoie!

*

Dl Sicoie Florin

Mulțumesc domnul Președinte!

5                                                               3

A

întâi o să vă rog, potrivit cutumelor de când sunt eu consilier și este al patrulea mandat, de regulă înscrierile la cuvânt fixau ordinea în care se vorbea. Aș vrea să păstrați acest obicei.

Dl George Sorin Botez

Am întrebat anterior dacă toată lumea este de acord. A fost o acceptare a acestei situații și am zis să o luăm geometric. Dar data viitoare, chiar dacă vă înscrieți ultimul vă dau cuvântul primul.


Dl Sicoie Florin


---------------- /<$

Mulțumesc foarte mult! '                                    * z

Aș vrea să vă spun că din 21 martie a început Festivalul "Niqhifa are trei zile importante 29,30,31, deci mâine, poimâine și duminică. Dte^jC în Parcul ”Nichita Stănescu” a început de câteva zile activități multiple^

Mulțumesc și domnului Primar că a convocat ședința astăzi câWj^a participa începând de mâine și vă invit să participați la Festivalul de Poezie.

Interpelarea pe care o am se referă la site-ul Primăriei Municipiului Ploiești. Există acolo o galerie a primarilor, care pornește de la Boierul Boldescu de la 1838 și continuă până în ziua de astăzi și lipsește un singur primar, cel din timpul regimului național legionar. Este singurul primar care lipsește.

In schimb, în această galerie a primarilor apar primarii din perioada comunismului. Ori, legile din România condamnă în egală măsură și comunismul și fascismul. Așa că ori băgați și primarul legionar în lista primarilor, ori scoateți primarii din perioada comunistă. Nu au fost aleși, stiti foarte bine cum funcționa democrația la acel moment, 9^99                        9              9                   5

cum erau alegeri, erau numiți de Partidul Comunist, deci cred că nu este corect să fie în galeria primarilor cei numiți de Partidul Comunist din '44 până în '89.

Dl George Sorin Botez

Vă mulțumesc!

Domnul Bolocan!

Dl Bolocan Iulian

Mulțumesc, domnul Președinte!

9                   7                                    9

Pentru distinsul coleg, pentru că veni vorba, aș avea o întrebare pusă de un contemporan în viață: ai înțeles ceva din dezbaterea de sâmbătă sau vrei să fi promovat în partid? Asta nu înțelegeam, pentru că nu trebuie să tindem la scaunul domnului Secretar.

A.

In altă ordine de idei, pentru Direcția Investiții, am cerut o situație cu indicatoarele deteriorate din municipiul nostru. O aștept.

In altă ordine de idei, am și o mulțumire. Și din partea mea și din partea domnului Dănescu și din partea domnului Ganea. Fix a doua zi după interpelarea mea de luna trecută, indicatorul care e în preajma rutei domnului Ganea a fost reparat și repus unde era ca să aibă oamenii acces. Și domnul Dănescu nu a observat într-o intersecție, unde întâmplător treceam, indicatorul de oprire, de asta îi și mulțumesc acum, pentru că unele dintre ele au fost remediate.

Deci, aștept în continuare situația.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Domnul Popa!

*

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte!

Aș vrea să pun o întrebare către Direcția de Patrimoniu, pentru că mie personal cel puțin, mi se pare foarte ciudat faptul că pe ordinea de zi astăzi era un proiect pe care domnul Primar l-a adus în dezbaterea consiliului local de vreo 3, 4 ori. Acela de preluare a acelui teren de la M.A.P.N. pentru construirea acelui spital pe care ni-1 dorim cu toții,

Z'A ......Z

cel puțin la nivel declarativ, iar în discuțiile care au fost la începutuVșbdințe^copsifitilui local cu privire la aprobarea ordinii de zi, ni s-a comunicat faptul a|' ad||î|proiect Ide hotărâre nu poate intra în dezbaterea consiliului local, deoarece niix aik. wizul coji numărul 2. Uitându-mă pe acest proiect și văzând că expunerea de mbtiy£ de 11.03.2019 semnată de către domnul Primar, iar raportul de spedi^L^te Direcția Gestiune Patrimoniu, Juridic Contencios, Direcția Economică si Direcția Investiții este din 14 martie 2019, întru-cât îndeplinea toate condițiile așa cum le-am stabilit în consiliul local, ca aceste proiecte să aibă un anumit parcurs și o depunere până pe data de 15 la Relația cu Consiliul Local, aș dori să întreb Direcția de Patrimoniu, care sunt motivele pentru care acest proiect de hotărâre nu a ajuns în dezbaterea comisiei 2, așa cum s-a exprimat domnul președinte al comisiei 2 că dânsul nu știe de acest proiect deoarece nu a fost adus în discuția comisiei 2, să o întreb pe doamna director dacă a fost pe ordinea de zi a comisiei numărul 2, când a fost pus pe ordinea de zi și de ce nu s-a luat în dezbatere acest proiect de hotărâre?


Pentru că mă așteptam astăzi, chiar colegii mei domnii viceprimari care și-au asumat rezolvarea rapidă, urgentă a protocolului cu A.N.L.-ul, cu M.A.P.N.-ul, să vină în ședința de consiliu local astăzi, așa cum și-au asumat răspunderea, să rezolve cât mai rapid această situație cu degrevarea acelui teren de sarcini, de orice natură și să-l preluăm foarte rapid. Constat că nici dânșii nu au venit cu nici un proiect în acest sens, ceea ce mă conduce la ideea că de fapt acel proiect era un proiect de tergiversare a rezolvării acestei situații și nici acest proiect pe care domnul Primar l-a adus în dezbatere, nu a primit această viză în cadrul comisiei de specialitate numărul 2. Și aș dori să o întreb pe doamna director cu privire la acest aspect.

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, este bine ce a zis, este cum ați vorbit la partid, da? O.k.

Doamna Director! Patrimoniul?

Dna Bucur Carmen Daniela - Director Direcția Gestiune Patrimoniu O să răspund în scris.

Dl George Sorin Botez

O să răspundeți în scris, da? Bine mulțumesc!

Domnul Popa, mai aveți vreo întrebare?

Dl Popa Gheorghe

Aștept răspunsul în scris, ce să fac.

Mulțumesc!

3

Dl George Sorin Botez

Cu drag!

Domnul Pană!

Dl Pană George

Mulțumesc domnul Președinte!

3                                                               5

Două chestiuni: una, iată a apărut tot de curând, vă asigur domnule Popa că ne ocupăm de chestiunea asta. Am fost și la Ministerul Apărării, am fost și la Agenția Națională pentru Locuințe, nu ne-am întâlnit cu o grămadă de generali la Ministerul Apărării, așa cum spunea domnul Primar, ne-am întâlnit cu niște oameni care într-adevăr au fost dispuși să discute cu această chestiune și să rezolvăm ceea ce era neclar, neclaritățile fiind multiple. Lucru pe care l-am constatat mergând acolo, pentru că nu ne-

NJ4 a spus nimeni anterior niște lucruri pe care le-am aflat acolo. Dar chestiunile ast^a aitfost discutate, s-au făcut și niște schimburi de adrese. Acum sper ca săptă^fană^ț^^,'^?b' ca și domnul Ganea să revină la servici, fiind bolnav, cum bine știți, sa^ei^drij^ihțMi la Ministerul Apărării, astfel încât să conchidem puțin asupra elementelo^^..ă4șc^ti^^f

Nu aveam de gând să vorbesc acum de treaba asta, dar tocmai pentro^j^^^^cat numele meu, sau mă rog, funcția, trebuie să vă răspund.

Motivul pentru care am cerut să iau cuvântul domnul Președinte este legat de o chestiune care cred că s-a dezbătut atât de mult și atât de intens în ultima vreme. S-a făcut vorbire și de o ședință din ziua de sâmbătă, evident este vorba de situația termiei din Ploiești.

5

Aș vrea să pun câteva întrebări, presupun sau mă aștept să fie deja retorice. Nu știu dacă adresantul întrebărilor, respectiv domnul Primar o să aibă niște răspunsuri...

Dl George Sorin Botez

Nu le doriți în scris?

DI Pană George

Nu. Doresc dacă poate să-mi răspundă astăzi, dacă nu îmi amintesc că avem și o hotărâre de consiliu local care fixa un termen la finele lunii, mai sunt câteva zile...

Dl George Sorin Botez

Eu zic să nu exagerăm, termenul este 30.

Dl Pană George

Presupunem că ar mai fi termen.

Domnule Primar, înțeleg că ieri ați avut și o dezbatere publică, înțeleg că lucrurile, cel puțin din punctul dumneavoastră de vedere nu au putut fi explicate absolut deloc. Nu am fost, dar mi s-a spus. Ca să nu lăsăm totuși orașul fără apă și căldură, vă rog să ne spuneți acum, dacă puteți, dacă nu revin și repet, hotărârea de consiliu acordă termenul...

In primul rând, dacă negociați cu Veolia, ce negociați? In esență, suma la care doriți să ajungeți sau suma pe care ați propus-o cu titlu de preț al gigacaloriei și durata prelungirii pe care doriți să o propuneți Veolia.

Doi, dacă nu negociați sau dacă rezultatul negocierilor la momentul acesta nu ni-1 puteți face cunoscut și indiferent totuși de chestiunea asta, având în vedere că anterior ați invederat și alte modalități, v-aș ruga dacă puteți să ne spuneți, dacă modalitatea care ar prevede concesionarea serviciului de termie către un alt operator o aveți în vedere și dacă da, când vă propuneți să demarați procedurile specifice? Respectiv caiet de sarcini și procedurile legate de licitație. Ați făcut vorbire de această psibilitate.

Trei, dacă ați inițiat și nu așa cum ați făcut-o la o ședință de consiliu anterioară, înființarea unei societăți comerciale și înființarea unui A.D.I., revin și repet asupra acestui A.D.I., o înființare care să fie temeinic fundamentată, respectiv în urma fundamentării să știm la ce ne obligăm, care ne sunt drepturile și obligațiile, pentru că nu ne-au fost făcute cunoscute sub nicio formă la momentul la care ați propus acel proiect, dacă sunteți în derularea acestor demersuri și ce ați făcut în acest sens și în ce măsură consiliul local are cunoștință de acest lucru?

5          9

Patru, când aveți de gând să veniți public să spuneți care este varianta pe care o propuneți consiliului și evident orașului Ploiești pentru a nu lăsa orașul fără apă caldă și căldură?

Reamintesc tuturor că până la 1 mai, mai este foarte puțin. înțeleg că vin diverse adrese din partea Veolia. Una mi-a fost adusă la cunoștință chiar astăzi. Veolia vă solicită în regim de urgență să decideți cu privire la o anumită modalitate și um^em^^curd la care s-ar putea ajunge și invocă o dată sau învederează, indică o data tîiri prima paiV a' lunii aprilie. în opinia mea, așa cum am mai spus-o, nu că suntem înte-un rn^m^nt feăhe târziu, ci extrem de târziu. Nu știu ce mai negociați, nu știu ce se mai j^at^^bi^n sg mai poate negocia acum, în condițiile în care chestiunile acestea trebuis^î^eRdiB^O 17 lămurite, pentru că am avut timp suficient, iar termenul de 1 mai bâte f|A^^Mtrem, extrem de zgomotos.

Mulțumesc!

5

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Primar!

DI Primar

Bună ziua tuturor!

Domnul viceprimar, dacă erați interesat să vedeți ce se întâmplă acolo ați fost invitați la acea întâlnire pe care am avut-o cu cetățenii și puteați identifica cel puțin o parte din răspunsurile la întrebările pe care tocmai le-ați pus. Probabil că la nivel declarativ dumneavoastră spuneți că sunteți interesat de acest subiect, dar atunci când nu vreți să discutați cu cetățenii, înseamnă că poate nu vă interesează.

Știți foarte bine că propunerea de a înființa societatea a venit încă de la sfârșitul anului trecut, după ce a fost finalizat studiul de oportunitate. Din păcate, societatea nu poate fi constituită dintr-o singură entitate. Trebuie să existe acordul a două entități, Municipiul Ploiești și Consiliul Județean. Din păcate după acel studiu de oportunitate, nu a existat să spunem intenția, acordul Consiliului Județean, deși ea a fost la un moment dat verbală, ați văzut și ceea ce s-a întâmplat atunci când dumneavoastră ați refuzat să aprobați constituirea acelui A.D.I., acea hotărâre de consiliu local care ar fi însemnat de fapt și de drept intenția noastră de a înființa A.D.I.-ul, pentru că trebuia să existe și o hotărâre în aceeași măsură din partea Consiliului Județean.

Chestiunea legată de societate, ea poate să subziste în continuare, mai ales în perspectiva preluării CET-ului și a rețelei de către municipiul Ploiești și rămâne una din opțiunile pe care noi le-am..., dar această opțiune nu mai este pentru termen scurt ci este pentru termen mediu și lung.

Atât timp cât anumite decizii se iau în mod intempestiv, cum a apărut și acel proiect de hotărâre de preluare a CET-ului, lucru care nu a fost pus în dezbatere în niciunul din documentele pe care noi le-am elaborat împreună cu Consiliul Județean și din care nu reiese din nicio frază și niciun cuvânt ideea preluării CET-ului de către municipiul Ploiești, pentru că altfel ar fi trebuit analizată și acea oportunitate sau acea opțiune sau situație, lucrurile se complică foarte mult chiar și în perspectiva negocierii.

Licitația, am spus-o și o să o spun în continuare: o licitație în care anumite elemente ale patrimoniului sau proprietății sunt grevate de sarcini este o chestiune foarte complicată. Știți foarte bine că o licitație ar fi însemnat de fapt și de drept acordul celor două autorități publice locale, pentru a susține licitația respectivă. Nu se poate susține o licitație de una singură. Ați văzut, la A.D.I. deșeuri când s-a ținut licitația a existat acordul tuturor factorilor implicați, când a existat licitație pe Hidro Prahova a existat acordul tuturor factorilor implicați, etc. Deci nu se poate face licitație, dar dincolo de toate aceste lucruri, în momentul în care un bun care face obiectul unui serviciu de utilitate publică este grevat de sarcini, bunul respectiv sau terenul aferent, așa cum spune legea, nicio firmă serioasă, și întrebarea aceasta i-am pus-o inclusiv ieri domnului Președinte Toader și

dânsul a spus că nu a știut de acea situație a terenului și a aflat deunăzb^ejiea^^mne în dificultate realizarea unei licitații serioase și de a avea un partener car^sa’yi'njlși sf Boteze în mod serios. Și atunci singura opțiune rămasă în momentul de fața j^pi^a rft |vea nicio sincopă în ceea ce privește continuarea acestui serviciu pentrufmunicipi^l firești este negocierea. Negocierea la care vreau să vă spun ca de fiecare dată; a-'pafti^^t și domnul Toader, a participat la toate întâlnirile domnul președinte al Cbț^ifiuih®ftțddțean, negocierile nu le-am ținut de unul singur, pentru că deocamdată sistemurMeMermie din municipiul Ploiești aparține celor două autorități publice locale.

Stești


Vedeți dumneavoastră, toate lucrurile acestea, faptul că ba s-a știut, ba nu s-a știut de situația terenului de acolo, că existau sau nu existau tot felul de sarcini cum este si acel sechestru de 4 milioane de lei pe cele 15 hectare de teren din cele 17 care sunt în zona instalațiilor de termie din CET, a faptului că până la momentul 1 ianuarie 2019 nu aveam posibilitatea de accesare a fondurilor europene, sumele fiind foarte mari, opțiunea de a avea o licitație era extrem de dificilă. Cea legată de societate neavând acordul prin votul dumneavoastră nu se mai poate implementa și atunci rămâne singura opțiune cea a negocierii.

Dar dacă, în continuare, dumneavoastră, majoritatea din consiliul local faceți un anume joc astfel încât această negociere să devină dificilă, probabil că nu ne vom atinge țelul pe care l-am propus.

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, vă asumați asta cu ”noi facem un anume joc” ca să vă punem pe dumneavoastră...

Vă asumați? Este o certitudine sau vă trece dumneavoastră prin minte, așa? DI Primar

Este....

Dl George Sorin Botez

Este certitudine sau nu?

Dl Primar

Este rezultatul acțiunilor pe care le aveți.

Dl George Sorin Botez

Este certitudine sau nu?

Dl Primar

Legat de faptul că nu vreți să...

Dl George Sorin Botez

Bun. O să am și eu câteva cuvinte de spus după dumneavoastră.

Dl Primar

Spuneți ce doriți dumneavoastră.

Dl George Sorin Botez

Foarte bine.

Dl Primar

Obiectivul pe care-1 am în această licitație și am spus-o public este acela de a avea un tarif cât mai mic pentru populație, dacă se poate identic cu cel pe care-1 avem în prezent în momentul de față.

A

In continuare avem întâlniri cu societatea cu reprezentanții Veoliei. Participă și domnul Toader și așa cum m-ați împuternicit dumneavoastră, o să vin să vă prezint situația în urma negocierilor, acceptarea...

Dl George Sorin Botez


' Și care este target-ul pe care îl vedeți... '

Dl Primar

L-am spus. Obiectivul este acela de a ajunge la un cât mai aproape de nivelul actual.

Dl George Sorin Botez

Cam cât? 10%? 20, 5, 7? Cât?

Un preț. Știți, oamenii poate la un moment dat stau mai greu cu matematica. Spuneți un preț.

Dl Primar

Domnul Botez, nu vreau să spun niciun preț în momentul de față. Obiectivul pe care-1 am este să ajung la un tarif cât mai apropiat de cel existent în momentul de față pentru cetățean, pentru gospodării, pentru consumatorul casnic.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Dl Primar

404 este tariful propus de Veolia.

Dl Dinu Marius Andrei

404 este laitmotivul dumneavoastră.

Dl Primar

Nu, este tariful propus și public...

Dl George Sorin Botez

Vine de la Rx404.

Dl Palaș-Alexandru Paul

în vara anului trecut, dacă vă aduceți aminte, în calitate de membru al Comitetul de Coordonare la Dalkia, am venit aici în consiliu și am atras atenția asupra riscului la care ne supunem dacă nu ne aplecăm imediat, la acel moment, asupra acestei probleme.

La momentul acela, aminteam despre patru modalități complementare de abordare a acestei teme. în primul rând trebuia să abordăm problema pe latura juridică. Din nefericire, descoperim acum cu 30 de zile înainte că din punct de vedere juridic nu avem soluții. Trebuia să abordăm problema pe latura economică, să vedem ce înseamnă exploatarea unui astfel de sistem, care atenție domnul Primar, nu știu dacă știți această informație, într-un an de zile consumă un million opt sute de mii megawați gaze. La un preț de cost în toamna anului trecut de 113 lei, de ce spun în toamna anului trecut, pentru că între timp prețul la gaze s-a mărit considerabil, acest consum de gaze presupunea un fond de rulment de 203 milioane de lei, pe care, noi dacă ne-am fi dorit să înființăm o firmă, trebuia să-i asigurăm pentru funcționarea firmei respective.

Dl George Sorin Botez

Un capital.

Dl Palaș-Alexandru Paul

A

Exact. In acest moment, prețul la gaze naturale a urcat considerabil. Eu la firma mea plătesc 162/megawatt, adică cu 50% mai mult. Asta înseamnă că fondul de rulment ar putea să urce undeva la 300 de milioane de lei. Vă reamintesc faptul că bugetul previzionat pentru anul în curs este de 360 de milioane de lei. De unde Dumnezeu puteam noi să oferim acest fond de rulment, domnul Primar, v-ați gândit vreodată la chestiunea asta?

A treia chestiune, de natura resurselor umane: aveam noi oameni careșă se ocupe de înființarea unei astfel de firme și de buna ei funcționare? Că avem dovezi T.C.E.ul, avem dovezi S.G.U.-ul, unde am dat cu oiștea, cum spune românul, îți gard, din'neferjcire. Voiați să ne ducem și cu termia în aceeași direcție?

A patra chestiune și cu asta termin, era de natura autorizațiilor h^^sâ^^um ‘poate să funcționeze o entitate nou înființată fără autorizații necesare?         ^aho^ y,/

5           .                   . A                      9                                      9                                                     £ L I -

Trebuia să găsim întrebări la aceste patru chestiuni înainte de a ga^sWUția. Sau mai bine zis, rezolvând aceste patru chestiuni ajungeam la soluție. Din nefericire, ne-a plăcut să venim cu declarații pompoase, că noi nu negociem decât cu cifre până în doi, referitor la prețul gigacaloriei., etc. Iar noi am ajuns acum datorită acestor declarații ale dumneavoastră, într-o situație delicată în care negociem cu 30 de zile înainte de expirarea contractului, un preț la gigacalorie. Și suntem cu mâinile legate și puse la spate.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Dl Primar

Domnul consilier, dumneavoastră sunteți membru în comitetul de coordonare de la Veolia și nu sunteți la primul mandat. Prin filtrul dumneavoastră au trecut toate documentele legate de investițiile făcute de Veolia acolo, au trecut toate aceste probleme legate de cheltuielile de acolo...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu chiar toate, domnul Primar.

Dl Primar

Atunci este o problemă foarte gravă și era de competența dumneavoastră...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Sunt de doi ani. Dalkia funcționează din 2004.

Dl Primar

Este bine si asa. O.k.

9           9

Vorbiți de situațiile existente la societățile care sunt atenție, în subordinea consiliului local, așa spune legea.

Domnilor, dacă aveți această putere și nu vă convine modul în care funcționează S.G.U., T.C.E., R.A.S.P. că și acolo puteți să coordonați activitatea, Hale și Piețe, luați domnilor măsurile. Veniți, propuneți, votați, aveți membri A.G.A. acolo, aveți consiliile de administrație în subordinea A.G.A., etc. Deci dacă recunoașteți public că aceste societăți nu funcționează corespunzător este la mâna dumneavoastră să luați măsurile necesare să le puneți pe picioare. Nu vă oprește nimeni. Am spus-o public, am atras atenția de nenumărate ori asupra managementului defectuos. Am spus-o și în ședințele de consiliu local, am spus-o și public. Vă rog foarte mult, luați măsurile care se impun!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Scuze! Discutăm de termie domnilor.

Dl Primar

Păi nu, dar ați făcut referire la S.G.U. și faptul că nu putem să înființăm o societate. Ba da, se poate înființa o societate, iar oamenii care muncesc în actuala Veolia, să știți că Veolia dacă pleacă nu își ia cei 350 de angajați sau mă rog, 326 parcă sunt în momentul de față, mai exact, de angajați ai societății și pleacă cu ei undeva. Oamenii ăia rămân aici și pot fi angajați la noua societate și pot administra noua societate...

Dl Pană George

—                                                            

• Care noua societate, domnule Primar?       '                     ,

Dl Primar

...în cunoștință de cauză, da?

Apropo de soluțiile juridice, da, soluții juridice există pentru toate

Și negocierea pentru prelugirea contractului are în spate o bază juridică. ȘFc^î^î^birea unei societăți comerciale are în spate o bază juridică. Și ținerea unei entități are în spate o bază juridică.

Dl George Sorin Botez

Și demisia dumneavoastră tot o bază juridic are.

Dl Primar

Dorința aceasta acerbă a dumneavoastră legată de ceea ce fac eu sau de demisia mea, văd că o tot scoateți în evidență, dar din câte am văzut...

Dl George Sorin Botez

Doamne ferește! Vorbeam de bază juridică.

Dl Primar

Dar din câte am văzut, atitudinea publică este cu totul și cu totul alta.

Dl George Sorin Botez

Ați avut noroc că ați ieșit întreg de acolo că probabil i-a controlat de bolovani la intrare. Altfel asistam la prima lapidare din istoria Ploieștiului.

Dl Primar

Domnul Botez, dacă ați fi venit acolo, ați fi avut curajul să veniți acolo și să discutați si dumneavoastră cu cetățenii...

5    3                                                                       9

Dl George Sorin Botez

Nu. Nu am avut curaj. Așa este. De frică nu am venit.

Dl Primar

Degeaba discutați acum.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Dar am o curiozitate mare. Cum finanțați dumneavoastră firma aia?

Dl George Sorin Botez

Aveți ceva economii acasă sau cum faceți?

Dl Primar

Cum se finanțează societatea respectivă?

Dl George Sorin Botez

Da, da.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Să presupunem că o înființați. Cum o finanțați?

Dl George Sorin Botez

Și luați și oamenii ăia care stau la ușă. îi aduc cu autocarele ca să vină la primărie.

Dl Primar

Din bugetul local.

Dl George Sorin Botez

Câți bani domnul...

5

Dl Primar

Din bugetul local.

Dl George Sorin Botez

bugetul

©cesar-penUu b®na


Deci avem bani să finanțăm această societate de l-a 1 Dl Primar

Domnul Palaș, am și eu o întrebare: care este fondul de rulment ni funcționare a societății VEOLIA?

5                                                    »

Dl Palaș-Alexandru Paul

Tocmai vi l-am spus.

Dl Primar

Care?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Aproximativ 300 de milioane de lei.

Dl Primar

Pe un an de zile.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da. Pentru că firma trebuie să cumpere gazul în avans, produce energie termică...

Dl Primar

Nu este obligatoriu, domnul Palaș.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Energia termică...

Dl Primar

Domnul Palaș, nu este obligatoriu.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Energia termică este furnizată consumatorului final iar consumatorul final știți foarte bine, o plătește într-un termen de. De regulă, ecartul în timp între momentul cumpărării gazului și ...este cam de 90 de zile.

Dl Primar

Cumpărarea gazului, dacă doriți să intrați în chestiuni tehnice, cumpărarea gazului sau obținerea unui stoc înaintea intrării în perioada de iarnă este politica pe care și-o face fiecare societate care lucrează în termie, nu este o chestiune obligatorie.

Ba mai mult decât atât, dacă știți lucrul acesta, există chiar și o decizie a A.N.R.E.-ului în acest sens legată de modul în care funcționează și modul în care se gestionează aceste rezerve de gaz, atunci când vorbim de sisteme centralizate de termie la nivel național. Nu este o chestiune obligatorie, este ceea ce înseamnă politica pe care și-o face fiecare societate care produce energie electrică și termie în sistem de cogenerare.

Dl George Sorin Botez

îmi cer scuze, domnul Palas, ca să închidem, că avem si o ședință...

Dl Primar

Apropo de buget, să știți că pentru un fond de rulment necesar pentru bunul mers al situației, societatea respectivă trebuia să aibă un fond de rulment de aproximativ 75 de milioane de lei, iar pe baza faptului că prestează servicii de utilitate publică, pentru perioada aceasta de să spunem șase luni de zile, până intrăm în perioada de iarnă, iar pentru faptul că prestează servicii de utilitate publică, exista posibilitatea ca în această perioadă de timp și având în vedere durata contractului, să poată obține și un credit revolving, care permitea să recircule acești bani astfel încât să își facă stocurile necesare sau să poată folosi acest credit revolving pentru a avea cantitatea de gaz necesară pentru producerea energiei în sistem centralizat.

Li


Și mai este o chestiune, să știți că la nivel național, pentru societățilc-^jPcâ^rfal

Z^ste o chestiune care până la urmă la nivel de guvern s-a luat această decizi-y jiikitiîc societăți comerciale cu capital de stat, care funcționează în sistem de cdL^r~“^^ de energie termică către cetățenii orașelor respective, există si o derogate^posibffitâtt

?v^ vă


șfciWgu .iivi-ăf) a cumpăra direct de la ROMGAZ, fără plată în avans a cantității de gaz cuinpat ar^ *

Dl Palaș-AIexandru Paul

Este o frumoasă poveste, domnule Primar...

Dl Primar

Nu, este o realitate care se întâmplă în România.

Dl Palaș-AIexandru Paul

.. .și acest mod de a privi atât de detașat lucrurile, au dus la adevărate dezastre în țară. Vedeți ELCEN și RADET în București. Sperăm că nu vreți să ajungem și noi acolo.

Dl George Sorin Botez

Am și eu două întrebări directe, dar vă rog, întrebare, răspuns.

Domnul Palaș, nu plecați, deschideți microfonul.

Care este bugetul Ploieștiului pe un an?

Dl Palaș-AIexandru Paul

Anul trecut 360 de milioane a fost.

Dl George Sorin Botez

Care este fondul de rulment pentru funcționarea acestei întreprinderi de producere și distribuție a energiei electrice?

Dl Palaș-AIexandru Paul

Cum v-am spus puțin mai devreme, aproape 300 de milioane.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Am închis subiectul. Mai departe.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu este atât. Este 120 de milioane.

Dl George Sorin Botez

120 din 360. Deci o treime din banii Ploieștiului trebuie să se ducă acolo. Excelent! Vă rog domnul Vîscan!

Dl Primar

Nu uitați faptul că dumneavoastră ați votat 25 de milioane pe an majorări de salarii...

Dl Vîscan Robert Ionuț

Mulțumesc domnul Președinte, dacă mă lasă și domnul Primar!

Dl Primar

Vă rog!

Dl Vîscan Robert Ionuț

Mulțumesc!

J

Cu declarațiile stați perfect.

Eu vreau să știu de ce nu ați început cu acest A.D.I., din momentul în care ați ajuns Primar? Știați că în timpul mandatului dumneavoastră se va termina contractul cu Veolia. Spuneți că ați început demersurile acestui A.D.I. căldură de anul trecut. Cu proiectul ați venit acum 2, 3 săptămâni.

Dl Primar

Din păcate am obținut extrem de dificil documentul necesar...

Dl Vîscan Robert Ionuț

Nu mar vorbiți acum de anul trecut...                '       / $/

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, lăsati și omul să vorbească.

Dl Primar .

Din nefericire, documentul, acordul dat de către Consiliul JudețeaK ?âL.vemt cu foarte, foarte mare întârziere.

Dl George Sorin Botez

Deci Consiliul Județean este de vină.

Dl Vîscan Robert Ionuț

Dacă îl cereați din 2016 sigur îl aveați. Dar probabil că a durat doi ani și jumătate să vă acomodați.

Dl Popa Gheorghe

Dacă aveam și strategia...

Dl Vîscan Robert Ionuț

Domnul Popa, eu nu v-am întrerupt, dar puteți să spuneți ce vreți.

Dl Popa Gheorghe

Vorbeam cu domnul Președinte.

Dl George Sorin Botez

Eu v-am lăsat să spuneți ce ați repetat la partid, da? Vă rog frumos, lăsați și oamenii să vorbească!

Dl Vîscan Robert Ionuț

Termin cu acest subiect pentru că am văzut modul în care ați gestionat toate problemele pe care le-a avut Ploieștiul în această perioadă, în acest mandat. Ședințe de îndată, ne-am văzut de Rusalii, ne-am văzut de câte ori ne-ați cerut și am venit, dar rezultatul acesta a fost, să ajungem cu o lună înainte de terminarea acestui contract fără să avem o înțelegere. Aici am ajuns. Și v-am spus, știați în momentul în care ați ajuns Primar că acest contract se termină în timpul mandatului dumneavoastră.

Dl Primar

Cine a făcut convocarea să veniti la ședință?

9            9             9

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul, vorbesc serios. Avem lăbuțe, uite, domnul așteaptă. Aveți o lăbuță, să vă fie de bine.

Dl Vîscan Robert Ionuț

Nu vroiam să discut pe acest subiect. La fiecare ședință de consiliu știu că vă faceți campanie. Fiecare ședință de consiliu, pentru că este un forum pentru dumneavoastră acest consiliu ca să faceți campanie.

*

Nu știu dacă este cineva din partea T.C.E.-ului, dar dacă nu este aș dori analizarea posibilității prelungirii traseului de la Grădina Zoologică până la Grădina Botanică. Sunt multe persoane care doresc să ajungă acolo și nu există niciun mijloc de transport în comun. Deci dacă se poate analiza această posibilitate aș dori un răspuns în scris.

Mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Domnul Dănescu!

Dl Primar


Două secunde. Legat de decizia de a înființa A.D.I. sau nu: Din ridicați mâinile în aer, domnul...

Dl Minea Constantin

Aduceți-vă aminte când am venit la dumneavoastră...

Dl Primar

Domnul consilier, din nefericire...

Dl George Sorin Botez

Din nefericire, ne vorbiți dumneavoastră, ca să ne înțelegem.

Asta este singura nefericire, că ne vorbiți dumneavoastră.

Dl Primar

Nu a existat nici măcar o strategie pe termie pentru municipiul Ploiești. Lucru fără de care nu se putea face absolut nimic. Dumneavoastră, domnul consilier, care încercați să vorbiți peste mine, ați spus că ați fost membru și în mandatul trecut în comisia respectivă. Și pot să vă întreb, cum ați analizat dumneavoastră toate situațiile respective cu care ne confruntăm acum?

Eu zic să nu vă mai enervați aici...

Dl Minea Constantin

Trebuie neapărat să facem un studiu. V-a trebuit un an jumate ca să înțelegeți și dumneavoastră treaba asta. Spuneți povești acum.

Dl Primar

Dacă dumneavoastră ați fost.., de ce nu ați făcut domnule în mandatele trecute? Mi-aș fi dorit ca dumneavoastră să aveți această atitudine în discuția cu Veolia, nu aici. în discuția cu Veolia trebuia să aveți această atitudine.

5                                                                                        3

Dl Marcu Valentin

Domnul Minea, ați ridicat lăbuța? Colegului meu i s-a spus că nu a ridicat lăbuța. Ați ridicat lăbuța, da sau nu?

Este colegul dumneavoastră, domnul Botez.

Dl George Sorin Botez

Suspend ședința.

*

SE SUSPENDĂ ȘEDINȚA

*

Dl George Sorin Botez

Reluăm ședința. Vă rog să luați loc.

Secretariatul, câți suntem în sală?

Domnul Dănescu, mai doriți să mai luați cuvântul?

Dl Dănescu Ștefan

Da.

Dl George Sorin Botez

Vă rog, foarte scurt!

Nu sunt prezenți în sală domnul Palaș și doamna Sălceanu, suntem 24. Vă rog, domnul Dănescu!

Dl Dănescu Ștefan

Mulțumesc frumos!

9

La numărul 5 pe ordinea de zi văd că ați inițiat un proiect de hotărâre privind

solicitarea unui împrumut de 188 de milioane de lei. La ședința operativă-deieri am întrebat specialiștii și mi s-a comunicat că banii aferenți spitalului nu sunt prinși în acest împrumut. Este doar o coincidență faptul că de când i-am mandatat pe;’ceidcxryicepi'imari să urgenteze să se ocupe de această problemă s-au scos acești bani sau pufși simpli* nu au fost prevăzuți înainte? Banii pentru spital?                            f f A


Dl Primar                                      VfL

Domnul consilier, știți foarte bine că atunci când se face o solicitâroăt de acordare a împrumuturilor locale, se poate face doar cu o fundamentare, adică existența unui studiu de fezabilitate în spate. Pentru realizarea unui studiu de fezabilitate, trebuie să ai terenul pe care faci obiectivul respectiv. Fără a avea terenul respectiv, într-o formă sau alta, că se cheamă proprietate, concesiune, nu se poate face studiul. Fără studiu de fezabilitate...

Dl Dănescii Ștefan

La o întrebare simplă de fiecare dată dumneavoastră faceți o... Erau prinși sau nu erau prinși? Eu nu am spus de ce? Erau sau nu erau?

Deci nu erau.

Dl Primar

Domnul Dănescu, prindeții dumneavoastră, pentru că nu se aprobă, domnul...

Dl Dănescu Ștefan

Deci nu erau prinși în cei 188.

Dl Primar

Trebuie să existe un studiu de fezabilitate aprobat de către consiliul local. Toate proiectele care sunt în spatele acelui credit au studii de fezabilitate aprobate de dumneavoastră.

Dl Dănescu Ștefan

Deci nu erau prinși. Simplu. Să o facem din lungă scurtă, povestea. Deci nu erau prinși.

Dl Primar

Dați drumul la teren să putem să luăm un teren de la M.A.P.N., facem studiul de fezabilitate și o să avem banii necesari pentru spital.

Dl Dănescu Ștefan

Domnule Primar, un spital costă în jur de 50, 60 de milioane de euro. Tot împrumutul înjur de 40 de milioane de euro. Deci și dacă am fi vrut să-i dăm pe toți, tot nu am fi terminat spitalul. Nu am fi avut banii necesari. Pe ce v-ați bazat dumneavoastră sau pe ce buget sau din ce surse ați promis dumneavoastră acel spital?

Și dacă puteți să-mi răspundeți mai pe scurt, v-aș mulțumi!

Dl Primar

Inclusiv Fondul Național de Investiții poate finanța spitale în momentul de față.

Dl George Sorin Botez

Mulțumim!

Dl Dănescu Ștefan

Ați inițiat vreo discuție cu cei de acolo? Sau probabil nu v-ați gândit că iar o să pierdem niște documente pe drum?

Dl Primar

Pentru Fondul Național de Investiții trebuie să depui autorizație de construire. Citiți legile și o să vedeți și vă răspundeți singur.

Dl George Sorin Botez

Domnul Pană, mai aveți ceva de spus, că vreau să trec și eu la ședință?

Dl Pană George                                 X

Da, foarte scurt domnul Președinte: evident că nu o să primim niște răspunsuri dar niște concluzii le trag eu. Sigur, oricine altcineva este de vină pentru situația. îri jcare suntem cu termia. înțeleg că rămân opțiuni valabile cele invocate, cu toate că pe parcursul expunerii domnul Primar ne-a spus că nu se mai pot face anumite proce^r£lajțdo^entul acesta. înțeleg că avem banii dar totuși nu s-a inițiat nici un demers în vedSte^*îhființării unei societății. Eu până acum credeam că unul din motivele pentru care nu s-a inițiat nici un demers este eventuala lipsă de bani.

Concluzionez că de fapt nu s-a vrut, pentru că dacă știam că avem bani și de atâta timp puteam să inițiem această societate nu am facut-o, concluzionez că nu s-a vrut. Ca atare, ceea ce am spus la început, întrebări fără răspunsuri, timpul trece, nu știu domnule Primar, vă așteptăm să ne spuneți, când doriți dumneavoastră, dar foarte repede că nu mai e timp, ce anume doriți.

Mulțumesc!

s

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

9

Domnul Sîrbu, vă rog!

Dl Primar

O secundă!

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Primar

Domnul consilier, stiti foarte bine că înființarea unei societăți în care sunt două

7    5     9                                                                          9                                                          9

autorități publice locale nu se poate face decât în urma unei asocieri între cele două printr-un A.D.I. Atâta timp cât v-ați opus realizării acestui A.D.I. și a doua zi ați venit cu proiect de hotărâre de preluare a C.E.T.-ului, nu avem în momentul de față cum să discutăm despre înființarea unei societăți comerciale.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Domnul Sîrbu!

Dl Pană George

Propun să nu vă răspund, dar un A.D.I. fără acte constitutive nu exită domnule Primar, iar inițiativa pe care ați avut-o acum două săptămâni sau trei, ca să nu greșesc, puteați să o aveți acum un an și jumătate și până acum lucrurile erau clare.

Mulțumesc!

9

*

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte!

Promit că o să fiu foarte scurt.

La ședința ordinară de luna trecută am ridicat două probleme:

Unu, am rugat conducerea de la C.S.M. să-mi facă o informare vizavi de societatea sau societățile care au participat la licitație și au câștigat la Hipodrom spații și dacă sunt la zi cu plata acestor chirii. Vreau să vă informez și rog comitetul de coordonare de la

C.S.M. să se uite mai atent la acest aspect. Am primit un răspuns aici, că a depus un bilet la ordin când a participatda licitație și de anul trecut și până acum nu au plătit mei un fel de chirie. Nu știu, nu știe nici măcar firma. Dacă vreți am răspunsul,aici, o să-l citiți, o să vă apuce durerea de cap. Așa ne consideră pe noi, cei care conduc lâ C:S.M. din consiliul local.                                                                                    t •.

O a doua problemă pe care vreau să o ridic aici este problemă legată de.

Dl George Sorin Botez

?„â !-


îmi cer scuze, nu ați făcut referire la comitetul de coordonare.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu. Am rugat comitetul de coordonare...

Dl George Sorin Botez

Bun. în mod deschis vă adresez invitația ca la următoarea ședință să veniti la

5                                                                        9               5                                 S

comitetul de coordonare.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă mă anunțați vin și vin și cu acest răspuns, să vedeți dumneavoastră cam ce fel de răspuns.

Domnilor consilieri, eu la ședința trecută v-am rugat pe dumneavoastră, dacă l-am împuternicit pe domnul Primar să rezolve problema termiei din Ploiești, să-l lăsați să vină cu soluția concretă vizavi de ce hotărăște dumnealui începând cu 1 mai. Și am picat de acord. Nu știu dacă mai aveau rost atâtea discuții astăzi vizavi de acest lucru.

Vreau să vă spun în mod concret, eu împreună cu câțiva colegi de aici am făcut parte din comisia care am negociat tot timpul anul trecut și acum doi ani cu VEOLIA.

Tariful pe care dumneavoastră încercați să vi-1 pună cineva pe masă, depinde în mod concret de perioada de prelungire a contractului. Dacă prelungim cu șapte ani, tariful va fi probabil după cum spuneau dânșii de 260. Dacă prelungim cu 5 ani este de 310. Și așa mai departe. Nu țin exact minte acum toate cifrele.

Deci tariful la negociere pleacă, ei întotdeauna, și am colegi aici care au participat cu mine, ei țineau una, că tariful acesta de creștere a prețului la gigacalorie depinde de durata de prelungire ca să-și recupereze probabil pierderile.

Domnilor consilieri, într-o perioadă rece din octombrie și până în aprilie, că și eu am fost timp de șase, șapte ani de zile președintele comisiei de utilități, Ploieștiul produce cam 350 de mii de gigacalorii. Faceți dumneavoastră socoteala, înmulțit cu tariful cu T.V.A. cu tot două sute și nu știu cât sau puneți trei sute, rotund este undeva la 120 de milioane tot. Deci fondul de rulment ca să funcționeze această societate Veolia Energie este undeva la 100 de milioane.

Eu spun și repet, deci negocierea depinde foarte, foarte mult de perioada de prelungire a contractului. Dacă ne vom duce să prelungim pe perioadă de șapte ani, v-am spus, la clipa aceea când negociam noi cu conducerea de la Dalkia, ulterior Veolia Energie, ei cereau 260 fără T.V.A. Dacă era cu 5 ani, 310, etc. Chiar în condițiile pe care văd că le impun ei, cu tariful acela maxim, sunt inacceptabile la momentul acesta. Și dumneavoastră sunteți de acord cu mine. Să așteptăm totuși până ni se pune soluția pe masă fiecărui consilier și atunci vom hotărî. Restul, că începem aici să ne certăm între noi, mi se pare totuși un lucru neadecvat.

Dl George Sorin Botez

Foarte înțelept, sincer!

Mai dorește cineva? înțeleg că nu.

Domnul Primar, nu o să închei aceste luări de cuvânt fără a vă aminlLdin-.nou, în acord cu ceea ce am discutat data trecută, cu ceea ce am discutat din p^^dWle^i^că toti consilierii P.S.D., A.L.D.E. si P.M.P. alături de colegii din E?N^Lv=vă7.sbrifi'ăă necondiționat și din nou vă amintesc că aveți votul nostru în alb cu prix ire la orice ^|i dori să întreprindeți, în așa fel încât de la 1 mai să nu existe sincope cu privire lâ adtivhațda ,       ,   ,                                                                                                                                   V                                   fi

de termie și livrare apă caldă către populație, cu o singură excepție, majofarea^.rețWluiTa gigacalorie așa cum a fost el stabilit prin ultima hotărâre a consiliului locâf^iusare o să intre în funcțiune de la data aprobării bugetului.

Mulțumesc!

O să vă spun asta de fiecare dată, ca să înțelegeți că așa e.

"Proiect de hotărâre privind decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești poetului Nichita Stănescu (prenume la naștere: Nichita Hristea) și profesorului emerit Ion Th. Grigore (prenume la naștere: Ioan) - inițiat de viceprimarii Cristian-Mihai Ganea și George Pană.”

Dacă sunt discuții?

5

Vă rog, domnul Popa!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

S                                                       5

Propun să fie toți consilierii inițiatori.

Dl George Sorin Botez

De acord toată lumea.

Domnul Sicoie, vă rog!

Dl Sicoie Forin

Sunt de acord cu propunerea colegului meu Gheorghe Popa, mai ales că această idee mi-a aparținut în ședința din 27 februarie, așa cum stă mărturie procesul-verbal. Și m-aș fi așteptat ca domnii viceprimari să-mi propună măcar mie atunci să fiu și eu inițiator. Dar cred că această soluție de a fi toți inițiatori este foarte bună.

Eu as avea însă niște amendamente la hotărâre, atât la titlu cât si la conținut. în

5                                             5                                                                                               7                                                        5                           9

primul rând este vorba de o cetățenie de onoare post-mortem. Lucrul acesta trebuie trecut acolo.

în al doilea rând, nu dăm buletine. Deci nu cred că are rost să mai scriem după Nichita Stănescu prenume la naștere. Ca și la profesorul Grigore.

Aș mai cere, pentru că este vorba de Nichita și nu "profesorului” ci "profesorilor”, adăugarea a încă două nume mari, care înseamnă Profesor Nicolae Simache, profesor de istorie căruia Nichita îi datorează și numele, pentru că i-a spus: dacă te vei numi Hristea Sănescu nu o să aibă nicio importanță, el i-a spus Nichita. Și Gheorghe Milica, profesorul lui de română. Deci eu propun ca această hotărâre să arate așa: decernarea Titlului de Cetățean de Onoare...

9

Dl Dănescu Ștefan

Trebuie să treacă prin comisie.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sicoie, blocăm acest proiect și rugămintea mea este ca dumneavoastră în sprijinul a ceea ce ați spus, să faceți un alt proiect pentru următoarea ședință. Pentru că nu avem rapoarte de specialitate, nu avem CV-uri, ca să zic așa, nu avem nimic. Și o să-l blocați pe acesta. Toți colegii or să vă sprijine cu rugămintea să o faceți separat.

Dl Sicoie Forin

Este nedrept, pentru că.

Dl George Sorin Botez                                  ^ o^&nr

Nu este nedrept, credeți-mă. Că nu există o ordine. Pe lumea^d^hă^ntb.m^ e ordinea de aici. Este cu totul și cu totul alta. Veți îndrepta dumneavoașfî^ dumneavoastră veți face dreptate. Veți fi un arhanghel al culturii praluiydh^piBiâșie^c

Ne trezim că ne retrage avizul de legalitate.

Dl Sicoie Forin                                             X

Dar cine s-a gândit trebuia să se gândească de la început cum trebuie.

Dl George Sorin Botez

Noi mai avem pe listă și alți merituoși ai Ploieștiului. Unii chiar în viață.

Dl Sicoie Forin

Era vorba de Nichita și de profesorii lui.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Este ceva deosebit pentru dumneavoastră. Haideți să-i lăsăm pe cei doi domni, Dumnezeu să le lumineze calea acolo unde sunt și noi să-i slăvim prin ceea ce vom face.

Dl Sicoie Forin

Măcar să scoatem parantezele.

Dl George Sorin Botez

Acelea, da.

Deci supun la vot amendamentul domnului consilier cu privire la trecut post-mortem și să scoatem "(prenume la naștere)”, "(prenume la naștere)” și bănuiesc că la fel este și la articolul 1 "prenume la naștere”. La fel și la art. 2 ”prenume la naștere”.

Supunem la vot aceste amendamente:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi ”pentru”.

*

Avem un domn în sală pe care mi-a făcut o deosebită onoare să-l cunosc, domnul Fezi, care vine din partea Fundației care poartă numele Profesorului Ion Th. Grigore și care vrea să ne adreseze înaintea votului două minute o alocatiune.

5

Domnule dragă, două minute!

Dl Fezi Valeriu

Vă mulțumesc că mă ascultați!

Fundația despre care este vorba se numește "Fundația Nichita Stănescu”. Deci este o fundație care a fost înființată în anul 1990. Această fundație a fost opera unui cetățean al Ploieștiului, elev al profesorului Grigore, coleg cu Nichita Stănescu.

Vreau să vă spun așa: această fundație acum nu mai aparține unui grup de cetățeni, ci aparține unei instituții publice. Este vorba de Colegiul "Ion Luca Caragiale”. Deci, această instituție publică este cea care la ora aceasta este însărcinată să continue ceea ce începuse profesorul. Profesorul nostru Grigore, este unic în țară, pentru că a constituit un premiu anual pentru cei mai buni elevi străini la matematică. Acest premiu l-a luat și l-a dat din pensia lui în 1976.

Peste câțiva ani când ne-am întâlnit seria noastră, serie din care a făcut parte și

Basarab Nicolescu și alți academicieni pe care dumneavoastră nu-i știți, vre^u^^g.sj>un că această serie l-a impresionat atât de mult pe profesor, încât ne-a popul^^âtjmțiâtiv^.\ și după noi au contribuit la acest premiu mulți foști elevi.

Am menținut acest premiu în viată si cât a trăit domnul profesor, lîn?l!


Am menținut acest premiu în viață și cât a trăit domnul profesor,dțipâfc-aceea până anul trecut. Acest premiu trebuie să rămână în continuare și ttebme'ăă'gășirn o modalitate de a îl susține. Singura instituție care ar putea să susțină ptehuul, este primăria. Este vorba aici de un premiu care nu se acordă unei entități private ci"unei entități aparținând unei alte instituții publice. Cei care au contribuit la această adunare a fondurilor, au început să dispară. Eu cred că sunt ultimul care mai lupt pentru acest premiu.

Vreau să vă spun că între Nichita Stănescu și profesor există o legătură și mai strânsă de care nu ați amintit aici. Fundația ”Nichita Stănescu” a creat în cadrul ei o secție "Profesor Ion Th. Grigore”. De ce? Tocmai pentru a putea să strângă fonduri din sponzorizări, prin donații ale foștilor elevi. Aceste fonduri s-au diminuat și se diminuează permanent. Suntem într-o situație în care este posibil să dispară. De aceea m-am adresat dumneavoastră, ca având în vedere că nu este vorba de o oarecare Organizație neguvemamentală a unor persoane private, ci de o Fundație a unei instituții publice, să găsiți modalitatea de a prelua acest premiu. Singura instituție care este perenă în acest oraș este primăria. Dispărem noi, dispare și premiul acesta. Nu vreau să dispară premiul.

Mulțumesc!

5

Dl George Sorin Botez

Vă mulțumesc mult de tot!

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

*

Suntem 23 de consilieri în sală, a plecat domnul consilier Văduva.

*

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 188.712.306 lei - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

*

A revenit domnul consilier Văduva.

*

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 15 voturi

3

Cu 9 voturi ”pentru” și 15 "abțineri” ale consilierilor Andrei Gheorghe, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Pană George, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

***


Punctul 6 a fost retras pentru refundamentare.

Domnul Primar, iar ziceți că ne ridicăm noi și plecăm și ve presă. Am înțeles, da știu, ne opunem dezvoltării, sunt proiectele asta. Dacă aveți altceva, vă rog, dacă nu, scurt. Vă rog mult de tot ședința mai departe.

Vă rog, aveți cuvântul!

Dl Primar

Am văzut acum ceva timp, nu foarte mult timp în urmă, domnul Teodorovici se lăuda cu faptul că se împrumută parcă 3 miliarde de euro pe zi, pentru probabil pomenile elctorale pe care actualul Guvern le face în momentul de față.

Dl George Sorin Botez

Suspend ședința.

Dl Primar

Noi solicităm un împrumut pentru centrul de radioterapie, apă, canalizare...

Dl George Sorin Botez

Vă rog, când se termină conferința de presă ne ocupăm și de administrarea Ploieștiului. Vă rog, simțămintele domnului Primar pentru domnul Teodorovici, aveți câte minute doriți!

»

*

SE SUSPENDĂ ȘEDINȚA

9                 9

*

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de bătrâni pentru anul 2019 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Gabriel Constantin Minea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

Cu 16 voturi "pentru” și 8 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru anul 2019 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Gabriel Constantin Minea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

v * ■

.....

i W

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privând:fțaKsfopri^ea


Punctul 9 este lipsă aviz, nu intră în dezbatere.

'•r


unui post vacant de medic medicină generală în medic dentist din c^fi^^t^^ului Cabinete medicale școlare din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești -inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

*

A revenit doamna consilier Sălceanu Claudia. Suntem 25 de consilieri.

*

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi stabilit în urma modificării normativului de personal și statului de funcții ale Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Vreau să vă spun că numărul de intervenții anuale pe CPU la Spitalul de Pediatrie a ajuns la peste 40 de mii, situație care impune o altă schemă majorată. Din păcate nici pentru schema existentă la momentul acesta nu avem doritori. Dar Legea ne obligă să dăm posibilitatea să încadreze mai mult.

Dacă nu sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Dl Primar

Vreau decât să spun apropo de situația personalului din Spitalul de Pediatrie în special și am remarcat de fiecare dată eforturile făcute de către domnul director de a reuși să aducă și să atragă medici. Participarea la diverse congrese, unde încearcă să convingă medicii să vină la spitalul de pediatrie al municipiului Ploiești și sunt sigur că se vor identifica de către dânsul soluții pentru această situație.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

»

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit către Municipiul Ploiești a obiectelor de inventar amplasate în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și schimbarea gestionarului pentru mijlocul fix cu număr de inventar 3389 - “Sistem electronic pentru audioconferință și videoproiectare” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre>E^®fe^ la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/2016 privind numirea reprezentanților autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin

Dobre."

Dacă sunt discuții?

s

Vă rog domnul Popa!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte!

In locul doamnei consilier Băzăvan care și-a prezentat demisia îl propun pe domnul Florin Sicoie.

Dl George Sorin Botez

Mai sunt alte propuneri?

Domnul Pană!

Dl Pană George

Mulțumesc domnul Președinte! Grupul A.L.D.E. îl propune pe domnul Marius Mateescu.

Dl George Sorin Botez

Vă rog să întocmiți buletinele de vot!

*

Ca să fim lucrativi și să nu-1 lăsăm pe domnul să aștepte, avem o luare de cuvânt. Vă rog, aveți trei minute!

Mulțumesc!

Dl Zahiu Gheorghe

Bună ziua! Mă numesc Zahiu Gheorghe și am venit pentru fetița mea din lotul olimpic de gimnastică. Mă lupt pentru ea de 23 de ani. I s-a deplasat o vertebră și nu i se dă și ei o căsuță regulamentar. Are și un băiat autist de 17 ani și o fetiță de 5 ani și stă în două camere care pică pereții pe ea. Este în patrimoniul Primăriei, nu îi dă voie să o renoveze, nu îi dă voie să mai facă încă o cameră, nu are wc și baie, este în spatele casei. Stau 5 familii în curte, sunt șoareci, sunt șobolani prin curte și aș dori dacă se poate să fie și ea Cetățean de Onoare al orașului Ploiești. A făcut 11 ani de gimnastică. Domnul Bellu și Mariana Bitang a trimis-o ca pe o măsea stricată acasă fără pensie viageră. Am solicitat și la domnul Vieru, nimic. Ce se poate face cu acest copil cu un copil autist de 17 ani, grav bolnav? Nu este în stare să meargă nici la toaletă. Nu poate să stea nici la bloc pentru că urlă, zbiară, țipă, deranjează vecinii.

Aș dori ca Primăria să-i ofere această căsuță veche de 120 de ani ca recompensă pentru ce a făcut și ea, ca să-și poată construi măcar ea o cameră și o baie.

Vă mulțumesc frumos!

5

Dl George Sorin Botez

Vă mulțumesc și eu mult de tot!

Dl Vîscan Robert-Ionuț                                      -v

O să analizăm cererea în cadrul comisiei. A mai fost. O să vedem ce se poate face.

*

DI Georae Sorin Botez

'..TA

S-a procedat la vot secret.

*

A revenit si domnul consilier Palas.

5                                                                              5

*

V C

Anunț rezultatul votului:

Avem procesul-verbal de validare.

Avem un număr de 26 de voturi. Numărul de voturi valabil exprimate este 26. Domnul Sicoie 10 voturi, domnul Mateescu Marius 16.

Domnul Mateescu Marius a obținut numărul necesar de voturi pentru a fi ales în Consiliul de Administrație al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” Ploiești, reprezentant al unității administrativ teritoriale. Deci vom avea o singură variantă cu domnul Marius Nicolae Mateescu.

Supunem la vot:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului pentru funcția de membru în consiliul de administrație și a matricii profilului candidatului, necesare în procesul de selecție și evaluare a candidaților înscriși pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 16 a fost retras.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 16853/2011 pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr. 27, pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr. 35 - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu si Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

»

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


' Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre tarifelor minimale ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și teren de stat și de sănătate Municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Larisa

m^d^tabthre^ excedentarei |ublicade.peTaz%| feăzav an. F1 orma‘?


Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu și Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Claudia Oana Sălceanu, Grigore Constantin și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a imobilului -corp C2, situat în Ploiești, str. Văleni nr. 32 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și domnul Luca Teodor Ovidiu și doamna Luca Violeta - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva, Robert-Ionuț Vîscan și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

=            / A ~

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind J^rrEzarca gjrin licitație publică deschisă cu strigare a terenului ce aparține doi^^îț^^pr^x^al Municipiului Ploiești, situat în Ploiești str. Elena Doamna nr. 35, C®le Țunciarăj^ 124971, număr cadastral 124971 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu^^ril^^^iancîd, Sanda Dragulea, Robert Ionuț Vîscan, Sorin Văduva, Marius Nicolae Ma^^dtfi^Wgâan Hodorog."

Aici avem de numit o comisie.

Propunem 5 membri pentru comisia de licitație și 3 membri pentru comisia de contestații:

5

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi "pentru”.

*

Vă rog să faceți propunerile nominale.

P.S.D.?

Dna Sorescu Alina

Propun pe doamna Marilena Stanciu și pe doamna Sanda Dragulea.

Dl George Sorin Botez

în prima comisie. Și în a doua? Comisia de contestații?

DI Dănescu Ștefan

O propun pe doamna Sorescu.

Dl George Sorin Botez

P.N.L.-ul?

Dl Popa Gheorghe

O propun pe doamna Zoia Stai cu pentru prima comisie și pe domnul Valentin Marcu pentru comisia de contestații.

Dl George Sorin Botez

A.L.D.E.?

Dl Pană George

Domnul Sorin Văduva pentru prima comisie și domnul Aurelian Tudor pentru cea de a doua.

Dl George Sorin Botez

P.M.P.-ul?

Dl Hodorog Bogdan

îl propun pe domnul Hodorog.

Dl George Sorin Botez

Deci domnul Hodorog în prima comisie și în a doua nu mai este cazul.

Avem 5 în prima, 3 în a doua.

Fiind vorba de vot de persoane propunem votul deschis:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot comisia de licitație de la art. 5:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot comisia de contestații de la art. 6:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință - cabinete medicale - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Mari lena Stanciu, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva, Robert Ionuț Vîscan și Bogdan Hodorog.”

Propunem 5 membri pentru comisia de licitație și 3 membri pentru comisia de contestații:

»

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru” s-a adoptat numericul.

*

Vă rog să faceți propuneri:

P.S.D.?

Dl Dănescu Ștefan

Aceleași propuneri.

Dl George Sorin Botez

înțeleg că toată lumea este de acord cu aceleași propuneri.

*

Fiind vorba de vot de persoane propunem votul deschis:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot comisia de licitație de la art. 4:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi "pentru”.


*

Supunem la vot comisia de contestații de la art. 5:‘

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

26 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 24 s-a retras.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune F.N./20.05.1993 încheiat cu S.C. Calliope S.R.L. având ca obiect preluarea în concesiune a terenului situat în Ploiești - Pasajul „Omnia” -inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea și Bogdan Hodorog.”

Domnul Secretar?

Dl Dițu Laurențiu

Nefavorabil.

Dl George Sorin Botez

Din punct de vedere?

Dl Dițu Laurențiu

Juridic.

Dl George Sorin Botez

Nici eu nu îmi asum responsabilitatea pentru el.

Supunem la vot:

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Președinte, dacă tot nu are aviz propun prorogarea.

Dl George Sorin Botez

Are viză de nelegalitate.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Are aviz.

Dl George Sorin Botez

Are.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nefavorabil.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? - 26 voturi

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 26 de voturi "împotrivă”, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre priyihdjin&9derea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul publib^l/mumcipîillm Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire llpână] Ploiești S.R.L. - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Staneiu^o'bert;loh^ Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva si Bogdan Hodofou"

5 < ***

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind includerea unor imobile - terenuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei și modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 302132/20.07.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Comprescom Gaz GPL S.R.L. pentru terenul situat în Ploiești, str. Găgeni, nr. 119 (capăt tramvai 101,102) - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Domnul Secretar?

Dl Diții Laurențiu

Nefavorabil.

Dl George Sorin Botez

Nici eu nu îmi asum responsabilitatea pe legalitate.

Supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? - 26 voturi

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "împotrivă”, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 799 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Ceahlău nr. 6) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventatul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-


lonuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unor unități locative, proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilul din Ploiești, în str. Plăieșilor, nr. 17 prin extinderea acestora pe spațiul locativ disponibil -proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă sunt discuții?

>

Vă rog, domnul Vîscan!

Dl Vîscan Robert- lonuț

Mulțumesc, domnul Președinte!

Trebuie făcute 2 modificări. Voi face două amendamente la anexa 1 si anexa 2. s

Văd că au fost deja trecute în proiect. Cele cu roșu sunt.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot amendamentele:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

a

26 de voturi ”pentru” amendamente.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către S.C. LIDO GIRBEA S.R.L. a suprafeței de teren curte în suprafață de 242 mp indiviz din 370 mp, având număr cadastral 130793, Carte Funciară 130793 precum și a suprafeței exclusive de 45 mp având număr cadastral 144393, Carte Funciară 144393, situate în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă sunt discuții?

Dl Popa Gheorghe

Vreau să-l întreb pe domnul Secretar dacă este în regulă cu legalitatea? Știu că ieri era o problemă.

Dl Dițu Laurențiu

Are aviz favorabil atât de la mine cât și de la Direcția Juridică.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă? -                                        JMW ) y

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 25 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a doamnei consilier Zoia Staicd/^^BEbiȘ^fl de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unor unități de învățământ - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Mari lena Stanciu, Robert-lonuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog."

Dacă sunt discuții?

Vă rog, domnul Sicoie!

Dl Sicoie Florin

A

înțeleg că este vorba de schimbarea de fapt a titulaturii unor licee, care se transformă din colegii în licee.

Dna Stanciu Marilena

Licee tehnologice.

Dl Sicoie Florin

Să vă spun de ce vorbesc de "titulatură” și nu de "denumire”. La nivelul Prefecturii există o comisie de atribuire și de modificare de denumiri. Prin această comisie de exemplu a trecut schimbarea de la Jean Monnet la Carmen Sylva. Dacă folosiți noțiunea de denumire, trebuie să aveți avizul acelei comisii ca să treacă hotărârea.

Dna Stanciu Marilena

Este Ordin de Ministru.

Dl Sicoie Florin

Eu vă spun că o comisie de denumiri...

Dna Stanciu Marilena

Nu există.

Dl Sicoie Florin

Există doamnă, comisie de denumiri la nivelul Prefecturii.

Dna Stanciu Marilena

Există, dar nu schimbă...

Ministerul a hotărât nu noi.

Dl Pitii Laurentiu

Mi s-a comunicat că această hotărâre de schimbare de denumiri a fost deja adoptată. Aici este vorba despre denumirea din inventarul deținut de Direcția de Patrimoniu.

Dl George Sorin Botez

Adică se preia din Ordinul Ministrul Educației Naționale numărul, și numărul, și numărul, prin care s-a revocat titlul de Colegiu și se trece în relația contractuală sau patrimonială a Primăriei. Corect?

Dl Dițu Laurentiu

Da.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!


Vă rog domnul Sicoie?

Dl Sicoie Florin

Domnul Secretar, știți de existența comisiei de la Prefectură?

Dl George Sorin Botez

Nu se referă la asta. S-a ocupat Ministrul Educației Naționale.

Dl Sicoie Florin

Și de ce nu acceptați ideea de "titulatură,,?

Dna Stanciu Marilena

Nu există...

Dl Sicoie Florin

"Denumire” înseamnă un nume doamnă, "titulatură” înseamnă colegiu, liceu, școală profesională.

Dl George Sorin Botez

Există coloana "denumirea bunului” nu "titulatura bunului”.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

33 lipsă aviz, da? Nu intră în dezbatere. Corect?

Dl Dițu Laurențiu

Nu mai este pe ordinea de zi.

Dl George Sorin Botez

Da. Scuze!

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare destinație din zonă căi comunicații rutiere în zonă instituții și servicii, modificare indicatori urbanistici și regim de aliniere și aliniament” Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 134 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre si de consilierii Ștefan Dănescu, Robert Ionut Vîscan, Marius Nicolae Mateescu si Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire” Ploiești, str. Neagoe Basarab nr. 32 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Ștefan Dănescu, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.             ® ^'/'X

' *** '

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre pri viid ;htpr|^r^* Planului Urbanistic Zonal „Reglementare zonă si stabilire indicatori urfiânistici-teren introdus în intravilanul municipiului Ploiești - construire locuință individuală.D+P+FE"/ Bd. Republicii, nr. 206 K, Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de cdnsîlicrii Ștefan Dănescu, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare reglementări urbanistice pentru construire clădiri multifuncționale si locuințe colective” Bd. București, T38, PA 556, 558/1 si 559, Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Iulian Bolocan, Ștefan Dănescu, Marius Mateescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Propuneri vă rog!

Vă rog, domnul Popa!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

In conformitate cu prevederile Legii 215 a administrației publice locale aș dori să propun pe colegul meu domnul consilier Sîrbu Gheorghe ca Președinte de ședință, deoarece Partidul National Liberal nu a mai avut acces la această funcție din...

3                                                                                                                                                                 9

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Alte propuneri.

Dl Mateescu Marius

Domnul Președinte, de data asta o să vă propun pe dumneavoastră.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Dl Mateescu Marius

Cu promisiunea ca să nu mai transformăm ședințele în pupitrele campaniei electorale. Să facem toate eforturile posibile, pentru că cetățenii nu așteaptă de la noi gâlceavă, cetățenii așteaptă de la noi rezultate concrete.

Dl George Sorin Botez


Sunt de acord cu dumneavoastră, dar pe de altă parte, vă zic acum pemi' un om ocupat și nu aveți timp de ziare și de televizor, nu vreți și dumnea^b^i o imagine a ceea ce face Orlando?

Dl Mateescu Marius

Orlando?

Dl George Sorin Botez

Da. Păi dacă vine omul și în loc să rezolve problema citește ziare și se uită la televizor și vă spune ce face Orlando.

Alte propuneri, vă rog!

Domnul Dănescu!

Dl Dănescu Ștefan

în conformitate cu aceeași lege invocată de domnul Popa, o să vă propun pe dumneavoastră, domnule Președinte Botez.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Mai sunt alte propuneri?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Având în vedere faptul că dumneavoastră de la alegerile din 2016 tot sunteți în capul mesei acolo președinte și încălcați democrația în mod grosolan, eu mă retrag din competiția cu dumneavoastră, că nu am înțeles, un partid așa de mare ca P.S.D.-ul care este în alianță și cu A.L.D.E. să vă propună pe dumneavoasrtră după atâtea mandate în care ați condus. Și nu are sens să o iau în barbă cum a luat-o de exemplu colegul meu Florin Sicoie. Mă retrag și vreau să vă anunț oficial că eu nu vă mai numesc de astăzi domnul Președinte, pentru că democrația înseamnă în primul rând, au murit oameni, înseamnă rotatia la conducere.

9

Deci, dacă nu înțelegeți dumneavoastră, de fapt nu aveți cum să înțelegeți că și Președintele dumneavoastră de la București același lucru face, deci dacă nu înțelegeți că rotația la conducere și Legea 215 și Regulamentul Consiliului Local prevede clar că și noi avem 30 și ceva la sută, 10 consilieri, și noi avem dreptul să conducem măcar o dată într-un mandat acest consiliu local.

Dumneavoastră nu v-a dat ploieștenii, dumneavoastră personal domnul Botez, nu v-a dat ploieștenii mai multe voturi decât ne-au dat și nouă. Și dumneavoastră ați fost pe o listă și noi am fost pe o listă. Aș fi curios dacă l-aș propune pe domnul Dănescu să vă contracandideze să vedem dacă colegii dumneavoastră atunci ar vota tot cu

A dumneavoastră. înseamnă că asta faceți la partid, încălcați în mod grosolan democrația.

Mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc!

A

In primul rând nu se spune "cetățenii v-a dat” ci "cetățenii v-au dat”. Asta că tot vorbiți de democrație și democrația trece prin gramatică. Asta este unu la mână.

Numărul doi, nu văd ce treabă are conducerea partidului la nivel central cu ceea ce se întâmplă aici, da?

Acum vorbesc eu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Același lucru îl faceți.

9                                             9Dl George Sorin Botez

Ați vorbit, lăsați-mă și pe mine.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Spuneți-mi și mie de ce numai dumneavoastră conduceți?

Dl George Sorin Botez

Dar nu trebuie să vă spun eu dumneavoastră.

A

In al treilea rând, pe mine mă cheamă George Botez, nu mă cheamă ”domnule

Președinte”. Eventual puteți ca și distinșii dumneavoastră colegi să-mi spuneți distinsul coleg. Dacă nu George. Că dumneata ești pentru mine nea Gică, iar mie mi te adresezi cu George. Crede-mă că dacă nu-mi spui ”domnul Președinte”, o să sufăr atât de tare că mi se înnegurează viața.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu, dar de ce credeți că dumneavoastră aveți acest drept să conduceți tot timpul? Domnul Secretar, este normal?

Dl George Sorin Botez

înțelegem că există o singură variantă. Domnul Sîrbu se retrage.

Fiind vorba de vot de persoane propun votul deschis:

*

Dl Dițu Laurențiu

Oricum se adoptă cu vot deschis. Așa prevede legea.

DI George Sorin Botez

Am înțeles, dar vreau să pun vot deschis ca să nu mă trezesc cu o cauză de nulitate. Da? Se referă la persoane, potrivit practicii judiciare pe care o cunoașteți foarte bine, pentru persoane se supune la vot votul deschis.

*

Menționăm că domnul consilier Dănescu a iești din sală.

*

Cine este pentru vot deschis?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

J

  • - 17 voturi

  • -  8 voturi

Cu 17 voturi "pentru” și 8 ”abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoi a, a fost aprobat votul deschis.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

Cu 17 voturi "pentru” și 8 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Secretar, am pus o întrebare. Sunt consilier local ales pe liste. Aveți datoria să-mi răspundeți.

Dl Ditu Laurentiu                                              JX

Domnul Sîrbu, este legal?Cu privire la capătul doi de întrebat^/să-^s^unein a

___-<

.of Pavdo; ~ Jpf^l U


a,


dacă este normal, asta nu pot să mă pronunț eu.


fer© y. /

Dl George Sorin Botez                                V'o^pr$v

Trecem la primul punct suplimentar "Proiect de hotărâre priviri JpWungirea contractelor de administrare încheiate în temeiul Hotărârii Consiliului Local


nr.233/25.12.2005 privind transmiterea în administrarea consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, a clădirilor și terenurilor în care aceștia își desfășoară activitatea, cu modificările și completările ulterioare - inițiat de consilierii Mari lena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu și Sorin Văduva.”

S-au retras domnul consilier Vîscan Robert și doamna consilier Dragulea Sanda. Au rămas 23 de consilieri.

*

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar nr. 2 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2019-2020 - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu și Sorin Văduva.”

*

Menționăm că a revenit domnul consilier Dănescu. Suntem 24 de consilieri.

*

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

•kkk

Acum avem un proiect cu ceva probleme, "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Domnul Secretar!

Dl Ditu La u ren tiu

Eu nu pot să spun că sunt probleme deocamdată, pentru că încă cu privire la legalitatea acestui proiect de hotărâre. Așa că rămâne doriți să-1 luati în dezbatere, luati-1 în dezbatere...

9                          9                                       7           9

Dl George Sorin Botezn I Ă a.

1-anrpțOpWițat pmMunt^>că uwl

Eu unul nu îmi asum responsabilitatea pentru el, dacă dumneavOl^r^^phSid^rați vă propun să-l prorogăm pentru a fi dată viză de legalitate sau nu.       ""

Supunem la vot prorogarea proiectului:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 7 voturi

9

Cu 17 voturi „pentru” și 7 ”abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

*

Dl Marcu Valentin

Având în vedere că am susținut tot timpul că un proiect de hotărâre care nu are viză sau care are viză negativă nu ar trebui să fie supus atenției consiliului local și ar trebui refundamentat, îmi păstrez punctul de vedere și de aceea votez pentru prorogare.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

9

Trecem la ultimul punct suplimentar „Proiect de hotărâre privind includerea unui bun în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” -inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mai era cineva înscris la cuvânt. Domnul Barac, poftiți la microfon! Trei minute.

Dl Barac Romulus Vasile

Stimate doamne și stimați domni, vă rog să aveți amabilitatea să mă ascultați două minute, nu trei, că am pierdut un minut!

Am făcut o solicitare din partea locatarilor, eu domiciliez în Ploiești, pe Aleea Constructorilor din Bobâlna, Liceul Industrial nr. 1 ”Spiru Haref’.

A

In ciuda faptului că am argumentat mai mult decât ar fi fost necesar și în ciuda faptului că, Consiliul Local Ploiești, în urmă cu niște ani, iată am această hârtie din 2010, a dispus ca intrarea în Liceul Industrial nr. 1 Spiru Haret a elevilor și a autovehiculelor care intră la liceu să se facă prin strada Frăției, acest lucru nu a fost respectat absolut, categoric, nici de primărie, nici de liceu pentru că liceul intră în subordonarea consiliului local și al primăriei. Există și o să vă pun la dispoziție, dar o puteți dumneavoastră regăsi, există hotărâre de consiliu local care mi-a fost adresată și mie. Aceasta a fost dată

domnului răposat Rață Vasile care a fost directorul Direcției Apicole Prahb^șnvecîiTcW nune.                                '                                 ■ <

Este simplu. Rugămintea noastră, a locatarilor de acolo este îȘă“|ie/șcăp^n de teroarea acelor elevi, care sunt doar între ghilimele elevi. Nu sunt de fap^i^ dtflFel^i,^ Sunt niște teroriști marea majoritate a lor. De dimineață de la ora 645 cursuri în vreo trei reprize pe toată durata zilei și până seara la ora 800 - 900 sunt (bftimpul amenințări. O să vă rog să aveți amabilitatea, poate mă mai ajutați, acestea sunt doar pe ziua de astăzi. Mașini care sunt parcate pe alee, vă rog să vă uitați sunt toate cu semn de începător.

DI George Sorin Botez

Mulțumesc! Am înțeles. Concluzionați în 30 de secunde ce doriți.

Dl Barac Romulus Vasile

Concluzia este simplă. V-am rugat, nu pot să vă mulțumesc pentru că nu ne-ați acceptat să se mențină această decizie și hotărâre și să se planteze, pentru că nesimțirea a crescut, lipsă de respect și tupeu...

Dl George Sorin Botez

Ce să se planteze?

Dl Barac Romulus Vasile

Să se planteze o barieră la intrare pe Aleeea Constructorilor din Bobâlna, iar Liceul să-și facă intrarea din strada Frăției, să se respecte măcar după o grămadă de ani.

Dl George Sorin Botez

Vă mulțumesc mult!

Dl Barac Romulus Vasile

Altă problemă pe care o am este referitoare la problema acestor asistenți personali pentru că eu sunt asistent personal pentru o persoană cu handicap grav. Pentru un Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești, dar care și acesta este tot așa, doar de poză. Nu există nici măcar apreciere și nici respect. Mama mea este Bulgara Elena. Prima femeie pilot de elicopter din țară, prima femeie care a ieșit la pensie numai din meseria de pilot. Este și ea supusă în mod implicit, pe această alee acestei terori. Tot timpul vine și zice ce se întâmplă, de ce zbiară, cine țipă, ce s-a întâmplat? Pentru că ea având demență senilă bilateral în formă severă și având crize de epilepsie cu pierderea cunoștinței și memoriei, fiind bolnavă cu handicap grav permanent, se panichează. Eu sunt asistentul personal. Vă rog să aveți amabilitatea să spuneți cine a hotărât că noi asistenții personali, pe mine mă interesează de pielea mea și a mamei mele, nu trebuie să beneficiem de voucherele de vacanță și nu trebuie să beneficiem de... pe care, am înțeles, așa ni s-a spus, că dumneavoastră, domnul Dinu, domnul director a spus că nu dânsul, că nu decide dânsul. Primăria, consiliul local. S-a dat Hotărâre de Guvern, începând cu anul 2017 să se onoreze aceste drepturi pentru acești deștepți sau amărâți cum vreți dumneavoastră să le spuneți, care sunt asistenții personali pentru persoanele cu handicap. Nu s-a binevoit. Fraierii și cei care nu pot să vină să vorbească, eu pot, încă nu sunt handicapat, dar nu beneficiez de niște drepturi pentru că de aici se poate tăia. Pentru că handicapații nu pot veni să năpădească peste dumneavoastră. Eu pot.

Problema este simplă. Este o rușine. Dacă vii să dai în cap, câți suntem? Știți cât spunea domnul director al nostru și cu doamnele de la noi? Suntem vreo patra sute și ceva de asistenți personali pe municipiul Ploiești. Este greu? 430 de dobitoci între ghilimele,

de fraieri, tot între ghilimele, nu putem să beneficiem de niște drepturi pex^wtiujți au vehiculat ideea... Au spus că se acordă triște drepturi.                                     «■


Necazul este că noi acești fraieri, din politica proastă a acelor poli$ici4fișâiunuert să fim distruși.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Mulțumesc!

9                                9

Deci solicitarea dumneavoastră este de acordare a acestor drepturi

Dl Barac Romulus Vașile

Voucherele de vacanță de anul trecut nu mi s-au dat. Abia cu chiu cu vai am beneficiat de acelea de la Direcția de Protecție a Copilului, de la comisia de handicap...

Dl Dițu Lan ren ti u

Nu a luat nimeni.

Dl Barac Romulus Vasile

Este vorba de transportul gratuit pe C.F.R.

Dl George Sorin Botez

Astea nu țin de noi.

Domnul Barac, mulțumesc mult de tot!

Domnul Director Dinu este?

Dl Barac Romulus Vasile

Dumneavoastră decideți. Acum aveți acest lucru pe masă la fiecare. M-am străduit să vă pun la dispoziție. Este o hotărâre care v-am spus, mi-a parvenit și mie tot de la consiliul local, că da, se va pune în aplicare.

Dl George Sorin Botez

Bine. Mulțumesc! O să vedem cu ocazia bugetului. Mulțumesc!

Dl Barac Romulus Vasile

Vă mulțumesc pentru amabilitate și să sperăm că veți soluționa dumneavoastră!

Dl George Sorin Botez

Domnul Secretar!

Dl Dițu Laurențiu

Mulțumesc domnul Președinte!

Domnilor consilieri, domnule Primar!

In baza dispozițiilor art. 41 alin. 1 din Legea nr. 215 a administrației publice locale o să vă prezint raportul de avizare la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești privind transferul instalației de producere a agentului termic și a apei calde împreună cu terenurile aferente din domeniul public al Județului Prahova (CET Brazi) în domeniul public al Municipiului Ploiești.

Urmare a exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 117 alin. (1) lit. a) și art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, raportat la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind transferul instalației de producere a agentului termic și al apei calde împreună cu terenurile aferente din domeniul public al Județului Prahova (CET Brazi) în domeniul public al Municipiului Ploiești am constatat următoarele:

- Proiectul acestui act administrativ, avizat nefavorabil de către Secretarul Municipiului și de către Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, a fost modificat prin

amendamente formulate și aprobate în plenul ședinței de consiliu local ^dip^dătâ/dex 23.03.2019. Hotărârea a fost adoptată cu 18'voturi pentru si 8 abțineri, uăâonsîlidrXocaM fiind absent.                                                     ’      '

- La primul paragraf al art. 1 se "aprobă transferul” bunurilor, în apft^^^oas^â/ cu încălcarea dispozițiilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 pM^ț7tou^^e proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare iar la pragraful^tfim' al aceluiași articol se precizează că hotărârea are valoare de solicitare adresată Consiliului Județean Prahova, fără ca această solicitare să fie exprimată în mod clar și precis. Apreciem că această redactare vine în contradicție cu dispozițiile art. 34 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare conform cărora redactarea trebuie făcută într-un limbaj și stil juridic clar și precis care să excludă orice echivoc.

- Hotărârea de consiliu nu răspunde exigențelor normei constituționale prevăzută la art. 1 alin. (5) din Constituția României, republicată, sub aspectul previzibilității și calrității normelor juridice conținute, acestea fiind incerte sub aspectul identificării bunurilor ce fac obiectul transferului.

In cuprinsul hotărârii de consiliu local, aceste bunuri sunt prezentate generic fără să fie identificate conform prevederilor legale și/sau evidențiate eventual într-o anexă. Potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată și completată ulterior, bunurile care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ teritoriale se evidențiază într-un inventar, care se însuseste de consiliul local și se transmite Guvernului în vederea atestării lui prin Hotărâre de Guvern. în aplicarea acestei prevederi legale, Guvernul a emis Hotărârea nr. 548/1999 prin care a aprobat normale tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, care la Anexa nr. 4 prevede modelul inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului. Potrivit precizărilor din această anexă, la rubrica "Elemente de identificare”, se vor menționa "datele complete de individualizare administrativă și tehnică, descriptive, adresa actuală și vecinătățile”.

Prin identificarea necorespunzătoare și chiar inexistentă, în cazul terenurilor, a bunurilor, sunt alterate acele efecte juridice ale hotărârii referitoare la investirea Consiliului Județean cu deschiderea procedurii de aprobare a trecerii unor bunuri din domeniul public al județului în domeniul public al municipiului, în sensul că nu dă posibilitatea acestuia (Consiliul Județean) să stabilească conținutul obiectului hotărârii de consiliu județean.

Această precizare trebuie privită prin raportare la una din caracteristicile actului administrativ prevăzute în definiția acestuia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 544/2004, a contenciosului administrativ, și anume aceea de a da neștere, a modifica sau a stinge raporturi juridice.

Fundamentarea/motivarea actului administrativ în speță este vădit insuficientă. Nu sunt identificate bunurile. Nu se prezintă întinderea și natura dreptului de proprietate al Județului asupra bunurilor, nu se prezintă informații în legătură cu existența sau inexistența sarcinilor care grevează aceste bunuri, nu se fac referiri cu privire la rețeaua primară de distribuție a agentului termic - fapt sesizat în raportul Direcției Gestiune Patrimoniu.Pentru acest motiv s-a propus (și s-a respins) în plenul ședinț^^rord^^er ' dezbaterilor, fiind recomandată și transmiterea spre refundamentare a^rbiectului 6^ hotărâre, compartimentelor de resort. Nu s-a dat curs recomandării.

Potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (2) din Constituția Românfâ^ rep^M^a "autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin sunt obligate să asig^’ii cortectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de intere^ înalta Curte de Casație si Justiție, secția contencios administrativ si fiscal, în Decizia nr. 482/2007 stabilește că "Motivarea trebuie să cuprindă elementele de fapt și de drept care, pe de o parte, să permită destinatarilor să cunoască și să evalueze temeiurile și efectele deciziei, iar pe de altă parte, să facă posibilă exercitarea controlului de legalitate".

Aceste exigențe trebuie să fie asigurate, în cazul hotărârii de consiliu local, prin expunerea de motive și prin raportul de specialitate din cadrul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, raport care trebuie să cuprindă concluzii asupra problemei supusă dezbaterii, lămuriri privind diferite aspecte de fapt și de drept de care depinde adoptarea actului administrativ. Cuprinsul instrumentului de prezentare și motivare este prevăzut la art. 30 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, modificată și completată ulterior.

Pentru aceste considerente avizez nefavorabil hotărârea de consiliu local care face obiectul prezentului raport, considerând că este ilegală și voi da eficiență dispozițiilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, în sensul că această hotărâre nu va fi contrasemnată.

Prezentul Raport de Avizare constituie opinia mea motivată, cerută de lege - art. 48, alin. (1) ultima teză din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc mult domnul Secretar!

Dl Dițu Laurențiu

Mulțumesc și eu!

Dl George Sorin Botez

Nu o să combat ceea ce ați spus dumneavoastră, pentru un motiv foarte simplu: știu exact că ați greșit.

Bănuiesc că ați avut timp suficient să vă aplecați, vă respect opinia, este dreptul dumneavoastră de opinie, este dreptul meu de opinie. Vreau să insist asupra faptului că ne-am asumat răspunderea. Am și declarat-o, mi-o asum în continuare, știu că ceea ce am făcut am făcut bine. Mă miră că dumneavoastră apreciați că după 30 de ani de avocatură la nivel înalt nu am habar de tehnica legislativă. Sunteți unic pe Pământ. Poate mai este domnul Primar, deci sunteți doi și vreau să vă spun atât: sunteți într-o confuzie majoră. Ceea ce ați spus dumneavoastră s-ar fi aplicat dacă prin efectul acestei hotărâri s-ar fi realizat transferul. Dar știți foarte bine că prin această hotărâre nu se realizează transferul ci că este doar o manifestare a intenției de a prelua în anumite condiții pe care le-am detaliat.

Acum, dacă dumneavoastră credeți că eu am sursa pentru a vedea câte șuruburi are instalația respectivă sau câți metri de conductă vă înșelați. Dar există niște principii de drept pe care dumneavoastră în mod fraudulos le-ați ignorat. Nimeni nu poate transmite

mai mult decât are si nimeni nu poate transmite în alte condiții derâu are. Această transmitere nu se face prin actul criticat de dumneavoastră în maniera ci se face prin hotărârea Consiliului Județean. După ce hotărârea ConsilIxduiJudet^^^slJ dată și în măsura în care se precizează, și se precizează și se înlătefrâ fbăt0f^ner^ dumneavoastră, atunci noi va trebui să emitem din nou o hotărâre prin cârc,să respectăm toate acele chestiuni pe care dumneavoastră le-ați menționat acolo? e

Dar, ca să discuți de o nerespectare a tehnicii legislative, în condițiile în care văd că dați viză de legalitate pe toate anomaliile gramaticale care le aveți și care ar fi putut să existe pe pământul acesta, că nu cred că este ședință de la Dumnezeu, așa cum zice domnul Sîrbu din 2016 încoace, să nu modific împreună cu unii colegi...

Dl Ditu Laiirențiu


Domnul Președinte, mă scuzați, "anomaliile gramaticale pe care le aveți”, vă citez, eu nu cred că am anomalii gramaticale.

Dl George Sorin Botez

Nu de dumneavoastră am spus...

Dl Dițu Laurențiu

Așa ați spus...

Dl George Sorin Botez

Lăsați-mă pentru că nu am terminat. Este vorba de acele anomalii gramaticale care există în proiectele de hotărâri pe care dumneavoastră le avizați pentru legalitate. Care trebuie să le traducem...

Dl Dițu Laurențiu

Este cu totul altceva.

Dl George Sorin Botez

Repet, îmi cer scuze dacă mi-a ieșit altceva. Mă concentrez și eu mai greu, sunt după alegerile astea cu cântec cu domnul Sîrbu, deja sunt marcat...

Nu o să discut cât de elegantă a fost remarca dumneavoastră, dar atunci când am spus eu despre dumneavoastră am văzut că ați sărit imediat. M-aș bucura să acceptați și reversul. Adică să fim unu la unu, că nu iert.

Insă, o spun din nou: eu și colegii mei care am votat acest lucru, ne asumăm inițierea acestei proceduri pentru că Ploieștiul nu trebuie să sufere datorită unor tratate de drept și a unor practici care nu au nimic de a face judiciar vorbind cu ceea ce se întâmplă, nu trebuie să sufere pentru că dumneavoastră sunteți dispus să faceți teoria actului administrativ.

în continuare, ne asumăm această responsabilitate și în continuare vă spunem că ceea ce am făcut este corect. Mai mult decât să-mi asum exclusiv responsabilitatea semnării acestei hotărâri de consiliu nu am ce să fac.

Domnul Sîrbu, dumneavoastră nu discutați de legi că ne prinde noaptea pe aici.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu mă pricep. Nu sunt de meserie.

Dl George Sorin Botez

Știu că nu vă pricepeți.

Vă rog, domnul Palaș!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc domnul Președinte!

Nu intenționez să vin cu argumente juridice să combat punctul ,de^cdgte<.al domnului Secretar. Vreau însă să abordez o chestiune care ține de atitudi


Constat de câțiva ani de zile, cam de patru, cinci ani de zile că în ifcîuliTil Prîmățne^, Ploiești, funcționarii publici și personalul contractual, din nefericire în Ickt^ câiite ^olli pentru rezolvarea unor probleme, caută motive pentru a bloca rezolvarea âc$pr probleme.^

Din nefericire, prin atitudinea dumneavoastră abordată în ședința ex'tr^dțdu^^jdă sâmbătă, la care din păcate nu am putut să particip nefiind în țară, domnule Secfetar, v-ați aliniat acestei atitudini neconstructive. Nu pot să nu mă gândesc la o distinsă doamnă, care nu mai este printre noi acum, doamna Mazâlu, care a fost pe scaunul dumneavoastră cu ani buni în urmă și care, întotdeauna când avea o problemă foarte complicată, pleca de la premisa ce soluții juridice să găsim pentru a rezolva problema și nu ce soluții juridice să invocăm pentru a îngropa problema.

Acum, eu sper ca gestul dumneavoastră de astăzi, acela de a justifica actul dumneavoastră de sâmbătă, să fie un sentiment de vinovăție. Pentru că atunci nu ati fi iremediabil pierdut. Altminteri, dacă dumneavoastră sunteți convins că ați făcut bine ceea ce ați făcut sâmbătă, sunteți pierdut profesional.

Dl Dițu Laurențiu

Dacă îmi permiteți, am câteva remarci de făcut.

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Dițu Laurențiu

Prima ar fi în legătură cu conținutul și cu asumarea raportului pe care l-am întocmit, îmi asum ceea ce am spus acolo și am convingerea că ce am spus este corect. Așa cum domnul Botez are convingerea și îi respect această convingere, dar nu trebuie să o și împărtășesc, cum nici dumnealui și nici dumneavoastră nu trebuie să o împărtășiți pe a mea dacă considerați că nu este corectă, că acest raport este corect.

Doi, în legătură cu ce spuneți dumneavoastră priviți problema din altă cheie și o duceți, de fapt mă transferați pe mine un pic în zona, nu pe mine ca persoană ci raportul, părerea mea, analiza legalității o transferați în altă zonă care nu mă privește. Eu nu am făcut decât să-mi exercit o atribuție legală, să-mi exercit un drept și să răspund la o obligație pe care legea mi-a stabilit-o în sarcină. în sarcina Secretarului. Asta nu înseamnă că eu trebuie să dau viză de legalitate indiferent că e legal, că nu este legal, de ce? De dragul dumneavostră să mă lăudați că sunt bun profesionist? Sau eu știu, să-mi găsesc un loc lângă doamna Mazâlu? O să-mi găsesc, Dumnezeu să o odihnească, dar mai încolo!

Vă rog frumos să nu mai faceți afirmații de genul acesta pentru că eu nu am făcut afirmații și nici nu o să fac afirmații în legătură cu o persoană care are altă expertiză în alt domeniu.

Repet, mi-am exercitat un drept, am îndeplinit o atribuție legală și aceasta este opinia mea pe care am susținut-o prin semnătură. Acest raport este semnat.

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Si eu mulțumesc!

5                             »

O singură întrebare am a vă pune și vă rog să aveți amabilitatea să-mi răspundeți, dar deschis nu sub tensiune.

Din tot ceea ce ați scris dumneavoastră în această notă de neavizdre.^sub aspectul legalității, cât din ea s-a ridicat ca problemă ridicată prealabil aprobăp&l^tarârii? Nimic din ceea ce ati scris după, nu ati ridicat înainte.                                 <:<\    1

Dumneavoastră, în acord cu mai tânăra și probabil lipsita de ^xperiență.ddamilă consilier juridic, ați ridicat niște probleme. Chiar m-am bucurat. M-am bucurară;am putut să le citesc cu o zi înainte și m-am bucurat că am putut să găsesc'soluțiile sanitarizării proiectului respectiv. Și am facut-o cu intenția nu de a vă face dumneavoastră pe plac, ci de a face pe plac celui care stabilește condițiile legale. Tot ceea ce ați scris dumneavoastră legat de incosecvența exprimării, de caracterul total necuvenit al exprimării, de toate chestiunile astea care până la urmă nu o să vă ascund, că este și urma redactării mele pe acolo, este un pic de atac la persoană și știați chestia asta, nu văd de ce atunci când dumneavoastră faceți...

5

Dl Dițu Laurențiu

Nu văd de ce transformați demersul meu într-un atac la...

Dl George Sorin Botez

Pentru că tocmai nu vroiam să spun așa.

Dl Dițu Laurențiu

Duceți discuția într-o zonă, sincer, vă rog, eu nu vreau să particip la acest dialog.

DI George Sorin Botez

Dacă dumneavoastră... nu că nu vreți să participați, nu vreți să participați, nu vreți să participați, nu vă obligă nimeni.

Dacă dumneavoastră ați fi ridicat toate aceste...

Dl Dițu Laurențiu

Deja aveți un monolog.

Dl George Sorin Botez

Nu este monolog.

Dl Dițu Laurențiu

Din momentul acesta aveți un monolog. Eu nu intru în dialog cu dumneavoastră...

Dl George Sorin Botez

V-am întrebat câte dintre problemele ridicate prin nota aceasta, făcută după adoptarea hotărârii au fost ridicate anterior?

Dl Dițu Laurențiu

Domnul Președinte, nu cred că este necesar să vă mai citesc o dată raportul. Aceasta este poziția mea pe care o susțin și v-am spus, discutăm despre orice altceva...

Dl George Sorin Botez

Dar noi nu discutăm de raportul dumneavoastră. Deci vă respect raportul dumneavoastră, îmi respectați opinia, eu vă respect opinia. Da?

Dl Dițu Laurențiu

Da.

Dl George Sorin Botez

Fie ca cel care este cazul să ne arbitreze. Și fiecare să acceptăm cu inima deschisă scorul. Corect? Este corect sau nu este corect?

Dl Dițu Laurențiu

Nu este corect, pentru că aici nu este vorba despre o luptă, despre un meci...

Dl George Sorin Botez

Și dacă se demonstrează...

Dl Dițu La u ren ți u

.. .care să aibă un scor.

Dl George Sorin Botez


___________________________ ,;-A

.. .dacă se demonstrează că ceea ce am scris noi si hotărârea noaâtra este legală cur facem?

Dl Ditu Laurentiu                                                 v’’

Este problema dumneavoastră.

Dl George Sorin Botez

Nu. Eu cred că este a dumneavoastră.

Dl Dițu Laurentiu

Poate o să fie si a mea.

5

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

5

Domnul Popa, scurt!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

5                                                       3

Aș dori să-l întreb pe domnul Secretar, dacă acest raport de avizare negativ este în urma analizării acelor amendamente...

Dl George Sorin Botez

Haideți domnul Popa, credeți că a fost din..., de unde? Normal, s-a uitat omul pe hotărârea aceea și asta este concluzia. Eu o respect, vă rog să mă credeți.

Dl Popa Gheorghe

Am înțeles. Am întrebat...

Dl George Sorin Botez

Păi ce să analizeze...

Dl Dițu Laurentiu

Chiar nu înțeleg întrebarea.

DI George Sorin Botez

Haideți să ne înțelegem: asta a fost o dezbatere între doi cocoși, da? între noi doi, vorbesc.

Dl Popa Gheorghe

Asta este problema dumneavoastră.

Dl George Sorin Botez

Dar din punct de vedere a ceea ce a scris, fiecare își asumă. Eu îmi asum hotărârea, domnul îsi asumă...

3

Normal că am citit fiecare.

Dl Popa Gheorghe

Vroiam să întreb, dacă Prefectura s-a uitat pe acest proiect, a ajuns pe la Prefectură, care este opinia Prefecturii?

Dl George Sorin Botez

Nu a fost trimisă la Prefectură.

Dl Popa Gheorghe

Nu a fost transmis la Prefectură?

DI Dițu Laurentiu

Nu. Va fi transmis împreună cu acest raport.


Dl Popa Gheorghe

Asta vroiam să întreb, dacă a fost transmis sau nu.

Dl Dițu La u ren tiu

Nu a fost. Urmează conform legii să fie transmisă.

Dl Popa Gheorghe

Am înțeles.

s

Dl George Sorin Botez

Stimați colegi am plăcerea să vă urez o după-amiază plăcută! Ședința noastră a luat sfârsit.

5

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.Verificat, DIRECTOR EXECUT Ioana SERBINOV șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă fi