Proces verbal din 27.06.2019

Proces verbal din 27 iunie 2019


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului din data de 27 iunie 2019


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 2253/21.06.2019.

La ședință au participat un număr de 21 de consilieri din 25 în funcție, absenți fiind consilierii: Iulian Bolocan, Ștefan Dănescu, Marius-Andrei Dinu și Valentin Marcu.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre Domnișoara Mihaela Zaharia


 • - Primar

 • - director Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez.

Dl George Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 21 de consilieri dintr-un număr de 27. Lipsesc următorii colegi: Bolocan Iulian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Marcu Valentin, Neagu Daniel Puiu și Tudor Aurelian Dumitru. Deci suntem 21, există cvorum.

începem ședința cu Imnul de Stat al României.

Voi citi proiectele suplimentare, după care vom vota ordinea de zi și dna secretar are să citească două Ordine venite de la Prefectură.

Suplimentare pe ordinea de zi:

- Proiect de privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești.

Cine este pentru includere?             21 de voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării cheltuieli pe anul 2019 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești.

Cine este pentru includere?             21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2019 -2021 cuprinși în anexa nr.l la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 144/07.05.2019.

Cine este pentru includere?             21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l în care funcționează Creșa Upetrom.

Cine este pentru includere?             21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți în suprafață de 32,6 mp din imobilul - clădire din incinta Colegiului Național „I. L. Caragiale” din str. Gheorghe Doja nr. 98.

Cine este pentru includere?             21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți în suprafață de 18 mp din imobilul - clădire din incinta Colegiului Național „I. L. Caragiale” din str. Romana nr.57.

Cine este pentru includere?             21 de voturi

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru.


V' 1

1

•‘"--ii

- Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schi^bafe:o//âeștwiției unor imobile construcții aferente unor unități de învățământ sit^at^îjf^^acipiul Ploiești.

Cine este pentru includere?             21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

21 de voturi pentru.

*

- Proiect de hotărâre privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2019 la 31 decembrie 2019 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25februarie 2016.

Cine este pentru includere?             21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru.

*

- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25februarie 2016.

Cine este pentru includere?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

21 de voturi pentru.

21 de voturi

*

Următorul nu-1 mai discutăm că nu are viză de legalitate, corect? Punctul 10.

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

La punctul 10 nu am un raport de avizare negativ. Nu este vizat raportul având în vedere că termenul de 15 zile pentru exercitarea dreptului...

Dl George Botez

Vă complicați prea mult. La mine scrie „lipsă viză legalitate”. Ce aveți să ne spuneți despre asta? Are viză sau nu are?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Este un proiect de hotărâre pentru exercitare/neexercitare drept, că termenul de 15 zile pentru exercitarea dreptului a fost depășit, nu aprobării decât neexercitarea dreptului. Și acesta va avea viză de „exercitare/neexercitare” nu a fost vizat.

Dl George Botez

Da, mă rog - Proiect de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str Ana

Cine este pentru includere?             21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str Maramureș nr. 9.

Cine este pentru includere?             21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

21 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind aprobarea formei revizuite a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “CREARE PASAJ DE TRECERE ÎNTRE STRADA DEPOULUI ȘI STRADA MIMIULUI- PODUL DE LEMN”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 75/27.02.2014.

Cine este pentru includere?             21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru.

*

- Proiect de hotărâre privind analizarea și identificarea de soluții de îmbunătățire pentru toate serviciile de utilități publice în Municipiul Ploiești.

Nu are viză de legalitate?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Acest proiect are contradicție între titlu și art. 1 ....

Dl George Botez

Lăsând la o parte asta.

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică. Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Nu a fost vizat. Nu există un raport de avizare negativ. Urmează...

Dl George Botez

Să intre în discuție.

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Jufidic-Contihiejos. iții Publice, Contracte                                  /* ,         \*ț

■       yOO-'


Achiziții Publice, Contracte

Da.

Dl George Botez


14, 15, 16 sunt fără viză de legalitate?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridie-Cbntencios. Achiziții Publice, Contracte

Sunt proiecte de hotărâre venite acum câteva minute. Nu am avut timp să le analizez.

Dl Cristian Ganea

Luați-le individual mai bine.

Dl George Botez

Eu am un raport. înțeleg că 14 și 16 le retrage dl primar. Corect?

Dl primar Adrian-Florin Dobre.

Da.

Dl George Botez

Deci, astea nu le mai luăm în discuție.

Secretariatul o să vă rog să urmăriți care se retrag și care intră că să știm după aceea ordinea.

15 - Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Complex Europa LG S.R.L. a terenului în suprafață de 179 m2 situat în Ploiești str. Ștrandului nr. 61D.

Are sau nu are viză de legalitate?

Dl Paul Palaș

Dl președinte, dacă-mi permiteți, în plus ar trebui să aibă și aviz din partea unei comisii de specialitate deoarece, odată respins, un proiect trebuie să reintre pe cursul de aprobări.

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

în ceea ce privește proiectul de hotărâre de la poziția 15 pe lista suplimentară nu a fost vizat, urma să fie analizat. La art. 3 ...

Dl George Botez

Nu, nu se spuneți de ce. Are viză sau nu are viză?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Nu a fost vizat. Urmează să fie vizat.

Dl George Botez

Când urmează, că eu trebuie să-l votez acum, să-mi spuneți dacă-1 bag pe ordinea de zi sau nu.

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Hotărârea nu este nelegală. Deci nu are un raport de avizare negativ. Poate fi vizat.

Dl George Botez

Si când o s-o faceți?

9                                                     9

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Achiziții Publice, Contracte


Și în timpul ședinței va fi vizat și va avea și viză de legalitate.

Dl Paul Palaș

Dar are aviz de comisie?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Ju Achiziții Publice, Contracte

Da, are avizul comisiei 2.

Dl Paul Palaș

De când? Când este emis, atenție?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

In 26.06.

Dl Paul Palaș

A 6-a?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte Da.

Dl George Botez

Bine.

Cine este pentru includere?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

18 de voturi

 • 1 vot

 • 2 abțineri

î

2 abțineri, dl Sicoie și cu mine, 1 vot împotrivă, dl Palaș, 18 voturi pentru, este inclus pe ordinea de zi.

*

17 îmi scrieți aici proiect nedepus.

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Acum a venit.

Dl George Botez

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2019.

Cine este pentru includere?             21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru.

La 18 are legalitate sau nu? Pe ce liste vorbim, pentru că eu am aici o listă. Cine a completat asta?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Relația cu Consiliul Local.

Dl George Botez

Și nu ați discutat împreună pe chestia asta?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridlc-Conțeneids, Achiziții Publice, Contracte                                      '

Ce aveam eu nu mai corespunde.

Acest proiect a fost depus astăzi, nu am avut timp să-l analizez,

Dl George Botez                                                v

îmi spuneți atunci când ajungem - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului local de urbanism aferent - pentru obiectivul „Introducere teren în intravilan (S=24.979 mp) zonă mixtă instituții și servicii, căi de comunicații și dotări aferente, zonă căi de comunicații rutiere pentru amplasare motel-restaurant, stație alimentare carburanți, spălătorie auto și parcare tiruri, amenajare drum de acces (Sst=40.574 mp)”

Cine este pentru includere?             21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru.

La Diverse avem un proces verbal al comisiei de analiză și verificare.

Acum, de pe lista inițială, înțeleg că, la proiectul 6 lipsește viza de legalitate, da?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

La poziția 6 are raport de avizare negativ din partea secretarului, raport negativ de la Direcția Economică, aviz nefavorabil de la comisia 1.

Dl George Botez

își însușește cineva legalitatea în lipsa vizei doamnei secretar? înțeleg că nu.

 • 12 nu are niciun aviz, corect?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Da.

Dl George Botez

Deci, nu intră pe ordinea de zi.

 • 13 nu are niciun aviz. Corect?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Raport de avizare negativ...

Dl George Botez

Nu mă interesează. Are aviz de comisie?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Are nefavorabil.

Dl George Botez

De la cine?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridi


Achiziții Publice, Contracte


De la comisia 1.

Dl George Botez

Și ce nu are? Viză de legalitate?                             „            ,. /w

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, .futidie-CbhteBcios.

Achiziții Publice, Contracte

Da.

Dl George Botez

își asumă cineva? înțeleg că nu. 15?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Lipsă aviz comisie 7, lipsă viză legalitate.

Dl George Botez

Deci nu intră.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Vreau și eu să întreb ceva.

Dl George Botez

Da, întrebați.

’                     5

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Aș dori și eu să întreb comisiile de specialitate care ar fi trebuit să dea aviz pe proiectul nr. 15, este un proiect care a fost și în dezbatere publică de atâta timp, nu înțeleg de ce nu are avizul comisie?

Dl George Botez

Verificați raportul.

16?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Cum adică, să verific raportul? Trebuia să aibă aviz fie favorabil, fie nefavorabil. Nu există să fie pe ordinea de a unei comisii...

Dl George Botez

16...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

... Fără să aibă un aviz favorabil sau nefavorabil.

Dl George Botez

16 - proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților publice...

DI primar Adrian-Florin Dobre

Aș vrea să știu și eu de la președintele comisiei respective sau ai comisiilor la care a fost...

DI George Botez

O să primiți în scris.

16?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios. Achiziții Publice, Contracte

Lipsă viză legalitate, lipsă aviz comisie....

Dl George Botez


Nu intră.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Eu vreau răspuns acum nu în scris.

Dl George Botez

Dumneavoastră puteți să vreți, trebuie să și puteți.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Păi pot să am un răspuns acum și să solicit de ce nu are un aviz favorabil sau nefavorabil proiectul cu numărul 15?

Dl George Botez

Până la sfârșit mai avem ceva cu probleme?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Nu.

Dl George Botez

Deci, toate cele care am spus că nu au viză...

Di primar Adrian-Florin Dobre

Dl președinte de ședință, vedeți că în conformitate cu regulamentul, orice proiect de hotărâre intră pe ordinea de zi a unei comisii de specialitate trebuie să primească un aviz. Nerespectarea acestui lucru poate fi considerat și abuz în funcție din partea comisiilor respective. Vreau să știu...

Dl George Botez

V-am spus că o să primiți în scris.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Vreau să știu de la Serviciul Relația cu Consiliul Local către ce comisii a fost transmis acest proiect de hotărâre și de ce nu s-a dat aviz?

Dl George Botez

Bine.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Acum. Vă rog foarte mult.

Dl George Botez

Deci 6 am zis că nu intră, da?

Dna Adelina Arvunescu - Serviciul Relația cu Consiliul Local, Reglementare

Am transmis către comisia 2, juridic, patrimoniu, urbanism, comunicare...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Deci, comisia 2.

Dna Adelina Arvunescu - Serviciul Relația cu Consiliul Local, Reglementare Si comisia 7.

9

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Și comisia 7. Nu l-ați avut în dezbatere?

Dl George Botez

Mai spuneți o dată pe 6 că nu mai știu ce e la 6 că ce aveți dumneavoastră acolo nu bate cu ce am eu aici.

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Aprobarea bugetului de la TCE.

Dl George Botez

Da. Deci, este cu raport secretar negativ.

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Achiziții Publice, Contracte


Da.

Dl George Botez

Am zis că nu și-l însușește nimeni.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Vreau să știu și eu de la președinții comisiilor 2 și 7 de ce nu

Dl George Botez

Deci avem 6, 12, 13 ...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl președinte...

Dl George Botez

15, 16 ....

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Vă rog foarte mult să-mi spună președinții celor două comisii de ce nu există aviz pentru proiectul nr. 15?

Dl George Botez

10 de pe suplimentare am zis că intră, da? Dl primar a scos 14 și 16...

Dl Cristian Ganea

Dl președinte, 14 de ce a ieșit?

Dl George Botez

L-a retras dl primar.

Dl Cristian Ganea

De ce?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Pentru că este dreptul pe care-1 am.

Dar, pe de altă parte, pentru proiectul cu nr. 15 trebuia să existe un aviz din partea unei comisii.

Dl George Botez

Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost modificată:

Cine este pentru?

Abțineri? Abținere dl Popa?

DI Gheorghe Popa

Nu, sunt pentru dar voiam să clarificăm cu punctul 15.

Dl George Botez

Supun din nou la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?                 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru, adoptată.

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Dl președinte, vreau să știu - pentru un proiect de hotărâre, unde sunteți ce nu s-a primit avizul comisiei?


Dl George Botez

V-am spus că o să primiți în scris.

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Este un proiect de hotărâre de interes pentru municipalitate care ^glehient^-^ situația parcărilor, a mașinilor abandonate, a microbuzelor care parChesSănfi^m^ neregulamentar ș.a.m.d. pe domeniul public.


Dl George Botez

Avem înscrise două persoane...

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Văd că dumneavoastră încercați să treceți peste acest subiect de interes. A fost o dezbatere publică, se puteau spune acolo toate opiniile, se puteau transmite, se puteau lua în considerare. Nu a existat așa ceva din partea niciunui consilier PSD sau ALDE.

Pe de altă parte, în momentul în care se duce acest proiect de hotărâre către o comisie de specialitate, nu-i dați nici un fel de aviz. Conform regulamentului, trebuie să-i dați. Că nu sunteți de acord sau aveți niște motive sau aveți niște lucruri pe care trebuie să le clarificați, puteți să le transmiteți mai departe. Nu există așa ceva.

A fost pe ordinea de zi de la două ședințe în urmă. La rugămintea domnului viceprimar Ganea l-am scos de pe ordinea de zi pentru că ați spus că doriți să-l aprofundați. De cât timp aveți nevoie să-l aprofundați? De doi ani de zile?

Am pretenția unui răspuns pentru așa ceva din partea celor două comisii.

Dl George Botez

Ati terminat?

>

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Nu, n-am terminat. Până nu primesc răspunsul, nu termin.

Dl George Botez

Blocati ședința?

5    5            J

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Blochez ședința, da. Vreau un răspuns pentru așa ceva.

Dl George Botez

Avem înscrise 2 persoane, dl Florea și dl Barac...

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Dl președinte vă rog frumos să...

Dl George Botez

Suspend ședința.

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Suspendați ședința.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dl președinte supuneți la vot suspendarea. Nu puteți să suspendați dumneavoastră ședința. Legea 215 spune că nu puteți să suspendați dumneavoastră ședința, cu acordul consilierilor.

Dl George Botez

Suspend ședința.

*


Dl George Botez

Reluăm ședința.

Ca să nu ținem pe domnii care s-au înscris, sunteți de acord acum?

Mai întâi faceți anunțurile pentru cei doi colegi.

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, J

Achiziții Publice, Contracte

Vă aduc la cunoștință Ordinul privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al d-lui Neagu Puiu Daniel, membru în Consiliul Local al municipiului Ploiești, județul Prahova și declararea ca vacant a locului acestuia în Consiliul Local al municipiului Ploiești, județul Prahova:

Prefectul județului Prahova emite Ordinul nr. 195/11.06.2019.

Art. 1 Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Neagu Puiu Daniel, membru în Consiliul Local al municipiului Ploiești și se declară vacant locul acestuia în Consiliul Local al municipiului Ploiești, județul Prahova.

Art. 2 Prezentul Ordin poate fi atacat, în termenul legal, la instanța de contencios administrativ.

Art. 3 Compartimentul Administrativ, Secretariat și Informatică va transmite ordinul celor implicați în aducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

Al doilea Ordin privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al d-lui Tudor Aurelian, membru în Consiliul Local al municipiului Ploiești, județul Prahova și declararea ca vacant a locului acestuia în Consiliul Local al municipiului Ploiești, județul Prahova:

Prefectul județului Prahova emite Ordinul nr. 196/11.06.2019.

Art. 1 Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Tudor Aurelian, membru în Consiliul Local al municipiului Ploiești și se declară vacant locul acestuia în Consiliul Local al municipiului Ploiești, județul Prahova.

Art. 2 Prezentul Ordin poate fi atacat, în termenul legal, la instanța de contencios administrativ.

Art. 3 Compartimentul Administrativ, Secretariat și Informatică va transmite ordinul celor implicați în aducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

Dl George Botez

Noi mai avem ceva de făcut sau doar să luăm act? Noi, consilierii, față de aceste două ordine, avem ceva de făcut sau doar le-ați dat citire?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Luati act.

9

Dl George Botez

Nici măcar act nu iau pentru că dacă ar fi să iau act trebuie să elaborez un document al consiliului. Nu iau act. Doar am fost informați.

9

Constatăm că sunt două locuri vacante. în aceste condiții, avem un număr de 25 de consilieri în funcție, ceea ce va modifica numărul de consilieri necesari pentru adoptarea hotărârilor, da? Și va trebui să fim foarte atenți la chestia asta ca să știm cum rezolvăm.

Domnule primar nu vreau să mă cert cu dumneavoastră. Mi-am propuss^ă-mi schimb atitudinea. Știu că vă hrăniți cu chestia asta și știu că v-aș da sati>fa0eJ\j£Ay\

Vreau să vă spun atât: în ceea ce privește comisia nr. 7, în acortl- cu (toți- co|egîi^ deci și cu reprezentanții dumneavoastră, pe care-i salut și le mulțumesc pentrudptivîtatiga | pe care-o desfășoară, pentru că noi nu am avut divergențe acolo pe linie de^’arti^, ajuns la concluzia că proiectul respectiv trebuie refundamentat.

O altă problemă care a fost, a fost că acel proiect, deși foarte imi spuneați și dumneavoastră, (mă refer la cel cu parcările și la celălalt) ne-a fost' adus exact în dimineața ședinței și am considerat cu toții că nu trebuie să fim superficiali deși superficialitatea s-a manifestat prin faptul că nu l-am primit și noi înainte să-l putem studia în ultima formă.


O altă problemă care a fost, a fost că acel proiect, deși foarte impolt^fiț,va^^în

Tocmai de aceea nu a fost o chestiune îndreptată împotriva dumneavoastră, nu a fost o dovadă de superficialitate ci o dovadă a unui lucru care trebuie să fie făcut bine.

Iată deci că atitudinea dumneavoastră un pic „istericoasă” nu-și are rolul și vă rog să considerați că toți consilierii care lucrează pentru acest proiect își fac datoria.

Dacă vă satisface punctul nostru de vedere nu pot decât să salut faptul că ați înțeles acest lucru dar, dacă nu vă satisface, chiar nu mai pot să fac nimic în plus pentru dumneavoastră decât să-mi fac treaba bine și de calitate. Și nu voi abdica de la aceste principii numai de dragul rapidității sau ca să vă ofer dumneavoastră motive să creați o astfel de stare de spirit în consiliu.

Haideți să fim ok. Ați văzut că cetățenii ne spun că ne ciondănim ca niște babe, eu mai bătrân, dumneavoastră mai tânăr și să lăsăm de-o parte atitudinea asta și să încercăm să lucrăm în mod pozitiv pentru ploieșteni. Dacă ne tot certăm, n-am făcut nimic. Faceți-vă dumneavoastră treaba, ne facem și noi treaba și iese toată lumea câștigată. Putem să vorbim și frumos unii cu alții. Eu unul știu să vorbesc și frumos, n-o să vă mai iau niciodată în derâdere, n-o să mai mă cert niciodată cu dumneavoastră. Ați văzut că am fost zen când ați început să țipați la mine. Dar nu contați pe chestia asta, vă rog frumos. Mulțumesc.

9

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl președinte, acest proiect de hotărâre a fost pe ordinea de zi și a ședinței trecute și acum două dăți. Exista timpul necesar să poată fi studiat. A fost și pe site-ul primăriei timp de 30 de zile lucrătoare, a fost și în dezbatere publică. Proiectul respectiv nu a fost modificat din acel moment și până în prezent.

Neluarea în considerare a acestui proiect de către oricare din comisiile la care a fost transmis, mai ales că a fost transmis și trebuia să fie pe ordinea de zi, este o încălcare și o abatere de la regulament. Dumneavoastră, în comisii, trebuie să dați un aviz pozitiv sau negativ în funcție de cum considerați. Și, dacă există un aviz negativ în care considerați că mai trebuie aprofundat un proiect de hotărâre, trebuie să spuneți și ce elemente considerați dumneavoastră că ar trebui aprofundate.

A nu lua în considerare, a nu transmite nici un punct de vedere, a nu spune exact care sunt acele elemente care, din prisma comisiilor respective, aceste proiecte nu îndeplinește anumite condiții, vă dați seama că nimeni din primărie nu poate să înțeleagă ceea ce doriți dumneavoastră dacă nu transmiteți aceste lucruri.

9                                                                                               9

Dar, indiferent de situație, acest proiect trebuia să aibă măcar un aviz negativ motivat de faptul că sunt anumite elemente care, nu știu, ori încalcă legislația, ori pot fi aduse anumite lucruri de îmbunătățire a proiectului respectiv.

Nu poți veni după 3, 4 luni de zile, după ce l-am avut și în dezbatere pybiie^ ce a mai fost pe ordinea de zi a consiliului local și să spui ca fost adus preziua sau în ziua ședinței comisiei de specialitate.


Dl George Botez

Ați văzut că ne înțelegem? Puteam facem și noi o ședință ca oa

Vă rog dl Popa.

Dl Gheorghe Popa

Dl președinte, pentru corectitudinea lucrărilor comisiei, am în față proce și discuția pe care am avut-o cu privire la acest proiect în care ați spus că nu ați avut timpul sau...

Dl George Botez

Și am solicitat să-l prorogăm...

DI Gheorghe Popa

Să prorogați discuția. Eu am spus ceea ce v-a spus și dl primar. Am votat împotrivă din aceleași motive că a fost pe site-ul primăriei, a fost în dezbatere publică și votul meu a fost împotrivă. Uitați procesul verbal.

Dl George Botez

Nu contest...

Dl Gheorghe Popa

Dar ați spus că toți colegii...

Dl George Botez

Am spus că lucrăm foarte bine cu toți colegii și că nu avem parti-pris-uri vizavi de orientarea politică. Negați faptul că lucrăm bine acolo?

Dl Gheorghe Popa

Asta este cu totul altă....

Dl George Botez

Negați chestia asta?

Dl Gheorghe Popa

Discutăm în conformitate cu regulamentul consiliului local.

Dl George Botez

Tocmai de aceea vreau să trecem la lucrările ședinței.

9               9

Vreau să vă cer încuviințarea ca cei doi domni, care s-au înscris la cuvânt, să vorbească înainte, 2 minute fiecare după ceas. De acord toată lumea? Da? Bine. O să începem cu dl Barac. Unde sunteți? Să nu-mi spuneți că a plecat. Data trecută și-a lăsat buletinul.

Dl Florea vă rog. Vă rog să veniți la microfon. Aveți 2 minute.

Dl Valeriu Florea

Mulțumesc dl președinte.

Stimați consilieri locali, numele meu este Valeriu Florea, sunt jurist în cadrul clubului iSports Ploiești, clubul cu activități în 3 secții în acest moment - baschet, ciclism și dansuri, cu nenumărate performanțe și peste 400 de juniori care fac activitate de cel puțin 2 ori pe săptămână în cadrul clubului nostru.

Vin către dumneavoastră cu următoarea idee de lucru: pe ordinea de zi, la punctul 8 este o hotărâre a consiliului local pentru modificarea tarifelor, pe care Clubul Sportiv Municipal le percepe pentru anumite obiective pe care le are în administrație. Vrem să vă precizăm că, această hotărâre de consiliu local a fost, în urmă cu 2 luni, pusă în dezbatere

publică și, pentru această hotărâre, clubul nostru a făcut, conform procedurilor legale, o contestație, având număr de înregistrare 9197 din data de 8 mai 2019 la car^fii®am.pri^it\ nici un răspuns fiind astfel încălcate prevederile ari. 8 alin. 1 și art. 9 dirf^rd^^te d<f .f>

Guvern 27/2002.

Hotărârea nu este modificată în nici un


______________________________________fel față de propunerea iniți

nici un fel de răspuns cu privire la solicitarea noastră, sunt aplicabile inclu|i^țeyweril^/ art. 15 lit. a) din Ordonanța 27/2002.

Din păcate, o parte dintre dumneavoastră, contactați de reprezentanții clubului nostru, ne-au confirmat faptul că această contestație nu a fost adusă la cunoștința consilierilor locali.

Ținând seama că, în contestația noastră sunt foarte multe idei care ajută ca scopul și argumentele aduse de inițiatorii hotărârii de consiliu local să fie îndeplinite și în același timp să aducă și un plus valoare Clubului Sportiv Municipal, vă solicităm ca, în acest moment să scoateți de pe ordinea de zi acest subiect și să studiați, împreună cu cei care sunt inițiatorii hotărârii, aceste idei transmise de către clubul nostru.

Ținând seama că am doar două minute cuvântul în această ședință nu am timp să vă prezint toată contestația noastră dar, încă o dată subliniez faptul că aceasta conține foarte multe idei în a îndeplini scopul pe care mărirea taxelor locațiilor pe care CSM le administrează să ajungă să aducă un mai mare plus valoare financiară Clubului Sportiv Municipal.

Vă mulțumesc.

»

Dl George Botez

Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru ce ați spus și pentru conciziunea dumneavoastră.

Pe dl Barac, care este prietenul nostru, când o veni, l-om asculta. Data trecută săracul a stat 3 ore și jumătate și a uitat și buletinul. De acord, da?

***

Primul punct .Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 7 mai 2019”.

Suntem 21. Dintre noi a lipsit dl Marcu, lipsește și acum.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

»

21 de voturi pentru.

21 de voturi

***

.Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 23 mai 2019”.

Au lipsit: Băzăvan, Dinu, Mateescu, Marcu, Palaș, Sălceanu, 17 voturi posibile.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 17 de voturi pentru.

17 voturi

***

.Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al

Municipiului Ploiești din data de 30 mai 2019”.


21 de voturi posibile.

Cine este pentru?                21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru.

***

întrebări și interpelări.

Urmează ceva Casa de Cultură, concurs, un monument, un cimitir, dl Sicoie nu vă supărați că mai glumim, nu? Vă rog.

Dl Florin Sicoie

Tot despre cimitir este vorba. In momentul în care un patrimoniu vechi este distrus și lăsat de izbeliște, îmi pare rău, chiar dacă mi se răspunde la mișto, în desele plimbări, pe care le fac prin Cimitirul Viișoara, cred că a-ți venera morții nu este o rușine pentru nimeni. Și, dacă știu cimitirul acesta de când sunt copil și știu și istoria lui și știu ce personalități sunt înmormântate acolo, este dreptul meu să apăr lucrurile fundamentale pentru trecutul unui oraș care, din păcate nu are suficiente construcții reprezentative.

întâi am să comentez răspunsul, pe care l-am primit de la SGU - mi se spune că acest loc a fost concesionat de un domn, Emil Dumitrescu în baza unei cereri scrise de mână cu adresă, fără număr de înregistrare, de I.C.P. Eu sunt de la țară, nu știu ce înseamnă I.C.P. Și când a fost concesionat? Nu mi se spune absolut nimic. Asta este o greșeală, trebuie să mi se spună când a fost concesionat și cum s-a ajuns de la proprietarul inițial Trandafir Negulescu la 1886 la acest Emil Dumitrescu?

în urma neachitării contribuției s-a anulat concesiunea și s-a dat unuia Trandafirescu Florin. Perfect. Unde exista un monument funerar el nu putea să dispară, nu putea fi anulată concesiunea. Atâta vreme cât există un monument funerar și un teren?

Ce facem cu Stanian și cu urmașii vechilor primari și senatori și deputați care poate nu mai au urmași și au o cruce sau o statuie acolo? Le zvârlim la groapă și dăm concesiuni noi?

Deci, ilegală a fost și anularea concesiunii acestui Dumitrescu. Cine știe cum o fi obținut el, la rândul lui, concesiunea atâta vreme cât era monument?

Nu mai vorbesc că, în 2017, când s-a făcut concesiunea către Trandafirescu, râd și curcile, întrebai la Cimitirul Viișoara de 20 de ani și ți se spunea că nu mai există nici un loc de concesionat. Cum a reușit în 2017 să ia cineva o concesiune de 3x3 la Viișoara?

Potrivit Legii 215 și drepturilor pe care le am, pentru că deosebirea dintre mine și directorul de la SGU este că eu am totuși câteva mii de voturi în spate spre deosebire de domnia sa, tare sunt curios cum s-a reușit tranzacționarea concesiunii existând un monument? Când acela era proprietatea celor care l-au făcut?

în al treilea rând, se folosește ca argument faptul că Trandafirescu vinde lui Badea monumentul existent. Deci, acum monumentul contează. Când a fost să se anuleze concesiunea nu a mai contat. Acum contează.

Acum vin niște domni în inspecție. Direcția de Cultură. Unul dintre ei este doctor în arheologie. Nu este chiar fitecine în orașul acesta, Eugen Paveleț, ginerele arhitectului

Hoinărescu. Celălalt, un eminent arhitect, pe care l-am întâlnit adesea la comisia iehnică, Alexandru Bondrea.                                            /M A

Distanța măsurată față de monumentul lui Zagoritz este de 80 metdJtd^a monumentelor 422 spune foarte clar: ce este sub 100 de metri față de uri m . lașal | necesită aviz de la Ministerul Culturii.                               cB ]|w|i

Sunteți un avocat eminent și știți că nu poți invoca necunoașterea jJpci a nu o aplica.

•                      •  •                                                                                                            / U L

Doi, nu este mcio problemă să obții un aviz de la Ministerul Culturif'eă spunea doamna Stanciu atunci că nu mai poate să îngroape pe nimeni.

Deci, se pot obține aceste avize. în acest moment continuă, într-o frenezie nesfârșită, turnarea cavoului. îmi pare rău dar dl viceprimar a zis de două ori că oprește lucrările. Este infracțiune să construiești fără aviz de la Ministerul Culturii. Păi, ce facem? îl lăsăm pe acela s-o termine? Și, dacă toate actele acestea de concesiune sunt ilegale, cum se pare că sunt, ce facem? Ne pune în fața unui fapt împlinit și spune că și-a construit cavoul?

Acolo vreau să văd actele. Este dreptul meu și, potrivit Regulamentului nostru și Legii 215, în 10 zile trebuia să văd actele. Nu am văzut nici un act decât niște nume și I.C.P. nu știu ce înseamnă I.C.P.

5

Acolo există un singur mod de a rezolva problema - aviz de la Ministerul Culturii. Iar acei doi domni care au venit în inspecție nu au nevoie să vină în inspecție că a fost o sesizare scrisă sau o adresă de instituție. Un inspector de la orice direcție vine în inspecție când vrea el si unde vrea el.

9

Regret tonul zeflemisitor și miștocar al răspunsului. Dacă fac dese plimbări în cimitir, o fac pentru morți și este dreptul meu să interpelez.

Dl George Botez

Mulțumesc.

Dna Stanciu.

Dna Marilena Stanciu

Cu tot respectul dl consilier, ceea ce s-a făcut, concesionarea mormântului respectiv este conform ROF-ului și HCL-ului 195 din 26.06.2017. Nu s-a făcut o ilegalitate.

Doi - dacă eu nu am un mormânt și vreau să-l concesionez, nu trebuie să cer acordul nimănui.

De ce vă legați dumneavoastră, acea cruce, acel monument, după mine este o piatră. Mi s-a spus că, într-adevăr este vorba de marmură dar așa o văd eu, piatră. Acest mormânt este la o distanță de lOOm...

Dl Florin Sicoie

80 de metri măsurati.

9

Dna Marilena Stanciu

Data trecută când ați fost în consiliu ați spus de o distanță de 60m și vă rog mult de tot să fiți ferm pe ceea ce spuneți.

Dar, atât timp cât eu concesionez sau cei care sunt șefi în aceste cimitire nu știu care sunt monumente istorice pentru că dumneavoastră, de la cultură, ar trebui să aduceți documente care să ateste acest lucru.

Vă mulțumesc.

Dl Florin Sicoie


Dumneavoastră faceți o confuzie între monumentul funerar Monumente funerare sunt mii în cimitir, dintre care în Viișoara frumoase și acesta era foarte frumos, era o statuie cu un înger. Că-i și bietul Brâncuși mai lucra și în piatră, nu neapărat în marmură.

Dacă, pentru dumneavoastră o statuie e o piatră, atunci...

Dl George Botez

Dl Sicoie, gusturile nu se discută.

Dl Florin Sicoie

Perfect.

Trec la altceva - nu se putea transmite o concesiune și nu se putea anula o concesiune atâta vreme cât era un monument funerar pe ea. Era un monument funerar această statuie și totuși s-a anulat concesiunea. Este ilegal. Consultați regulamentul. în regulament scrie că numai la concesiuni care nu au monument. Un cavou, ce faci, scoți morții afară și concesionezi mai departe?

Eu, la Viișoara sunt proprietarul cavoului și concesionarul locului. Nimeni nu mă poate scoate de acolo, chiar dacă nu plătesc 20 de ani.

Dna Marilena Stanciu

Un mormânt, dacă nu a avut oseminte, ce se întâmplă?

Dl George Botez

Vă rog dl Vîscan.

Dl Robert Vîscan

Mulțumesc dl președinte.

Nu am primit încă autorizația și avizele care au stat la baza montării logo-ului „Ploiești” din fața Primăriei și aș vrea să știu și dacă acest logo a primit autorizație de la Ministerul Culturii, de la ce mai era necesar.

Dl George Botez

Nu știu. Dl Sicoie știți ceva despre asta?

Dl Robert Vîscan

Este la mai puțin de lOOm de Catedrală.

Dl Florin Sicoie

Nu lucrez pentru Ministerul Culturii.

Dl George Botez

Nu dar aveți conexiuni.

Dl Florin Sicoie

Da, există în legea monumentelor o prevedere care spune că, în mod experimental și tranzitoriu, pentru a vedea efectul unor statui sau o piesă ornamentală în jurul unui monument, care este Catedrala, se pot pune până la obținerea acelui aviz.

Dl George Botez

Și ceea ce este tranzitoriu tinde să devină definitiv, nu?

Dl Florin Sicoie

Nu știu, întrebați Direcția de Cultură.

Dl Robert Vîscan

Nu am întrerupt pe nimeni, nu aș fi dorit să fiu întrerupt. Oricum doresc documentele în scris - autorizația de construire sau ce alte avize au mai fost necesare 9

pentru montarea acelui logo. Și aș dori și știu ce însemnă „tranzitoriu” tot î că au trecut mai mult de 6 luni.


Mulțumesc.

s

***

Dl George Botez

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „ Tonta Caragiu” Ploiești.

Discuții? Vă rog dl Palaș.

Dl Paul Palaș


Aș ruga-o pe dna director să ne dea mai multe detalii referitoare la sponsorizarea pe care a primit-o și profit de această ocazie s-o felicit pentru modul în care gestionează bugetul.

Dna Mihaela Rus - Teatrul Toma Caragiu

Este vorba de două sponsorizări primite pentru Garden Party de la două firme în valoare de 5 mii de lei.

Dl George Botez

21 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru. Adoptat.

***

Punctul 7.

Da dl Ganea.

Dl Cristian Ganea

Am ridicat și eu mâna la interpelări dar m-am mutat ca să mă vedeți mai bine și vă rog frumos să suciți scaunul și pe stânga.

Dl George Botez

Ziceți dl Ganea.

»

Dl Cristian Ganea

Mulțumesc.

Aș vrea să completez la ceea ce a spus colegul meu, dl consilier Vîscan vizavi de faptul că, în Ploiești se construiesc diferite..., uitați avem și un bust, are cineva aprobare de mai puțin de 100 m față de Catedrală?

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Da.

Dl Cristian Ganea

Să mi le dea si mie.

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Are aviz.

Dl George Botez

Care bust?

Dl Cristian Ganea

Cuza.


Dl George Botez

Cuza? Eu m-am dus în comisie, am susținut.

Dl Cristian Ganea

Nu știam. Vedeți, dacă nu vorbiți cu noi?

Dl George Botez

Eu le fac și tac.

Dl Cristian Ganea

Vreau să trag un semnal de alarmă asupra faptului că, în Ploiești (și aici nu aș vrea să se supere nici un coleg), lateral stânga Consiliului Județean, acolo de unde ne-am mutat noi, se vând în continuare sutiene, chiloți și ciorapi. Știu că acel spațiu este al SGU-ului și îi spun directorului acum pe cale oficială. La fel îi spun și directorului de la Hale și Piețe, dacă se află în sală sau dacă este cineva de la Hale și Piețe că, pe strada Griviței se vând la fel, sutiene, chiloți, ciorapi.

Nu ne fac cinste aceste chioșcuri ambulante. Dacă vând ceva frumos, un lucru artizanal, ar trebui să ne îngrijim un pic, să nu mai lăsăm să se vândă orice, oriunde.

Este vorba chiar și de Parcul Toma Socolescu din fața Halelor, același lucru. Cred că ar trebui să mai dezvoltăm o stație de taxiuri ori altceva, să creăm un loc de piață, mai în centru dar piață. Să nu mai vindem chiloți, maiouri, haine de blană și brânză în mijlocul orașului.

5

Vă mulțumesc.

5

Dl George Botez

Da, astea chiar sunt niște probleme. Chiar arată rău exact în buricul târgului. Nu neapărat ciorapi, sutiene și chiloți dar am văzut că avem Halele un pic mai încolo iar, pe acea porțiune, care este în interiorul parcului, aici în fața Halelor, veți găsi tot felul de năzbâtii de vânzare. Este exact talciocul perfect. Chiar mă gândeam cum pot sutienele coexista cu măslinele. Două lucruri unul lângă celălalt trebuie să aibă ceva comun.

Contăm pe bunul gust al organizatorilor ca să nu spun altceva.

Revenim la punctul 7 „Proiect de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare”.

Discuții?

Da, dl Sîrbu.

Dl Gheorghe Sîrbii

Mulțumesc dl președinte.

înainte de a face un amendament, am rugămintea să mă ascultați puțin - ca președinte al ultimei ședințe a Comitetului de Coordonare, toți colegii din consiliul local care sunt membri în acest Comitet de Coordonare m-au împuternicit să vin în fața dumneavoastră și să vă spun următoarele lucruri.

în primul rând vreau să vă spun că Apa Nova nu a mai modificat tarifele din 2014, din luna a 10-a 2014, în ultimii 5 ani nu a făcut nicio modificare chiar dacă contractul îi permitea o dată la 6 luni să facă ajustare de tarif.

Având în vedere acest fapt, dacă în 2014 era 2,76 lei și acum este tot 2,76 lei metru cub de apă și 1,18 era canalizarea, acum este tot 1,18.

Referitor la proiect vreau să fac următorul amendament...

Dl George Botez                                                  -

Dar justificați amendamentul ca să nu creadă lumea că le scoateți din? *

Tll dhnnraPin £liY»hii                                                        /p;—-j—1

mm


Dl Gheorghe Sîrbu                                 / k/ GfF—?

Nu le scot de nicăieri dl președinte. Pot să pun la dispoziția oricăr '   '

Dl_George Botez                                       f           /

Fundamentați amendamentul. Este vorba de bani. Să înțeleagă lume^^^^z^ îmi cer scuze: inițial s-a propus o majorare. Acest proiect de hotărâreJi^cMprin 7 mii de birouri, trebuia să intre de când hăul. între timp, s-au mai majorat anumite taxe, impozite, salariul minim pe economie, astfel încât această majorare care trebuia să fie aferentă anului trecut a devenit anacronică. Și atunci, pe noile calcule, ținând cont de taxele apărute și de majorările salariale, mai este vorba de o mică creștere care ne-a fost demonstrată. Și aici, dl Sîrbu aveți cuvântul.

Dl Gheorghe Sîrbu

în primul rând, la art. 1 se scoate „începând cu luna aprilie 2019” și va intra în vigoare după ce se obține aprobarea ANRSC-ului. Deci dispare acest lucru și, în continuare, după municipiul Ploiești „corespunzător reglementările legale în domeniu’’’.

în continuare 2,84 nu mai corespunde la ANRSC și, ca să dăm dovadă că, Consiliul Local Ploiești nu este de la Ciorogârla și cunoaște bine legile, în loc de 2,84 să trecem 2,91 iar, la canalizare în loc de 1,23 să trecem 1,26. Este vorba de câțiva bănuți.

Pentru că, știți foarte bine că Apa Nova, după ce are hotărârea noastră, se adresează cu această hotărâre ANRSC-ului și, după ce primește avizul pentru tarifele respective, atunci le va introduce în vigoare.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentele:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

20 de voturi pentru și 1 abținere, dl Ganea, amendamente adoptate.

20 de voturi


1 abținere

9


Mai sunt alte probleme?

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu.

Dl George Botez

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

20 de voturi pentru și 1 abținere


*

20 de voturi

1 abținere

, dl viceprimar Ganea, proiect adoptat.

***

Punctul 8 „Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de folosire a unor spații din incinta bazelor sportive aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești”.

Este dl director de la CSM aici?

DI Cristian Nica - Club Sportiv Municipal Ploiești


Da.

DI George Botez

Dl director veniți de față cu toată lumea și spuneți ce v-a ca să știe toată lumea despre ce este vorba și de unde a apărut Comitetul de Coordonare știm dar spuneți și dumneavoastră.

Dl Cristian Nica - Club Sportiv Municipal Ploiești

Mulțumesc dl președinte.

Stimați consilieri, prețurile de la bazele sportive, mă axez aici pe sala Olimpia, nu au fost modificate din 2010. Această sală a fost preluată de la minister și ministerul, pe vremea respectivă, a aplicat niște facilități federațiilor și cluburilor pe care le avea în subordine. Au fost niște prețuri foarte mici.

Vă dau un exemplu: venea o federație sau club, plătea 68 de lei pe oră. Vorbim de sala Olimpia și nicăieri în țară nu mai există așa ceva, acest preț.

Vă dau un exemplu concret - vine federația, închiriază sala pentru 2, 3 zile, să zicem pentru un turneu și echipele mele, echipele clubului merg la săli particulare și plătesc 125, 120. Deci, pierd de două ori.

68 de lei nu mai acopăr nici măcar curentul electric pe oră.

Sala este a primăriei, am considerat că trebuie neapărat să modificăm și să mărim tarifele.

Sunt ultima persoană care ar avea ceva împotriva cluburilor cum spunea domnul, am văzut că este semnată de dl Ionut Urzeală. A venit altcineva în locul domnului Ionut.

’                                                                                                                                                                                        J

Să nu uităm că dânșii vorbesc în numele unor cluburi private. Eu trebuie să gestionez un club care are undeva la 1000 de copii, 1000 de juniori, știți foarte bine în ce situație, cu executări, cu mașini, cu absolut tot ce se întâmplă. Vă spun că este necesar, altfel și așa cred că vom închide, vom rămâne fără lumină, fără gaze, fără apă.

Dl George Botez

Deci, să înțelegem că actualele tarife nu acoperă cheltuielile materiale, că, în situația în care se acordă prioritate federațiilor și altor cluburi, noi pentru copii nu avem unde să ne desfășurăm activitatea și, în condițiile în care noi închiriem cu 68 de lei altora, pentru cele specifice CSM-ului trebuie închiriate în altă parte cu 130 de lei, da?

Dl Cristian Nica - Club Sportiv Municipal Ploiești

Da, 120, 125....

Dl George Botez

Mă rog, ce mi-e 120, ce mi-e 130.

Și că această creștere s-ar justifica din perspectiva obținerii de fonduri necesare desfășurării activității, corect?

Dl Cristian Nica - Club Sportiv Municipal Ploiești

Exact.

Dl George Botez

A administrării imobiliare, ca să zic asa.

Dl colonel Andrei Gheorghe, vă rog.

Dl Gheorghe Andrei

S-a ajuns la acest preț de închiriere prin efectuarea unei baze de calcul conform consumurilor. Nu s-a făcut mărirea chiriei prin faptul că alte săli iau 120 sau 130.

Dl George Botez


Da. Dar, probabil că dacă iau 120, știu ei pe ce se bazează.

Dl Gheorghe Andrei

Exact. Aici s-a inclus tot - apă caldă, curent electric, căldura i baze de calcul.

Dl George Botez

Da, mulțumim.

Dl Sîrbu, vă rog.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl președinte.

înțeleg necesitatea acoperirii cheltuielilor, așa cum a ridicat și dl colonel problema aici. Ceea ce nu înțeleg eu la dumneavoastră, dl director și vreau să vă rog să aveți în vedere în următoarea perioadă, când cineva face o contestație, aveți datoria ca, în 30 de zile, să-i dați un răspuns. Persoana care a venit și s-a adresat consiliului local a spus că nu a primit de la dumneavoastră, de la conducerea clubului, mai ales că nu ați informat consiliul local cu această contestație, este o altă problemă dar aveați datoria, conform sarcinilor de serviciu, ca director general al clubului, să dați un răspuns în termen de 30 de zile.

Mai ales că aveți acolo, am înțeles, și serviciu juridic. Mulțumesc.

5

Dl Cristian Nica - Club Sportiv Municipal Ploiești

Și eu vă mulțumesc. Am dat răspunsul.

Dl George Botez

E dat.

Dl Gheorghe Sîrbu

A

înseamnă că ne-a mintit în fată.

J                     s

Dl George Botez

Poate că domnul nu a știut. Haideți să nu dăm cuvinte dure așa. Poate domnul nu a știut. Nu înseamnă că minte cineva.

Mai sunt alte discuții de făcut? Dl Palaș, vă rog.

Dl Paul Palaș

Mulțumesc dl președinte.

înțeleg perfect argumentele domnului director și sunt de acord cu ele. Atât doar că ar trebui să fim atenți dacă au fost respectate prevederile legale referitoare la transparența decizională. Să nu avem probleme ca, în situația în care sunteți dați în judecată, să pierdeți procesul și să se anuleze...

Dl George Botez

Dl director au stat pe site cele 30 de zile lucrătoare?

Dl Paul Palaș

Au stat. Problema este să se respecte și ceilalți pași, dacă au primit o adresă, dacă s-a luat în discuție?

>

Dl George Botez

Zice că da.

Dl Cristian Nica - Club Sportiv Municipal Ploiești

Da, o să iau acum legătura și o să confirm. Dar, am adresa, am primit-o în copie.

Dl George Botez


Dacă se spune, acum ce facem...

Are viză de legalitate?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică,

Achiziții Publice, Contracte

Proiectul de hotărâre are viză de legalitate, avem dovada municipiului Ploiești.

Dl George Botez

Bine. Supun la vot:

Cine este pentru?                21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru. Adoptat.

***

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2019 a Municipiului Ploiești pentru Asociația „Orașe Energie România”.

înțeleg că are aviz negativ. De ce, dl Palaș?

Dl Paul Palaș

Am luat în discuție în comisia de buget finanțe acest proiect și am întrebat-o pe dna Milena Perpelea despre beneficiile pe care această asociație le-a adus municipiului Ploiești și vă mărturisesc că nu a fost foarte convingătoare, nu numai pentru mine ci și pentru ceilalți membri ai comisie.

DI George Botez

Cine ne poate spune cu ce ne alegem și noi din această participare?

Dl Cristian Ganea

Inițiatorul.

Dl George Botez

Cin este inițiatorul? Dl primar, numai dacă veți voi, eu nu sunt așa imperativ ca dumneavoastră.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Această asociație presupune, în primul rând, realizarea unor schimburi de experiență între autorități publice locale, autorități centrale, pe tot ceea ce înseamnă energie verde, eficientizare a infrastructurii pe care o municipalitate sau o autoritate publică locală o deține. Pe baza bunelor experiențe și pe baza bunelor practici, aceste lucruri pot fi implementate, asociația respectivă face o serie de invitații către partenerii și către membrii acestei asociații și bineînțeles, membrii acestei asociații beneficiază de anumite facilități atunci când au loc întruniri.

Dl George Botez

Care sunt?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Referitoare la participarea gratuită la aceste întruniri, reduceri la anumite costuri care există în cazul în cazul în care se participă la astfel de întruniri. Bineînțeles, ele se realizează la nivel european și internațional...

Dl George Botez

Și doar așa? Noi am beneficiat de ceva, am fost la vreo întrunire, ; proiect ceva până acum?

De când suntem membru în această asociație?

»

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Din 2015...

Dl Gheorghe Andrei!

Din această asociație fac parte 32 de orașe și de municipii la nivel d4^^^^^^m a spus și dl consilier Palaș, am discutat și noi, nu aduce nici un fel de facilitate?’

Dl George Botez

Dl Ganea, vă rog.

Dl Cristian Ganea

Când a fost ultima activitate?

Dna Milena Perpelea - Direcția Relații Internaționale Anul acesta, în aprilie.

Dl George Botez

Constând în aceea că?

Dna Milena Perpelea - Direcția Relații Internaționale

Am participat la adunarea generală...

Dl George Botez

Nu aia, activitate.

Dna Milena Perpelea - Direcția Relații Internaționale Atunci am fost eu. Acolo am participat.

Dl George Botez

Unde?

Dna Milena Perpelea - Direcția Relații Internaționale

La Brașov.

Dl George Botez

Am înțeles. Dar, din 2015 până acum, pe această preocupare cu Orașe Energie, avem și noi un proiect implementat, ne-am făcut mai deștepți prin ceva sau urmează să ne facem mai deștepți?

Dna Milena Perpelea - Direcția Relații Internaționale

Nu avem proiecte implementate în parteneriat cu ei dar Asociația Orașe Energie este principala legătură a noastră cu convenția primarilor, a cărei semnatari suntem și ei sunt cei care...

Dl George Botez

Câte municipii din câte or fi în România, că nu le-am mai numărat, sunt membre în această asociație?

Dna Milena Perpelea - Direcția Relații Internationale

în convenția primarilor...

Dl George Botez

Nu, în această asociație?

Dna Milena Perpelea - Direcția Relații Internationale

32 parcă...

Dl George Botez

Municipii? Am înțeles că orașe.

Dna Milena Perpelea - Direcția Relații Internaționale


Orașe, da. Nu mai știu exact să vă spun.

Dl George Botez

Este corect ce a sugerat dl Andrei - 2 municipii și 30 de

Dna Milena Perpelea - Direcția Relații Internationale

Eu zic că sunt mai multe. Poate greșesc dar aș putea să caut de membri, 32 de municipalități, 2 zone metropolitane.

Dl George Botez

Deci, 32 de municipalități, 2 zone metropolitane.

Dna Milena Perpelea - Direcția Relații Internaționale

Este legătura noastră directă cu Convenția primarilor, cei care stabilesc politicile și strategiile în domeniul eficienței energetice, sunt cei care...

Dl George Botez

Bun. Și din 2015 până acum avem și noi un sfert de proiect ceva? Că am înțeles -Convenția primarilor care trebuie să facă, să dreagă prin asta. Plătim de 5 ani, am dat...

Dna Milena Perpelea - Direcția Relații Internaționale

Ei strâng nevoile noastre din țară și sunt cei participă la negocierea ghidurilor de finanțare în zona eficienței energetice care stabilește...

Dl George Botez

Și noi avem vreun proiect pe zona de eficiență energetică negociată prin intermediul Convenției primarilor al cărui principal motor este Orașe Energie pentru care plătim niște bani anual?

Dna Milena Perpelea - Direcția Relații Internaționale

Proiectele noastre pe eficiență energetică au beneficiat de ghidurile de finanțare pe care ei le-au...

Dl George Botez

Și dacă n-am fi fost în această asociație, nu puteam să beneficiem de ghiduri?

Dna Milena Perpelea - Direcția Relații Internaționale

Ba da, sigur că puteam...

Dl George Botez

Aia voiam să știu.

Dna Milena Perpelea - Direcția Relații Internaționale

Eu v-am spus care este activitatea lor în raport...

Dl George Botez

Deci, noi suntem într-o situație în care trebuie să împușcăm francul, da? Din punctul meu de vedere, în calitatea de consilier (nu vreau să influențez votul nimănui), eu aș vrea să iau acești 20 de mii de lei și să-i duc în altă parte unde am nevoie de ei.

Este strânsă rău de tot. Când am văzut raportul acela de la RASP că, în iulie-august termină banii de iluminat, de țânțari, de gunoi, de toate, asta este teorie și locuri în care să ne întâlnim. Nu neg, probabil că este o chestie foarte importantă dar de aia voiam să știu să-mi dimensionez lucrurile.

>

Dna Milena Perpelea - Direcția Relații Internaționale

Ne ajută să ne punem în practică proiectele.

Dl primar Adrian-Florin Dobre                            . @ M A

Dl președinte, participarea la această convenție ne dă posibilițateă/țj^lusiv^\ municipalității, mai ales că se apropie și următorul exercițiu financiar,             dmA

",


punct de vedere atunci când se stabilesc abnumite principii de construire Sjgmd^i^r. j

Noi nu trebuie să uităm faptul că avem și planul de eficiență energetică tămiyefder/ municipiu Ploiești care a fost depus pe 3 și suntem una dintre puținele localități, din^fă și din acest motiv, în plus beneficiem și de alte facilități în această organizație:'-^--^

Este foarte important ca noi să participăm la astfel de întruniri și să ne exprimăm punctul de vedere în funcție de necesitățile pe care le avem.

Apropo de proiecte pe fonduri europene, știți foarte bine, pentru că inclusiv dumneavoastră le-ați aprobat, avem proiecte de eficiență energetică și pe iluminat, ele sunt în stadiu de evaluare în momentul de față la ADR-Sud Muntenia și avem și 4 proiecte de eficiență energetică pentru clădiri rezidențiale pentru care sunt semnate deja contractele de finanțare și mai avem încă 6 proiecte din care 5 sunt semnate deja contractele de finanțare iar, pentru unul din proiecte așteptăm să ne invite ADR-Sud Muntenia să semnăm și al 6-lea contract.

Activitatea acestei asociații este foarte importantă din punctul acesta de vedere, mai ales că, atunci când sunt anumite sincope pe anumite chestiuni, noi putem să cerem și sprijin din punct de vedere al unor probleme pe care noi le întâmpinăm în relația pe care o avem atunci când gestionăm astfel de proiecte. Deci, pentru noi este un real sprijin.

Pe de altă parte, vorbim de o sumă de 20 de mii de lei și vorbiți de situația în care se află municipiul Ploiești apropo de zecile de milioane pe care ar trebui să le avem pentru a putea duce serviciile de utilitate publică la bun sfârșit în acest an.

Aceeași aplecare ar fi vrut să văd și în momentul în care s-au votat, de exemplu, creșterile salariale pentru angajații din Primăria Municipiului Ploiești și nu numai și din subordonate, care afectează bugetul cu aproximativ 25 de milioane de lei iar, la momentul respectiv, deși nu exista buget și nu existau datele exacte referitoare la bugetul municipiului Ploiești, totuși acele lucruri s-au aprobat. Deși, eu personal și alți colegi, au fost și alte voci care au solicitat la momentul respectiv să fim prudenți, să vedem ce se întâmplă cu bugetul, să vedem ce se întâmplă cu aceste cheltuieli și apoi să luăm o decizie.

Dacă punem în balanță acest lucru - 20 de mii de lei versus zecile de milioane de lei ce ne sunt necesare pentru acoperirea serviciilor de utilitate publică, cred că nu putem să facem acest lucru.

Mulțumesc.

Dl George Botez

Mulțumesc. Vă rog, dl Ganea.

Dl Cristian Ganea

Am înțeles, Ploieștiul este în faliment pentru că am dat salarii mari. Cam asta este ceea ce ați zis.

DI primar Adrian-Florin Dobre

Și pentru că Guvernul...

Dl Cristian Ganea

Nu v-am întrerupt, da?

Dl George Botez

Lăsați-1 și pe dl Ganea.

Dl Cristian Ganea


Dumneavoastră luați spor 25% pentru proiecte? Vă întreb. Că oamenilor.                                                            | of             *

Dl primar Adrian-Florin Dobre                          ’o           & \

Vedeți că dl președinte a solicitat să nu ridicăm tonul în această șe^Wt^Q'-

Starea în care se află bugetul municipiului Ploiești, ca și bugetul orașe din această țară, ați văzut și ce declarații a făcut dna Firea, se datorează îwrtîecizii ale...

Dl George Botez

Dl primar haideți să lăsăm astea.

Supun la vot.

A iești dl Minea. Dl Sicoie, vă rog.

Dl Florin Sicoie

Eu cred că acest tip de asociație, chiar dacă nu a produs imediat efecte, este ca un club și sunt acolo Sectorul 4 din București, Brașovul, Timișoara care sunt municipii serioase si...

Dl George Botez

Atunci noi ce căutăm?

Dl Florin Sicoie

La un club nu faci socoteala cât te costă cotizația anuală și câtă mâncare capeți pe gratis. Este un club select la care este o onoare pentru oraș să fie acolo.

Dl George Botez

Dl Sicoie, înțeleg că este un fel de „lions” al primăriilor, cam așa e.

Dl Florin Sicoie

Sau lojă.

Dl George Botez

Sau lojă. Am înțeles.

Mai dorește cineva să ia cuvântul? înțeleg că nu. Supun la vot:

Cine este pentru?                6 voturi

Cine este împotrivă?             2 voturi

Dacă se abține cineva?          12 abțineri

9                                                                                        I

6 voturi pentru, grupul PNL prezent, 2 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri Robert Vîscan și George Botez și 12 abțineri.

Dl Minea a ieșit din sală.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2019 a Municipiului Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova”.

A e

îmi cer scuze, eu sunt mai deficitar cu denumirile astea combinate care duc la grămezile alea de gunoi de pe stradă, acesta este cel pe care trebuie să-l anulăm acum?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Această asociație este cea care a încheiat contractul privind ridicarea deșeurilor municipale din municipiul Ploiești.

Dl George Botez

Și nu spuneați dumneavoastră, într-o conferință de presă, că vreți să reziliați contractul?

Dl primar Adrian-Florin Dobre


Contractul se reziliază. Una este rezilierea contractului de

Dl George Botez

Și atunci de ce aș mai plăti, lămuriți-mă și pe mine ca să știu Ce face această asociație?

J

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Această asociație este cea care gestionează întreg sistemul de deșeurilor la nivelul județului Prahova...

Dl George Botez

Și este titularul contractului cu Rosalul?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Este titularul contractului cu Rosalul pe zona 2.6 din care face parte și municipiul Ploiești alături de alte încă 35 de autorități locale...

Dl George Botez

Și nu este acela pentru care dl președinte Bogdan Toader a zis că a inițiat...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Rezilierea contractului dar nu ieșirea din ADI. Sub egida acestui ADI știți foarte bine că...

Dl George Botez

Am înțeles dar vreau să mă lămuresc. Acest ADI este practic structura care lucrează în favoarea celor 35, 36 de asociați ...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Consiliul Județean este o parte dar, pentru regiunea noastră este pe contractul cu Rosalul.

Dl George Botez

Și toată lumea plătește 228 sau este în funcție de numărul de cetățeni?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Este în funcție de numărul de cetățeni.

Dl George Botez

Și noi câți am raportat?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Este stabilit din momentul în care s-a format ADI-ul. Nu au fost făcute ajustări, după câte știu eu, pe măsură ce a trecut timpul.

Dl George Botez

Am înțeles, eu m-am lămurit. Mai este cineva nelămurit?

Vă rog dl Ganea.

Dl Cristian Ganea

Dl Ionescu, spuneți-mi și mie vă rog frumos, la câte persoane facem referire când plătim această taxă?

Dl Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Nu este inițiat proiectul de către noi dar, din câte văd la colega, sunt 228.500 locuitori luat de pe indicele de statistică pe care l-a avut ADI-ul...

Dl George Botez

Stați așa, deci este 1 leu pe cap de locuitor?

Dl Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

A fost aprobat în Adunarea Generală.

Dl George Botez

Stați numai un pic, Adunarea Generală se ține o dată pe an, mai nasc.


O întrebare: câte contracte are încheiate Rosalul la nivelul pentru ridicare de gunoi?

Dl Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

La nivelul municipiului Ploiești, pentru populație, nu putem de contracte, de număr de locuitori ...

Dl George Botez

Zi un număr.

Dl Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

170 de mii de locuitori.

Dl George Botez

Când e vorba să plătesc Rosalul sunt 170 de mii. Poate mă unesc cu Moldova și Basarabia.

Dl Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Se modifică contractul.

Dl George Botez

Se modifică dar de ce nu mă duc eu acum să zic - domnule, stai că eu am 170 de mii, nu am 228 de mii.

Minciuna este de trei feluri - simplă, calificată și forma cea mai gravă se numește statistică, da?

Ajung de la 170 de mii de lei să plătesc 228 de mii în fiecare an că nu știu cine a stabilit el că sunt 228 de mii.

Dl Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

A luat indicele de statistică.

Dl George Botez

Ce indice de statistică? Dar nu i-am numărat și noi? Din Ploiești se pleacă, nu se vine. Eu nu sunt de acord cu chestia asta.

Dl Cristian Ganea

Dl președinte.

Dl George Botez

Vă rog.

Dl Cristian Ganea

Fac o propunere să-l prorogăm.

Dl George Botez

De acord.

Propunere de prorogare:

Cine este pentru?            15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?       6 abțineri

A revenit în sală dl Minea, suntem 21.

6 voturi PNL abținere de la prorogare, restul pentru prorogare. Avem 15 voturi pentru prorogare. S-a prorogat.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dl președinte, ADI Prahova are o structură de salariați...

Dl George Botez

Cam măricică.                                       ZV® //

DI Gheorghe Sîrbu                             X* Xr^—

... care coordonează întreaga activitate de colectare a deșeurilor di'rț; ,&le/3^ de unități teritorial administrative, condusă de dl președinte al Consiliului .Județean^ dl Bogdan Toader. Vreau să spun că dânsul a început demararea rez^j^ibOnfia^O^i tocmai pentru faptul că operatorul respectiv nu și-a plătit redevența de X^Î$£W$^nă la data de astăzi.

Dacă unitățile teritorial-administrative procedează cum am procedat noi astăzi, că de aceea m-am abținut, o să ajungă ca oamenii aceia care sunt acolo pentru monitorizare și pentru a urmări modul cum se ridică deșeurile menajere din cele 36 de unități teritorial-administrative, n-o să aibă bani să-și ia salariile.

DI George Botez

Dl Sîrbu motivul (și cred că am fost foarte clar) pentru care, personal am cerut prorogarea acestui proiect a fost că există o discrepanță extrem de mare între numărul cetățenilor care au contract cu Rosal direct și numărul cetățenilor declarați de noi pentru care trebuie să plătim taxe tot pentru operatorul respectiv, da?

Deci, nu se poate să fim 170 de mii la gunoiul din curte...

DI Gheorghe Sîrbu

Eu v-am înțeles pe dumneavoastră. Când s-a făcut acest proiect pe fonduri europene, s-a luat de la statistică din toate unitățile teritorial-administrative numărul total de locuitori. De exemplu, într-o localitate cum e Berceniul are 7 mii de locuitori dar, în realitate, contractele sunt pe 4 mii, restul sunt plecați afară.

Dar, la Ploiești nu este vina noastră, a consiliului local sau a primăriei că nu au toți oamenii contract. Este treaba operatorului care trebuie să meargă să facă contracte, nu este treaba noastră.

Dl George Botez

întreb - operatorul are autoritatea să intre în curtea omului și să-i pună să facă contract? Aduceți-vă aminte că, la un moment dat, s-a pus problema ca noi să instituim o taxă. La Sinaia, dacă nu ai contract, îți pune o taxă și când plătești impozitul la casă, plătești taxa de salubritate. Acolo cum s-o putea?

Dl Gheorghe Sîrbu

Foarte mulți primari din țară, probabil și din județ de la noi, nu prea sunt încântați să pună această taxă.

Dl Gheorghe Popa

Dl președinte este logic ceea ce spuneați dumneavoastră cu discrepanța asta între numărul de locuitori și...

Dl Cristina Ganea

A o

îmi cer scuze, l-am prorogat ca să putem să avem astfel de discuții după ședință.

Dl Gheorghe Popa

Voiam să întreb tehnic dacă se poate modifica această sumă în...

Dl George Botez

Da, se poate.

Dl Gheorghe Popa

... în contractul cu ADI? Voiam să-l întreb pe dl Ionescu. Dacă există posibilitatea tehnică să se modifice această sumă în contractul cu ADI-ul?

Dl George Botez

Deocamdată este prorogat.


Dl primar Adrian-Florin Dobre                         „ .

într-o ședință de consiliu local cred că prin anul 2017 sau la încZptituriuî-21 aprobat o hotărâre privind procedura prin care acest operator ccf^jnic trebuia'sa participe în mod direct la identificarea celor care nu au contract pentr^â\e(4® în măsură să spună acest lucru în funcție de contractele pe care le au p parte.

***

Au iești din sală doamnele Sorescu și Dragulea, 19 consilieri prezenți.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2019 a Municipiului Ploiești pentru Asociația Municipiilor din România”.

Discuții? Dl Palaș?

Dl Paul Palaș

Nu.

Dl George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?                  19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

 • 19 voturi pentru. Adoptat.

***

Punctele 12 și 13 nu, urmează punctul 14 „Proiect de hotărare privind modificarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și Halelor Centrale, către S.C. Hale și Piețe S.A. în calitate de operator, modificată și completată”.

Au revenit în sală doamnele Sorescu și Dragulea, 21 prezenți.

Dl Palaș ce este asta?

Dl Paul Palas

Dl președinte este o propunere făcută consiliului local de modificare a anexei 7 la contractul de delegare de gestiune pentru actualizarea unor tarife cu rata inflației pe perioada parcursă de la ultima rectificare până acum a acestor tarife. Este vorba de o corectare cu 7 procente, o sumă modestă și necesară, în același timp pentru activitatea firmei.

Dl George Botez

A ieșit dl Hodorog, suntem 20.

Supun la vot:

Cine este pentru?          20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

 • 20 de voturi pentru. Adoptat.

***

15 nu este, 16 nu este, punctul 17 „Proiect de hotărâre priviruTinumirea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice ca administrator prfyiziffiujncadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publici        °

Este aceeași doamnă, Izvoran. Noi doar trebuie să dăm aproba

Vot de persoane, vot deschis:

Cine este pentru?          20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

s

20 de voturi pentru.

*

Supun la vot propunerea care o vizează pe dna Izvoran:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

20 de voturi pentru.

20 de voturi

Supun la vot proiectul:

*

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

20 de voturi

20 de voturi pentru. Adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi stabilit în urma modificării normativului de personal și statului de funcții ale Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

20 de voturi

20 de voturi pentru. Adoptat.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Teatrului „ Toma Caragiu” Ploiești”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

20 de voturi

20 de voturi pentru. Adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

» *

Cine este pentru?          20 de voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

9

20 de voturi pentru. Adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concurs ului a două posturi vacante din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești”.

Discuții?

9

A venit și dl Hodorog, 21 de consilieri prezenți.

Cine este pentru?          21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

 • 21 de voturi pentru. Adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociația SOMARO - Magazinul Social”.

Discuții? Vă rog dl Sicoie.

Dl Florin Sicoie

Am citit materialele și nu am găsit decât proiectul de hotărâre prin care se aprobă. Ce este această asociație, cu ce se ocupă, ce oferă oamenilor, cui oferă? Nu era pe site decât o pagină.

Dl Cristian Ganea

Cred că nu v-ați uitat foarte bine. Este vorba de un magazin social care nu ne angajează cu nimic financiar doar vom da o bază de date a celor în dificultate, cu pensii mici, asistați sociali care vor lua o serie de alimente la un preț subvenționat.

Dl George Botez

De acord?

Dl Florin Sicoie

Da.

Dl George Botez

Mulțumesc.

9

Cine este pentru?          21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru. Proiect adoptat.

Felicitări dl Ganea.

***

„Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei nr. IC”.

Discuții? Nu sunt.

5

Cine este pentru?          21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

***

„Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale”. Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?          21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9


21 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe”. Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?          21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

21 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind stabilirea regimului juridic al terenului în suprafață de 3,26m.p., aferent balconului situat în Ploiești, str. Făget, nr. 1, bl 12J, sc.B, ap. 21, parter”.

Cine este pentru?          21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

21 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. pentru imobilul teren situat în Ploiești, str. Drăgănești nr. 79”.

Discuții?

Cine este pentru?          21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. pentru imobilul teren situat în Ploiești, str. Libertății nr. 2”.

Discuții?

9

Cine este pentru?          21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

***

număr


„Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către S SISTEM S.R.L. a terenului în suprafață de 1590 m.p., având Carte Funciară 141397, situat în Ploiești, str. Traian nr. 16”.


Discuții?

Dna Marilena Stanciu

Dl președinte eu nu particip la vot.

DI George Botez

Dna Stanciu nu participă la vot.

Cine este pentru?          20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru. Adoptat.

Ați luat act că dna Stanciu nu a participat la vot.

***

„Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare”.

Nu știu despre ce este vorba.

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Se completează Anexa 6 la hotărâre, se introduce un imobil situat în strada Gh. Grigore Cantacuzino 88.

Dl George Botez

Mulțumesc.

Supun la vot:

Cine este pentru?          21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractelor de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Spitalul Municipal Ploiești, respectiv Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești”.

Dl George Pană a părăsit sala. 20 de consilieri prezenți

Cine este pentru?          20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de transport public și retransmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești”.

Discuții? Vă rog.

Dl Robert Vîscan

Am un amendament, nu știu dacă deja a fost făcut. La art. 1 trebuia completat și cu revocarea art. 3 si 4 din hotărârea veche. Sunt făcute. în afară de 2 si 3/treWâL^vocate și 3 și 4.


Dl George Botez

Supun la vot amendamentul:

20 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru.

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?          20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

20 de voturi pentru. Adoptat.

***

..Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.l a Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu o nouă poziție referitoare la imobilul teren în suprafață de 5,72m.p. situat în Ploiești, str. Rudului, nr.89”.

Discuții?

9

Cine este pentru?          20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

s

20 de voturi pentru. Adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 114 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Săpunari nr. 4) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 cu privire la includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.

Cine este pentru?          20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

20 de voturi pentru. Adoptat.

***

..Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul Reformator pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Mihai Eminescu nr.22, bloc 6, sc.B, parter”.

Discuții?

5

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru. Adoptat.

***

..Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.l la Ho Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea um „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 1 nouă poziție având numărul curent 1246 referitoare la imobilul situat în str. Rezervoarelor nr. 1”.

Discuții?

9

Cine este pentru?          20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru. Adoptat.

***

..Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unui imobil-construcție cu destinația de Decantor+platforma nămol situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 283, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia".

Discuții?

Cine este pentru?          20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

20 de voturi pentru. Adoptat.

***

, Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REȚEA DE CANALIZARE PLAJĂ".

Discuții? Dl Popa, vă rog.

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc dl președinte.

Aș dori să-1 întreb pe dl director aceeași întrebare pe care i-am pus-o și ieri la grupul operativ - dacă terenul pe care se face investiția, respectiv acea stație de epurare, se află pe teritoriul municipiului Ploiești sau pe teritoriul comunei Bucov?

Și, a doua întrebare: acea sumă de 700 de mii de lei, pentru această investiție care se dorește a fi făcută, care este sursa de finanțare?

9                                        3                                                                           J

Dl Ștefan Constantin Sandu - Administrația Parcului Memorial Constantin Stere

Sursa de finanțare este o parte de la primărie și o parte în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova. Proprietar este Ploieștiul.

Dl Gheorghe Popa

Proprietarul terenului, nu?

Dl Ștefan Constantin Sandu - Administrația Parcului Memorial Constantin Stere                                              "

Este municipiul Ploiești.

Dl Gheorghe Popa


M A z

___                                               :/ sfesB, ;

O®.


Aveți parteneriat cu Consiliul Județean pentru ce sumă?                   JȘ'1?

Dl Ștefan Constantin Sandu - Administrația Parcului Memoi iai-^Gânisțantin

Stere

Noi oferim 100 de mii și 603 mii din partea Consiliului Județean. Dl Gheorghe Popa


Dumneavoastră aveți prinsă în partea de buget, la investiții suma de 100 de mii de la dumneavoastră si 600 si ceva de mii de la Consiliul Județean.

5                   5                                                                                                         5

Aveți parteneriatul încheiat la momentul acesta?

Dl Ștefan Constantin Sandu - Administrația Parcului Memorial Constantin Stere


Nu, urmează să facem hotărârea luna viitoare.

DI Gheorghe Popa

Am înțeles. Mulțumesc.

Dl George Botez

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?          20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

20 de voturi pentru. Adoptat.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ PLAJĂ".

Discuții?

5

Dl Gheorghe Popa

Aceeași întrebare.

Dl George Botez

Aceeași întrebare, același răspuns.

Dl Gheorghe Popa

Care este sursa de finanțare pentru suma de 450 de mii de lei?

Dl Ștefan Constantin Sandu - Administrația Parcului Memorial Constantin Stere

Primăria Ploiești.

5

Dl Gheorghe Popa

O aveți prinsă în buget?

Dl Ștefan Constantin Sandu - Administrația Parcului Memorial Constantin Stere

Da, o avem prinsă în buget.

Dl George Botez

Supun la vot:

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru. Adoptat.

***

..Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Propuneri? Dl Popa.

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc dl președinte.

Grupul PNL îl propune pe dl Sîrbu Gheorghe.

Dl George Botez

Alte propuneri?

Dl Ganea?

Dl Cristian Ganea

Grupul PSD îl propune pe dl George Botez.

Dl George Botez

Alte propuneri? Nu.

Dl Gheorghe Sîrbu

înainte de a se trece la vot, aș vrea să-mi anunț retragerea. Mulțumesc în primul rând colegului meu că m-a propus.

Am să vă citesc art. 35 din Legea 215 după care vă las pe dumneavoastră să trageți concluzia:

„După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membri săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce ședințele consiliului local și va semna hotărârile adoptate de acesta.”

Vă mai citesc în continuare ceva tot din articolul acesta: „legiuitorul, dacă ar fi urmărit ca doar o persoană să dețină această funcție pe toată durata mandatului consiliului local ar fi instituit funcția de președinte al consiliului local, nicidecum calitatea de președinte de ședință a consiliului local.

Având în vedere spiritul reglementărilor, apreciem că trebuie oferită posibilitatea fiecărui consilier local, indiferent din ce zonă a spectrului politic provine, să dețină calitatea de președinte de ședință”.

Stimați colegi, eu mă retrag și-l las în continuare pe dl George Botez președinte.

Legea spune clar. Dacă legiuitorul avea în vedere...

Dl George Botez

Dl Sîrbu, avantajul dumneavoastră în raport cu mine este că dumneavoastră știți legea și eu nu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu, eu am venit cu ea aici.

Dl George Botez

Tocmai de aia. Luați-o, mai citiți-o seara dar luați-o și citiți-o bine.

Dl Gheorghe Sîrbu

Ca și acum. Nu am încălcat niciodată legea și nu-mi bat joc de ea.

DI George Botez

Citiți-o și vă mai dau eu niște capitole că se pare că nu stați bine cu ele.

Dl Gheorghe Popa

Dl președinte haideți să ne respectăm un pic, suntem colegi.

Dl George Botez

Domnule, dar dumneavoastră aveți o problemă, sunteți puțini fi gă ap^râliAnufpe altul? Am vorbit chiar frumos cu dl Sîrbu și noi ne permitem să ne^ai|djielăm așa. Dumneavoastră ce-i sunteți, naș, fin?

Dl Gheorghe Popa

Dl președinte de ședință sunt liderul grupului de consilieri PNL și erFnormal și corect și moral ca, la 3 luni...

Dl George Botez

Vreți să mă ridic și să-1 pup, ce să fac?

Dl Gheorghe Popa

Să se schimbe președintele de ședință.

Dl George Botez

Și ce, nu v-am lăsat eu?

Vot de persoane, vot deschis:

Cine este pentru?            20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

20 de voturi pentru vot deschis.

*

Supun candidatura:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

14 voturi

6 abțineri

9


14 voturi pentru și 6 abțineri, grupul PNL, proiect adoptat.

Dl Gheorghe Andrei

Art. 35 spune că se alege pentru 3 luni. Atât.

Dl George Botez

Faptul că citești ceva nu înseamnă că ai și înțeles. Asta este deosebirea dintre academie și radio.

***

Trecem la suplimentare: „Proiect de privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești”.

Are toate avizele.

Discuții?

9

Cine este pentru?              20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

20 de voturi pentru, adoptat.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești”.

Discuții?

Cine este pentru?

20 de voturiCine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru, adoptat.

***

..Proiect de hotărâre privind modificarea nivelului indicatorilor aeperformanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2019 -2021 cuprinși în anexa nr.l la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 144/07.05.2019”.

Dna Zoia Staicu

Nu particip la vot.

DI George Botez

Vă rog să luați act că dna consilier Zoia Staicu nu participă la vot.

Cine este pentru?               19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

19 voturi pentru, adoptat.

***

..Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l în care funcționează Creșa Upetrom”.

Propuneri comisie. Propun 5 persoane:

Cine este pentru?              20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru.

*

Propuneri? Dna Stanciu eu vă propun pe dumneavoastră.

Dna Marilena Stanciu

Vă mulțumesc. Propun pe dna Dragulea Sanda.

Dl Gheorghe Popa

Dna Băzăvan Larisa.

Dl Bogdan Hodorog

Claudia Sălceanu.

Dl George Botez

Dați dumneavoastră un erou pentru națiune.

Dl Marius Mateescu

Nu avem nicio propunere.

Dl George Botez

Bine.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dna Zoia Staicu.

Dl George Botez


Vot deschis, vot de persoane:

Cine este pentru?              20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru.

*

Supun la vot aceste nominalizări:

Cine este pentru?               20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru.

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?              20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru. Adoptat. Succes doamnelor.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți în suprafață de 32,6 mp din imobilul - clădire din incinta Colegiului Național „I. L. Caragiale” din str. Gheorghe Doja nr. 98”.

Cine este pentru?              20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

20 de voturi pentru. Adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți în suprafață de 18 mp din imobilul - clădire din incinta Colegiului Național „I. L. Caragiale” din str. Romana nr.57”.

Cine este pentru?              20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

20 de voturi pentru. Adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor imobile construcții aferente unor unități de învățământ situate în municipiul Ploiești”.

Cine este pentru?              20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru. Adoptat.


***                  t

»


„Proiect de hotărâre privind modificarea termenului de intrare fii figoafie d^a 01 iulie 2019 la 31 decembrie 2019 a Regulamentului privinrl^ampti^ funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe teren urttp cc domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărâre    v "

Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25februarie 2016”.

Discuții?

J

Cine este pentru?               19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          1 abținere

19 voturi pentru și 1 abținere, dl Vîscan. Adoptat.

„Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25februarie 2016”.

Cum se modifică asta?

Dl Cristian Ganea

Se prelungește.

Dl Amedeo Tăbârcă - Direcția Gestiune Patrimoniu

Se prelungește termenul de funcționare a comisiei prin similitudine cu...

Dl George Botez

Mă uitam că unul are un titlu, celălalt are alt titlu. Da.

Supun la vot:

Cine este pentru?              20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru. Adoptat.

***

Acum, ca să intre cu viză de legalitate, proiectul nr. 10, să mă urmăriți dna Zaharia, dumneavoastră spuneți în felul următor: oricum nu mai pot să-mi exercit că s-a terminat dreptul de opțiune, a expirat, pe care trebuie să mi-1 exercit în 15 zile și că oricum, neexercitându-mi-1 până acum, s-a dat liber la vânzare. Corect?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Da.

Dl George Botez

Și acum, singura variantă este de neexercitare.

Dl Cristian Ganea

De ce?

Dl George Botez

Pentru că așa spune legea. Dacă, în neagră.

7 ***** -«a

legalitate pe varianta exercitare^/i'dă


Dl Cristian Ganea

Și atunci de ce mai votăm?

Dl George Botez

Asta voia să spună, că nu-i dă viză de

pe varianta neexercitare.

Atunci eu îmi pun problema ce sens mai are să-l mai votăm.

Cine este inițiator? Comisia 2 vă sugerez să-l retrageri că nu mai produce nici un efect. Se retrage de pe ordinea de zi.

Dl Robert Vîscan

Comisia îl retrage.

***

Și pentru punctul următor este aceeași situație.

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Nu, nu este. Avem în 24 iunie ultimele acte depuse.

Dl George Botez

15 zile de la 24 iunie, suntem în termen.

Dl Cristian Ganea

Vreau să vă întreb dl președinte: de ce, dacă luna trecută a fost pe suplimentare, în ședința de astăzi a ajuns tot pe suplimentare?

Propun prorogarea.

Dl George Botez

Hai să-1 prorogăm și pe acesta:

Cine este pentru prorogare?            19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

19 voturi pentru prorogare.

Luați act că dna Sălceanu a părăsit sala.

Deci punctul 10 s-a retras, 11 se prorogă.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea formei revizuite a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “CREARE PASAJ DE TRECERE ÎNTRE STRADA DEPOULUI ȘI STRADA MIMIULUI- PODUL DE LEMN”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.75/27.02.2014”.

Ar trebui „aprobate” nu „aprobați”.

Dl Florin Sicoie

„Aprobați”, nu „aprobate” pentru că se acordă cu indicatori.

Dl George Botez

In nici un caz aprobați.

Dl Florin Sicoie


Indicatori aprobați. Când e ceva la masculin și ceva la feminin

Dl George Botez

Aprobarea formei revizuite a documentației... eu aprob formfa.^

Dl Florin Sicoie

Aceasta este o altă interpretare.

Dl George Botez

Haideți să facem o analiză pe text „privind aprobarea formei documentației tehnice”, da? Cine este revizuită? Forma nu documentația.

Dl Florin Sicoie

Forma este revizuită dar este vorba de...

Dl George Botez

Păi și atunci nu fac și eu acordul?

Dl Florin Sicoie

Aprob forma care modifică indicatorii. Este „aprobați”.

Dl George Botez

Acea virgulă după „lemn” îmi schimbă sensul frazei.

Dl Florin Sicoie

Hotărârea privește aprobarea formei revizuite a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aprobați.

Dl George Botez

„Aprobați” nu se pupă decât cu indicatorii...

Dl Florin Sicoie

Documentația și indicatorii au fost aprobați, așa spune Academia.

Dl George Botez

Scoateți virgula după „lemn”.

Dl Florin Sicoie

Virgula poate fi scoasă.

Dl George Botez

Ați văzut? Scoateți virgula și ne-am împăcat. Dacă scoți virgula merge „aprobați”. Dacă lași virgula, merge „aprobate”.

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

19 voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind analizarea și identificarea de soluții de îmbunătățire pentru toate serviciile de utilități publice în Municipiul Ploiești”.

Aici, ca să intrăm cu aviz de legalitate, trebuie să-i facem o mică corecție în titlu, să spunem „privind constituirea unei comisii pentru analizarea și identificarea de soluții”.

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?                  19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

19 voturi pentru.


Avem viză de legalitate?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică

Achiziții Publice, Contracte


Da.

Dl George Botez

Comisie, s-au propus 5 persoane. Dl Ganea, propuneri.

Dl Cristian Ganea

Propun pe dl Botez, mă autopropun...

Dl George Botez

Vă propun eu.

Dl Cristian Ganea

Și pe dl Andrei.

Dl Gheorghe Popa

Eu voiam să fac un comentariu la acest proiect de hotărâre. Pentru că am văzut motivarea pe care dl viceprimar a dat-o acestui proiect de constituire a unei comisii care să analizeze și să identifice soluții pentru serviciile de utilități publice. Păi, nu avem o structură numită RASP?

Dl George Botez

Nu, dar vrem să ne implicăm și noi.

Dl Gheorghe Popa

Atunci să desființăm RASP-ul.

Dl George Botez

Dar de ce domnule, facem o muncă suplimentară, vrem și noi să ne implicăm, să vedem cum este, să nu stăm să aflăm din ziare că nu mai există de-alea, de-alea...

Nu vreți, sănătate.

PNL-ul nu vrea. Pe dl Hodorog îl propun eu pentru această comisie și dați și dumneavoastră, dl Palaș, o propunere.

Dl Paul Palaș

Dl Marius Mateescu.

Dl George Botez

Vot deschis, vot de persoane:

Cine este pentru?                19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

19 voturi pentru.

Supun la vot nominalizările:

Dl Gheorghe Popa

Noi nu participăm la vot dl președinte.

Dl George Botez

Luați act că PNL-ul nu participă la vot. Suntem prezenți în aceste condiții 13 persoane, avem cvorum, vă readuc aminte că avem 25 de consilieri în funcție. Deci, majoritatea este 13.

Supun la vot:

Cine este pentru?                13 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

13 voturi pentru nominalizări.

*Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                13 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

13 voturi pentru. Proiect adoptat.

Luați act că cei de la PNL nu vor să facă parte din această comisie și nu au votat proiectul.

***

Punctul 14 este retras și 16.

Punctul 15 este ok? „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S. C. Complex Europa LG S.R.L. a terenului în suprafață de 179 m2 situat în Ploiești str. Ștrandului nr. 61D”.

Are viză de legalitate?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Da.

Dl George Botez

Discuții? Vă rog dl Palaș.

Dl Paul Palaș

Acest proiect a mai fost pe ordinea de zi la o ședință anterioară. Voiam să întreb dacă sunt ceva modificări în el referitoare la conținut comparativ cu ceea ce am avut la ședința anterioară?

9              9

Dl George Botez

Dna Băzăvan a părăsit sala.

Dl Paul Palaș

Vreau să-mi răspundă cineva. Văd că are aviz de la comisie. Vreau să știu dacă sunt noutăți sau este aceeași formă pe care am votat-o la ultima ședință.

Dl Amedeo Tăbârcă - Direcția Gestiune Patrimoniu

Este aceeași formă care a fost la ședința trecută, a fost reluată procedura, am primit aviz de la comisia 2.

Dl Paul Palaș

Este în regulă. Mulțumesc.

In aceste condiții, o să-mi mențin votul pe care l-am dat și data trecută, adică o să votez împotrivă. Motivele sunt cel puțin 2 - primul dintre ele, suma pe care municipalitatea o încasează, așa cum am prezentat și data trecută, este ridicol de mică, undeva la 800 de lei pe an pentru 179 de metri. Iar, cel de-al doilea motiv este legat de modul în care este văzut de Direcția de Urbanism și de Direcția Juridică acest proces de

acordare directă a concesiunii, într-o parte, în proiectul de hotărâre se precizează! „extindere construcție” și în altă parte se precizează că se construiește urf^ort


Sieste ’xA

Eu consider că legea, în spiritul și litera ei, sub nicio formă nu preved^^^ilitaw de a acorda în concesiune directă un teren atâta timp cât nu demonstrezi dă vrei sjfcîâ extinzi construcția existentă si nu că vrei să mărești o tea vă, sau să lă^ivurLSăfa; satfșă pui un cort, în cazul de față.

Dl Cristian Ganea

Am un amendament la art. 2, la b) este deja inserată modificarea: „în conformitate cu Autorizația de Construire care va fi emisă în baza acestuia”.

Dl George Botez

Vreau să vă aduc la cunoștință că este un proiect de patrimoniu și se va vota cu 17 voturi. La această oră suntem în sală un număr de 18 consilieri.

Vă rog dl Sîrbu.

Numai puțin. Confirmați că suntem 18?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Da.

Dl George Botez

Confirmați că două treimi față de 25 înseamnă 17?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Da.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dl președinte, ceea ce nu înțeleg eu este de ce noi, consiliul local nu tratăm toate societățile comerciale, care se adresează consiliului local, cu aceeași talere, cu aceeași balanță?

5

Acum câteva minute am vândut direct 1500 de metri pe care dl Palaș, care a ridicat aici probleme legate de nu știu ce ilegalitate, a votat cu ambele mâini. Vânzarea unei suprafețe de 1500 de metri. Iar acum, când trebuie să concesionăm 178 de metri pe care nu se construiește nimic dl consilier în zona unde răspund eu ca și consilier, toată Bcreasca, nu sunt avocatul acestei firme dar problema este că noi avem datoria să tratăm toate societățile comerciale cu aceeași balanță.

A

încă o dată repet și vă spun că nu este corect așa cum procedăm cu unii da, cu alții ba.

Mulțumesc.

Dl George Botez

Și eu mulțumesc.

Dl Paul Palaș

Scuze, aici este problema domnule consilier, acolo am vândut, aici concesionăm pe 3 lei. Aceasta este diferența pe care n-o puteți înțelege. Acolo încasăm niște bani adevărați, aici încasăm 800 de lei pe. Aceasta este diferența. Când o veni Curtea de Conturi și ne-o lua la puricat, ce-o să mai spuneți domnule consilier?

Dl Gheorghe Sîrbu

Eu cred că poate cumpăra și această firmă dacă vrea.

Dl Paul Palaș

Să-l cumpere.

DI Gheorghe Sîrbu


Poate la același preț...

Dl George Botez

Dar îi știți, îi cunoașteți? Ziceți că ar putea să cumpere. îi stiti? S

Dl Gheorghe Sîrbu

îi știu cum să nu-i știu, dacă sunt în sectorul meu.

Dl George Botez                                                L*'

Tocmai de aia, de ce nu vin să cumpere? Totuși, 800 de lei pe 200 demetri, 4 lei e cam puțin.

Și amendamentul trebuie să treacă cu 17 voturi.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


15 voturi

 • 1 vot

 • 2 abțineri

5


15 voturi pentru, 1 vot împotrivă, cel al domnului Paul Palaș și 2 abțineri, cele ale domnilor Florin Sicoie și Constantin Grigore, amendamentul nu a trecut.

Supun la vot proiectul:

*

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

14 voturi

1 vot

3 abțineri

9

14 voturi pentru, 1 vot împotrivă, cel al domnului Paul Palaș și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri Florin Sicoie, Constantin Grigore și George Botez, proiectul nu a fost adoptat.

***

Punctul 16 s-a retras.

Punctul 17 ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2019”.

Discuții? Dl Palaș.

DI Paul Palaș

Avem două variante în momentul acesta. Eu v-aș propune o pauză de consultări să vedem pe care dintre ele o alegem.

Dl George Botez

Pauză.

*

PAUZĂ

*

Reluăm ședința. Dl Barac aveți cuvântul, aveți 3 minute.

Dl Barac

Stimate doamne, stimați domni, îmi pare rău, eu v-am mai abordat pe dumneavoastră si v-am mai adus la cunoștință niște lucruri.

9                                                           9       9         9

Problema de care ați vorbit și dumneavoastră astăzi este deosebit de stringentă. Sunt două săptămâni de când pubelele de pe Aleea Constructorilor sunt pline de viermi. Avem copii care deja au intrat sub tratament medical datorită infecțiilor pe care le-au contractat probabil jucându-se și prin zona acestor pubele care sunt exact pe-^^^lysiv pe trotuare, inclusiv pe carosabil. Datorită faptului că este a opta oarăîmdecți^db^dtini de zile când Rosal a scumpit, probabil că le-ați dat și dreptul să scumț^^c^^i^a^^â lei 50 de persoană pentru colectarea gunoiului menajer, treaba este'Să scump ir eajg-a realizat și gunoiul este a opta oară când, în decurs de 4-5 luni de zile,mu jcste ridicat^y

Acesta este un aspect.

Celălalt aspect, eu v-am mai rugat pe dumneavoastră, trebuie ncâpărat-să<îuăm măsuri. Ieri mi-a fost lovită mașina. O pedeapsă care mi-a fost aplicată de un nemernic de elev. Se supără unii când le spui dar sunt infractori pentru că în momentul în care mi-a lovit mașina a și fugit.

... dl Milițescu a spălat putina și făcut fruntaș Ministerul de Interne...

Dl George Botez

Dl Barac lăsați-ne cu Ministerul de Interne, spuneți-ne ce problemă aveți dumneavoastră cu Primăria.

Dl Barac

Problema cu primăria este că v-am rugat să ne scăpați de teroriștii de la Liceul Industrial nr. 1 Spira Haret. Iar dumneavoastră ați spus că este bine așa să ne omoare pe stradă, inclusiv copiii, inclusiv nepoții, inclusiv pe noi și să ne fărâme și mașinile. Pentru că probabil că o să fac de așa natură în întâlnirea UAP să scoateți banii și să ne ajutați dacă nu pot cei obligați de lege, poliție, școală, inspectorat de învățământ să ia măsurile legale de care vă spuneam eu dumneavoastră acum 9 ani de zile. Tot consilierii locali ai municipiului Ploiești au dat 2 hotărâri de consiliu local, una adresată mie, una răposatului dl doctor Rață, fostul director al Direcției Sanitar Veterinară Prahova care săracul a muncit ani de zile prin Tribunal, apoi a decedat și nu a mai văzut barieră în capătul aleii și să ne lăsați să ne ferim de teroriștii, cei 1800 de elevi pe care îi are Liceul Industrial nr. 1 Spira Haret.

Dovadă concludentă, am înregistrarea pe stik, am înregistrări pe CD așa cum prin Ploieștiul asta, astăzi au zis la radio cum un șofer în sensul giratoriu se învârtea cu mașina în sens invers.

Dl George Botez

Ok, vă rog să încheiați.

Dl Barac

In afara acestor probleme sunt și altele pe care am să vi le pun pe hârtie iar, datorită faptului că mă pune într-o presiune psihică și într-o situație penibilă și pecuniară pentru că acum trebuie să repar eu mașina, nu? Pentru că nemernicul acela de copil cu motocicleta bănuiesc că nu are nicio asigurare făcută pentru că „îi doare în papuci”. Ei nu au treabă să respecte legea. Dar îmi pare rău, că dumneavoastră, consilierii locali aveți obligația, când emiteți o hotărâre de consiliu local să fie pertinentă și legală și obiectivă, să apărați drepturile de proprietate privată și de liniște și de netulburare a liniștii și ordinii publice a locatarilor.

Pentru că noi acolo, pe aleea aceea am fost boieri, nu numai oameni, am fost boieri și am dat acceptul în urmă cu vreo 34 ani să închidă jumătate din alee ca să nu dea mașinile peste elevii care, pe atunci mai făceau și ore de sport și ieșeau din liceu și se duceau pe terenul de sport iar acum am ajuns să fim terorizați de elevii pe care i-am protejat să nu fie omorâți. Nu chiar pe aceeași pentru că, acum 34 de ani oamenii sunt


Dacă dumneavoastră le puneați în vedere și îi obligați, așa cum consiliul local acum 8, 9 ani să-și facă intrarea prin Frăției și să nu se mai permitaTpentru că degeaba avem limitator, mă refer la comisia de siguranța circulației. Dl Vaida știe, am fost sancționat de Poliția Locală...

Dl George Botez

Dl Barac...

DI Barac

2 minute.

Dl George Botez

Nu mai aveți 2 minute. Mai am un domn care așteaptă să vorbească.

Dl Barac

2 secunde ca să termin.

Este vorba de strada Radu Stanian intrare din Ștefan cel Mare - polițiștii locali ai domnului Vaida staționau în intersecție și vânau oameni să le ia banii pe niște indicatoare amplasate abuziv. Dl Vaida ați luat măsura să le suspendați funcțiile?

Dl George Botez

Mulțumesc!

Dl Barac

Eu am să vin cu acțiune împotriva primăriei și a consiliului local. Eu vă mulțumesc si reflectați si vă mulțumesc.

>                            5     5                           5

Dl George Botez

Vă rog, să ascultăm, 3 minute.

Dl Călătan Gabriel Mihai

Mă numesc Călătan Gabriel Mihai, sunt secretar la Liga Națională a Luptătorilor din Decembrie 1989 și din 1993 încerc să obțin o locuință conform Legii 114. Mi se răspunde că am intrat abuziv într-un apartament. Am avut contract de închiriere până-n 1994 iar, din 1994 până-n 2003, nu am avut adeverință de salariat ca să prelungesc contractul.

între timp, a apărut Legea 341 care prevede că am dreptul la o locuință conform Legii 114. Mi se răspunde că, atâta timp cât este hotărârea de consiliu 308/27.11.2001 care prevede că cei care au intrat abuziv nu au dreptul la locuință. Vreau să vă aduc la cunoștință că nu știu dacă este vreo hotărâre de consiliu local mai puternică decât Legea 341 care a fost dată în 2004.

în situația respectivă am depus nenumărate cereri la care mi s-a răspuns că așteptați să terminăm cu Legea 10/2001 să vedem care o să fie situația. Din 1993, de 26 de ani tot aștept să primesc și eu o locuință normală. Mi s-a dat un grup social pe Cătinei și numai locuință nu este că avem naționalități conlocuitoare care numai necazuri ne fac, nu-și plătesc nici măcar întreținerea și toate cele. în schimb suntem terorizați, suntem oameni în vârstă, eu am 72 de ani, nu știu cât o să mai trăiesc dar vreau ca ultimii ani din viată să-i trăiesc și eu într-o locuință normală.

Dl George Botez

4 A.

\ A

\ *

.•Se»    '

r^s^-ațribuiț'/


Mulțumesc.

Nu avem nicio posibilitate dl Tăbârcă?

------------ --------r—   Va \VV

Așa cum a afirmat și dl, dosarul este la ASSC. Înțeleg că deja

........• “ ------ - - -


Dl Amedeo Tăbârcă - Direcția Gestiune Patrimoniu

locuință deci obligația legală a fost îndeplinită de către autoritatea locală. ' 'ij-L Dl Călătan Gabriel Mihai

Locuința socială este prevăzută de...

Dl George Botez

Dl Gălătan.


Dl Călătan Gabriel Mihai

Nu locuință socială, eu nu sunt întreținut de primărie. Eu am pensia mea și trăiesc din pensia mea, pot să-mi achit toate obligațiile din pensie.

Dl Cristian Ganea

Cunoaștem situația domnului, a fost și la mine în audiență de câteva ori. După cum știți, din 1989 până-n zilele noastre, municipiul Ploiești nu a construit nicio locuință socială și toți au fost cazați în locuri mai mult sau mai puțin insalubre. Blocurile din 9 Mai vizavi de Billa vor fi atribuite apartamente, garsoniere în funcție de fiecare familie care a fost naționalizată și probabil, nu probabil, sigur va rămâne un număr destul de mare de locuințe care nu se vor ocupa deoarece cei care au fost mutați din casele naționalizate nu mai sunt atât de mulți. Și s-ar putea găsi atunci o soluție.

Dl George Botez

Am înțeles.

>

Dl Paul Palas

A -------------*

îmi cer scuze pentru această întârziere. Trebuie să precizez că, la secretariatul ședinței a ajuns doar lista de investiții. Trebuie să știți că, la ședința de astăzi, nu a existat un proiect de buget care să poată să fie prezentat. De aceea am întârziat.

Dl George Botez

Si acum există?

5

Dl Paul Palas

Acum există.

Dl George Botez

Modificările sunt în conformitate cu discuțiile?

Dl Paul Palaș

Da, modificările sunt în conformitate cu discuțiile.

O scurtă informare: discutăm despre un plus de venituri de 7 milioane 314 mii 170 de lei, sume venite din dividende 1 milion 339 de mii de lei și din subvenții pentru locuințe 5 milioane 875 de mii 170 de lei.

Banii aceștia s-au dus în felul următor - au fost repartizați o parte pe funcționare, este vorba de 215 mii de lei la fondul de rezervă, 7,2 mii de lei un ajutor social și 100 de mii de lei servicii mobilitate și trafic urban. Diferența, până la 7 milioane 314,170 de mii de lei, pe lista de investiții, pe care am să vă rog s-o prezentați încă o dată. Total sumă alocată la lista de investiții 7 milioane 206,97.

DI George Botez

19 voturi19 voturi


Este ok?

Dl Paul Palaș

Din punctul meu de vedere, da.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentele:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

19 voturi pentru.

Supun la vot proiectul: Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

19 voturi pentru. Adoptat.

Mai avem un proiect: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului local de urbanism aferent - pentru obiectivul „Introducere teren în intravilan (S=24.979 mp) zonă mixtă instituții și servicii, căi de comunicații și dotări aferente, zonă căi de comunicații rutiere pentru amplasare motel-restaurant, stație alimentare carburanți, spălătorie auto și parcare tiruri, amenajare drum de acces (Sst=40.574 mp)”.

Cum sunteți cu viza de legalitate?

Dra Mihaela Zaharia - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice. Contracte ---------------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------------------------------

In acest moment, nu pot să mă pronunț cu privire la viza de legalitate. Sunt documente foarte multe, în raportul de specialitate se menționează că nu sunt necesare anumite avize, trebuie să verific în legislație.

Dl George Botez

Iși asumă cineva legalitatea?

Dl Florin Sicoie

Eu vreau să întreb dacă a trecut prin comisia tehnică acest proiect?

Dl Cristian Ganea

Ca să vă răspund eu, nu era nevoie.

Dl Florin Sicoie

Nu este nevoie la un PUZ?

Dl Cristian Ganea

Nu este un PUZ neapărat, este un PUZ pe o altă parte, sunt doar vecini cu noi, trebuie să respectăm legea.

Dl președinte vă rog să-mi promiteți solemn și dumneavoastră (cât mai sunteți secretar, că am înțeles că e concurs), că nu veți mai accepta niciodată să mai venim cu proiecte pe ultima sută de metri. De câte ori am spus lucrul acesta, sunt 4 ani de zile de când tot spun. Și am să rog și comisiile de specialitate să nu se mai întrunească cu 1 zi,


cu 2 zile, să se întrunească cu 5 zile înainte. Cred că o să avem o dar, după aceea lucrurile intră în normal.

După cum observații avem suplimentare cât ordinea de zi. Dl Paul Palaș


Scuzați-mă, subscriu - ce s-a întâmplat astăzi cu bugetul este detfîeconc^ut. Âm avut două variante de liste de investiții diferite și nicio variantă de buget^ășreeva huse poate. Nu ai cum să lucrezi în felul acesta.                                     u

Dl George Botez

Da, eu știu chestiile acestea, am spus de fiecare dată - s-a dat o dispoziție, nimeni nu ține cont de ea, este puțin brambura toată chestia.

Pe de altă parte, fără să vreau să-i țin apărarea doamnei secretar, dar este imposibil, cu 2 ore înainte să-ți vină un maldăr de proiecte și....

Dl Cristian Ganea


Și-i dau dreptate.

DI George Botez

Are dreptate. Din această cauză, nici eu nu am accelerat foarte tare în momentul în care am discutat vizavi de lista de suplimentare și le-am lăsat pe toate cu ideea că are timp să verifice dar, totuși, să fim serioși, acesta este proiectul și documentația este aceea. Cu un sfert de oră înainte de ședință? Hai să fim serioși.

Dl Cristian Ganea

A venit un împrumut de 200 de milioane în timpul ședinței de buget de care nimeni nu știa, nimeni. Nici economicul, nici juridicul, nici președintele de comisie, nimeni.

Dl George Botez

Este o manevră politică - nu știți că de fiecare dată vrem împrumutul dar „dă Doamne să nu treacă”? Este o chestia de genul acesta.

Nu discut de astea formale, eu discut de chestiuni de genul acesta unde, sincer, v-am întrebat și pe dumneavoastră. Eu unul nu-mi asum responsabilitatea pentru așa ceva. Asupra legalității. Dar nu pot să-i cer nici secretarului să facă o chestie de genul acesta. Și orice refuz de acordare de viză mi se pare absolut justificat.

Dacă nu mai avem alte chestiuni de discutat, declar ședința închisă. Vă mulțumesc.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


ț

INTE DE ȘEDINȚĂ, Georg£\Sqrțn-Niculae Botez


SECRETAR,

Ioana-Geanina SERBINOV