Proces verbal din 25.03.2019

Proces verbal din 25 martie 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

PROCES - VERBAL      ' A

al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipialui/RIdiești, din data de 25 martie 2019

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 1673/22.03.2019.

La ședință au participat un număr de 23 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Cristian-Mihai Ganea, Marius-Nicolae Mateescu, Aurelian-Dumitru Tudor si Robert-Ionut Vîscan.

9                                              9

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre      - Primar

Domnul Laurențiu Dițu            - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez.

Dl George Botez

Bună ziua!

Vă rog luați loc. începem ședința. Suntem prezenți un număr de 23 de consilieri dintr-un număr de 27. Constat existența cvorumului. Lipsesc următorii colegi: dl Ganea, dl Mateescu, dl Tudor Aurelian și dl Vîscan Robert. Cu 23 avem îndeplinit cvorumul.

A

începem lucrările ședinței cu Imnul de stat al României.

Suplimentare la cele două de pa ordinea de zi, supun la vot:

- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.567/13.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi

23 de voturi pentru introducerea pe ordinea de zi.

- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii^\56§/L3iI2f2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind completarea “Ihț^htțfifiluibuinurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu i/fl.' 'Iul — amplasament  culoar de expropriere pentru investiția “Asigurarea molt^^țffi trafic dța\f prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara *^^^L^ț^/de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a donieniidiiFfnibț^Pîl piețelor gărilor”.

Cine este pentru?

23 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

s

23 de voturi pentru inclus pe ordinea de zi.

*

Supun la vot ordinea de zi completată:

Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

23 de voturi pentru, ordinea de zi adoptată.

Punctul 1.

A

In primul rând, dl secretar avem viză de legalitate la toate?

Dl secretar Laurențiu Dițu

Da.

Dl Geor«»e Botez

Proiect de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești.

Discuții?

9

Cine este pentru?               23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

23 de voturi pentru. Adoptat.

***

Proiect de hotărâre privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Râfov”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 611/20.12.2018.

Cine este pentru?               23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

23 de voturi pentru. Adoptat.

’i.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.56^/^Hj/^18 a

(tar


Consiliului Local al municipiului Ploiești privind actualizarea Invenfarulufbunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești.          KS1          1 4

Dl Constantin Grigore                                 j 7           f

O să am dl președinte o rugăminte mare: noi nu le avem pe mâil acekte-prpi^te suplimentare și aș vrea să ne spună și nouă cineva despre ele. Pentru că ncăpb^Ăvem nici fizic, nici pe mail.

Dl George Botez

Dl consilier, acum 7 minute, și noi și dl secretar am luat act de aceste proiecte. Au fost studiate de dl secretar împreună cu dl viceprimar. Dumneavoastră aveți dreptul la informare. O să rog compartimentul Patrimoniu să vă prezinte proiectul. Este bine așa?

Dl Constantin Grigore

Perfect.

Dl George Botez

Mulțumesc.

5

Doamna de la Patrimoniu, 30 de secunde, da? Mulțumesc.

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Acest proiect este pentru străzi, Cartier Pictor Rosenthal, strada Corlătești, s-au făcut măsurători, sunt înscrise în cartea funciară, acum actualizăm hotărârea de consiliu cu numerele cadastrale și vor fi trimise județului ulterior pentru a modifica hotărârea de Guvern.

Dl George Botez

Deci, să înțeleg că este o reactualizare a anexei cu niște poziții noi necesare pentru lucrarea mai departe a proiectului. Corect?

Dl consilier mulțumit?

Dl Constantin Grigore

Da, mulțumesc.

Dl George Botez

Si eu mulțumesc.

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi pentru. Proiect adoptat.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.568/13.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind completarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești''' cu imobilul - amplasament culoar de expropriere pentru investiția “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor'''.

Doamnă, vă rog.

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu


' Aici este vorba tot de o actualizare. Am avut Culoarul de expropriere proiect, este înscris în cartea funciară, facem demersurile pentru a-1 tril

Dl Geor^e Botez

Dl consilier, este ok, da?

Dacă mai sunt alte discuții?

Supun la vot:

23 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? s

23 de voturi pentru, proiect adoptat. Declar ședința închisă. Mulțumesc.

9               5                                                9

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


Verificat:

Director executiv, Ioana SERBIN1

Șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, Consilier Elena Bucur